Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 3

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
207
lượt xem
89
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Bề dày cuộn sơ cấp Bd2 = (a2 + cd12).n12 = ( 4,5 + 0,1 ).4 = 18,4(mm) Kích thước lõi sắt Chọn khoảng cách giữa 2 trụ của MBA là : c = 1,5.a = 1,5.110 = 165(mm) + Tổng chiều dài trụ: l = 3.a + 2.c = 3.110 + 2.165 = 660 (mm) + Chọn gông từ -Để đơn giản ta chọn gông có tiết diện hình chữ nhật có các kích thước sau: + Chiều dài của gông bằng chiều dầy của trụ: bg = b = 170(mm) + Chiều cao của gông bằng chiều rộng của trụ: ag = a =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 3

  1. Ch-¬ng 3 : TÝnh chän m¹ch lùc I-TÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p Tõ c¸c th«ng sè c¬ b¶n : Ud = 600 V; Id = 220 A ta chän MBA 3 pha 3trô 1- ®iÖn ¸p pha s¬ cÊp MBA U1 = 220 (V) Ta cã : Udo = Ud + 2.Udv + Udn + Uba Trong ®ã : Ud = 600 V Ud = 1 V : sôt ¸p trªn van Uba = UR + UX : sôt ¸p trªn ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng MBA chän Uba = 6%.Ud = 0,06.600 = 36 (V)  Udo = 600 + 2.1 + 0 + 36 = 638 ( V ) cã : 3 6.U 2 U do  1cos  2 2  .U do 2  .638 víi  = 400  U2    309 V  3 6 1 cos   3 6 1 cos 40  VËy ®iÖ ¸p thø cÊp MBA lµ : U2 = 309 (V) + Dßng ®iÖn thø cÊp m¸y biÕn ¸p I2: 2 2 I2  Id  .220  180 A 3 3 + Dßng s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p I1:
  2. U2 309 I1  K ba .I 2  .I 2  .180  253 A U1 220 + C«ng suÊt biÓu kiÕn m¸y biÕn ¸p: S = Ks.Pd = 1,05.Ud.Id = 1,05.600.220 = 139 (KVA) 2- tÝnh to¸n m¹ch lùc - ThiÕt diÖn trô ®-îc tÝnh theo c«ng thøc QFe  K Q . Sba m. f  6. 139.103 3.50  183 cm 2   trong ®ã : K Q  5,6  6,4 ta chän KQ  6 m = 3 : sè trô cña m¸y biÕn ¸p f: tÇn sè nguån xoay chiÒu f = 50 Hz §Ó ®¶m b¶o cho kÝch th-íc cña m¸y biÕn ¸p ®-îc phï hîp ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng nghÖ ng-êi ta th-êng chän chiÒu dµi a vµ chiÒu dµy b sao cho b  1,25 dùa vµo tiÕt diÖn trô QFe = a.b = 183 a 2 ( cm ) ta chän a =11 ( cm) b = 17 ( cm ) + chän lo¹i thÐp 310, c¸c l¸ thÐp dµy 0,35mm 170mm 110mm
  3. Chän s¬ bé chiÒu cao trô: h = 2,5.a = 2,5 .110 = 275 (mm)  chän h = 280 (mm) + Sè v«n/ vßng lµ: V/vßng = 4,44.BT.f.QFe.10-4 = 4,44.1.50.183. 10-4 = 4(V/vßng)  sè vßng cuén s¬ cÊp lµ : W1  220  55 (vßng) 4 sè v«n/vßng cña cuén thø cÊp m¸y biÕn ¸p lµ 2  sè vßng cuén d©y thø cÊp lµ: W2  309  78 (vßng) 4 +TÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn: . . Chän mËt ®é dßng ®iÖn: J 1  J 2  2 A / mm 2 +TiÕt diÖn d©y dÉn s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: S1  I1 .  253 2   128 mm 2  J1 chän d©y dÉn tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt bäc sîi thuû tinh cã kÝch th-íc : a1.b1 = 4.16.2 (mm2) kÝnh th-íc d©y kÓ c¶ c¸ch ®iÖn:
  4. S1c® = 4,5.16,5.2(mm2) +TiÕt diÖn d©y dÉn s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: S2  I2 .  180 2   90 mm 2  J2 chän d©y dÉn tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt bäc sîi thuû tinh cã kÝch th-íc : a2.b2 = 4.11.2 (mm2) kÝnh th-íc d©y kÓ c¶ c¸ch ®iÖn: S2c® = 4,5.11,5.2(mm2) TÝnh sè vßng d©y trªn mét líp cña cuén s¬ cÊp h  2.hg W11  .kc b1 trong ®ã : hg: lµ ®é dµy cña tÊm fit c¸ch ®iÖn gi÷a g«ng va d©y quÊn chän hg = 1,2 (cm) kc = 0,95 : hÖ sè Ðp chÆt h: chiÒu cao trô VËy: h  2.hg 28  2.1,2 W11  .k c  .0,95  15 (vßng) b1 1,65 TÝnh sè líp ë cuén d©y s¬ cÊp: W1 55 n11    3,7 (líp) W11 15 chän sè líp n11 = 4 (líp)
  5. Chän 3 líp ®Çu 14 vßng, líp thø 4 cã sè vßng lµ : 55 –3.14 = 13 ( vßng) + Gi÷a 2 líp ®Æt mét líp giÊy c¸ch ®iÖn dµy: cd11 = 0,1 (mm) + BÒ dµy cuén s¬ cÊp Bd1 = (a1 + cd11).n11 = ( 4,5 + 0,1 ).4 = 18,4(mm TÝnh sè vßng d©y trªn mét líp cña cuén s¬ cÊp h  2.hg W12  .k c b2 trong ®ã : hg: lµ ®é dµy cña tÊm fit c¸ch ®iÖn gi÷a g«ng va d©y quÊn chän hg = 1,2 (cm) kc = 0,95 : hÖ sè Ðp chÆt h: chiÒu cao trô VËy: h  2.h g 28  2.1,2 W12  .k c  .0,95  23 (vßng) b2 1,1 TÝnh sè líp ë cuén d©y s¬ cÊp: W2 78 n12    3,4 (líp) W12 23 chän sè líp n12 = 4 (líp) Chän 3 líp ®Çu 19 vßng, líp thø 4 cã sè vßng lµ : 78 –3.19 = 21 ( vßng) + Gi÷a 2 líp ®Æt mét líp giÊy c¸ch ®iÖn dµy: cd12 = 0,1 (mm)
  6. + BÒ dµy cuén s¬ cÊp Bd2 = (a2 + cd12).n12 = ( 4,5 + 0,1 ).4 = 18,4(mm)  KÝch th-íc lâi s¾t Chän kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trô cña MBA lµ : c = 1,5.a = 1,5.110 = 165(mm) + Tæng chiÒu dµi trô: l = 3.a + 2.c = 3.110 + 2.165 = 660 (mm) + Chän g«ng tõ - §Ó ®¬n gi¶n ta chän g«ng cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt cã c¸c kÝch th-íc sau: + ChiÒu dµi cña g«ng b»ng chiÒu dÇy cña trô: bg = b = 170(mm) + ChiÒu cao cña g«ng b»ng chiÒu réng cña trô: ag = a = 110(mm) TiÕt diÖn g«ng: Qg = ag.bg = 11,5.17,5 = 201,25(cm2) Tæng chiÒu cao cña MBA: H = h + 2.a = 28,0 + 2.11,0 = 50 (cm) h ag b a c h ag a b c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản