thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
167
lượt xem
55
download

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phương pháp gia công: PHAY THÔ - Định vị: + Định vị mặt phẳng 2: khống chế 3 bậc tự do + Định vị mặt phẳng 3 và 3’ bằng 1 khối V cố định và một khối V di động: khống chế 3 bâc tự do Do đó chi tiết được khống chế 3 bậc tự do - Sơ đồ định vị: - Máy gia công: + Máy phay đứng 6H12 + Bề mặt làm việc của bàn: 320x1250 mm2 + Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30-1500 + Bước tiến của bàn (mm/ph) 30-1500 + Công suất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 4

 1. Chương 4: THIEÁT KEÁ CAÙC NGUYEÂN COÂNG COÂNG NGHEÄ I. Nguyeân coâng 1 : Gia coâng maët phaúng 5. - Phöông phaùp gia coâng: PHAY THOÂ - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 2: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: + Maùy phay ñöùng 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320x1250 mm2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn (mm/ph) 30-1500 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7
 2. -Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu chaép raêng baèng hôïp kim cöùng: D = 100 mm B = 50 mm -Dung dòch trôn nguoäi: emunxi -Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. II. Nguyeân coâng 2: Gia coâng maët phaúng 1 - Phöông phaùp gia coâng: PHAY THOÂ - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 5: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: + Maùy phay ñöùng 6H12
 3. + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320x1250 mm2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn (mm/ph) 30-1500 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7 - Duïng cuï caét: dao phay maët ñaàu chaép raêng baèng hôïp kim cöùng: D = 100 mm B = 50 mm - Dung dòch trôn nguoäi: emunxi - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. III .Nguyeân coâng 3: - Phöông phaùp gia coâng: PHAY TINH - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 5: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò:
 4. - Maùy gia coâng: + Maùy phay ñöùng 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn: 320x1250 mm2 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn (mm/ph) 30-1500 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 7 - Duïng cuï caét: Dao phay maët ñaàu chaép raêng baèng hôïp kim cöùng: D = 100 mm B = 50 mm - Dung dòch trôn nguoäi: emunxi - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. IV. Nguyeân coâng 4 Gia coâng maët 4: 2 loã  8 - Phöông phaùp gia coâng: KHOAN + DOA TINH - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 1: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò:
 5. - Maùy gia coâng: Maùy doa toaï ñoâ 278 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 80-450 + Böôùc tieán truïc chính (mm/vg) 0,05 – 0,2 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 1,7 - Duïng cuï caét: + Muõi khoan ruoät gaø chuoâi coân: D = 7,8mm L = 165 mm L0 = 83 mm + Dao doa: D = 8 mm L = 18 mm - Dung dòch trôn nguoäi: daàu hoaû - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% ; ñoàng hoà so 1/100. V. Nguyeân coâng 5: Gia coâng beà naët 6: 2 loã  36 - Phöông phaùp gia coâng: KHOEÙT THOÂ
 6. - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 1: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò maët phaúng 3 vaø 3’ baèng 1 khoái V coá ñònh vaø moät khoái V di ñoäng: khoáng cheá 3 baâc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: + Maùy khoan ñöùng 2A 135 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 68 - 1100 + Böôùc tieán voøng (mm/vg) 0,11 – 1,6 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6 + Hieäu suaát maùy :  = 0,8 - Duïng cuï caét: dao khoeùt D = 35 mm L = 250 mm - Duïng cuï chuyeân duøng : baïc daãn - Dung dòch trôn nguoäi: daàu hoaû -Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2%. VI. Nguyeân coâng 6:
 7. Khoan 8 loã  11 - Phöông phaùp gia coâng: KHOAN - Ñònh vò: + ñònh vò maët phaúng 1: khoáng cheá 3 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: Maùy khoan caàn 2A55 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph)30- 1700 + Böôùc tieán moät voøng quay truïc chính (mm/vg) 0,05 – 2,2 + Coâng suaát ñaàu khoan (KW) : 4,5 + Coâng suaát naâng xaø ngang (KW) 1,7 - Duïng cuï caét: + Muõi khoan ruoät gaø chuoâi coân: D = 11 mm L = 180 mm L0 = 98 mm - Duïng cuï chuyeân duøng: baïc daãn - Dung dòch trôn nguoäi: daàu hoaû
 8. - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% . VII. Nguyeân coâng 7: Khoeùt 8 loã  24 - Phöông phaùp gia coâng: KHOEÙT - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 5: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò 2 loã (maët 4) baèng moät choát truï ngaén vaø moät choát traùm: khoáng cheá 3 baäc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: Maùy khoan caàn 2A55 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph)30- 1700 + Böôùc tieán moät voøng quay truïc chính (mm/vg) 0,05 – 2,2 + Coâng suaát ñaàu khoan (KW) : 4,5 + Coâng suaát naâng xaø ngang (KW) 1,7
 9. - Duïng cuï caét: dao khoeùt chuyeân duøng coù ñaàu daãn höôùng - Dung dòch trôn nguoäi: daàu hoaû -Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2%. VIII. Nguyeân coâng 8: Gia coâng beà naët 11: loã  16 - Phöông phaùp gia coâng: KHOAN - Ñònh vò: + Ñònh vò maët phaúng 1: khoáng cheá 3 baäc töï do + Ñònh vò 2 loã (maët 4) baèng moät choát truï ngaén vaø moät choát traùm: khoáng cheá 3 baäc töï do Do ñoù chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do - Sô ñoà ñònh vò: - Maùy gia coâng: + Maùy khoan ñöùng 2A 135 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 68 - 1100
 10. + Böôùc tieán voøng (mm/vg) 0,11 – 1,6 + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6 + Hieäu suaát maùy :  = 0,8 - Duïng cuï caét: muõi khoan ruoät gaø: D = 16 mm L = 225 mm L0= 130 mm - Dung dòch trôn nguoäi: khan - Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% . IX. Nguyeân coâng 9: Gia coâng maët 11 hai loã nghieâng  4 -Phöông phaùp gia coâng : KHOAN -Sô ñoà nguyeân coâng - Ñoà gaù chuyeân duøng . -Maùy gia coâng: + Maùy khoan ñöùng 2A 135 + Soá voøng quay cuûa truïc chính (vg/ph) 68 - 1100 + Böôùc tieán voøng (mm/vg) 0,11 – 1,6
 11. + Coâng suaát ñoäng cô (KW) : 6 + Hieäu suaát maùy :  = 0,8 -Duïng cuï caét : Muõi khoan ruoät gaø: D=4mm L=80mm L0=48mm -Dung dòch trôn nguoäi : daàu hoûa. -Duïng cuï kieåm tra : thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% X.Nguyeân coâng 10 :phay raõnh 7 -Phöông phaùp gia coâng : phay ñònh hình -Maùy gia coâng : maùy phay ñònh hình -Duïng cuï caét : dao phay D=3mm d=3mm L=32mm l1=8mm l=5mm -Dung dòch trôn nguoäi : dung dòch emunxi
 12. -Duïng cuï kieåm tra : thöôùc caëp caáp chính xaùc 2% XI.nguyeân coâng 11: maøi khoân truï. XII.nguyeân coâng 12 : gia coâng maët 6 Phöông phaùp gia coâng : maøi maët phaúng -Ñònh vò:
 13. -Maùy gia coâng: maùy maøi maët phaúng 372 +Kích thöôùc baøn :300x1000mm +Coâng suaát ñoäng cô truïc chính ñaù maøi (kw) N=4.5, hieäu suaát maùy :0.95 +Soá voøng quay cuûa ñaù maøi laø : 1440 voøng/ph. -Duïng cuï caét : ñaù maøi -Dung dòch trôn nguoäi: nöôùc xoâña -Duïng cuï kieåm tra : thöôùc caëp caáp chính xaùc 2%,ñoàng hoà so 1/100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản