thiết kế phương pháp điều khiển robot tự hành dựa trên cơ sở logic mờ, chương 15

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
276
lượt xem
163
download

thiết kế phương pháp điều khiển robot tự hành dựa trên cơ sở logic mờ, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các linh kiện sử dụng và số lượng : -Opto P521 : 8 - Điện trở 47 Ω: 8 - Điện trở 1K : 2 - Điện trở 10K : 12 - Tụ gốm 1000uF: 3 Diode 2A: 8 - Tụ gốm 104 : 2 - Mosfet IRF 9630: 4 - Mosfet IRF 630N: 4 - Điện áp nguồn : 12V -Tụ hóa 1000uF 25V : 2 - LM7812: 1 B.Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển Các linh kiện sử dụng và số lượng: - VĐK PIC18F4331 : 1 - Điện trở 1K: 1 - Công tắc 6 chân : 2 - LM7805 :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế phương pháp điều khiển robot tự hành dựa trên cơ sở logic mờ, chương 15

 1. Chương 15: Sơ đồ nguyên lý mạch động lực Các linh kiện sử dụng và số lượng : -Opto P521 : 8 -Diode 2A: 8 - Điện trở 47 Ω: 8 - Tụ gốm 104 : 2 - Điện trở 1K : 2 - Mosfet IRF 9630: 4 - Điện trở 10K : 12 - Mosfet IRF 630N: 4 - Tụ gốm 1000uF: 3 - Điện áp nguồn : 12V -1 -
 2. -Tụ hóa 1000uF 25V : 2 - LM7812: 1 B.Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển Các linh kiện sử dụng và số lượng: - VĐK PIC18F4331 : 1 - Điện trở 1K: 1 - Công tắc 6 chân : 2 - Điện trở 10K: 1 - LM7805 : 1 - Biến trở 10K :1 - Diode 2A : 1 - Tụ 33uF : 3 - Led đỏ : 1 - Tụ gốm 1000uF: 1 -2 -
 3. -3 -
 4. C. Chương trình áp dụng logic mờ cho Mobile robot 1.Chương trình chính //--------------DE TAI TOT NHGIEP----------- - //--SU DUNG FUZZY LOGIC DIEU KHIEN MOBILE ROBOT--- //-----SVTH: NGUYEN XUAN HOANG----- //-----GVHD: AN TRI TAN----- #include "E:\ProgramHoang\fuzzy chicken\main.h" #include "E:\ProgramHoang\lcd_lib_4bit.c" #include "E:\ProgramHoang\Thiet ke mo hinh\program\led7.c" #include "E:\ProgramHoang\Thiet ke mo hinh\sieu am.c" #include //---KHAI BAO CAC CHUONG TRINH CON--- float min(float, float); float max(float, float); float dokhoangcach(float, float); float dogoc(float, float); void sailechduong(float, float); void sailecham(float,float); //---chuong trinh chinh---- void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD); setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0|ADC_WHEN_INT 0|ADC_INT_EVERY_OTHER); setup_spi(FALSE); setup_wdt(WDT_OFF); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1); setup_ccp1(CCP_PWM); setup_ccp2(CCP_PWM); set_pwm1_duty(0); -4 -
 5. set_pwm2_duty(0); setup_oscillator(False); set_tris_a(0x00); set_tris_b(0x00); set_tris_c(0x00); set_tris_d(0x00); set_tris_e(0x00); // TODO: USER CODE!! LCD_init(); while(1) { int8 r1,r2; //khoang cach cac sieu am do duoc milimet float ex,et; //sailech khoang cach va sai lech goc r1=kt_sieuam1(); //sieu am truoc r2=kt_sieuam2(); //sieu am sau ex=dokhoangcach(r1,r2); et=dogoc(r1,r2); LCD_putcmd(0x80); LCD_putchar("Et="); LCD_putcmd(0x83); LCD3(et);//hien thi Ex LCD_putcmd(0x88); LCD_putchar("Ex="); LCD_putcmd(0x8c); LCD3(ex);//hien thi Ex LCD_PUTCMD(0XC0); LCD_putchar("S1:"); LCD_putcmd(0xc3); LCD3(r1); LCD_PUTCMD(0XC8); LCD_putchar("S2: "); LCD_putcmd(0xcb); LCD3(r2); //---DOAN DIEU KHIEN DONG CO--- //---banh trai=pwm1/banhphai=pwm2--- if(ex==0&&et==0) { -5 -
 6. set_pwm1_duty(1000); set_pwm2_duty(1000);//di thang } else { if(ex>=0) sailechduong(ex,et); else sailecham(ex,et); } } } //Ket thuc chuong trinh chinh //chuong trinh tinh gia tri MAX,MIN float max(float r,float g) { if(r>g) return(r); else return(g); } float min(float r,float g) { if(r>g) return(g); else return(r); } //chuong trinh do khoang cach float dokhoangcach(float r1,float r2) { float distance,edistance; distance=max(r1,r2)+ abs(r1-r2)/2; edistance=3-distance;//khoang cach dat la 300mm edistance=floor(edistance);//lam tron so if(edistance>3) edistance==3; if(edistance
 7. float dogoc(float r1,float r2) { float etheta; etheta=0 -(r1-r2); //0 la goc dat ban dau if(etheta>2) etheta==2; if(etheta
 8. if(ex==2&&et==2) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(900); } if(ex==2&&et==2) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(1000); } if(ex==2&&et==1) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(800); } if(ex==2&&et==0) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(700); } if(ex==2&&et==-1) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(600); } if(ex==2&&et==-2) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(500); } //Ex=1 if(ex==1&&et==2) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(800); } if(ex==1&&et==1) { set_pwm2_duty(450); set_pwm1_duty(700); } if(ex==1&&et==0) { -8 -
 9. set_pwm2_duty(400); set_pwm1_duty(600); } if(ex==1&&et==-1) { set_pwm2_duty(350); set_pwm1_duty(500); } if(ex==1&&et==-2) { set_pwm2_duty(300); set_pwm1_duty(450); } //Ex=0 if(ex==0&&et==2) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(800); } if(ex==0&&et==1) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(700); } if(ex==0&&et==-1) { set_pwm2_duty(700); set_pwm1_duty(500); } if(ex==0&&et==2) { set_pwm2_duty(800); set_pwm1_duty(500); } }//end sailechduong void sailecham(float ex, float et) { //Ex=-1 if(ex==-1&&et==2) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(700); -9 -
 10. } if(ex==-1&&et==1) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(650); } if(ex==-1&&et==0) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(600); } if(ex==-1&&et==-1) { set_pwm2_duty(600); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-1&&et==-2) { set_pwm2_duty(700); set_pwm1_duty(500); } //Ex=-2 if(ex==-2&&et==2) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(800); } if(ex==-2&&et==1) { set_pwm2_duty(700); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-2&&et==0) { set_pwm2_duty(600); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-1&&et==-1) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(650); } if(ex==-1&&et==-2) -10 -
 11. { set_pwm2_duty(400); set_pwm1_duty(700); } //Ex=-2 if(ex==-2&&et==2) { set_pwm2_duty(800); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-2&&et==1) { set_pwm2_duty(900); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-2&&et==0) { set_pwm2_duty(400); set_pwm1_duty(700); } if(ex==-2&&et==-1) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(800); } if(ex==-2&&et==-2) { set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(900); } //Ex=-3 if(ex==-3&&et==2) { set_pwm2_duty(700); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-3&&et==1) { set_pwm2_duty(600); set_pwm1_duty(500); } if(ex==-3&&et==0) { -11 -
 12. set_pwm2_duty(500); set_pwm1_duty(700); } if(ex==-3&&et==-1) { set_pwm2_duty(400); set_pwm1_duty(900); } if(ex==-3&&et==-2) { set_pwm2_duty(400); set_pwm1_duty(1000); } }//End sailecham 2.Thư viện LCD //----Thu vien 4bit LCD 2x16--- #include #define LCD_RS PIN_D2 //#define LCD_RW PIN_A1 #define LCD_EN PIN_D3 #define LCD_D4 PIN_D4 #define LCD_D5 PIN_D5 #define LCD_D6 PIN_D6 #define LCD_D7 PIN_D7 // misc display defines- #define Line_1 0x80 #define Line_2 0xC0 #define Clear_Scr 0x01 // prototype statements #separate void LCD_Init ( void );// ham khoi tao LCD #separate void LCD_SetPosition ( unsigned int cX );//Thiet lap vi tri con tro #separate void LCD_PutChar ( unsigned int cX );// Ham viet1kitu/1chuoi len LCD -12 -
 13. #separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX) ;// Ham gui lenh len LCD #separate void LCD_PulseEnable ( void );// Xung kich hoat #separate void LCD_SetData ( unsigned int cX );// Dat du lieu len chan Data // D/n Cong #use standard_io ( B ) #use standard_io (A) //khoi tao LCD******************************************** ** #separate void LCD_Init ( void ) { LCD_SetData ( 0x00 ); delay_ms(200); /* wait enough time after Vdd rise >> 15ms */ output_low ( LCD_RS );// che do gui lenh LCD_SetData ( 0x03 ); /* init with specific nibbles to start 4-bit mode */ LCD_PulseEnable(); LCD_PulseEnable(); LCD_PulseEnable(); LCD_SetData ( 0x02 ); /* set 4-bit interface */ LCD_PulseEnable(); /* send dual nibbles hereafter, MSN first */ LCD_PutCmd ( 0x2C ); /* function set (all lines, 5x7 characters) */ LCD_PutCmd ( 0b00001100); /* display ON, cursor off, no blink */ LCD_PutCmd ( 0x06 ); /* entry mode set, increment & scroll left */ LCD_PutCmd ( 0x01 ); /* clear display */ } #separate void LCD_SetPosition ( unsigned int cX ) { /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */ -13 -
 14. LCD_SetData ( swap ( cX ) | 0x08 ); LCD_PulseEnable(); LCD_SetData ( swap ( cX ) ); LCD_PulseEnable(); } #separate void LCD_PutChar ( unsigned int cX ) { /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */ output_high ( LCD_RS ); LCD_PutCmd( cX ); output_low ( LCD_RS ); } #separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX ) { /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */ LCD_SetData ( swap ( cX ) ); /* send high nibble */ LCD_PulseEnable(); LCD_SetData ( swap ( cX ) ); /* send low nibble */ LCD_PulseEnable(); } #separate void LCD_PulseEnable ( void ) { output_high ( LCD_EN ); delay_us ( 3 ); // was 10 output_low ( LCD_EN ); delay_ms ( 3 ); // was 5 } #separate void LCD_SetData ( unsigned int cX ) { output_bit ( LCD_D4, cX & 0x01 ); output_bit ( LCD_D5, cX & 0x02 ); output_bit ( LCD_D6, cX & 0x04 ); output_bit ( LCD_D7, cX & 0x08 ); -14 -
 15. } void LCD3(int16 m) { int a,b,c,d; a = m/1000 + 48; LCD_PutChar(a); b = (m/100)%10 + 48; LCD_PutChar(b); c = (m/10)%10 + 48; LCD_PutChar(c); d = m%10 + 48; LCD_Putchar(d); } void LCD1(int m) { int a; a = m%10 + 48; LCD_Putchar(a); } 3.Chương trình hiển thị trên LED 7x4 // Chuong trinh Qet led 7x4 int16 n; //Chuong trinh cho led 7x4 char ma[]={0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70, 0x80, 0x90}; //khai bao mang chua cac so tu 0-9 long dv,tram,chuc,ngan; void call(void)//ham tra ve cac gia tri can hien thi { ngan= n/1000; tram=(n/100)%10; chuc=(n/10)%10; dv=n%10; } void quet(void)//hien thi cac so { call(); -15 -
 16. output_b(ma[dv]+1); delay_ms(3); output_b(0x00); delay_ms(3); if(n>9) { output_b(ma[chuc]+2); delay_ms(3); output_b(0x00); delay_ms(3); } if(n>99) { output_b(ma[tram]+4); delay_ms(3); output_b(0x00); delay_ms(3); } if(n>999) { output_b(ma[ngan]+8); delay_ms(3); output_b(0x00); delay_ms(3); } } //end 4.Chương trình cho 2 cảm biến siêu âm //Chuong trinh do khoang cach bang 2 cam bien sieu am SRF05 //su dung 2 chân c6 và c7 làm dau vào và dau ra cho siêu am 1 và a1,a2 cho siêu âm 2 #define IN1_05 pin_c6 #define OUT1_05 pin_c7 #define IN2_05 pin_a1 #define OUT2_05 pin_a2 //clockrate/(4 clock per intruction*T1_div_by_4)*1000000 #define CTM 1.25 //Convert To Microsesor //KIEM TRA TINH TOAN CHO SIEU AM 1 int16 kt_sieuam1() -16 -
 17. { int16 time; output_high(IN1_05); delay_us(10); output_low(IN1_05);//phat xung 10us setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4); while(!input(OUT1_05)){}//cho cho khi co tin hieu tai dau ra sieu am set_timer0(0);//bat dau hoat dong timer1 while(input(OUT1_05)){} time=get_timer0();//dem thoi gian nhan dc xung time=time/CTM; if(time>=42000) { //ko lam ji; return 0; } else { return time/148; //chuyen ra ink } } //KIEM TRA TINH TOAN CHO SIEU AM 2 int16 kt_sieuam2() { int16 time; output_high(IN2_05); delay_us(10); output_low(IN2_05);//phat xung 10us setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4); while(!input(OUT2_05)){}//cho cho khi co tin hieu tai dau ra sieu am set_timer1(0);//bat dau hoat dong timer1 while(input(OUT2_05)){} time=get_timer1();//dem thoi gian nhan dc xung time=time/CTM; if(time>=42000) { //ko lam ji; return 0; -17 -
 18. } else { return time/148; //chuyen ra inh } } -18 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản