intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

175
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo phôi bằng phương pháp đúc : Việc chế tạo phôi bằng phương pháp đúc được sử dụng rộng rãi hiện nay vì phôi đúc có thể đúc được những dạng kết cấu phức tạp và có thể đạt kích thước từ nhỏ đến lớn mà các phương pháp khác như rèn, dập khó đạt được. Cơ tính và độ chính xác của phôi đúc tuỳ thuộc vào phương pháp đúc và kỹ thuật làm khuôn. Tuỳ theo tính chất sản xuất, vật liệu của chi tiết đúc, trình độ kỹ thuật để chọn các phương pháp đúc khác nhau....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 3

  1. Chương 3: CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI Daïng phoâi coù theå laø : phoâi ñuùc, phoâi reøn, phoâi daäp, phoâi caùn, phoâi haøn. 1. Taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc : Vieäc cheá taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc ñöôïc söû duïng roäng raõi hieän nay vì phoâi ñuùc coù theå ñuùc ñöôïc nhöõng daïng keát caáu phöùc taïp vaø coù theå ñaït kích thöôùc töø nhoû ñeán lôùn maø caùc phöông phaùp khaùc nhö reøn, daäp khoù ñaït ñöôïc. Cô tính vaø ñoä chính xaùc cuûa phoâi ñuùc tuyø thuoäc vaøo phöông phaùp ñuùc vaø kyõ thuaät laøm khuoân. Tuyø theo tính chaát saûn xuaát, vaät lieäu cuûa chi tieát ñuùc, trình ñoä kyõ thuaät ñeå choïn caùc phöông phaùp ñuùc khaùc nhau. Coù theå ñuùc trong khuoân kim loaïi, ñuùc trong khuoân caùt, ñuùc li taâm… 2.Taïo phoâi baèng phöông phaùp reøn vaø daäp noùng : + Phöông phaùp reøn ñöôïc aùp duïng cho nhöõng chi tieát reøn coù hình thuø ñôn giaûn, cuøng vôùi nhöõng meùp dö raát lôùn. + Daäp noùng coù theå thöïc hieän trong khuoân kín hoaëc trong khuoân hôû. Khi daäp noùng khuoân kín, ta nhaän ñöôïc chi tieát daäp coù ñoä chính xaùc cao hôn, tieâu toán kim loaïi nhoû hôn, naêng xuaát cao hôn. 3. Phoâi caùn : Thöôøng laø caùn taïo ra nhöõng saûn phaåm ñònh hình : ví duï nhö caùn theùp ñònh hình, phoâi caùn coù proâfin ñôn giaûn…
  2.  Vôùi vieäc phaân tích caùc daïng phoâi treân, treân cô sôû saûn xuaát haøng loaït vöøa cuûa chi tieát vaø yeâu caàu veà ñoä nhaùm cuûa caùc beà maët khoâng gia coâng cuûa chi tieát Rz = 40 m, caên cöù vaøo hình daïng cuûa chi tieát ta choïn ra phöông phaùp cheá taïo phoâi laø ñuùc trong khuoân kim loaïi. Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc kích thöôùc IT14 – IT15, ñoä nhaùm Rz = 40 m. Chöông IV: CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC BEÀ MAËT CUÛA PHOÂI. Caùc beà maët cuûa phoâi ñöôïc ñaùnh soá nhö sau :             
  3.  Phaân tích vaø choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët : - Beà maët 1: + Daïng beà maët : maët phaúng + Yeâu vaàu ñoä nhaùm : Rz = 40 m + Kích thöôùc töông quan vôùi beà maët 5 laø : 45 0,12 Caùc phöông phaùp coù theå gia coâng laø : PHAY, BAØO, MAØI. Phöông phaùp Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm beà gia coâng maët Kin Ñaït ñöôïc Ra(m ) h teá PHAY Thoâ 12-14 - 6,3-12,5 MAËT Tinh 11 10 3,2-6,3 ÑAÀU Moûng 8-9 6-7 0,8-1,6 BAØO Thoâ 12-14 - 12,5-25 Tinh 11-13 - 3,2-6,3 Moûng 8-10 7 (0,8)-1,6 MAØI Nöûa tinh 8-11 - 3,2 PHAÚNG Tinh 6-8 - 0,8-1,6 Moûng 6-7 6 0,2-0,4 Töø hình daïng vaø yeâu caàu cuûa beà maët vaø ñeå laøm chuaån tinh cho caùc beà maët khaùc vaø ñeå ñaït ñöôïc naêng xuaát cao ta choïn phöông phaùp gia coâng : PHAY MAËT ÑAÀU – phay thoâ. -Beà maët 2, 3 : Phoâi sau khi ñuùc ñaït ñoä nhaùm yeâu caàu cuûa chi tieát, do ñoù khoâng caàn phaûi gia coâng.
  4. - Beà maët 4 : + Loaïi beà maët : loã 8 khoâng thoâng + Ñoä nhaùm : Ra = 1,25 m Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN + DOA Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Kinh teá Ñaït ñöôïc Ra (m ) KHOAN ( d
  5. PHAY Thoâ 12-14 - 6,3-12,5 MAËT Tinh 11 10 3,2-6,3 ÑAÀU Moûng 8-9 6-7 0,8-1,6 BAØO Thoâ 12-14 - 12,5-25 Tinh 11-13 - 3,2-6,3 Moûng 8-10 7 (0,8)-1,6 MAØI Nöûa tinh 8-11 - 3,2 PHAÚNG Tinh 6-8 - 0,8-1,6 Moûng 6-7 6 0,2-0,4 Ñeå taêng naêng xuaát gia coâng, phuø hôïp vôùi loaïi beà maët, ñaït ñoä nhaùm theo yeâu caàu. Neân ta choïn phöông phaùp gia coâng : PHAY THOÂ + MAØI BAÙN TINH + MAØI TINH - Beà maët 6 : + Loaïi beà maët : 2 loã 36, khoâng thoâng ñaõ coù loã tröôùc töø phöông phaùp ñuùc. + Ñoä nhaùm :Ra = 1,25 (m) + Ñoä song song cuûa hai taâm loã 0,02. Choïn phöông phaùp gia coâng: KHOEÙT + MAØI NGHIEÀN. -Beà maët 7 : + Loaïi beà maët : raõnh coù hình, neân ta choïn phöông phaùp gia coâng : PHAY ÑÒNH HÌNH. - Beà maët 8 : + Loaïi beà maët : loã 11 loã suoát + Ñoä nhaùm : Rz = 40 (m). Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN
  6. Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Kinh teá Ñaït ñöôïc Rz KHOAN
  7. + Loaïi beà maët : loã 16 Choïn phöông phaùp gia coâng : KHOAN Phöông phaùp gia coâng Caáp chính xaùc Ñoä nhaùm Kinh teá Ñaït ñöôïc Rz KHOAN
  8. gia xaùc coâng 1 PHAY 5 2, 3 Maùy 14-12 THOÂ phay ñöùng 6H-12 2 PHAY 1 5,3 Maùy 14-12 THOÂ phay ñöùng 6H-12 3 PHAY 1 5,3 Maùy 14-12 TINH phay ñöùng 6H-12 4 KHOAN 4 1,3 Maùy doa 14-12 DOA toaï ñoä 7 TINH 278 5 KHOÙET 6 1,4 Maùy 15-12 khoan 2A 135 6 KHOAN 8 1,4 Maùy 15-12 khoan caàn 2A55
  9. 7 KHOEÙT 9 2,5 Maùy 15-12 khoan caàn 2A55 8 KHOAN 11 1,4 Maùy 15-12 khoan 2A 135 9 KHOAN 10 1,8 Maùy 15-12 khoan 2A 135 1,8 Maùy 14-12 10 PHAY 7 phay RAÕNH ñònh hình 11 MAØI 6 1,4 Maùy maøi 7 - 6 KHOÂN 3  833 TRUÏ 12 MAØI 5 1,8 Maùy maøi 7 - 6 MAËT 3  833 PHAÚNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2