Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
146
lượt xem
56
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chân 3: Cổng ra V 3 (min) = 0,1 (v). V 3 max = E - 0,5 (v) ; I 3 min = OA; I 3 max = 0,2A. - Chân 4: Khi V 1 = 0 thì V 3 = 0 nếu không cần khoá thì 1 nối với 8 - Chân 5: Lọc nhiễu th-ờng có nối tự 0,01 F đầu giữa chân 5 và 1 - Chân 6: Ngưỡng lật V 6 = 2E 3,thì V 3 = 0. Chân 7: Chân phóng điện th-ờng đấu với trị C của mạch ngoài - Chân 8: Nối với cực d-ơng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 8

  1. Chương 8: VI MẠCH 555 Vi m¹ch 555 gåm 8 ch©n. - Ch©n 1: Nèi víi cùc ©m cña nguån nu«i. - Ch©n 2: KÝch lËt tr¹ng th¸i khi V 2 = 2E th× V 3 = 0 3 - Ch©n 3: Cæng ra V 3 (min) = 0,1 (v). V 3 max = E - 0,5 (v) ; I 3 min = OA; I 3 max = 0,2A. - Ch©n 4: Khi V 1 = 0 th× V 3 = 0 nÕu kh«ng cÇn kho¸ th× 1 nèi víi 8 - Ch©n 5: Läc nhiÔu th-êng cã nèi tù 0,01 F ®Çu gi÷a ch©n 5 vµ 1 2E - Ch©n 6: Ng-ìng lËt V 6 = th× V 3 = 0. 3 - Ch©n 7: Ch©n phãng ®iÖn th-êng ®Êu víi trÞ C cña m¹ch ngoµi - Ch©n 8: Nèi víi cùc d-¬ng cña nguån nu«i E = 5 ®Õn 18 (v) tiªu thô dßng ®iÖn 0,7m A/1V nguån nu«i. * Ho¹t ®éng cña s¬ ®å: - Gi¶ thiÕt U c = E ; S = "0" ; R = "1" ; U 3 = "1" ; Z = "0" 3 T kho¸; Tô C n¹p ®iÖn; U c t¨ng theo hµm mò 2E - Khi U c = ; R = "0" ; Z = "1" ; U 3 = "0"  T më; Tô C 3 phãng ®iÖn qua. R 2,5 vµ T 3 ®iÖn ¸p trªn tô C gi¶m dÇn 2E - Khi U c = ; S = "0" ; U 3 = 1; Z = 0 ; T kho¸ 3 Ta cã chu kú ra: T = T 1 + T2 = 0,693 (R24 + R25) Nh- ë trªn ta chän f = 1,25 kHz  T = 800 S T1 = T2  R24 = R25 = 15,6 (k  ) 7)Khèi ph¶n håi vµ khèi t¹o ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn 1
  2. D1 D2 R1 C1 R1 R1 R1 R1 +E R1 FT + +E R1 + +E - R1 + - D3 D4 R2 +E +E - +E R1 R1 +E 8.Khèi nguån nu«i - M¹ch ®iÒu khiÓn ®-îc cung cÊp tõ 1 m¸y biÕn ¸p nguån 3 pha cã chung lâi s¾t víi biÕn ¸p ®ång pha. Trong ®ã: + Cuén d©y W1 lµ cuén d©y s¬ cÊp nèi víi nguån xoay chiÒu 3 pha + Cuén W2 cung cÊp n¨ng l-îng ®Ó ph¸t tÝn hiÖu xung 12 12 ®ång bé. 0 W2 cã ®iÓm gi÷a nèi ®Êt a a' Uaa' = Ubb' = Ucc' = 12v. b b' + Cuén W3 cung cÊp ®iÖn cho bé chØnh l-u 3 pha ®Çu c' cña m¹ch c ra chØnh l-u ®-a ®Õn vÞ trÝ vi m¹ch æn ¸p ®Ó cuèi cïng cã ®iÖn ¸p ra = w21 V  12 + Cuén W4 cung cÊp cho bé chØnh l-u t¹o ®iÖn ¸p ra E=12V. 7812 +12 w1 D21 D23 D25 w22 A C1 C3 C5 B C C2 C4 C6 D24 D26 D22 7912 -12 + D31 D33 D35 w23 2 C7 24 L1
  3. * Khèi æn ¸p :  Vi m¹ch 7812: -®Çu vµo U=35V - ®Çu ra U=+12V  Vi m¹ch 7912:-®Çu vµo U=35V -®Çu ra U=-12V TÝnh biÕn ¸p nguån : 3
  4. U2-1=17V I2-1=500mA U2-2=10V I2-2=1000mA U2-3=12-0-12V I2-3=100mA TÝnh c«ng suÊt : P2-1=3.U2-1.I2-1=3.17.0,5=25,5W P2-2=3.U2-2.I2-2=3.10.1=30W P2-3=3U2-3.I2-3=3.24.0,1=7,2W Tæng c«ng suÊt : P=P2-1+P2-2+P2-3=62,7W Chän m¸y BA cã P=65W Trªn thùc tÕ ®èi víi lo¹i MBA cã c«ng suÊt nhá ta cã tiÕt diÖn lâi s¾t : S=1,2 S   1,2 65 =9,6cm2 (S-thiÕt diÖn lâi s¾t.) Theo s¸ch ®iÖn tö c«ng suÊt B¶ng B2-2, chän lâi thÐp tõ III 32x40.Cã c¸c sè liÖu kü thuËt sau: a=32 mm h=80 mm c=32 mm C=128 mm H=112 mm B=20 mm *TÝnh sè vßng d©y: _Sè vßng v«n: 1 W0  4,44. f .Bm .S .10  4 Chän Bm  1,1tesla 1 W0   3,76 vßng /V 4,44.50.1,1.10,88.10 4 _Sè vßng d©y mçi pha cuén s¬ cÊp: W1=3,76.220=827 vßng/V _Sè vßng d©y mçi pha cuén thø cÊp: W2-1=3,76.17=64 vßng 4
  5. W2-2=3,17.10=38 vßng W2-3=3,17.24=90 vßng *TÝnh thiÕt diÖn d©y dÉn: Chän mËt ®é dßng ®iÖn J=2,5 A/mm2 _ThiÕt diÖn d©y dÉn s¬ cÊp: 4.I 1 d1  . J P 62,7 Trong ®ã: I1    0,095 A 3.U 3.380 4.0,095 d1   0,22mm .1,1 _ThiÕt diÖn d©y dÉn thø cÊp: 4.I 21 4.0,5 d 21    0,5mm . J .1,1 4.I 22 4.1 d 22    0,71mm .J .1,1 4.I 23 4.0,1 d 2 3    0,23mm . J .1,1 *Chän d©y: d 21  0,51mm;1,82 gam / m;0,084 / m d 22  0,72mm;3,6 gam / m;0,0423 / m d 23  0,23mm;0,369 gam / m;0,443 / m d 1  0,23mm;0,369 gam / m;0,443 / m 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản