Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
230
lượt xem
79
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hệ số phụ thuộc phương thức làm mát, chọn kQ = 6 Để đáp ứng yêu cầu công nghệ người ta thường chọn sao cho bL/aL=1,21,4 Do QL=bL.aL=48 cm2 nên ta chọn aL=6cm, bL= 8cm - Chọn chiều cao hL = 2,5.aL = 2,5.6 = 15(cm) - Chọn khoảng cách 2 trụ cL = 2aL = 2.6 = 12(cm) - Tổng chiều dài mạch từ L = 2.cL+2.aL = 2.12+2.6 = 36(cm) - Tổng chiều cao trụ H = h+a = 15+6 = 21 (cm) Thiết kế và tính toán mạch điều khiển I. Yêu cầu đối với mạch điều khiển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 5

  1. Chương 5: ThiÕt kÕ cuén kh¸ng läc - LÊy c«ng suÊt cuén kh¸ng läc SL= 5%Pd =0,05.600.200 =6600VA - TiÕt diÖn cùc tõ chÝnh cña cuén kh¸ng läc: QL=kQ SL 6600 ' 6  48,74(cm 2 ) f 2.50 Chän QL = 48(cm2) Trong ®ã kQ: hÖ sè phô thuéc ph-¬ng thøc lµm m¸t, chän kQ = 6 §Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ ng-êi ta th-êng chän sao cho bL/aL=1,21,4 Do QL=bL.aL=48 cm2 nªn ta chän aL=6cm, bL= 8cm - Chän chiÒu cao hL = 2,5.aL = 2,5.6 = 15(cm) - Chän kho¶ng c¸ch 2 trô cL = 2aL = 2.6 = 12(cm) - Tæng chiÒu dµi m¹ch tõ L = 2.cL+2.aL = 2.12+2.6 = 36(cm) - Tæng chiÒu cao trô H = h+a = 15+6 = 21 (cm) cL h aL/2 aL/2 bL
  2. Ch-¬ng IV ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn I. Yªu cÇu ®èi víi m¹ch ®iÒu khiÓn - M¹ch ®iÒu khiÓn lµ kh©u quan träng trong bé biÕn ®æi tiristor v× nã ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊt l-îng vµ ®é tin cËy cña bé biÕn ®æi . Yªu cÇu cña m¹ch ®iÒu khiÓn cã thÓ tãm t¾t trong 6 ®iÓm chÝnh sau: + yªu cÇu vÒ ®é réng cña xung + Yªu vÒ ®é lín cña xung + Yªu cÇu vÒ ®é dèc s-ên tr-íc cña xung + Yªu cÇu vÒ sù ®èi xøng cña xung + Yªu cÇu vÒ ®é tin cËy - §iÖn trë kªnh ®iÒu khiÓn ph¶i nhá h¬n ®Ó tiristor kh«ng tù më khi dßng rß t¨ng - xung ®iÒu khiÓn Ýt phô thuéc vµo dao ®éng nhiÖt ®é , dao ®éng ®iÖn ¸p nguån - cÇn khö ®-îc nhiÔu c¶m øng ®Ó tr¸nh më nhÇm + Yªu cÇu vÒ l¾p r¸p vËn hµnh - ThiÕt bÞ thay thÕ dÔ l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh DÔ l¾p vµ mçi khèi cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp II. Nguyªn lý chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn 1. NhiÖm vô cña m¹ch ®iÒu khiÓn: NhiÖm vô cña m¹ch ®iÒu khiÓn lµ t¹o ra c¸c xung vµo ë nh÷ng thêi ®iÓm mong muèn ®Ó më c¸c Tiristor cña bé chØnh l-u trong m¹ch ®éng lùc. Tiristor chØ më cho dßng ®iÖn ch¶y qua khi cã ®iÖn ¸p d-¬ng ®Æt trªn Anod vµ cã xung ¸p d-¬ng ®Æt vµo cùc ®iÒu khiÓn. Sau khi tiristor ®· më th× xung ®iÒu khiÓn kh«ng cßn t¸c dông g× n÷a, dßng ®iÖn ch¶y qua tiristor do th«ng sè cña m¹ch ®éng lùc quyÕt ®Þnh M¹ch ®iÒu khiÓn cã chøc n¨ng : - §iÒu chØnh vÞ trÝ xung ®iÒu khiÓn trong ph¹m vi nöa chu kú d-¬ng cña ®iÖn ¸p ®Æt trªn Anod – Catod cña Tiristor
  3. - T¹o ra ®-îc c¸c xung ®ñ ®iÒu kiÖn më tiristor ®é réng xung tx > 10 s §é réng xung ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: tx= I dt di / dt Trong ®ã Idt: dßng duy tr× cña Tiristor di/dt: tèc ®é t¨ng tr-ëng cña dßng t¶i §èi t-îng cÇn ®iÒu khiÓn ®-îc ®Æc tr-ng bëi gãc  2. CÊu tróc cña m¹ch ®iÒu khiÓn Tiristor 1 2 3 4 SS 1 T - U® HiÖu ®iÖn ¸p u®k-urc ®-îc ®-a vµo kh©u so s¸nh 1, lµm viÖc nh- mét trig¬ Khi u®k-urc = 0 th× trig¬ lËt tr¹ng th¸i, ë ®Çu ra cña nã ta nhËn ®-îc mét chuçi xung d¹ng sinus ch÷ nhËt ” Kh©u 2 lµ ®a hµi 1 tr¹ng th¸i æn ®Þnh Kh©u 3 lµ kh©u khuyÕch ®¹i xung Kh©u 4 lµ biÕn ¸p xung B»ng c¸ch t¸c ®éng vµo u®k cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc vÞ trÝ xung ®iÒu khiÓn, tøc lµ ®iÒu chØnh gãc  3. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn Trong thùc tÕ ng-êi ta th-êng dïng 2 nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn: th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh vµ th¼ng ®øng “arccos” ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh vÞ trÝ xung trong nöa chu kú d-¬ng cña ®iÖn ¸p ®Æt trªn Tiristor
  4. a. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh UAK 0 t Urc 0 t U®k + Urc U®k    Theo nguyªn t¾c nµy, ng-êi ta th-êng dïng 2 ®iÖn ¸p: - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k lµ ®iÖn ¸p 1 chiÒu cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc biªn ®é - §iÖn ¸p ®ång bé Urc cã d¹ng r¨ng c-a,®ång bé víi ®iÖn ¸p Anod-Catod Tæng ®¹i sè cña Urc + U®k ®-a ®Õn ®Çu vµo cña mét kh©u so s¸nh. B»ng c¸ch lµm biÕn ®æi U®k ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc thêi ®iÓm xuÊt hiÖn xung ra tøc lµ ®iÒu chØnh ®-îc gãc . Khi U®k = 0 ta cã  = 0. Khi U®k < 0 ta cã  > 0. Quan hÖ gi÷a  vµ U®k nh- sau: U dk   . U rc. max b. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng “arccos” Ur U®k Urc UAK 0 t
  5. Theo nguyªn t¾c nµy còng cã 2 ®iÖn ¸p: - §iÖn ¸p ®ång bé Urc v-ît tr-íc ®iÖn ¸p Anod-Catod Tiristor mét gãc b»ng /2 ( NÕu UAK = Asinwt th× Ur = Bcoswt) - §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k lµ ®iÖn ¸p 1 chiÒu cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc theo 2 h-íng Trªn h×nh vÏ ®-êng nÐt ®øt lµ ®iÖn ¸p anèt – catèt tiristor, tõ ®iÖn ¸p nµy ng-êi ta t¹o ra Urc . Tæng ®¹i sè Urc + U®k ®-îc ®-a ®Õn ®Çu vµo cña kh©u so s¸nh . Khi Urc + U®k = 0 ta nhËn ®-îc mét xung ë ®Çu ra cña kh©u so s¸nh : U®k + B.cos = 0 Do ®ã  = arccos(-U®k/B) Th-êng lÊy B = U®k max Khi U®k = 0 th×  =/2 Khi U®k = - U®k max th× = 0 Nh- vËy khi cho U®k biÕn thiªn tõ - U®k max ®Õn + U®kmax th×  biÕn thiªn tõ 0 ®Õn . Nguyªn t¾c nµy ®-îc sö dông trong c¸c thiÕt bÞ chØnh l-u ®ßi hái chÊt l-îng cao. NhËn xÐt: Theo yªu cÇu thiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn ta thÊy nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh lµ phï hîp, ta chän nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản