thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
118
lượt xem
43
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngưỡng tác động đoạn a của đặc tính tác động (hình 4.1) biểu thị dòng khởi động (Idiff) min của bảo vệ khi xét đến dòng không cân bằng cố định qua rơ le trong chế độ làm việc bình thường. Dòng không cân bằng sinh ra do dòng từ hoá giới hạn điều chỉnh đầu phân áp và sai số của BI là Idiff = (0,3 - 0,5).IdđBA Độ dốc đoạn đặc tính b (Slope 1) đảm bảo cho rơ le làm việc tin cậy trong trường hợp có dòng không cân bằng do sai số của BI, do sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 11

 1. Chương 11: Chän m¸y biÕn dßng ®iÖn - tÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®Æt vµ kiÓm tra ®é nhËy cña hÖ thèng b¶o vÖ 4.1. Chän m¸y biÕn dßng ®iÖn (BI): M¸y biÕn dßng ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: Ud®BI  Um¹ng I sc ( BI )  I lv dd max I TC ( BI )  1A dd CÊp chÝnh x¸c: 5P20. 4.1.1. Chän m¸y biÕn dßng ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 110 kV (BI1). U®m = 110 kV 1, 4 .S dmB 1, 4 .25 I Lv max    0,1757 kA 3 .U dm 3 .115 VËy chän BI 1 theo ®iÒu kiÖn sau: I dd  200 A ; sc I dd  1 A ; tc CCX : 5 P 20 ;
 2. C«ng suÊt: 30 VA 4.1.2. Chän m¸y biÕn dßng ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 35 kV(BI2). U®m = 35 kV 1, 4 .S dmB 1, 4 .25 I Lv max    0,5249 kA 3 .U dm 3 .38 ,5 VËy chän BI 2 theo ®iÒu kiÖn sau: I dd  600 A; sc I dd  1 A; tc CCX : 5 P 20 ; C«ng suÊt: 30 VA 4.1.3. Chän m¸y biÕn dßng ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 10 kV (BI3). U®m = 10,5 kV 1, 4 .S dmB 1, 4 .25 I Lv max    1,837 kA 3 .U dm 3 .11 VËy chän BI 3 theo ®iÒu kiÖn sau: I dd  2000 A; sc I dd  1 A; tc CCX : 5 P 20; C«ng suÊt: 30 VA 4.2. TÝnh c¸c th«ng sè ®Æt vµ kiÓm tra sù lµm viÖc cña b¶o vÖ: 4.2.1.Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ch-¬ng II. 4.2.2.ChØnh ®Þnh cho b¶o vÖ so lÖch r¬ le 7UT513.
 3. 4.2.2.1 C¸c th«ng sè cÇn chØnh ®Þnh. a. Ng-ìng t¸c ®éng cÊp 1 (ISL>). Ng-ìng t¸c ®éng ®o¹n a cña ®Æc tÝnh t¸c ®éng (h×nh 4.1) biÓu thÞ dßng khëi ®éng (Idiff) min cña b¶o vÖ khi xÐt ®Õn dßng kh«ng c©n b»ng cè ®Þnh qua r¬ le trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng. Dßng kh«ng c©n b»ng sinh ra do dßng tõ ho¸ giíi h¹n ®iÒu chØnh ®Çu ph©n ¸p vµ sai sè cña BI lµ Idiff = (0,3  0,5).Id®BA §é dèc ®o¹n ®Æc tÝnh b (Slope 1) ®¶m b¶o cho r¬ le lµm viÖc tin cËy trong tr-êng hîp cã dßng kh«ng c©n b»ng do sai sè cña BI, do sù thay ®æi ®Çu ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p. §é dèc ®o¹n ®Æc tÝnh ®-îc x¸c ®Þnh theo ®é lín gãc 1 theo nhµ s¶n xuÊt khi ®é dèc (Slope1) lµ 0,25 cho phÐp thay dæi ®Çu ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p tíi 20%. §é dèc ®-êng ®Æc tÝnh c (Slope2) ®o¹n nµy cã ®Æc tÝnh h·m lín, nh»m ®¶m b¶o cho r¬ l¬ le lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn dßng kh«ng c©n b»ng lín, BI bÞ b·o hoµ khi cã ng¾n m¹ch ngoµi. §é dèc ®o¹n ®Æc tÝnh ®-îc x¸c ®Þnh theo ®é lín cña gãc 2 (1). Khi dßng so lÖch ®¹t ®Õn møc nµy (®o¹n d) th× r¬ le t¸c ®éng ngay lËp tøc kh«ng kÓ dßng h·m. Ng-ìng nµy ®-îc chØnh ®Þnh ë møc Idiff = (1 / UN%).Id® cña m¸y biÕn ¸p. I*SL 7,2 Vïng t¸c ®éng Vïng h·m
 4. Vïng h·m bæ xung H×nh 4-1: §-êng ®Æc tÝnh c¶u b¶o vÖ so lÖch 7UT51. C¸c th«ng sè cña b¶o vÖ ®-îc chØnh ®Þnh theo ®Þa chØ sau: 1603  I - DIFF > Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng so lÖch quy ®æi theo 0,50 I/IN Tr dßng ®Þnh møc cña MBA. 1604  I - DIFF Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña dßng so lÖch kh«ng lµm quy >> ®æi theo dßng ®Þnh møc cña MBA. 7,20 I/IN Tr 1606  SLOPE 1 §é dèc nhanh ®Çu tiªn cña ®Æc tÝnh c¾t 0,25 (Nh¸nh b)
 5. 1607  BASE PT2 §iÓm b¾t ®Çu cña nh¸nh thø 2 cña ®Æc tÝnh c¾t 2,5 I/IN Tr (Nh¸nh c) 1608  SLOPE 2 §é dèc cña nh¸nh thø 2 cña ®Æc tÝnh c¾t 0,5 (Nh¸nh c) 4.2.2.2. §Þa chØ cµi ®Æt c¸c th«ng sè m¸y biÕn ¸p - Khèi ®Þa chØ 11. 1100 TRANS B¾t ®Çu khèi "Th«ng sè m¸y biÕn ¸p" FORMER DATA Th«ng sè cña cuén 1. 1102  UN §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 1 cña MBA (pha - pha) WIND 1 D¶i ®Æt: 0,4 kV ®Õn 800 kV. 115.0 KV 1103  PN C«ng suÊt biÓu kiÕn ®Þnh møc cña cuén 1. WIND 1 D¶i ®Æt: 0,2 MVA ®Õn 5000 MVA. 25 MVA
 6. 1104  IN CT Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 1 WIN 1 D¶i ®Æt: 1 A ®Õn 10.000 A. 200 a 1105  CT1 Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng STARPT cuén 1: TOWARDS TRANSF TWDS - H-íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p LINE/BUSBAR H-íng vÒ phÝa ®-êng d©y/ Thanh c¸i 1106  I0 HANDLE Xö lý dßng thø tù kh«ng cña cuén 1 i0 - ELIMINA Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ TION i0 – Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ nh-ng ®-îc hiÖu CORRECTION chØnh b»ng dßng qua ®iÓm ®Êu sao. WITHOUT Kh«ng cã xö lý ®Æc biÖt dßng thø tù kh«ng. 1107  IN Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng ®iÓm ®Êu
 7. CTSTP1 sao cuén 1. D¶i ®Æt 1A ®Õn 10.000A 200a 1108  ct1 ear - pt §iÓm ®Êu ®Êt cña biÕn dßng cuén 1 towards transf Towar ds H-íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p earth H-íng vÒ phÝa ®Êt Th«ng sè cña cuén 2 1121  vec Sè tæ ®Êu d©y cña cuén 2 tor gr2 0 ®Õn 11 (. 300) 0 1122  un §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 2 cña m¸y biÕn ¸p (pha wind 2 - pha). 38.5 kv D¶i ®Æt: 0,4 kV ®Õn 800 kV. 1123  pn C«ng suÊt biÓu kiÕn ®Þnh møc cña cuén 1. wind 2 D¶i ®Æt: 0,2 MVA ®Õn 5000 MVA. 25 mva
 8. 1124  in ct Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 2. wind 2 D¶i ®Æt: 1A ®Õn 10,000A. 600A 1125  ct1 starpt Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng towards cuén 2. transf Twds - H-íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. line/busbar H-íng vÒ phÝa ®-êng d©y/ Thanh c¸i Th«ng sè cña cuén 3 1141  vec Sè tæ ®Êu d©y cña cuén 3 tor gr3 0 ®Õn 11 (. 300) 11 1142  un §iÖn ¸p ®Þnh møc cuén 1 cña m¸y biÕn ¸p (pha wind 3 pha). 10,5 kv D¶i ®Æt: 0,4 kV ®Õn 800 kV 1143  pn C«ng suÊt biÓu kiÕn ®Þnh møc cña cuén 3. wind 3 D¶i ®Æt: 0,2 MVA ®Õn 5000 MVA.
 9. 5 1144  in ct Dßng s¬ cÊp ®Þnh møc cña biÕn dßng cuén 3. win 3 D¶i ®Æt: 1A ®Õn 100.000A 2000A 1145  ct1 starpt Thµnh lËp ®iÓm ®Êu sao cña c¸c biÕn dßng towards cuén 3. transf Twds - H-íng vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p. line/busbar H-íng vÒ ®-êng d©y/Thanh c¸i. B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n 87N cã trong 7UT513: 1900  rest earth B¾t ®Çu khèi b¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n. fault protection 1901  restr. B¶o vÖ so ch¹m ®Êt giíi h¹n e/f Lµm viÖc on
 10. 1903  i - ref > Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 0,10 i/iN quy ®æi theo ®Þnh møc cña ®èi t-îng b¶o vÖ. 1904  crit Gãc giíi h¹n g·y cho ®é æn ®Þnh tuyÖt ®èi khi cã angle dßng ch¹m ®Êt ch¹y qua. 1000 1910  2nd har H·m xung kÝch víi hµi bËc 2. mon On lµm viÖc 1911  2nd har Thµnh phÇn hµi bËc 2 trong dßng so lÖch nã chØ mon khëi ®éng kho¸; % cña sãng c¬ b¶n cña dßng so 15% lÖch. H·m víi sãng hµi bËc 2 cã t¸c dông giíi h¹n dßng 1912  irefmax2 so lÖch nµy, quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña ®èi 10,0 I/in t-îng b¶o vÖ. 1925  t - delay > Thêi gian trÔ bæ sung. 0.00 s
 11. 1927 t - reset Thêi gian trë vÒ sau khi tÝn hiÖu c¾t ®· hÕt. 0,10 s B¶o vÖ qu¸ nhiÖt 49 trong 7UT513: 2400  ther mal B¾t ®Çu khèi "B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1" overload drot.1 2401  ther B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 cã thÓ: mal ol On Lµm viÖc 2402  k - fac tor Gi¸ trÞ cña hÖ sè K = Imax/IN ®èi t-îng. 1.10 2403  t - constant H»ng sè thêi gian  100.0 min
 12. 2404  0 warn §é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu b»ng % cña ®é t¨ng 90% nhiÖt c¾t wam/Trip 2405  1 warn CÊp c¶nh b¸o dßng, ®Æt theo hÖ sè cña IN ®èi 1.00 i/in t-îng. 4.2.2.3. C¸c th«ng sè ®-îc chØnh ®Þnh b¶o vÖ so lÖch: + Ng-ìng khëi ®éng cã h·m cña dßng ®iÖn so lÖch. IDiff ≥ 0,5 + Ng-ìng khëi ®éng kh«ng cã h·m cña dßng ®iÖn so lÖch. IDiff ≥ 7,2 + Ng-ìng khëi ®éng kh«ng cã h·m cña dßng ®iÖn so lÖch. Slope1 = 0,25 HÖ sè h·m tg1 = 0,25 + §iÓm c¬ së cña nh¸nh ®Æc tÝnh c: IBase = IH / Id®BA = 2,5 Slope2 = 0,5 HÖ sè h·m tg2 = 0,5 + Tû lÖ sãng hµi bËc 2 lµ 15%. + Tû lÖ sãng hµi bËc 5 lµ 30% + Ng-ìng thay ®æi hÖ sè h·m thø nhÊt. ISL  I 0,5 I*  H1  H  2 K HB IddBA 0,25
 13. + Ng-ìng thay ®æi hÖ sè h·m thø 2 I Base .Slope 2 2 ,5 . 0 ,5 I*  H2  5 Slope 2  Slope 1 0,5  0, 25 I  7,2 I* H3  Diff  I Base   2,5  16 ,9 Slope 2 0 ,5
 14. I*SL 7,2 Vïng t¸c ®éng Vïng h·m 0,5 2=0,5 2 2,5 5 16,9 I*H·m 1= 0,25 H×nh 4-2: §-êng ®Æc tÝnh b¶o vÖ so lÖch.
Đồng bộ tài khoản