thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
119
lượt xem
45
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rơ le 7SJ 600 là loại Rơ le kĩ thuật số. Rơ le này đ-ợc ta chọn làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch MBA . Các chức năng. + Bảo vệ quá dòng, dòng điện pha cắt nhanh I : 50 + Bảo vệ quá dòng, dòng điện TTK cắt nhanh I0 : + Bảo vệ quá dòng, dòng điện pha có thời gian I ,t : 51 + Bảo vệ quá dòng, dòng TTK có thời gian I0 , t : 51N + Bảo vệ quá tải theo nhiệt độ : 49 3.4.2. Các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 9

 1. Chương 9: TÝnh n¨ng vµ th«ng sè cña 7SJ600 3.4.1. TÝnh n¨ng. R¬ le 7SJ 600 lµ lo¹i R¬ le kÜ thuËt sè. R¬ le nµy ®-îc ta chän lµm b¶o vÖ dù phßng cho b¶o vÖ so lÖch MBA . C¸c chøc n¨ng. + B¶o vÖ qu¸ dßng, dßng ®iÖn pha c¾t nhanh I>> : 50 + B¶o vÖ qu¸ dßng, dßng ®iÖn TTK c¾t nhanh I0 >> : 50N + B¶o vÖ qu¸ dßng, dßng ®iÖn pha cã thêi gian I >,t : 51 + B¶o vÖ qu¸ dßng, dßng TTK cã thêi gian I0 >, t : 51N + B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é : 49 3.4.2. C¸c th«ng sè kü thuËt 7SJ600. - M¹ch ®o l-êng. I®m: 1A hoÆc 5A F® : 50HF  60HF C«ng suÊt tiªu thô < 0,1 vA/pha øng víi IN = 1A < 0,5 vA/pha øng víi IN = 5A - Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i . NhiÖt ®é (gi¸ trÞ hiÖu dông):100 IN trong  1s 10 IN thêi gian  10s 4 IN l©u dµi Dßng ®iÖn xung 250 IN trong 1/2 chu kú
 2. - §iÖn ¸p nguån thao t¸c (nguån mét chiÒu) U®m(VDC) 24/48 60/110/125 220/250 Sai lÖch cho phÐp 19  58 48  150 176  300 Nguån thao t¸c mét chiÒu ®-îc cÊp qua bé chuyÓn ®æi + §iÖn ¸p xoay chiÒu  12% U®m + §Ønh - ®Ønh  6% ë c¸c Uph cã thÓ chÊp nhËn + C«ng suÊt tiªu thô  7w + C«ng suÊt lµm viÖc  11w + Thêi gian phôc håi khi cã sù cè  50ms ë U®m  110vdc - C¸c tiÕp ®iÓm lµm viÖc. + Sè R¬ le c¾t 2 (cã thÓ ®Æt) + Sè tiÕp ®iÓm/ R¬le 2 th-ëng më + Dung l-îng dßng c¾t 1000W/VA + Dung l-îng c¾t 30W/VA + §iÖn ¸p c¾t 250v + Dßng cho phÐp 5A liªn tôc 30A trong 0,5s - TiÕp ®iÓm tÝn hiÖu. + Sè R¬le tÝn hiÖu 4 (cã thÓ ®Æt )/1 + Sè tiÕp ®iÓm/R¬le 1 th-ëng më + Dung l-îng ®iÖn c¾t 20w/vA
 3. + §iÖn ap ®Þnh møc c¾t 250v +Dßng cho phÐp 1A - Sè ®Çu vµo nhÞ ph©n 2 cã thÓ ®Æt. + §iÖn ¸p lµm viÖc 24 ®Õn 250vdc + Dßng ®iÖn tiªu thô  2,5 mA ®éc lËp víi U®m - C¸c dao diÖn nèi tiÕp + Giao tiÕp víi ng-êi vËn hµnh: kh«ng c¸ch li + Gi¾c nèi: hµng kÑp ®Êu nèi cã 25 cùc phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 2110 + Tèc ®é chuyÒn: ®Êu nèi m¸y tÝnh c¸ nh©n, min 1200 baud, max 19200. - Giao ®iÓm ®Ó truyÒn + Sè liÖu ®Õn trung t©m ®iÒu khiÓn : c¸ch ly + C¸c tiªu chuÈn: t-¬ng tù 1/24/V28 ®Õn CC1TT + Tèc ®é chuyÒn : mÆc ®Þnh 9600baucl , min 1200, max 19600 + §é ®¶m b¶o truyÒn tÝn hiÖu : K/c d= 4 + §Êu nèi trùc tiÕp: Bé dÊu nèi mo dul 4 cùc + Kho¶ng c¸ch truyÒn tÝn hiÖu : tèi ®a 1000m + §Êu nèi c¸p quang: F - 5MA cho ®Êu nèi c¸p quang trùc tiÕp + ChiÒu dµi sãng quay: 820mm + Kho¶ng c¸ch truyÒn: max 1,5 km
 4. - C¸c øng suÊt khÝ hËu (nhiÖt ®é xung quanh cho phÐp) + Khi lµm viÖc -50c ®Õn + 550c + Khi l-u kho -250c ®Õn +550 c + Khi vËn chuyÓn -250c ®Õn +700c 3.4.3. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian ®é lËp. Ph¹m vi chØnh ®Þnh + Khëi ®éng qu¸ dßng I> (pha -pha) I/In 0,05  25 (b-íc 0,01) + Khëi ®éng qu¸ dßng Ic > (pha - ®Êt ) I/In 0,05  25,00 (b-íc 0,01) + Khëi ®éng qu¸ dßng I >> (pha - pha) I/In 0,05  25,00 (b-íc 0,01) + Khëi ®éng qu¸ dßng Ic >> (pha - ®Êt ) I/In 0,05  25,00 (b-íc 0,01) + Thêi gian duy tr× T 0,00  60,00(b-íc 0,01) + Thêi gian khëi ®éng cho I>; I >>; Ic > ; Ic >> ë hai lÇn møc ®Æt kh«ng cã ®o lÆp l¹i  33 ms ë hai lÇn møc ®Æt cã ®o lÆp l¹i  50 ms ë n¨m lÇn møc ®Æt kh«ng cã ®o lÆp l¹i  25 ms ë n¨m lÇn møc ®Æt cã ®o lÆp l¹i  40 ms + Thêi gian gi¶i trõ cho I >; I>>; Ic>; Ic >>  35 ms + Tû lÖ trë vÒ  0,95 ms
 5. + Dung sai + C¸c gi¸ trÞ t¸c ®éng I>; I>>; Ic >; Ic >> 3% gi¸ trÞ ®Æt + Thêi gian trÔ 1% gi¸ trÞ ®Æt hoÆc 10 ms - C¸c biÕn sè cã ¶nh h-ëng . + D¶i ®iÖn ¸p nguån nu«i 0,8  UH / UHN  1,15  1% + NhiÖt ®é trong d¶i 0o c  mt  40o c +TÇn sè trong d¶i . 0,95  f/ fn  1,05  2,5% + Sãng hµi tíi 10% cña sãng hµi bËc 3 10% cña sãng hµi bËc 5 3.4.4. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian phô thuéc. Ph¹m vi chØnh ®Þnh + Khëi ®éng qu¸ dßng Ip > (pha - pha ) I/In 0,1  4,00 (b-íc 0,01) + Khëi ®éng qua dßng Icp > (pha - ®Êt) I/In 0,1  4,00 (b-íc 0,01) + Khëi ®éng qu¸ dßng Ip >> (pha - pha) I/In 0,1  25,00 (b-íc 0,01) + Khëi ®éng qua dßng Icp >> (pha - ®Êt) I/In 0,1  25,00 (b-íc 0,01) + Béi sè thêi gian cho Ipvµ Icp
 6. tp 0,05  10,00 (b-íc 0,01) + Thêi gian trÔ cho I >> ; Icp >> t 0,001  60,00 (b-íc 0,01)
 7. §Æc tÝnh thêi gian c¾t theo I FC 255 -3 vµ BS 142 t[s] 100 t[s 100 ] 50 50 40 4 30 0 30 Tp[s] Tp[s] 20 20 10 10 32 5 5 4 16 4 3 3 32 2 8 2 16 1 4 1 8 0.50 2 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 4 1 0. 0.2 2 2 0.5 0.1 0.1 0.5 0.05 0.05 2 4 6 8 10 20 2 4 6 8 10 20 I/Ip I/Ip (a)- Phô thuéc th-êng (b)- Phô thuéc cao t[s 10 ] 0 50 40 30 20 10 5 4 3 Tp[s] 2 1 32 0.50 0.4 16 0. 3 0.2 8 0.1 4 (c)- Phô thuéc rÊt cao 0.05 2 4 6 8 10 20 I/Ip
 8. §Æc tÝnh thêi gian phô thuéc cña 7SJ600 + B×nh th-êng (IEC 225 - 3 lo¹i A) 0.14 T= . Tp ( I / Ip)0, 02  1 + RÊt phô thuéc (IEC 255 -3 lo¹i B) 13,5 T= . Tp ( I / Ip)1  1 + Cùc phô thuéc ( IEC 255 -3 lo¹i C ) 80 T= 2 . Tp ( I / Ip)  1 Trong ®ã : T - thêi gian c¾t Tp - béi sè thêi gian ®Æt. I - dßng sù cè Ip - møc dßng k/®éng + Ng-ìng t¸c ®éng kho¶ng 1,1.Ip - Dung sai . + Gi¸ trÞ khëi ®éng Ip >>; Icp > 3% gi¸ trÞ ®Æt + Thêi gian trÔ cho 2  Ip < 20 5% gi trÞ ®Æt - C¸c biÕn sè ¶nh h-ëng + D¶i ®iÖn ¸p nguån thao t¸c. 0.8  UH/UHN  1,15  1%
 9. + NhiÖt ®é trong d¶i 00c  mt  400c  0,5%/ 10 K - TÇn sè trong d¶i 0.95  f / fN  1,05  8% 3.4.5. B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é: - Ph¹m vi chØnh ®Þnh. + HÖ sè k theo IEC 255 - 8 0,1  4,00 (B - 0,01) + H»ng sè t/g ‫ﺡ‬ 0,1  999,9 (B - 0,01) + CÊp b¸o tÝn hiÖu th/c¾t 50  100% tÝnh ®Õn viÖc t¨ng nhiÖt ®é c¾t. - §Æc tÝnh thêi gian c¾t ( I / kI n ) 2  ( I pre / kI n ) 2 t = ‫.ﺡ‬ln ( I / kI n ) 2  1 Trong ®ã : t - lµ thêi gian c¾t ‫ - ﺡ‬lµ th«ng sè thêi gian I - dßng phô t¶i Ipre - dßng phô t¶i tr-íc ®ã K - lµ hÖ sè theo IEC 255 - 8 t / phót 100 50 30 20 10 5  1000 
 10. §Æc tÝnh thêi gian cña b¶o vÖ qu¸ t¶i nhiÖt 7SJ600 - C¸c hÖ sè trë vÒ . / c¾t trë vÒ tr-íc nhiÖt ®é b¸o tÝn hiÖu / th  0,99 I/ Ith  0,99 - Dung sai + TÝnh ®Õn kN . I 10% + TÝnh ®Õn thêi gian c¾t  12%  2s - C¸c biÕn sè cã ¶nh h-ëng. (quy ®æi theo k.I n ). + D¶i ®iÖn ¸p thao t¸c 1 chiÒu.
 11. 0,8  U H / U H N  1,15  1% + NhiÖt ®é trong d¶i -5 0 c  mt  + 40 0 c  0,5% + TÇn sè trong d¶i 0,95  f/f n  1,05  1%
Đồng bộ tài khoản