thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
113
lượt xem
43
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những hư hỏng thường xảy ra đối với MBA a. Hư hỏng bên trong MBA bao gồm: + Chạm chập giữa các vòng dây. + Chạm chập giữa các pha với nhau. + Ngắn mạch giữa các cuộn dây + Hư hỏng bộ phận chuyển đổi đầu phân áp. + Thùng dầu bị rò dỉ. b. Hư hỏng ở chế độ làm việc bình thường của MBA. + Ngắn mạch nhiều pha trong hệ thống. + Ngắn mạch một pha trong hệ thống. + Quá tải + Quá bão hoà mạch từ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 6

  1. Chương 6: Nh÷ng h- háng th-êng x¶y ra ®èi víi MBA a. H- háng bªn trong MBA bao gåm: + Ch¹m chËp gi÷a c¸c vßng d©y. + Ch¹m chËp gi÷a c¸c pha víi nhau. + Ng¾n m¹ch gi÷a c¸c cuén d©y + H- háng bé phËn chuyÓn ®æi ®Çu ph©n ¸p. + Thïng dÇu bÞ rß dØ. b. H- háng ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng cña MBA. + Ng¾n m¹ch nhiÒu pha trong hÖ thèng. + Ng¾n m¹ch mét pha trong hÖ thèng. + Qu¸ t¶i + Qu¸ b·o hoµ m¹ch tõ. Tuú theo tõng lo¹i m¸y biÕn ¸p, vÞ trÝ ®Æt cña chóng, vai trß cña MBA trong hÖ thèng mµ ng-êi ta ®-a ra ph-¬ng thøc ®Ó lùa chän hÖ thèng b¶o vÖ thÝch hîp cho tõng lo¹i MBA, gåm nh÷ng lo¹i sau: Lo¹i h- háng cña m¸y biÕn ¸p vµ lo¹i b¶o vÖ + Ng¾n m¹ch mét pha ho¹c nhiÒu + So lÖch lµ lo¹i b¶o vÖ chÝnh. pha ch¹m ®Êt + B¶o vÖ qu¸ dßng. + B¶o vÖ qu¸ dßng TTK.
  2. + Kho¶ng c¸ch b¶o vÖ dù phßng. + Ch¹m chËp c¸c c¸c vßng d©y, + B¶o vÖ r¬le khÝ (Buchholz) thïng dÇu thñng ho¹c bÞ rß dØ. + Qu¸ t¶i. + Qu¸ dßng ®iÖn. + Qu¸ nhiÖt ®é. + Dïng h×nh ¶nh nhiÖt
  3. 3.2.2. C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ ®-îc sö dông. 3.2.2.1. Nguyªn lý b¶o vÖ b»ng r¬ le khÝ: Dïng ®Ó ph¸t hiÖn c¸c h- háng bªn trong thïng dÇu m¸y biÕn ¸p. Nh- d¹ng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c vßng d©y trong cïng mét pha hoÆc ng¾n m¹ch ë gÇn ®iÓm trung tÝnh hoÆc thïng dÇu m¸y biÕn ¸p bÞ rß dØ lµm møc dÇu gi¶m thÊp. B¶o vÖ lµm viÖc dùa vµo møc ®é B×nh dÇu phô bèc h¬i vµ tèc ®é chuyÓn ®éng cña dÇu ®Èy lªn b×nh dÇu phô. Thïng dÇu R¬le khÝ MBA H×nh 3. 2: S¬ ®å b¶o vÖ r¬ le khÝ. §Ó r¬ le lµm viÖc cã ®é nhËy cao khi l¾p ®Æt m¸y biÕn ¸p cÇn kª nghiªng m¸y biÕn ¸p mét gãc tõ (3-50) sao cho phÝa b×nh dÇu phô cao h¬n. 3.2.2.2. Nguyªn lý b¶o vÖ so lÖch dßng ®iÖn.
  4. Nguyªn lý: B¶o vÖ so lÖch dùa trªn nguyªn t¾c so s¸nh c¸c dßng ®iÖn vµ v× vËy còng ®-îc hiÓu nh- hÖ thèng c©n b»ng dßng ®iÖn. Chóng sö dông nguyªn t¾c lµ dßng ®iÖn rêi khái ®èi t-îng b¶o vÖ trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng b»ng dßng ®i vµo ®èi t-îng b¶o vÖ. BÊt cø sù sai lÖch dßng nµo còng ®-îc hiÓu sù cè bªn trong vïng ®-îc b¶o vÖ. C¸c cuén d©y thø cÊp cña m¸y biÕn dßng BI1 vµ BI2 cã cïng tû sè biÕn, ®-îc nèi ®Ó cã ®-îc c¸c dßng ®iÖn nh- h×nh vÏ (H×nh 3.1) Khi vËn hµnh b×nh th-êng hoÆc ng¾n m¹ch ngoµi, dßng ®iÖn b»ng nhau. I1 I2 nªn ta cã ISL= I1 – I2  0 r¬ le kh«ng t¸c ®éng. Khi sù cè bªn trong vïng b¶o vÖ, dßng ®iÖn ë mçi ®Çu kh«ng b»ng nhau I1 I2 nªn ta cã ISL = I1 - I2  0 khi ISL > IK® r¬ le t¸c ®éng.
  5. N2 IS2 N1 IS1 I2 §èi t-îng BI1 b¶o vÖ BI2 I1 I2 I S¬ ®å 3.3: S¬ ®å b¶o vÖ so lÖch: B¶o vÖ so lÖch dßng ®iÖn cã h·m: Trªn thùc tÕ do sai sè cña c¸c m¸y biÕn dßng hay hiÖn t-îng b·o hoµ m¹ch tõ vµ khi ®ãng m¸y biÕn ¸p kh«ng t¶i dßng ®iÖn thø cÊp cña c¸c BI sÏ kh¸c nhau vµ t¹o ra dßng ®iÖn kh«ng c©n b»ng. ISL= I1 - I2 = IKcb Dßng ®iÖn kh«ng c©n b»ng trong mét sè tr-êng hîp cã thÓ cã gi¸ trÞ rÊt lín dÉn ®Õn r¬ le b¶o vÖ so lÖch t¸c ®éng nhÇm. §Ó kh¾c phôc nh-îc ®iÓm trªn ng-êi ta sö dông nguyªn lý h·m sãng hµi bËc cao (kho¸ kh«ng cho b¶o vÖ t¸c ®éng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh). B¶o vÖ so lÖch dßng ®iÖn cã h·m sãng hµi bËc cao ®-îc dïng lµm b¶o vÖ chÝnh cho m¸y biÕn ¸p, chèng l¹i c¸c d¹ng ng¾n m¹ch mét pha ho¹c nhiÒu pha, mét pha ch¹m ®Êt trong cuén d©y m¸y biÕn ¸p. B¶o vÖ ®¶m b¶o lµm viÖc æn ®Þnh víi c¸c dßng kh«ng c©n b»ng suÊt hiÖn khi ®ãng m¸y biÕn ¸p kh«ng t¶i hoÆc khi ng¾n m¹ch ngoµi vïng b¶o vÖ so lÖch. B¶o vÖ lu«n ®¶m b¶o ®é nhËy víi c¸c d¹ng sù cè ng¾n m¹ch trong vïng b¶o vÖ, cã biÖn
  6. ph¸p tr¸nh t¸c ®éng nhÇm khi cã dßng tõ ho¸ t¨ng cao (khi ®ãng m¸y biÕn ¸p kh«ng t¶i). 3.2.2.3. Nguyªn lý b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn: B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn ®Æt ë phÝa 110 kV dù phßng cho b¶o vÖ so lÖch. B¶o vÖ lµm viÖc víi hai cÊp t¸c ®éng, cÊp t¸c ®éng c¾t nhanh vµ cÊp t¸c ®éng cã thêi gian. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn c¾t nhanh: (I>>) cã dßng khëi ®éng chän theo ®iÒu kiÖn gi¸ trÞ lín nhÊt cña dßng ®iÖn khi ng¾n m¹ch ngoµi vïng cña b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p. Dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ ®-îc chän theo c«ng thøc. Ik®=Kat . IN ng.max Trong ®ã: IN ng.max: Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ngoµi vïng cña b¶o vÖ lín nhÊt. Kat = 1,2 ÷ 1,3. HÖ sè an toµn th-êng lÊy b»ng B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã thêi gian: (I>) TÝnh chän läc cña b¶o vÖ qóa dßng ®iÖn cã thêi gian dïng b¶o vÖ cho m¸y biÕn ¸p ®-îc ®¶m b¶o b»ng c¸ch. Phèi hîp vÒ thêi gian víi c¸c b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã thêi gian ®Æt ë hai phÝa trung ¸p vµ h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã thêi gian ®Æt ë thanh c¸i trung vµ h¹ ¸p cã thêi gian lµm viÖc phèi hîp víi b¶o vÖ ë c¸c lé ®-êng d©y xuÊt tuyÕn tõ thanh gãp vµ cã nhiÖm vô b¶o vÖ thanh gãp vµ lµm dù phßng cho b¶o vÖ ®-êng d©y. Cã hai lo¹i ®Æc tÝnh thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn. + §Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp: Thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ kh«ng phô thuéc vµ trÞ sè dßng ®iÖn ch¹y qua b¶o vÖ.
  7. + §Æc tÝnh thêi gian phô thuéc: Thêi gian lµm viÖc cña b¶o vÖ cµng nhá khi dßng ®iÖn ch¹y qua b¶o vÖ t¨ng. Dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ nµy ®-îc chän nh- sau: Ik® Kat. Kmm Ilv max = K tv Trong ®ã : Ilv max : Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt cho phÐp cña phÇn tö ®-îc b¶o vÖ. Km =11,5 lµ hÖ sè më m¸y khi xÐt phô t¶i lµ ®éng c¬. Kat = 1,11,2 lµ hÖ sè an toµn. KTV = 0,951 lµ hÖ sè trë vÒ cña r¬le. 3.2.2.4. Nguyªn lý b¶o vÖ dßng ®iÖn thø tù kh«ng m¸y biÕn ¸p. B¶o vÖ so lÖch dßng ®iÖn thø tù kh«ng m¸y biÕn ¸p (b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt h¹n chÕ) dùa trªn nguyªn lý so lÖch gi÷a dßng ®iÖn qua d©y trung tÝnh nèi ®Êt vµ dßng ®iÖn tæng cña 3 pha. B¶o vÖ cho cuén d©y m¸y biÕn ¸p chèng sù cè ch¹m ®Êt cho cuén d©y cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp. Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th-êng kh«ng cã dßng ®iÖn ®i qua ®iÓm trung tÝnh, tæng dßng ®iÖn thø tù kh«ng ë c¸c pha b»ng kh«ng. Khi xÈy ra sù cè ch¹m ®Êt trong vïng b¶o vÖ sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn thø tù kh«ng ë trung tÝnh m¸y biÕn ¸p vµ ë c¸c pha I01 vµ I02 b»ng nhau vÒ ®é lín vµ cïng chiÒu. ISl 0 = I01 + I02  0  B¶o vÖ t¸c ®éng. Ng-îc l¹i khi xÈy ra sù cè ch¹m ®Êt ngoµi vïng b¶o vÖ sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn thø tù kh«ng I01, I02 b»ng nhau vÒ ®é lín vµ ng-îc chiÒu. ISl 0 = I01 + I02 = 0  B¶o vÖ kh«ng t¸c ®éng.
  8. Tuy nhiªn khi sù cè ch¹m ®Êt ngoµi vïng b¶o vÖ, dßng ®iÖn kh«ng c©n b»ng cã thÓ tån t¹i do hiÖn t-îng b·o hoµ m¹ch tõ cña BI kh«ng gièng nhau. §Ó kh¾c phôc hiÖn t-îng nµy b¶o vÖ chèng sù cè ch¹m ®Êt cã bé phËn kho¸ b¶o vÖ víi dßng ®iÖn thø tù kh«ng khi xÈy ra ch¹m ®Êt ë ngoµi vïng b¶o vÖ.
Đồng bộ tài khoản