thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
183
lượt xem
88
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc lựa chọn phương thức bảo vệ cho phần tử máy biến áp nói riêng và các phần tử trong hệ thống điện nói chung là hết sức quan trọng nó nhằm loại trừ ngay phần tử hư hỏng ra khỏi hệ thống, đảm bảo cho hệ thống làm việc an toàn và ổn định. Để đảm bảo độ tin cậy cao, yêu cầu cung cấp điện cho các hộ tiêu dùng điện. Hệ thống bảo vệ rơ le đặt cho các máy biến áp chính của trạm. Cần phải thoả mãn các yêu cầu sau: a. Độ tin cậy:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 5

  1. Chương 5: Lùa chän ph-¬ng thøc b¶o vÖ vµ giíi thiÖu c¸c tÝnh n¨ng cña r¬ le 3.1. chän ph-¬ng thøc b¶o vÖ vµ chñng lo¹i r¬ le: ViÖc lùa chän ph-¬ng thøc b¶o vÖ cho phÇn tö m¸y biÕn ¸p nãi riªng vµ c¸c phÇn tö trong hÖ thèng ®iÖn nãi chung lµ hÕt søc quan träng nã nh»m lo¹i trõ ngay phÇn tö h- háng ra khái hÖ thèng, ®¶m b¶o cho hÖ thèng lµm viÖc an toµn vµ æn ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cao, yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé tiªu dïng ®iÖn. HÖ thèng b¶o vÖ r¬ le ®Æt cho c¸c m¸y biÕn ¸p chÝnh cña tr¹m. CÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: a. §é tin cËy: §é tin cËy khi t¸c ®éng lµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ lµm viÖc ®óng khi cã sù cè x¶y ra trong ph¹m vi ®· ®-îc x¸c ®Þnh trong nhiÖm vô b¶o vÖ, cßn ®é tin cËy kh«ng t¸c ®éng lµ kh¶ n¨ng tr¸nh lµm viÖc nhÇm ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th-êng vµ sù cè x¶y ra ngoµi ph¹m vi b¶o vÖ ®· ®-îc qui ®Þnh.
  2. Trong ®å ¸n em sö dông lo¹i b¶o vÖ r¬ le kü thuËt sè ®-îc ®¸nh gi¸ lµ hÖ thèng b¶o vÖ lµm viÖc cã ®é tin cËy cao (sù tin cËy cßn phô thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh- m¸y c¾t ®iÖn, nguån 1 chiÒu thao t¸c..) b. TÝnh chän läc: TÝnh chän läc lµ kh¶ n¨ng cña b¶o vÖ cã thÓ ph¸t hiÖn vµ lo¹i trõ ®óng phÇn tö bÞ sù cè ra khái hÖ thèng. CÊu h×nh cña hÖ thèng ®iÖn cµng phøc t¹p viÖc ®¶m b¶o tÝnh chän läc cña b¶o vÖ cµng khã kh¨n. Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¾t ®óng phÇn tö bÞ h- háng ra khái hÖ thèng ®iÖn. CÊp b¶o vÖ chÝnh cña m¸y biÕn ¸p sö dông r¬le cã tÝnh chän läc tuyÖt ®èi ®ã lµ b¶o vÖ so lÖch dßng ®iÖn. B¶o vÖ khÝ do nhµ chÕ t¹o m¸y biÕn ¸p ®Æt s½n trªn ®o¹n èng dÉn dÇu tõ thïng dÇu chÝnh cña m¸y biÕn ¸p dÉn lªn b×nh dÇu phô. Ngoµi b¶o vÖ chÝnh m¸y biÕn ¸p cßn cã c¸c b¶o vÖ dù phßng nh- b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn c¾t nhanh (I>>) vµ b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã thêi gian (I>) ë phÝa 110 kV ®Ó n©ng cao ®é tin cËy cho hÖ thèng b¶o vÖ. c. T¸c ®éng nhanh: B¶o vÖ cÇn ph¸t hiÖn vµ c¸ch ly phÇn tö bÞ sù cè cµng nhanh cµng tèt. Tuy nhiªn khi kÕt hîp víi yªu cÇu chän läc ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu t¸c ®éng nhanh cÇn sö dông nh÷ng lo¹i b¶o vÖ phøc t¹p vµ ®¾t tiÒn. Khi b¶o vÖ ph¸t hiÖn ra sù cè (ng¾n m¹ch) ®Ó h¹n chÕ sù t¸c ®éng cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ®Õn thiÕt bÞ thêi gian t¸c ®éng cña
  3. b¶o vÖ kh«ng v-ît qu¸ 50 ms. §iÒu ®ã ®-îc ®¸p øng v× r¬ le b¶o vÖ trong ®å ¸n thiÕt kÕ sö dông lo¹i b¶o vÖ kü thuËt sè. d. §é nhËy: §é nhËy ®Æc tr-ng cho kh¶ n¨ng c¶m nhËn sù cè cña r¬ le ho¹c hÖ thèng b¶o vÖ. Nã ®-îc biÓu diÔn b»ng hÖ sè ®é nhËy, tøc tû sè gi÷a trÞ sè ®¹i l-îng vËt lý ®Æt vµo r¬ le khi cã sù cè víi ng-ìng khëi ®éng cña nã cµng lín, r¬ le cµng dÔ c¶m nhËn sù xuÊt hiÖn cña sù cè, hay r¬ le cµng t¸c ®éng cµng nhËy. ViÖc thùc hiÖn thiÕt kÕ b¶o vÖ r¬ le tr¹m víi lo¹i r¬ le 7UT513 vµ lo¹i b¶o vÖ 7SJ600. hai lo¹i b¶o vÖ trªn ®Òu lµ r¬ le kü thuËt sè cã nhiÒu tÝnh n¨ng vµ -u viÖt sau. Ph-¬ng thøc b¶o vÖ tr¹m 110kV v©n §×nh + B¶o vÖ r¬ le khÝ. + B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p: 87T + B¶o vÖ ch¹m ch¹m ®Êt cã giíi h¹n: 87N + B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh : 50 + B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian : 51 + B¶o vÖ qu¸ dßng thø tù kh«ng: 51N + B¶o vÖ r¬ le kÐm ¸p: 27 + B¶o vÖ r¬ le t¨ng ¸p: 59 + B¶o vÖ qu¸ t¶i nhiÖt: 49
  4. + R¬le nhiÖt ®é: 4 + R¬le so lÖch: 1 + R¬le khÝ: 4 + R¬le qu¸ dßng thø tù kh«ng: 3 + R¬le qu¸ dßng c¾t nhanh: 3 + R¬le qu¸ dßng cã thêi gian: 5,7 + R¬le b¶o vÖ qu¸ t¶i: 1 + R¬le qu¸ ¸p thø tù kh«ng: 6 110 kV 35 kV 59N 51N 51 50N 6 50 3 2 87n OT BH 51 OL 4 T2 T1 87T 49 51 1 7 8 59N 11 kV
  5. H×nh 3.1: S¬ ®å ph-¬ng thøc b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p 3.2. C¸c lo¹i b¶o vÖ ®-îc ®Æt cho m¸y biÕn ¸p: Tr¹m biÕn ¸p 110 kV V©n §×nh gåm cã 2 m¸y biÕn ¸p 3 pha 3 cuén d©y 110/ 35/ 10-22 kV, lµm viÖc ®éc lËp c«ng suÊt mçi m¸y lµ 25 MVA
Đồng bộ tài khoản