thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 1 - 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
138
lượt xem
38
download

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 1 - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạng sản xuất của chi tiết là dạng sản xuất hàng loạt vừa, đặc trưng cho dạng sản xuất này là: + Dễ sử dụng thiết bị máy công cụ vạn năng + Các loạt sản phẩm có thể sản xuất theo chu kì + Dễ điều chỉnh máy tự động đạt kích thước + Sử dụng tay nghề công nhân có nhiều bậc thợ phù hợp với nhiều nguyên công. Khối lượng của chi tiết được xác định : + Thể tích của chi tiết : V = 374,779 dm3 + Khối lượng riêng của gang xám =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 1 - 2

  1. Chöông I: XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT  Daïng saûn xuaát cuûa chi tieát laø daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa, ñaëc tröng cho daïng saûn xuaát naøy laø: + Deã söû duïng thieát bò maùy coâng cuï vaïn naêng + Caùc loaït saûn phaåm coù theå saûn xuaát theo chu kì + Deã ñieàu chænh maùy töï ñoäng ñaït kích thöôùc + Söû duïng tay ngheà coâng nhaân coù nhieàu baäc thôï phuø hôïp vôùi nhieàu nguyeân coâng.  Khoái löôïng cuûa chi tieát ñöôïc xaùc ñònh : + Theå tích cuûa chi tieát : V = 374,779 dm3 + Khoái löôïng rieâng cuûa gang xaùm : = 7,2 Kg/dm3  Khoái löôïng chi tieát laø : m = V *  = 374,779 * 7,2 = 2,7 Kg Theo baûng 2.1 ( taøi lieäu HDTKCNCTM ). Ñeå ñaït ñöôïc daïng saûn xuaát haøng loaït vöøa haøng naêm nhaø saûn xuaát phaûi saûn xuaát töø 500- 35000 chi tieát.
  2. Chöông II: PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG. 1. Coâng duïng cuûa chi tieát : Ñaây laø chi tieát bích ñuoâi cuûa bôm thuyû löïc baùnh raêng aên khôùp ngoaøi. Bích ñuoâi naøy khi laép vôùi thaân bôm vaø bích ñaàu taïo neân moät bôm thuyû löïc baùnh raêng. Treân thöïc teá ta thaáy bôm baùnh raêng ñuôïc söû duïng roäng raõi vì noù coù keát caáu ñôn giaûn, cheá taïo deã, vôùi loaïi bôm naøy coù theå taïo aùp suaát cao vaø noù ñöôïc duøng phoå bieán trong heä thoáng thuyû löïc. 2. Ñieàu kieän laøm vieäc : Chi tieát laøm vieäc ôû aùp suaát cao neân ñoä beàn cuûa chi tieát phaûi cao. 3. Yeâu caàu kyõ thuaät : Ñaây laø bích ñuoâi cuûa bôm thuûy löïc baùnh raêng, noù ñöôïc laép voái thaân bôm. Do ñaây laø bôm neân yeâu caàu ñoä kín cuûa moái gheùp phaûi ñöôïc ñaûm baûo, do ñoù yeâu caàu maët laép phaûi coù ñoä phaúng vaø ñoä boùng cao.
  3. Ôû chi tieát naøy coù hai loã  36 duøng ñeå laép hai truïc bôm cuûa hai baùnh raêng aên khôùp. Ñeå thaùnh söï va ñaäp khi aên khôùp cuûa hai baùnh raêng yeâu caàu hai loã naøy phaûi coù taâm song song vôùi nhau, yeâu caáu cuûa ñoä song song laø 0,02, hai loã naøy coøn duøng laøm oå tröôïc cuûa hai truïc, do ñoù yeâu caàu ñoä nhaùm phaûi thaáp ( Ra = 1,25 ). Ñeå cho quaø trình laép gheùp ñöôïc chính xaùc giöõa ñoä kín khít giöõa bích ñuoâi vaø thaân bôm, ñaûm baûo ñoä song song giöõa hai taâm loã ta caàn ñònh vò noù moät caùch chính xaùc vaø cuõng ñeå thao taùc moät caùch deã daøng trong quaù trính laép gheùp. Do ñoù hai loã 8 ñònh vò cuûa chi tieát cuõng yeâu caàu ñoä nhaùm thaáp ( Ra = 1,25 ). Ngoaøi ra ñeå taïo thaåm myõ cuûa bôm, yeâu caàu caùc maët ngoaøi khoâng gia coâng phaûi coù ñoä nhaùm Rz = 40 m. 4. Vaät lieäu chi tieát : Chi tieát ñöôïc cheá taïo baèng gang xaùm 24-44, vaät lieäu naøy coù caùc thoâng soá sau : + Giôùi haïn beàn keùo : 240 N/mm2 + Ñoä giaõn daøi :  = 0,5% + Giôùi haïn beàn uoán : 440 N/mm2 + Giôùi haïn beàn neùn : 830 N/mm2 + Ñoä cöùng : 170-241 HB + Daïng grafit : taám nhoû vaø mòn Vaät lieäu coù cô tính cao, neàn kim loaïi peclit, coù theå laãn moät ít ferit vôùi caù c taám grafit nhoû mòn, laøm cho caùc chi tieát chòu taûi troïng tónh cao vaø chòu maøi moøn. 5. Tính coâng ngheä cuûa chi tieát: + Chi tieát yeâu caàu veà ñoä chính xaùc moät soá beà maët phaûi cao, ñoä chính xaùc veà vò trí töông quan giöõa caùc beà maët chi tieát töông
  4. ñoái cao, ngoaøi ra yeâu caàu moät soá ñoä nhaùm beà maët töông ñoái cao (Ra = 1,25m) + Veà hình daïng cuûa chi tieát töông ñoái ñôn giaûn neân deã daøng trong quaù trình cheá taïo phoâi. + Ñeå gia coâng moät soá beà maët ñaëc bieät cuûa chi tieát caàn thieát keá ñoà gaù thích hôïp ñeå ñaûm baûo kích thöôùc chính xaùc, ñoä nhaùm thaáp, vaø cuõng ñeå cho naêng xuaát cao…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản