thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
89
lượt xem
43
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đặc tính phụ thuộc đặc tính thời gian phụ thuộc. - Tác động / thời gian: + Cấp dòng cắt nhanh I/I: chỉnh định 0,01 s . Thời gian trễ TI : định 0,01 s ; + Cấp dòng có thời gian độc lập I/I : 0,10 - 30,00 b-ớc chỉnh định 0,01 s Thời gian trễ TI : định 0,01 s ; + Cấp dòng cắt nhanh Ip/I: 0,01s - 20s b-ớc chỉnh định 0,01 s. Hệ số thời gian trễ TIP :0,50s - 32s b-ớc chỉnh định 0,01s ; + Ng-ỡng tác động 1,1.IP Thời gian này...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 8

 1. Chương 8: B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian - C¸c ®Æc tÝnh cã thÓ ®Æt: ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp + C¸c ®Æc tÝnh phô thuéc ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc. - T¸c ®éng / thêi gian: + CÊp dßng c¾t nhanh I>>/I: 0,10  30,00 b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s . Thêi gian trÔ TI >>: 0,00s  32s b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s ;  + CÊp dßng cã thêi gian ®éc lËp I>/I : 0,10  30,00 b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s Thêi gian trÔ TI >: 0,00s  32s b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s ;  + CÊp dßng c¾t nhanh Ip/I: 0,01s  20s b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s. HÖ sè thêi gian trÔ TIP >>:0,50s  32s b-íc chØnh ®Þnh 0,01s ;  + Ng-ìng t¸c ®éng :  1,1.IP Thêi gian nµy kh«ng tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc song song cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ. I>>, I> t¹i 2 lÇn gi¸ trÞ + Thêi gian trë vÒ = 60ms ( 150ms ë 162/3 Hz ) I>>, I> t¹i 2 lÇn gi¸ trÞ
 2. + Thêi gian trë vÒ = 75ms ( 210ms ë 162/3 Hz ) + Tû sè trë vÒ :  0,95 - Dung sai + C¸c cÊp thêi gian ®éc lËp I>>,I>: 30% gi¸ trÞ ®Æt Thêi gian trÔ : 1% gi¸ trÞ ®Æt hoÆc 10ms + C¸c cÊp thêi gian phô thuéc Ip vµ Icp : T¸c ®éng ë 1,05 < I/ Ip < 1,15 Thêi gian trÔ: 5% gi¸ trÞ ®Æt hoÆc 30ms - C¸c biÕn cã ¶nh h-ëng . + §iÖn ¸p nguån thao t¸c ¶nh h-ëng 0,8  U/Un  1,15:  1% + NhiÖt ®é trong kho¶ng 0oC  tomt  40oC:  0,5%/10K + TÇn sè b¶o vÖ cho thêi gian ®éc lËp 0,98  f/fn  1,02:  1,5% 0,95  f/fn  1,05  2,5% + TÇn sè b¶o vÖ cho thêi gian phô thuéc 0,95  f/fn  1,05  0,8% theo ®Æc tÝnh thêi gian. 3.3.1.6. B¶o vÖ qu¸ t¶i. - Ph¹m vi chØnh ®Þnh ( c¸c d¶i ®Æt /b-íc dÆt )
 3. + HÖ sè K theo IEC 255 - 8 : 0,10  4,00 ( b-íc chØnh ®Þnh 0,01) + H»ng sè thêi gian: 1,0  999,9 phót ( b-íc chØnh ®Þnh 0,01 ) + CÊp c¶nh b¸o nhiÖt ®é  c¶nh b¸o/c¾t : 50%  100% theo ®é t¨ng c¾t ( b-íc chØnh ®Þnh 1% ) + CÊp c¶nh b¸o nhiÖt ®é: 0,10  4,00In phót ( b-íc chØnh ®Þnh 0,01In ) - C¸c hÖ sè trë vÒ:  /c¾t  0,99  /c¶nh b¸o  0,99 I /Ic¶nh b¸o  0,97 - Dung sai. Quy chiÕu theo k.In:  10% Quy chiÕu theo thêi gian c¾t:  10% hoÆc 2s - C¸c biÕn sè ¶nh h-ëng . + §iÖn ¸p nguån thao t¸c trong d¶i 0,8  U/ Un  1,15:  1% + NhiÖt ®é trong kho¶ng 0oC  mt  40oC:  0,5%/ 10K + TÇn sè trong kho¶ng 0,8 = f/fn = 1,2:  1% 3.3.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng r¬ le 7UT-513.
 4. R¬ le sè 7UT513 ®-îc trang bÞ mét bé vi sö lý 16 bÝt, nã xö lý c¸c d÷ liÖu tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tõ c¸c th«ng sè ®o l-êng, ®em c¸c tÝn hiÖu ®i c¾t m¸y c¾t d-íi d¹ng sè. Tõ c¸c ®¹i l-îng dßng ®iÖn, biÕn dßng ®o l-êng ®-îc ®-a vµo c¸c bé chuyÓn ®æi ME vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi møc xö lý bªn trong cña r¬ le. C¸c bé läc ®Æt ®Ó khö nhiÔu vµ tèi -u theo gi¶i tÇn vµ tèc ®é sö lý cho phu hîp qu¸ tr×nh sö lý c¸c gi¸ trÞ ®o. Bªn c¹nh viÖc gi¸m s¸t c¸c gi¸ trÞ ®o bé vi xö lý. C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ hiÖn cã cña 7UT513. + Thµnh lËp c¸c gi¸ trÞ ®o theo tæ ®Êu d©y vµ tû sè biÕn ¸p cña MBA ®-îc b¶o vÖ vµ c¸c m¸y biÕn dßng. + Thµnh lËp c¸c ®¹i l-îng so lÖch vµ h·m. + TÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông cho chøc n¨ng ph¸t hiÖn qu¸ t¶i vµ kiÓm tra sù t¨ng nhiÖt cña cuén d©y. + KiÓm tra c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n vµ c¸c chuçi thêi gian. + QuyÕt ®Þnh ®-a ra c¸c lÖch c¾t. + L-u vµ ®-a ra c¸c thèng b¸o vµ c¸c d÷ liÖu sù cè cho viÖc tÝnh sù cè. C¸c kh¶ n¨ng cã trong r¬ le 7UT-513 ®Ó sö dông b¶o vÖ cho c¸c ®èi t-îng cã 2 nguån cung cÊp. Trong tr-êng hîp nµy chøc n¨ng bæ xung thÝch hîp cho nguån cÊp thø 3 (b¶o vÖ tr¹m ®Êt cã giíi h¹n, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian, b¶o vÖ qu¸ t¶i) cã thÓ sö sö dông cho mét ®èi t-îng ®éc lËp kh¸c ®-îc gäi lµ mét ®èi t-îng ¶o.
 5. Khi x¶y ra ng¾n m¹ch ngoµi g©y ra dßng ng¾n m¹ch lín ch¹y qua BI c¸c ®Æc tÝnh tõ ho¸ kh¸c nhau cña BI trong ®iÒu kiÖn b·o hoµ cã thÓ g©y ra dßng ®iÖn ®¸ng kÓ ch¹y qua r¬ le (ta gäi lµ Ikcb ). NÕu ®é lín cña dßng nµy n»m trªn ng-ìng t¸c ®éng R¬ le cã thÓ ®-a ra lÖnh c¾t, chÝnh v× vËy ng-êi ta ph¶i sö dông nguyªn lý h·m b¶o vÖ. I*SL 7,2 Vïng t¸c ®éng Vïng h·m Vïng h·m bæ xung 0,5 2=0,5 I*H·m 2 5 16,9 1= 0,25 H×nh 3.5:§Æc tÝnh lµm viÖc cña b¶o vÖ so lÖch cã h·m ViÖc lµm phï hîp c¸c gi¸ trÞ ®o ®-îc ®èi víi c¸c MBA cã c«ng suÊt vµ tæ ®Êu d©y kh¸c nhau, tû sè biÕn kh¸c nhau (cho b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p ).
 6. ViÖc chuyÓn ®æi dßng ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c ma trËn hÖ sè ®-îc lËp tr×nh m« pháng c¸c dßng so lÖch trong c¸c cu«n d©y MBA. D¹ng tæng qu¸t c¸c ph-¬ng tr×nh nµylµ: I mt  K K   I N Imt : lµ ma trËn cña c¸c dßng Ia, Ib, Ic. K: lµ hÖ sè. (k): lµ ma trËn hÖ sè In : lµ ma trËn c¸c dßng ®iÖn pha I 1 ,I 2 ,I 3 . B¶o vÖ so lÖch dïng nguyªn lý h·m chØ cã thÓ thùc hiÖn víi tæng sè häc I1  I 2  I 3 . Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông trong r¬ le TUT-513 ®ßi hái t¹o ra tæng VÐc t¬ (I SL ) vµ tæng vÐc t¬ sè häc dßng ®iÖn (I H ) cho tõng cuén d©y. C¸c ®Þnh nghÜa sau ®-îc sö dông . Dßng so lÖch hoÆc t¸c ®éng c¾t I diff  I 1  I 2  I 3 Dßng h·m æn ®Þnh hoÆc h·m (hµi). I STAB  I1  I 2  I 3 . I diff ®-îc lÊy tõ sãng c¬ b¶n vµ sinh ra tõ ®¹i l-îng t¸c ®éng g©y ra lÖnh c¾t I STAB chèng l¹i ¶nh h-ëng nµy. - Ta xÐt 3 tr-êng hîp . + MBA vËn hµnh b×nh th-êng hoÆc cã sù cè bªn ngoµi .
 7. I dif  I1  I 2  I1 I1  0 V× I 2   I1 : I Stab  I1  I 2  I1  I1  2I1 Nh- vËy khi sÈy ra ng¾n m¹ch ngoµi th× I diff  0 , cßn I Stab b»ng 2I 1  b¶o vÖ kh«ng lµm viÖc + Khi ng¾n m¹ch bªn trong mçi pha ®-îc cÊp bëi c¸c dßng gièng nhau. I diff  I1  I 2  2 I I Stab  I1  I 2  2I1 C¸c thµnh phÇn t¸c ®éng c¾t I dif vµ h·m I Stab b»ng vµ tû lÖ víi tæng sù cè. + Khi ng¾n m¹ch bªn trong chØ cÊp nguån mét phÝa I 2  0 I diff  I  I1  I1 I Stab  I1  I 2  I1 C¸c thµnh phÇn t¸c ®éng c¾t I diff vµ h·m I Stab b»ng vµ tØ lÖ víi dßng sù cè cÊp tõ mét phÝa KÕt qu¶ cho thÊy víi bªn trong I diff vµ h·m I Stab b»ng vµ tû lÖ víi dßng sù cè cÊp tõ mét phÝa KÕt qu¶ cho thÊy víi trong I diff  I Stab nh- vËy ®Ó b¶o vÖ lµm viÖc trong tr-êng hîp nµy dßng ®iÖn lµm viÖc ph¶i chän lín h¬n dßng h·m nghÜa lµ: ILV  Ikd  K1H . IH
 8. Trong ®ã : K lµ hÖ sè h·m K H  1 H·m sãng hµi lµm viÖc ®éc lËp cho tõng pha tuy vËy còng cã thÓ ®Æt b¶o vÖ ®Ó kh«ng chØ pha cã dßng tõ ho¸ chøa sãng hµi v-ît qu¸ ng-ìng cho phÐp ®-îc h·m mµ nh÷ng pha kh¸c cña cÊp b¶o vÖ so lÖch I diff còng bÞ kho¸ chøc n¨ng kho¸ chÐo nµy cã thÓ bÞ giíi h¹n trong kh¶ng thêi gian chän tr-íc. Ngay khi sãng c¬ b¶n cña dßng so lÖch ®¹t 85% gi¸ trÞ ®Æt hoÆc dßng h·m v-ît qu¸ 1 lÇn dßng ®Þnh møc cña MBA b¶o vÖ t¸c ®éng. - B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n. Ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®Êt trong c¸c MBA lùc, MBA trung tÝnh nèi ®Êt... §iÒu kiÖn tr-íc hÕt ph¶i cã 1 biÕn dßng ®-îc ®Æt trªn d©y trung tÝnh nèi ®Êt. BiÕn dßng trung tÝnh vµ c¸c biÕn dßng 3 pha x¸c ®Þnh chÝnh x¸c giíi h¹n cho vïng b¶o vÖ. I1 I2 I3 3I0' 3I0'' 7UT513 H×nh 3-7:S¬ ®å nguyªn lý b¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n
 9. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng, kh«ng cã dßng ch¹y qua d©y trung tÝnh, tæng c¸c dßng pha I L1  I L 2  I L 3  0 Khi cã mét sù cè cã ch¹m ®Êt bªn trong vïng ®-îc b¶o vÖ lóc nµy d©y trung tÝnh cã dßng ch¹y qua, tuú theo ®iÒu kiÖn nèi ®Êt cña hÖ thèng cã thÓ nhËn thªm dßng d- trªn d©y trung tÝnh cña c¸c biÕn dßng pha v× tÊt c¶ dßng ch¹y vµo vïng b¶o vÖ ®-îc quy -íc lµ (+), gãc dßng d- tõ hÖ thèng sÏ lín h¬n hoÆc nhá h¬n so víi gãc pha cña ®iÓm ®Êu sao. Khi sù cè ch¹m ®Êt s¶y ra bªn ngoµi vïng b¶o vÖ dßng qua ®iÓm ®Êu sao vµ dßng d- cña m¸y biÕn dßng sÏ gièng nhau vÒ ®é lín nh-ng ng-îc pha nhau. B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n so s¸nh sãng c¬ b¶n cña dßng ®iÖn ch¹y qua d©y trung tÝnh (I'0) víi sãng c¬ b¶n cña tæng c¸c dßng ®iÖn pha (I"0) Khi cã sù cè trong vïng b¶o vÖ lu«n cã I 0 . Khi cã ch¹m ®Êt s¶y ra bªn ngoµi vïng b¶o vÖ, mét dßng ch¹m ®Êt kh¸c I 0 ch¹y qua c¸c biÕn dßng phÝa s¬ cÊp ng-îc víi dßng ®iÓm ®Êu sao vµ cïng ®é lín.
 10. Dßng t¸c ®éng c¾t: I REÌ  I 0 Dßng h·m IStabe  k. k I  I  I  I  0 0 0 0 Trong ®ã k lµ hÖ sè h·m vµ gi¶ thiÕt k = 1. IREF ®-îc lÊy tõ sãng c¬ b¶n vµ t¹o ra ®¹i l-îng g©y ¶nh h-ëng ®Õn lÖnh c¾t ISTAB chèng l¹i ¶nh h-ëng nµy. - XÐt 3 tr-êng hîp : + Dßng ch¹y qua khi cã ch¹m ®Êt bªn ngoµi. I 0  ng-îc pha nh-ng cã cïng ®é lín víi   I0  I0 I REF  I 0 ' I STAB  I 0  I 0  I 0  I 0  2 I 0 ' ' ' ' ' Dßng t¸c ®éng c¾t IREF b»ng dßng qua ®iÓm ®Êu sao ISTAB tû lÖ víi 2 lÇn dßng t¸c ®éng c¾t. + Ng¾n m¹ch bªn trong, dßng chØ ®-îc cÊp tõ ®iÓm ®Êu sao. Trong tr-êng hîp nµy I”0 = 0 IREF =  I0 ISTAB = I'0  0  I'0  0  0 Dßng t¸c ®éng c¾t b»ng dßng ch¹y qua ®iÓm ®Êu sao thµnh phÇn h·m ISTAB = 0 nh- vËy b¶o vÖ t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t.
 11. + Ng¾n m¹ch bªn trong, chØ cÊp dßng tõ ®iÓm ®Êu sao cña hÖ thèng cïng ®é lín víi dßng ch¹m ®Êt. Tr-êng hîp nµy I’ = I”0 IRE F =  I0 ISTAB = I'0  I'0  I'0  I'0   2. I'0 Dßng t¸c ®éng c¾t (IREF) b»ng dßng ch¹y qua ®iªm ®Êu sao Istab ©m v× do ®Æt b»ng kh«ng nh- vËy ®¶m b¶o R¬ le sÏ t¸c ®éng m¸y c¾t khi cã sù cè ch¹m ®Êt bªn trong kÕt qu¶ nµy cho thÊy r»ng víi sù bªn trong h·m kh«ng cã t¸c dông v× thµnh phÇn h·m ©m hoÆc b»ng kh«ng. V× vËy víi dßng ch¹m ®Êt nhá còng cã thÓ g©y ra c¾t ng-îc l¹i thµnh phÇn h·m sÏ lín khi cã sù cè ch¹m ®Êt bªn ngoµi.
Đồng bộ tài khoản