intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiết kế phần cứng và phần mềm điều khiển quang báo

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

539
lượt xem
169
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng quang báo được sử dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo, chẳng hạn được dùng để thông báo giá các mặt hàng trong siêu thị, thông báo tỷ số trong các trận đấu bóng đá… Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường lại có rất ít sản phẩm này, mà nếu có, giá thành cũng rất đắt. Mặt khác, tính năng của hầu hết các bảng quang báo này lại rất hạn chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế phần cứng và phần mềm điều khiển quang báo

  1. BAÙO CAÙO TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG VAØ PHAÀN MEÀM ÑIEÀU KHIEÅN QUANG BAÙO I. Giôùi thieäu maïch quang baùo vaø phaàn meàm quang baùo : Baûng quang baùo ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong lónh vöïc tieáp thò vaø quaûng caùo, chaúng haïn ñöôïc duøng ñeå thoâng baùo giaù caùc maët haøng trong sieâu thò, thoâng baùo tyû soá trong caùc traän ñaáu boùng ñaù… Tuy nhieân, hieän nay treân thò tröôøng laïi coù raát ít saûn phaåm naøy, maø neáu coù, giaù thaønh cuõng raát ñaét. Maët khaùc, tính naêng cuûa haàu heát caùc baûng quang baùo naøy laïi raát haïn cheá : - Chæ hieån thò vaø chaïy ñöôïc chöõ treân baûng, khoâng hieån thò ñöôïc hình aûnh hay thay ñoåi caùc kieåu chaïy chöõ treân baûng. - Vieäc thay ñoåi chöõ hieån thò treân baûng raát phöùc taïp, thoâng thöôøng laø phaûi môû baûng ra, naïp döõ lieäu laïi cho ROM beân trong. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø nghieân cöùu thieát keá vaø thi coâng moät baûng quang baùo kích thöôùc 80 cm x 20 cm, bao goàm: • Ma traän LED 16 x 96 . • Card giao tieáp vôùi maùy tính IBM PC. • Maïch ñieàu khieån baûng quang baùo • Phaàn meàm ñieàu khieån baûng quang baùo. Vôùi baûng quang baùo vaø phaàn meàm ñi keøm, ngöôøi söû duïng coù theå : • Hieån thò caû vaên baûn laãn hình aûnh treân baûng. • Vaên baûn ñöôïc hieån thò vôùi nhieàu loaïi font khaùc nhau, chöông trình coøn cung caáp cho ngöôøi söû duïng khaû naêng töï taïo theâm boä font vaên baûn cuûa chính mình. • Ngöôøi söû duïng coøn coù theå ñieàu chænh toác ñoä di chuyeån chöõ vaø hình aûnh treân baûng. • Phaàn meàm coøn cho pheùp ngöôøi söû duïng töï soaïn caùc hình aûnh hieån thò treân baûng.
  2. Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng quang baùo : < & ! −
  3. II. Thieát keá phaàn cöùng baûng quang baùo : Phaàn cöùng cuûa baûng quang baùo goàm Card giao tieáp 24 bit vaø maïch ñieàu khieån vaø laùi LED. A. Thieát keá card giao tieáp : Maïch giao tieáp ñöôïc thieát keá theo chuaån ISA 8 bit treân IBM PC. Ñeå ñôn giaûn cho vieäc thieát keá, ta söû duïng IC giao tieáp song song PPI 5255A ñöôïc cheá taïo ñeå keát noái vôùi caùc boä vi xöû lyù. Sô ñoà khoái cuûa maïch giao tieáp : Boä ñeäm döõ lieäu 3 traïng thaùi ISA Khoái ñieàu khieån PPI BUS Boä so saùnh ñòa chæ − Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch :  Caùc Bus döõ lieäu cuûa IC 8255A ñöôïc keát noái vôùi heä thoáng Bus thoâng qua boä ñeäm ba traïng thaái 71HC245, boä ñeäm naøy coù khaû naêng truyeàn döõ lieäu theo hai chieàu, tuøy theo traïng thaùi cuûa chaân DIR.  Khi maùy tính yeâu caàu moät taùc vuï ñoïc hay ghi, maùy tính seõ so saùnh ñòa chæ do maùy tính ñöa tôùi vôùi ñòa chæ cô sôû ñöôïc ñònh saün
  4. baèng DIP Switch, löu yù ñòa chæ ñöôïc so saùnh laø 8 bit cao (A2 – A9) cuûa ñòa chæ 10 bit do maùy tính ñöa tôùi, coøn hai bit thaáp (A0, A1) quy ñònh port naøo (A, B, C) ñöôïc truy xuaát vaø hai bit nay ñöôïc noái tôùi hai chaân A0, A1 cuûa 8255A.  Neáu ñòa chæ ñöa tôùi truøng vôùi nhöõng ñòa chæ maø ta ñaët trong DIP Switch, maïch ñieàu khieån seõ cho pheùp boä ñeäm döõ lieäu hoaït ñoäng, döõ lieäu seõ ñöôïc truyeàn tôùi maùy tính hay tôùi card tuøy theo taùc vuï READ hay WRITE.  Caùc port A, B, C cuûa IC 8255A ñöôïc noái vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi thoâng qua Header 30 bit. B. Thieát keá baûng hieån thò LED : Ma traän LED cuûa baûng quang baùo coù kích thöôùc 16 haøng x 96 coät. Muoán moät LED chaùy saùng, ta caàn phaûi cung caáp ñieän aùp möùc 1 vaøo Anode cuûa LED vaø ñieän aùp möùc 0 vaøo Cathod cuûa LED. Nhö vaäy, neáu ta muoán ñieàu khieån töøng con LED treân baûng LED chaùy saùng ñoäc laäp vôùi nhau thì ta phaûi caàn ít nhaát 1536 chaân ñieàu khieån (noái chung Anod hay Cathod cuûa taát caû caùc con LED treân baûng dieàu khieån). Nhö vaäy soá chaân ñieàu khieån quaù nhieàu, khoâng phuø hôïp vôùi giao tieáp maùy tính. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm treân, ta caàn phaûi tìm moät giaûi phaùp khaùc. Giaûi phaùp thöôøng ñöôïc choïn laø keát noái ma traän LED theo daïng haøng-coät, töùc laø Anod cuûa taát caû con LED treân cuøng moät haøng ñöôïc noái chung vôùi nhau vaø Cathod cuûa taát caû caùc con LED treân cuøng moät coät noái chung vôùi nhau. Caùc chaân ñieàu khieån haøng hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi nhau, caùc chaân ñieàu khieån coät ñöôïc laáy ra töø boä giaûi maõ, töùc laø taïi moãi thôøi ñieåm, chæ coù moät coät ñöôïc saùng. Nhö vaäy, baûng quang baùo phaûi hoaït ñoäng theo cheá ñoä queùt. C. Thieát keá maïch ñieàu khieån hieån thò LED : Khoái giaûi Khoái laùi maõ LED
  5. Khoái nguoàn AC 15V Tín hieäu töø caùc port cuûa card giao tieáp seõ ñöôïc giaûi maõ roài sau ñoù ñöa ñeán khoái laùi LED ñeå ñöa ra baûng hieån thò. III. Thieát keá phaàn meàm ñieàu khieån : Phaàn meàm ñieàu khieån phaûi thöïc hieän caùc chöùc naêng laø giao tieáp vôùi card ñieàu khieån vaø giao tieáp vôùi ngöôøi söû duïng. IV. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA ÑEÀ TAØI − Ñeà taøi coù theå phaùt trieån theo nhieàu höôùng, tuy nhieân coù hai höôùng chính laø caûi tieán veà phaàn cöùng vaø caûi tieán phaàn meàm. a. Caûi tieán phaàn cöùng : i. Thöïc teá laø ta khoâng theå naøo duøng nguyeân moät chieác maùy vi tính chæ ñeå ñieàu khieån moät baûng quang baùo, do ñoù caûi tieán quan troïng nhaát laø thieát keá moät boä KIT coù theå löu tröõ döõ lieäu vaø giao tieáp vôùi maùy tính. Töø maùy tính, ta coù theå truyeàn döõ lieäu sang boä KIT, sau ñoù ñöõ lieäu naøy seõ truyeàn töø boä KIT sang maïch ñieàu khieån ñeå hieån thò leân baûng LED. Ñieàu naøy seõ laøm taêng tính ñoäc laäp cuûa baûng quang baùo vôùi maùy vi tính. b. Caûi tieán phaàn meàm : i. Ta coù theå vieát phaàn meàm ñeå hieån thò caùc hình aûnh chuyeån ñoäng thoâng qua vieäc veõ caùc frame hình (töông töï nhö laøm phim hoaït hình). ii. Ñeå taêng tính uyeån chuyeån cuûa chöông trình, ta coù theå ñöa ra moät ngoân ngöõ script duøng rieâng ñeå ñieàu khieån caùch hieån ma traän LED. Moät ngoân ngöõ script seõ laøm taêng raát nhieàu tính uyeån chuyeån trong caùch hieån thò baûng LED vaø ngöôøi söû duïng coù khaû naêng taïo ra nhieàu kieåu hieån thò hình aûnh khaùc nhau cho mình.
  6. − Ngoaøi ra coøn raát nhieàu höôùng caûi tieán khaùc nhö caûi tieán laøm taêng toác ñoä cho maïch hieån thò, taêng toác ñoä bieán ñoåi hình aûnh cuûa chöông trình…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2