intTypePromotion=1

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
169
lượt xem
48
download

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

 1. Chöông 9 : TÍNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT  Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp phaân tích : 1. Cheá ñoä caét cho beà maët (4) : - Soá lieäu ban ñaàu: + Vaät lieäu laø gang xaùm 15-32 coù HB = 190 + Maùy phay 6H11 Soá caáp toác ñoä 16. Phaïm vi toác ñoä 65-1800 v/ph + Dao P18 + Löôïng tieán dao: s = 0.07 - 4.16(mm/voøng) + Soá voøng quay truïc chính töø 12.5 - 2000(voøng/ph) + Coâng suaát ñoäng cô N = 4.5 KW + Hieäu suaát  = 0.75 - Xaùc ñònh chieàu saâu caét t : + Khoeùt thoâ t1= 2Z1min/2 = 3.83/2 =1.9mm + Khoeùt tinh t2= 2Z2min/2 = 0.57/2 = 0.284mm + Doa t3= 2Z3min/2 = 0.2/2 = 0.18mm - Löôïng chaïy dao s : s = CsD0.6 CT trang 281 / ñoà gaù Cs= 0.075 (vì HB > 170) + Khoeùt thoâ s1 = Cs1 D1 .6 = 0.075  29.380.6 = 0.57 0 mm/voøng + Khoeùt tinh s2 = Cs2 D 2.6 = 0.075  29.840.6 = 0.57 0 mm/ voøng + Doa s3 = Cs3 D 3.6 = 0.075  300.6 = 0.57mm/ 0 voøng - Toác ñoä caét v : C Dz v v  mvzv yv k v { 2, Trang 20 } T t s Trong ñoù:
 2. - Cv + Khoeùt 18.8 Baûng 5.29 + Doa 15.6 zv + Khoeùt 0.2 + Doa 0.2 -xv + Khoeùt 0.1 + Doa 0.1 -yv + Khoeùt 0.4 + Doa 0.5 -m + Khoeùt 0.125 + Doa 0.3 -T + Khoeùt 40 phuùt + Doa 75 phuùt Kv= KMVKuvKlv = 1  0.83  1 =0.8 Trong ñoù: n 190  v KMV=   1  HB  heä soá aûnh höôûng chaát löôïng beà maët gia coâng [2, baûng 5.1] Kuv= 0.83 heä soá aûnh höôûng cuûa traïng thaùi phoâi [2, baûng 5.6 ] Klv= 1 aûnh höôûng cuûa vaät lieäu phaàn caét cuûa dao [2, baûng 5.31] Knv=0.85 heä soá aûnh höôûng cuûa phoâi {2, baûng 5.5] + Khoeùt thoâ: 18 .8  29 .22 0.2 v1   0.83  0 .85  19 .27 m / phuùt 40 0.125  1 .91 0.1  0 .57 0.4
 3. + Khoeùt tinh: 18 .8  29 .79 0.2 v2   0 .83  28 .04 m / phuùt 40 0.125  0 .23 0.1  0 .57 0.4 + Doa: 15 .6  30 0.2 v3   0.83  24 .02 m / phuùt 75 0.125  0 .08 0.1  0 .57 0.4 - Soá voøng quay 1000 v t nt  voøng/phuùt D 1000  19 .27 + Khoeùt thoâ : n1   208 voøng/phuùt 3 .14  29 .22 1000  27 .04 + Khoeùt tinh : n2   299 voøng/phuùt 3.14  29 .79 1000  24 .02 + Doa n3   255 voøng/phuùt 3 .14  30 - Choïn soá voøng quay theo maùy phay 6H11 1800 15= =27.69  =1.26 65 208 x= =3.2  x=5 65 n1 = 65x1.265 = 206 voøng/phuùt Töông töï: n2 = 65x1.265 =206 voøng/phuùt, n3=206 voøng/phuùt - Tính laïi vaän toác caét : n. .D 206 3.14  29.38 v1 = 1000  1000  19.03m/ph v2 = n. .D  206  3.14  29 .84  19 .33 m/ph 1000 1000 n. .D 206  3.14  30 v3 =   19.41 m/ph 1000 1000 - Löïc caét & momen xoaén: Vôùi khoeùt Mx = 10.CM.Dq.tx.Sy.Kp y C p t x s z DZ Vôùi Doa Mx  2  100 P0=10 .Cp.Dq.tx.Sy.Kp
 4. Trong ñoù theo [2, baûng 5.32 trang 25] CM = 0.196 CP = 46 x = 0.8 x =1 y = 0.7 y = 0.4 q = 0.85 Kp = 1 [baûng 5.32] s sz = böôùc tieán cuûa moãi raêng duïng cuï : Z Z = 4 soá raêng duïng cuï sz = 0.57/4 = 0.14 + Khoeùt thoâ : M 1  10  0.196  29.38 0.85  1.9 0.8  0.57 0.7  39.1 Nm P1  10  46  29.3885  1.9 0.8  0.57 0.7  9176.5 N + Khoeùt tinh : M 1  10  0.196  29.84 85  0.230.8  0.57 0.7  7.3 Nm P2  10  46  29.84 85  0.23 0.8  0.57 0.7  1713 N + Doa : 46  0.081  0.57 0.4  1  30  4 M3   1.76 Nm 2  100 P3  10  46  30 85  0.081  0.57 0.4  529.3 N - Suaát caét cuûa maùy Mn Nc = CT X36 trang 366 Nguyeãn Ngoïc Anh 9750 391  206 + Khoeùt thoâ N1 =  0.824 KW 9750 7.3  206 + Khoeùt tinh N2 =  0.154 KW 9750 1.76  206 + Doa N3 =  0.037 KW 9750 - Thöû laïi keát quaû N1 = 0.824KW < Nñc = N = 4.5  0.75 = 3.375 KW => Ñieàu naøy ñaûm baûo cho maùy hoaït ñoäng toát - Xaùc ñònh thôøi gian cô baûn:
 5. l  l1  l 2 T0 = phuùt ns Vôùi gia coâng khoeùt hoaëc doa ta coù Dd L1  Cotg  0.5  2 mm 2 L2=13 mm 60  1.9  0.57  4 T1 =  0.57 phuùt 206  0.57 60  0.23  0.57  4 T2 =  0.446 phuùt 206  0.57 60  0.08  11.43  4 T3 =  0.57 phuùt 206  0.57  Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tra baûng: 1.Phay maët 3: + Maùy phay 6H11. + Dao -BK6 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  0.75. - Chieàu saâu caét : + Phay baùn tinh t1 = 4.6 mm - Löôïng chaïy dao : [2 baûng 5-125 trang 113] + Phay baùn tinh s1 = 0.3mm/voøng - Vaän toác caét: [2 baûng 5-127 trang 115] + Phay baùn tinh v1 = 147m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  147 + Phay baùn tinh n1 =   468 voøng/ph  .D 3.14  100 - Choïn theo maùy phay 6H11 n1 = 65.1,268 =413voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n. .D 413  3.14  100 v1 =   130 m/ph 1000 1000
 6. - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 45  0.3(100  4.6) T1 =   0.406 phuùt n s 413  0.3 Vôùi L1  t ( D  t )  2 mm , L2=3mm , L=40mm. 2.Phay maët ( 9). ( töông töï nhö maët 3) + Maùy phay 6H11. + Dao -BK6 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  0.75. - Chieàu saâu caét : + Phay baùn tinh t1 = 3.6 mm - Löôïng chaïy dao : [2 baûng 5-125 trang 113] + Phay baùn tinh s1 = 0.3mm/voøng - Vaän toác caét: [2 baûng 5-127 trang 115] + Phay baùn tinh v1 = 147m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  147 + Phay baùn tinh n1 =   468 voøng/ph  .D 3.14  100 - Choïn theo maùy phay 6H11 n1 = 65.1,268 =413voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n. .D 413  3.14  100 v1 =   130 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 45  0.3(100  3.6) T1 =   0.406 phuùt n s 413  0.3 Vôùi L1  t ( D  t )  2 mm , L2=3mm , L=40mm. 3. Phay maët 1-10-5-7 . (Duøng dao phay ñóa)
 7. + Choïn maùy Phay - 6H12 + Dao phay -BK6 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  = 0.75 - Chieàu saâu caét : + Phay baùn tinh t1 = 3 mm - Löôïng chaïy dao : [2, baûng 5-170 trang 153] + Phay baùn tinh s1 = 0.25 mm/raêng - Vaän toác caét: [2, baûng 5-173 trang 155] + Phay baùn tinh v1 = 36m/raêng - Soá voøng quay: + Phay baùn tinh n1 == 1000  v 1000  288   917 voøng/ph  .D 3.14  100 - Choïn theo maùy ta coù : n1 = 826voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n .D 826  3.14  100 v1 =   259.5 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn l  l1  l2 17.6  22  3 T1 = i  0.014 phuùt sM 2973.6 Vôùi : l1 = t D  t  +1 = 1.790  1.7 + 1 =13.25mm SM = 0.25  12  826 = 2973.6 Vôùi : l1 = t D  t  +1 = 3100  3 + 1 =17.6mm Tra baûng coâng suaát chaïy dao N=1KW < 4.5x0.75=3.25KW
 8. 5.Khoan-Khoeùt -Doa loã 2 . + Choïn maùy Phay - 6H11 + Dao - P18 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  = 0.75 - Chieàu saâu caét : [2, trang 83] + Khoan t1 = 7.5mm + Khoeùt t2 = 0.425mm + Doa t3 = 0.075mm - Löôïng chaïy dao : + Khoan s1 = 0.5mm/voøng + Khoeùt s2 = 0.7mm/voøng + Doa s3 = 2.0mm/voøng - Vaän toác caét : + Khoan v1 = 28m/ph + Khoeùt v2 = 26m/ph + Doa v3 = 7.3m/ph - Soá voøng quay: 100  v 1000  28 + Khoan n 1=   595 voøng/ph D 3.14  15 100  v 1000  26 + Khoeùt n2==   523 voøng/ph D 3.14  15.85 100  v 1000  7.3 + Doa n3==   146 voøng/ph D 3.14  16 - Choïn theo maùy ta coù : n1 = 520voøng/ph n2 = 520voøng/ph n3 = 130voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n D 520  3.14  15 v1 =   24.5 m/ph 1000 1000
 9. n D 520  3.14  15.85 v2 =   25.9 m/ph 1000 1000 n D 130  3.14  16 v3 =   6.53 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 16  13.99  2 T1 = i  0.123 phuùt ns 520  0.5 d Vôùi l1 = tg  1  13.99 mm, l2 = 2mm 2 l 16 T2 =   0.044 phuùt n  s 520  0.7 l  l1  l2 16  0.857  0.4 T3 =   0.066 phuùt ns 130  2 Vôùi l1 = t  cotg + 1 = 0.857,  =50, l2= 0.4mm 6.Khoan loã moài 8 : + Choïn maùy- 6H11 + Choïn vaät lieäu laøm dao - P18 + Soá raêng dao Z = 5 + Coâng suaát cuûa maùy : N = 4.5 KW + Hieäu suaát : = 0.75 - Chieàu saâu caét t : + Khoan t = 4mm - Löôïng chaïy dao s : [2, baûng 5-153 trang 138] + Khoan s1= 0.3mm/voøng - Vaän toác caét: [2, baûng 5-155 trang 139] + Khoan v1= 31.5m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  31.5 + Khoan n 1=   1254 voøng/ph D 3.14  8 - Choïn theo maùy ta coù :
 10. n1= 1230voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n D 1230  3.14  8 v 1=   31 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 16  7.93  2 T1 =   0.073 phuùt ns 1230  0.3 d Vôùi l1 = tg  1  7.93 ,  =60 mm, l2 = 2mm 2 6.Khoan loã moài 8 : + Choïn maùy- 6H11 + Choïn vaät lieäu laøm dao - P18 + Soá raêng dao Z = 5 + Coâng suaát cuûa maùy : N = 4.5 KW + Hieäu suaát : = 0.75 - Chieàu saâu caét t : + Khoan t = 4mm - Löôïng chaïy dao s : [2, baûng 5-161 trang 144] + Khoan s1= 0.3mm/voøng + Phay thoâ s2= 0.025mm/raêng + Phay tinh s3= 0.2mm/raêng + Phay moûng s3= 0.2mm/raêng - Vaän toác caét: [2, baûng 5-162 trang 145] - + Khoan v1= 31.5m/ph + Phay thoâ v2= 24m/ph + Phay tinh v3= 24m/ph + Phay moûng v4= 24m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  31.5 + Khoan n 1=   1254 voøng/ph D 3.14  8 1000  v 1000  24 + Phay thoâ n2 =   956 voøng/ph D 3.14  8
 11. 1000  v 1000  24 + Phay tinh n3 =   864 voøng/ph D 3.14  8.85 1000  v 1000  24 + Phay moûng n4 =   850 voøng/ph D 3.14  9 - Choïn theo maùy ta coù : n1= 1180voøng/ph n2=950voøng/ph n3=750voøng/ph n4=750voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn nD 1180  3.14  8 v 1=   29.64 m/ph 1000 1000 nD 950  3.14  8 v 2=   23.86 m/ph 1000 1000 nD 750  3.14  8.85 v3=   20.84 m/ph 1000 1000 nD 750  3.14  9 v4=   21.2 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l 2 16  7.93  2 T1 =   0.073 phuùt ns 1180  0.3 d Vôùi l1 = tg  1  7.93 ,  =60 mm, l2 = 2mm 2 l  l1  l 2 16  5  1.5 T2 =   0.19 phuùt sM 118.75 l  l1  l 2 16  5.425  1.5 T3=   0.31 phuùt sM 75 l  l1  l 2 16  5.5  1.5 T4 =   0.31 phuùt sM 75
 12. 7.Maùy xoïc: Choïn maùy xoïc 7A412 Coâng suaát 1.5 KW -Tính chieàu saâu caét(mm). + Choïn t = 3mm -Tính choïn löôïng chaïy dao: s(mm/htk). [2, baûng 5-83 trang 81] + Choïn s = 0.2 mm/htk -Tính vaän toác caét: v(m/phuùt). [2, baûng 5-84 trang 81]. + Choïn v = 9 m/phuùt - Tính soá voøng quay. n(ht/phuùt) 1000 v 1000  9 N=   75 ht/phuùt 2L 2  60 - Thôøi gian cô baûn: T0(phuùt). Trang 388 /STCN1-TP H T0 = s.n Vôùi H = h + 1 = 2,4 + 1 = 3,4 H 3,4 T0 =   0.277 phuùt s.n 0.2  75 Laäp baûng keát quaû Maët Böôùc t(mm) S(mm/v v(m/ph n(vg/ph T0(phuùt g) ) ) ) - Khoeùt thoâ 1.9 0.57 18.48 200 0.57 - Khoeùt tinh 0.284 0.57 23.65 252 0.446 4 -Doa 0.18 0.57 18.85 200 0.57 - Phay thoâ 4.3 2.5 120 382 0.068
 13. 3-9 - Phay tinh 0.3 0.3 149 477 0.132 1-10 -Phay thoâ 1.7 1.92 41.5 600 0.022 5-7 -Phay tinh 1.3 2.4 33 475 0.021 -Khoan 7.5 0.5 28.26 600 0.107 2 -Khoeùt 0.425 0.7 23.64 475 0.048 -Doa 0.075 2.0 7.54 150 0.057 -Khoan 4 0.3 29.64 1180 0.073 8 -Phay thoâ 0.13 23.86 950 0.19 -Phay tinh 0.1 20.84 750 0.31 -Phay moûng 0.1 21.2 750 0.31 5 -Xoïc 3 0.2mm/h 9 75(ht/p 0.227 tk h)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2