intTypePromotion=1

thiết kế tổng hộp hệ điện cơ cho thang máy, chương 5

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
132
lượt xem
76
download

thiết kế tổng hộp hệ điện cơ cho thang máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch gồm hai bộ biến đổi riêng rẽ nhau BĐ1 và BĐ2 Hai bộ này làm việc riêng rẽ với nhau . Cùng với hai bộ biến đổi này có các mạch phát xung điều khiển tương ứng là FX1 và FX2 , trật ự hoạt động của các bộ phát xung này được quy định bởi các tín hiệu lôgic b1 và b2. Quá trình hãm và đảo chiều được mô tả bằng đồ thị thời gian . Trong khoảng thời gian từ 0 t1 , BĐ1 làm việc ở chế độ chỉnh lưu với góc 1 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế tổng hộp hệ điện cơ cho thang máy, chương 5

  1. Chương 5: c¸c thiÕt bÞ m¹ch lùc IV.1 . S¬ ®å m¹ch lùc vµ nguyªn lý ho¹t ®éng - S¬ ®å m¹ch lùc cña hÖ truyÒn ®éng T - § cã ®¶o chiÒu ®iÒu khiÓn riªng nh- sau : xoay chiÒu 3 pha
  2. BD1 FX1 i SI1 U LOG SI2 i U FX2 BD2 + - H×nh 13 M¹ch gåm hai bé biÕn ®æi riªng rÏ nhau B§1 vµ B§2 Hai bé nµy lµm viÖc riªng rÏ víi nhau . Cïng víi hai bé biÕn ®æi nµy cã c¸c m¹ch ph¸t xung ®iÒu khiÓn t-¬ng øng lµ FX1 vµ FX2 ,
  3. trËt ù ho¹t ®éng cña c¸c bé ph¸t xung nµy ®-îc quy ®Þnh bëi c¸c tÝn hiÖu l«gic b1 vµ b2. Qu¸ tr×nh h·m vµ ®¶o chiÒu ®-îc m« t¶ b»ng ®å thÞ thêi gian . Trong kho¶ng thêi gian tõ 0  t1 , B§1 lµm viÖc ë chÕ ®é chØnh  l-u víi gãc 1 < cßn B§2 kho¸ . T¹i t1 ph¸t lÖnh ®¶o chiÒu bëi 2  iL® gãc ®iÒu khiÓn 1 t¨ng ®ét biÕn ®Õn lín h¬n dßng phÇn øng 2 gi¶m dÇn vÒ kh«ng , lóc nµy c¾t xung ®iÒu khiÓn ®Ó kho¸ B§1 , thêi ®iÓm t2 ®-îc x¸c ®Þnh bëi c¶m biÕn dßng ®iÖn kh«ng SI1 . Trong kho¶ng thêi gian trÔ  = t3 - t2 B§1 bÞ kho¸ hoµn toµn , dßng ®iÖn phÇn øng bÞ triÖt tiªu , t¹i t3 søc ®iÖn ®éng E vÉn cßn d-¬ng  tÝn hiÖu l«gic b2 kÝch cho FX2 më bé B§2 víi 2 > vµ sao cho 2 dßng ®iÖn phÇn øng v-ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp , ®éng c¬ ®-îc h·m t¸i sinh , nÕu nhÞp ®iÖu gi¶m 2 phï hîp víi qu¸n tÝnh cña hÖ th× cã thÓ duy tr× dßng ®iÖn h·m vµ dßng ®iÖn khëi ®éng ng-îc kh«ng ®æi , ®iÒu nµy ®-îc thùc hiÖn bëi c¸c m¹ch vßng ®iÒu chØnh tù ®éng dßng ®iÖn cña hÖ thèng . Trªn s¬ ddoog cña khèi l«gic LOG iL® , iL1 ,iL2 lµ c¸c tÝn hiÖu l«gic ®Çu vµo cßn b1 vµ b2 lµ c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra ®Ó kho¸ bé ph¸t xung ®iÒu khiÓn. il® = 1 ph¸t xung ®Òu khiÓn më B§1 . il® = 0 ph¸t xung ®Òu khiÓn më B§2 . i1L(i2L) = 1 cã dßng ®iÖn ch¶y qua B§1 (B§2) b1(b2) = 1 kho¸ bé ph¸t xung ®iÒu khiÓn FX1(FX2)
  4. §å thÞ thêi gian ®-îc biÓu diÔn ë trang bªn iL® 1 t1
  5. U1L 1 t U2L 1 t  b 1, 1 t t2 t3 b 2, 1 t b1 1 t 1 b2
  6. t Hinh 14 IV.2 . TÝnh to¸n vµ chän bé biÕn ®æi cña m¹ch lùc . 1> TÝnh chän bé biÕn ®æi chØnh l-u : Ta sö dông lo¹i ®éng c¬ mét chiÒu cã c¸c th«ng sè sau §éng c¬ mang ký hiÖu H - 220 v cã vá b¶o vÖ kiÓu H - 145 : - P®m = 4,2 kw - n®m = 600 1800 vßng/phót - I®m = 24 (A) . - M« men qu¸n tÝnh cña phÇn øng J = 0,5 kgm2 - r- + rcp = 1,71 () - rcks = 162 () - Khèi l-îng cña ®éng c¬ 330 kg - Tõ th«ng ®Þnh møc cña mét cùc tõ  = 0,92.10-2
  7. n.2  dm  60 Pdm 4,2.10 3 M dm   60.  22,2  dm 1800.6,28 Ta x¸c ®Þnh th«ng sè cña biÕn ¸p vµ c¸c cuén kh¸ng san b»ng : Do trong m¹ch lùc ta sö dông cÇu 3 pha nªn c«ng suÊt cÇn thiÕt cña m¸y biÕn ¸p lµ : Pba  1,05. Pd  1,05.U m . I m .10 3 220.1151,124 , . . Pba  1,05  7,01 1000 Pba = 7,01 KVA Trong ®ã : + HÖ sè 1,15 lµ hÖ sè bï l¹i kh¶ n¨ng gi¶m ¸p cña l-íi + HÖ sè 1,1 lµ hÖ sè t¨ng ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ nÕu cã yªu cÇu Theo c«ng thøc :  2 . E udm   U v  Ru .  I um Ud0   1 .cos min    .U k trong ®ã : U®m = E- + R- . I- = E- + 1,71 . 24  E- = 220 - 1,71 . 24 = 178,96 (v) 2 : hÖ sè dù tr÷ cña m¸y biÕn ¸p . 1 : hÖ sè tÝnh ®Õn sù suy gi¶m cña l-íi 1 = 0,95 min = 120 (m=6 xung) Uv = 3 (v)
  8.  = 0,5 I òma =  2,5 I u min Uk = 0,1 1,05178  3  1,712,5.24 292,5 . .  Ud0    367,92(v ) 0,95 cos12  0,5.0,12,5 0 . 0,79 §iÖn ¸p ®Çu ra cña m¸y biÕn ¸p lµ : U d 0 367,92  U2    272,53(v ) K sd 1,35 Gi¸ trÞ hiÖu dông cña ®iÖn ¸p pha thø cÊp :  .U d 0 3,14.367,92 U hd    157,21 (v) 3 6 3 6 U hd 157 Tû sè m¸y biÕn ¸p m   0,41 380 380 S¬ cÊp nèi tam gi¸c vµ thø cÊp nèi sao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản