THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIÊT DẠNG TRỤC CỦA BÁNH XE BỊ ĐỘNG, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
574
lượt xem
116
download

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIÊT DẠNG TRỤC CỦA BÁNH XE BỊ ĐỘNG, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần đồ gá phải đảm bảo độ cứng vững khi gia công. - Phương pháp định vị: + Dùng phím tỳ phẳng khống chế 3 bậc tự do + Dùng chốt trụ ngắn khống chế 2 bậc tự do + Dùng chốt định vị khống chế 1 bậc tự do chống xoay - Kẹp chặt: dùng đòn kẹp liên động - Thao tác: + Lắp chi tiết: đưa chi tiết lên thân của đồ gá lắp vào chốt trụ ngắn và để trên các phím tỳ, chốt định vị bên cạnh có tác chống xoay tiếp xúc với chi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIÊT DẠNG TRỤC CỦA BÁNH XE BỊ ĐỘNG, chương 4

  1. Chöông 4: TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ I/ Yeâu caàu kyõ thuaät: Gia công các đường kính trục với Rz =20, dung sai  0,05mm II/ Keát caáu ñoà gaù: - Thaønh phaàn ñoà gaù phaûi ñaûm baûo ñoä cöùng vöõng khi gia coâng. - Phöông phaùp ñònh vò: + Duøng phím tyø phaúng khoáng cheá 3 baäc töï do + Duøng choát truï ngaén khoáng cheá 2 baäc töï do + Duøng choát ñònh vò khoáng cheá 1 baäc töï do choáng xoay - Keïp chaët: duøng ñoøn keïp lieân ñoäng - Thao taùc: + Laép chi tieát: ñöa chi tieát lên thaân cuûa ñoà gaù laép vaøo choát truï ngaén vaø ñeå treân caùc phím tyø, choát ñònh vò bên caïnh coù taùc choáng xoay tieáp xuùc vôùi chi tieát. Keïp chaët baèng caùch vaën 2 ñai oác + Thaùo nhanh chi tieát: sau khi gia coâng xong, ta vaën ñai oác nôùi loûng chi tieát ra, nhaác chi tieát leân vaø laáy ra ngoaøi. III/ Kieåm tra laïi nhöõng kích thöôùc ñoä chính xaùc – ñoä nhaün cuûa ñoà gaù. Vaät lieäu gang xaùm 15-32 ñuùc lieàn khoái Sai leäch ñoä khoâng song song vaø khoâng vuoâng goùc cuûa caùc beà maët laøm vieäc khoâng quaù 0,01/100mm. Ñai oác: vaät lieäu CT3.
  2. TÍNH LÖÏC KEÏP - Löïc W ñöôïc xaùc ñònh nhôø phöông trình momen ñoái vôùi ñieåm o - Momen M x coù xu höôùng laøm cho chi tieát xoay xung quanh truïc cuûa noù. Neáu muoán cho chi tieát khoâng bò xoay thì momen ma saùt do löïc höôùng truïc vaø löïc keïp gaây ra phaûi thaéng momen caét. Khoâng tính ñeán tính ñeán löïc doïc truïc Po thì phöông trình caân baèng coù daïng: + Vôùi K laø heä soá an toaøn coù tính ñeán khaû naêng laøm taêng löïc caét trong quaù trình gia coâng (coâng thöùc 36 saùch thieát keá ÑA CNCTN) K  K o xK1 xK 2 xK 3 xK 4 xK 5 xK 6 ° K 0  1,5 : heä soá an toaøn ° K1  1,2 : heä soá tính ñeán tröôøng hôïp taêng löïc caét khi ñoä boùng thay ñoåi
  3. ° K 2  1,5 : heä soá taêng löïc caét khi dao moøn ° K 3  1,2 : heä soá tính ñeán vieäc taêng löïc caét khi beà maüt gia coâng giaùn ñoaïn ° K 4  1,3 : heä soá tính ñeán sai soá cuûa cô caáu keïp chaët ° K 5  1,2 : heä soá tính ñeán möùc ñoä thuaän lôïi cuûa cô caáu keïp baèng tay ° K 6  1,5 : heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa ñoä lôùn maët tieáp xuùc cuûa phoâi vôùi ñoà gaù.  K  1,5.1,2.1,5.1,2.1,3.1,2.1,5  7,58 R= 80mm; R1  33 mm ; f heä soá ma saùt laáy baèng 0,1. 2 M .K .R 2.19.7,58.80 W    349 d . f .R1 20.0,1.33 ª Tính ñöôøng ren trung bình cuûa buloâng keïp chaët theo coâng thöùc sau: Q 349 d C  1,4  9,3mm choïn buloâng coù ñöôøng kink ngoaøi  8 d=10mm ª Xaùc ñònh sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù: (coâng thöùc 60 saùch thieát keá ñoà aùn CNCTM)  g   c   k   ct   m   dg  c : Sai soá chuaån trong tröôøng hôïp naøy c  0  k : Sai soá keïp chaët trong tröôøng hôïp naøy k  0 m : Sai soá moøn do ñoà gaù bò moøn gaây ra m   N (coâng thöùc 61)
  4. N: soá löôïng chi tieát gia coâng treân ñoà gaù N=5000 chieác   0,2 phuï thuoäc vaøo keát caáu ñoà ñònh vò.   m  0,2 5000  14m  0,014mm  dc  0,01 sai soá ñieàu chænh.  dg noùi chung khi kích thöôùc gia coâng coù dung sai thì kích thöôùc töông öùng treân ñoà gaù phaûi coù dung sai nhoû hôn 3 laàn:   0,1 mm  dg  0,1 / 3  0,03mm Vaäy sai soá cheá taïo:  ct   gd  ( 2 c   k 2 2   dc 2   m )  0,03 2  (0  0  0,012  0,0447 2 )  0,045mm 2 Baûo quaûn ñoà gaù: - khoâng ñeå phoâi baùm treân beà maët ñònh vò, khi söû duïng xong caàn laøm saïch phoâi thöôøng xuyeân. - Ñaây laø ñoà gaù chuyeân duøng neân caàn phaûi ñöôïc baûo quaûn thaät kyõ löôõng. KEÁT LUAÄN
  5. Trong thôøi gian thöïc hieän ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy em ñaõ ñöôïc cuûng coá laïi ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaø tieáp thu ñöôïc theâm nhieàu kieán thöùc boå ích khaùc. Ngoaøi vieäc cuûng coá veà maët lyù thuyeát coâng ngheä cheá taïo chi tieát maùy, em ñöôïc tìm hieåu kyõ hôn veà nhöõng phöông phaùp coâng ngheä thoâng duïng khaùc nhau. Qua ñoù taïo cho em söï hieåu bieát roõ raøng hôn so vôùi khi nghieân cöùu lyù thuyeát. Tuy nhieân caùc soá lieäu maø em tính toaùn vaø ñöa ra chæ ôû goùc ñoä söû duïng tö lieäu, soå tay do vaäy phaûi gaëp nhöõng ñieàu khoâng thöïc teá. Do ñoù trong quaù trình laøm ñoà aùn em khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, em mong ñöôïc thaày coâ chæ daãn theâm. Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Hoà Vieát Bình ñaõ taän tình giuùp ñôõ em hoaøn thaønh ñoà aùn moân hoïc naøy. TPHCM, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2006

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản