intTypePromotion=1

Thiết kế trạm dẫn động băng tải vận chuyển than đá

Chia sẻ: Lam Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

1
1.165
lượt xem
493
download

Thiết kế trạm dẫn động băng tải vận chuyển than đá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ dẫn động băng tải được sử dụng để vận chuyển các vật liệu rời từ rất lâu nhờ những ưu điểm là có cấu tạo đơn giản, bền, có khả năng vận chuyển vật liệu theo phương nằm ngang...... ----------o0o-------------- Có các đề tài như: Tính toán thiết kế trạm dẫn động băng tải, vít tải…. Tính toán thiết kế cầu trục, gầu tải…. Đồ án công nghệ chế tạo máy…. Báo cáo thực tập kế toán…. “ Các file mềm gồm có: File word, cad, trình chiếu…tùy thuộc đề tài” Liên hệ: Yahoo: nguyenanhtien87 lamngoctien87@gmail.com Phone: 09740594555 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế trạm dẫn động băng tải vận chuyển than đá

 1. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i ð I H C THÁI NGUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG ð I H C KTCN ð c l p – T do – H nh phúc    ð TÀI ð ÁN K THU T Sinh viên thi t k : Lâm Ng c Ti n ; L p: Hè 2011 Mã s SV: 11510911239 Giáo viên hư ng d n: Th.S Nguy n ðình Ng c Ngày giao ñ tài: 19/7/2011 Ngày hoàn thành: N I DUNG D TÀI Thi t k tr m d n ñ ng băng t i v n chuy n than ñá S li u ñ tài: Năng su t: Q;120 t n/h H s làm vi c / năm: Kn=0.70 Băng t i làm vi c theo phương ngang H s c n ban ñ u: Kbd=1.5 Chi u dài v n chuy n: L= 100 m Th i gian ph c v : 7 năm H s làm vi c / ngày: Kng=0.71 T i tr ng không ñ i,quay 1 chi u N i dung c th : - Thi t k băng t i - Tính ch n h p gi m t c theo tiêu chu n - Thi t k b truy n ngoài h p và kh p n i - Thi t k tr c và tang d n ñ ng - Thi t c m con lăn ñ nhánh có t i YÊU C U THI T K 1 - 01 thuy t minh trình bày tính toán thi t k trên kh gi y A4 2 - 02 b n v A0, 02 b n v ch t o A1 3 - 01 file Powpoint trình di n khi b o v Cán b hư ng d n Trư ng b môn Ngày...tháng...năm 2011 T/L Hi u trư ng (Ch nhi m khoa) 1 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 2. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i NH N XÉT GIÁO VIÊN HƯ NG D N Bnv không th up lên ñư c. B n nào c n ñ án này thì pm mình nhé 0974059455 ......................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 3. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i M CL C L I NÓI ð U ..................................................................................................8 PH N I ..............................................................................................................9 GI I THI U SƠ B H D N ð NG BĂNG T I ......................................9 1.1 Gi i thi u v tr m d n ñ ng băng t i ............................................................9 1.2 M c tiêu thi t k .........................................................................................11 PH N II .........................................................................................................13 TÍNH TOÁN THI T K BĂNG T I ...........................................................13 2.1 Xác ñ nh ñ r ng t i thi u c a băng t i.......................................................13 2.2 Xác ñ nh v n t c c a băng t i .....................................................................13 2.2.1 Di n tích m t c t ngang dòng ch y...................................................14 2.2.2 Góc mái............................................................................................14 2.2.3 Kh i lư ng riêng tính toán ...............................................................14 2.2.4 H s nh hư ng c a ñ d c băng t i ...............................................14 2.3 Tính toán công su t truy n d n băng t i......................................................15 2.4 L c căng dây băng t i.................................................................................16 2.4.1 L c vòng ..........................................................................................16 2.4.2 L c căng trên 2 nhánh băng t i.........................................................16 2.4.3 L c căng t i thi u.............................................................................17 2.4.4 L c kéo l n nh t ..............................................................................18 2.5 Tính ti t di n ngang dòng v t li u...............................................................18 2.6 Tính ch n dây băng ....................................................................................18 2.7 C u trúc h th ng băng t i ..........................................................................19 2.7.1 Tang d n ñ ng..................................................................................19 2.7.2 Con lăn ñ băng ...............................................................................20 PH N III.........................................................................................................25 CH N VÀ TÍNH H P GI M T C TIÊU CHU N ...................................25 3.1 Ch n lo i h p gi m t c...............................................................................25 3.2 Ch n ñ ng cơ ñi n......................................................................................27 3.2.1. Ch n ki u lo i ñ ng cơ....................................................................27 3.2.2 Ch n công su t ñ ng cơ ...................................................................28 3.2.3 Ch n t c ñ ñ ng b c a ñ ng cơ ....................................................29 3.2.4 Ch n ñ ng cơ th c t .......................................................................29 3.2.5 Ki m tra ñi u ki n m máy và ñi u ki n quá t i cho ñ ng cơ...........29 3.3 Ch n h p gi m t c tiêu chu n...................................................................30 3.3.1 Ch n h p gi m t c tiêu chu n ..........................................................30 3.3.2 Xác ñ nh ph i t s truy n ngoài h p ..............................................31 3.4 Công su t trên các tr c ...............................................................................32 3.5 Tính s vòng quay trên các tr c ..................................................................32 3.6 Tính mômen xo n trên các tr c...................................................................33 3.7 Các thông s cơ b n c a h p gi m t c tiêu chu n .......................................34 PH N IV .........................................................................................................35 3 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 4. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i TÍNH KI M TRA B N CHO CÁC CHI TI T TRONG H P ...................35 4.1 Ki m tra b n cho các b truy n bánh răng ..................................................35 4.1.1 B truy n c p nhanh.........................................................................35 4.1.2 B truy n c p ch m..........................................................................43 4.2 Tính và ki m nghi m tr c...........................................................................51 4.2.1 ð nh các kích thư c cơ b n c a tr c.................................................51 4.2.2 ð nh k t c u cho các tr c .................................................................52 4.2.3. Tính ki m nghi m tr c v ñ b n m i .............................................54 PH N V ..........................................................................................................71 TÍNH TOÁN B TRUY N NGOÀI H P VÀ KH P N I ........................71 5.1. Truy n ñ ng ñai.........................................................................................71 5.1.1.Ch n lo i ñai ....................................................................................71 5.1.2.Tính toán các thông s cơ b n c a ñai ..............................................71 5.1.3. Xác ñ nh l c căng ban ñ u và l c tác d ng lên tr c.........................74 5.2. Tính ch n kh p n i....................................................................................75 5.2.1 Tính toán sơ b ñư ng kính tr c t i các v trí l p kh p n i...............76 5.2.2. Ch n kh p n i tiêu chu n................................................................77 PH N VI .........................................................................................................79 TÍNH TOÁN THI T K CÁC PH N T C A THI T B V N CHUY N .........................................................................................................................79 6.1. Tính toán thi t k tr c tang d n ñ ng.........................................................79 6.1.1. Ch n v t li u ...................................................................................79 6.1.2. Tính sơ b tr c ................................................................................79 6.1.3. Tính g n ñúng tr c ..........................................................................79 6.1.4. Tính ki m nghi m tr c ....................................................................83 6..1.5. Tính ch n then ...............................................................................86 6.1.6. Tính ch n lăn ...............................................................................87 6.2 Tính toán thi t k c m con lăn ñ nhánh có t i..........................................90 6.2.1 Tính l c tác d ng gi a 2 hàng con lăn.............................................90 6.2.3 Tính tr c c a con lăn.......................................................................94 PH N VII .......................................................................................................98 K T LU N VÀ ð NGH .............................................................................98 7.1. K t lu n .....................................................................................................98 7.2. ð ngh ......................................................................................................98 4 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 5. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i DANH M C B NG BI U Trang B ng 2.1 Thông s tang d n ñ ng……………………………………. 20 B ng 2.2 Thông s tang b ñ ng……………………………………… 20 B ng 2.3. Thông s con lăn nhánh có t i……………………………... 22 B ng 2.4. Thông s con lăn nhánh có t i……………………………... 22 B ng 3.1 Ch n ñ ng cơ……………………………………………….. 29 B ng 3.2 H p gi m t c khai tri n theo tiêu chu n Nga......................... 31 B ng 3.3 Thông s P,n,T trên các tr c……………………………….. 33 B ng 3.4 Kích thư c cơ b n c a h p gi m t c……………………….. 34 B ng 4.1 Thông s cơ b n c a b truy n c p nhanh…………………. 35 B ng 4.2 Thông s cơ b n c a b truy n c p ch m………………….. 43 B ng 5.1 Thông s cơ b n ñai thang...................................................... 71 B ng 5.2 Các thông s b truy n ñai…………………………………. 75 B ng 5.3 Kh p n i ñ ng cơ và tr c III……………………………….. 77 B ng 5.4 Kích thư c cơ b n c a vòng ñàn h i c a kh p n i tr c III… 77 B ng 6.1 Kích thư c m t c t then vát và rãnh then (TCVN 4214-86).. 87 B ng 6.2: Kích thư c bi lòng c u 2 dãy……………………………. 88 5 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 6. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i DANH M C HÌNH NH Trang Hình 1.1 C u t o băng t i...................................................................... 10 Hình 2.1 Góc mái................................................................................... 14 Hình 2.2: Sơ ñ l c căng dây băng t i................................................... 16 Hình 2.6 Ti t di n ngang dòng v t li u.................................................. 15 Hình 2.3 C u t o tang d n ñ ng............................................................. 19 Hình 2.4: C u t o con lăn nhánh có t i.................................................. 21 Hình 2.5 C u t o con lăn nhánh có t i................................................... 22 Hình 3.1: Sơ ñô h d n ñ ng băng t i................................................... 27 Hình 4.1. Sơ ñ b trí h p gi m t c....................................................... 51 Hình 4.2: K t c u tr c I.......................................................................... 52 Hình 4.3: K t c u tr c II........................................................................ 53 Hình 4.4: K t c u tr c III....................................................................... 54 Hình 4.5 Bi u ñ mômen tr c I............................................................. 58 Hình 4.6 Bi u ñ mômen tr c II............................................................ 63 Hình 4.7 Bi u ñ mômen tr c III.......................................................... 69 Hình 5.1 : ðai thang............................................................................... 72 Hình 5.2 . C u t o kh p n i vòng ñàn h i............................................. 77 Hình 6.1. K t c u sơ b tr c l p trên tang d n ñ ng…………………. 80 Hình 6.2 Then........................................................................................ 87 6 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 7. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n Văn D Hư ng d n tính toán băng t i 2011 [2] Vũ Ng c Pi H p gi m t c tiêu chu n [3] Tr nh Ch t , Lê Văn Uy n Tính toán thi t k h d n ñ ng cơ khí ( T p 1) Nhà xu t b n Giáo d c 2005 [4] Tr nh Ch t , Lê Văn Uy n Tính toán thi t k h d n ñ ng cơ khí ( T p 2) Nhà xu t b n Giáo d c , 1999 [5] Vũ Ng c Pi Tính toán băng t i 2001 [6] FMC Technologies Belt Conveyor Idlers Catalog - FMC Technologies [7] Beltmaster_berekeningen-transport [8] http://118.69.77.170/ebook/ VeKyThuat [9] Conveyor Belt Design Manual - Bridgestone 7 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 8. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i L I NÓI ð U ð t nư c ta ñang trên con ñư ng Công Nghi p Hoá - Hi n ð i Hoá theo ñ nh hư ng XHCN trong ñó ngành công nghi p ñang ñóng m t vai trò r t quan tr ng. Các h th ng máy móc ngày càng tr nên ph bi n và t ng bư c thay th s c lao ñ ng c a con ngư i . ð t o ra ñư c và làm ch nh ng máy móc như th ñòi h i m i con ngư i chúng ta ph i tìm tòi nghiên c u r t nhi u . Là m t sinh viên khoa Cơ Khí Ch T o Máy em luôn th y ñư c t m quan tr ng c a nh ng ki n th c mà mình ñư c ti p thu t th y cô . Nhi m v thi t k ñ án là m t công vi c r t quan tr ng trong quá trình h c t p b i nó giúp cho ngư i sinh viên n m ñư c các h d n ñ ng, hi u sâu, hi u k và ñúc k t ñư c nh ng ki n th c cơ b n c a c a môn h c. Vì v y thi t ñ án là công vi c quan tr ng và r t c n thi t . ð tài thi t k c a em ñư c giao là “Thi t k tr m d n ñ ng băng t i v n chuy n than ñá” .ð án g m 7 ph n: PH N I . GI I THI U SƠ B H D N ð NG BĂNG T I PH N II. TÍNH TOÁN THI T K BĂNG T I PH N III.CH N VÀ TÍNH H P GI M T C TIÊU CHU N PH N IV. TÍNH TOÁN B TRUY N NGOÀI H P VÀ KH P N I PH N V. TÍNH KI M TRA B N CHO CÁC CHI TI T TRONG H P PH N VI. TÍNH TOÁN THI T K CÁC PH N T C A THI T B V N CHUY N PH N VII. K T LU N VÀ ð NGH V i nh ng ki n th c ñã h c và sau m t th i gian nghiên c u cùng v i s giúp ñ t n tình c a th y cô giáo trong b môn, ñ c bi t là s hư ng d n t n tình c a Th y Nguy n ðình Ng c cùng v i s ñóng góp trao ñ i xây d ng c a các b n chúng em ñã hoàn thành ñư c ñ án ñư c giao. ð án ñư c em th c hi n t i trư ng ch y u mang tính lý thuy t mà không có s n ph m th c t . Song v i nh ng hi u bi t còn h n ch cùng v i kinh nghi m th c t chưa nhi u, tài li u tham kh o còn ít nên ñ án c a chúng em không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong ñư c s ch b o c a các th y trong b môn ñ ñ án c a em ñư c hoàn thi n hơn. Chúng em xin chân thành c m ơn! Thái Nguyên , Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Sinh viên th c hi n Lâm Ng c Ti n 8 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 9. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i PH N I GI I THI U SƠ B H D N ð NG BĂNG T I Ph n I nh m m c ñích gi i thi u cho chúng ta n m ñư c c u t o, nguyên lý ho t ñ ng, ưu như c ñi m… c a h th ng d n ñ ng băng t i than ñá. 1.1 Gi i thi u v tr m d n ñ ng băng t i H d n ñ ng băng t i ñư c s d ng ñ v n chuy n các v t li u r i t r t lâu nh nh ng ưu ñi m là có c u t o ñơn gi n, b n, có kh năng v n chuy n v t li u theo phương n m ngang, nghiêng v i kho ng cách l n, làm vi c êm, năng su t cao và tiêu hao năng lư ng không cao, s lư ng v n chuy n l n, k t c u ñơn gi n, s a ch a thu t ti n, linh ki n tiêu chu n hoá. H d n ñ ng băng t i ñư c s d ng trong nhi u lĩnh v c như: dùng ñ v n chuy n, dùng trong các dây chuy n s n xu t, dùng trong các công trình xây d ng tr m th y ñi n và b n c ng, trong s n xu t trong khai thác m , luy n kim ,hoá ch t, ñúc, v t li u xây d ng, có th v n chuy n v t li u r i ho c v t ph m thành ki n. ð ñáp ng t ng yêu c u dây chuy n s n xu t v hình th c phân b và căn c yêu c u công ngh v n chuy n, có th ch d ng m t máy v n chuy n, cũng có th t h p nhi u băng t i cao su ho c c u hành v i thi t b băng chuy n khác ho c h th ng băng t i ngang ho c băng t i nghiêng. ð v n chuy n nh ng v t ph m có d ng c c, h t, b t, như: qu ng, ñá, than,than ñá, cát, s i, ho c d ng v t ph m có tính ch t ñ c bi t như bao xi măng, bao ñư ng, bao g o... Vì v y h d n ñ ng băng t i ñư c dùng khá r ng rãi trong nhà máy, công trư ng.. Băng t i làm vi c ñư c nh l c ma sát gi a b m t ñai và tang d n. M t băng t i thư ng ñư c c u t o như sau (Hình 1.1). 9 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 10. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i 3 1500 R100 R100 R100 1 2 3 A B 8 A 10 6 B 7 11 Hình 1.1 C u t o băng t i 1. Cơ c u kéo băng 7. ð ng cơ ñi n 2. Tang b d n 8. Tang d n ñ ng 3. Dây băng 9. Khung ñ băng t i 4. C m con lăn trên 10. Kh p n i 5. C m con lăn dư i 11. B truy n ñai 6. H p gi m t c Ưu ñi m c a h d n ñ ng băng t i: Băng t i c u t o ñơn gi n, b n, có kh năng v n chuy n v t li u theo hư ng n m ngang, n m nghiêng (hay k t h p c hai) v i kho ng cách l n, làm vi c êm, năng su t tiêu hao không l n. Như c ñi m c a h d n ñ ng băng t i: + Có hao h t v t li u v n chuy n do rơi vãi trên ñư ng v n chuy n làm dơ b n và gây ô nhi m môi trư ng. + Khi v n chuy n nh ng kho ng cách dài và không th ng ñòi h i ph i có thêm nh ng tr m trung chuy n t n kém. + T c ñ v n chuy n không cao, ñ nghiêng băng t i nh (< 240), không v n chuy n ñư c theo hư ng ñư ng cong. 10 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 11. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i + V t li u v n chuy n ti p xúc và ch u nh hư ng tr c ti p c a môi trư ng và th i ti t ( m ư t, b i…). 1.2 M c tiêu thi t k Ngày nay v i s phát tri n c a khoa h c kĩ thu t, ñòi h i sinh viên ph i n m v ng ki n th c lý thuy t ñ t ñó áp d ng vào th c t s n xu t. Nh m nâng cao ki n th c cho sinh viên, nhà trư ng ñã t o cơ h i cho sinh viên thi t k các h th ng d n ñ ng giúp sinh viên hi u n m ñư c c u t o,nguyên lý ho t ñ ng, ñ c tính… c a các h d n ñ ng ñ t ñó áp d ng vào th c t t o ra các s n ph m ph c v h u ích cho s n xu t. Sau khi thi t k xong giúp sinh viên sau khi ra trư ng có th n m b t nhanh v i các v n ñ th c t … - Tính l p l n: Khi thay th các chi ti t có th l p v i nhau m t cách d dàng, thu n ti n, nhanh chóng ñ m b o tính ch t c a m i ghép, chính xác. Các chi ti t c a vít t i có th l p v i các chi ti t c a băng t i cùng c . - Môi trư ng: Do v t li u ñư c v n chuy n trong máng t i nên ñ m b o quá trình v n chuy n không có b i, môi trư ng làm vi c ít ñ c h i, ít gây ô nhi m môi trư ng. - D v n hành: Tương ñ i d v n hành, thao tác an toàn cho công nhân. - B o dư ng: Nh t thi t ph i l p k ho ch ki m tra toàn b băng t i ñ ñ m b o băng t i ho t ñ ng liên t c, tránh s c b t ng x y ra. - An toàn: Băng hay nh ng b ph n ñi kèm nó luôn ph i có nh ng thi t b an toàn ñ b o v cho ngư i s d ng. T t c các b ph n c a băng t i c n ñư c che ch n ñ ñ m b o an toàn cho ngư i s d ng và thi t b xung quanh. - Băng t i v n chuy n than ñá s d ng thép k t c u hàn, các con lăn ñ băng t i cao su, các tang b ñ ng, ch ñ ng và căng b ng. Than ñá ñư c v n chuy n b ng băng t i cao su. - B r ng băng t i cao su 500 mm - Băng t i b theo phương ngang. - Năng su t : 120 t n/h. 11 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 12. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i - Chi u dài v n chuy n: 100m Băng t i ñư c s d ng trong v n chuy n s cho năng su t cao, máy có th v n chuy n liên t c, làm vi c trong th i gian dài,v n chuy n theo m t hư ng ñã ñ nh là phương ngang. Bên c nh ñó băng t i còn có c u tao ñơn gi n, b n, v n chuy n theo phương ngang v i kho ng cách l n, làm vi c êm, năng su t cao và tiêu hao năng lư ng không cao. K t lu n: Qua nh ng phân tích trên ta th y h th ng d n ñ ng băng t i có m t s ưu ñi n n i b t, do ñó nó ñư c s d ng r t nhi u trong th c t ñ v n chuy n các lo i v t li u như: qu ng, ñá, than,than ñá, cát, s i, ho c d ng v t ph m có tính ch t ñ c bi t như bao xi măng, bao ñư ng, bao g o.... Sau khi n m ñư c c u t o, ưu như c ñi m c a h th ng d n ñ ng băng t i, chúng ta s ñi thi t k băng t i. 12 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 13. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i PH N II TÍNH TOÁN THI T K BĂNG T I Trong tính toán thi t k băng t i chúng ta c n ph i tính toán xác ñ nh v n t c băng t i, ñ r ng t i thi u, di n tích m t c t ngang, công su t, dây băng và c u trúc h th ng băng t i. T t c nh ng công vi c này ñư c gi i quy t chương II. 2.1 Xác ñ nh ñ r ng t i thi u c a băng t i ð r ng băng t i ph thu c lưu lư ng c n v n chuy n và kích c v t ph m (hay kích thư c c a các “h t” v t li u) c n v n chuy n trên băng. N u kích c v t ph m càng l n thì ñ r ng băng t i càng ph i r ng. V i lo i v t li u c n v n chuy n là than ñá, ta ch n lo i băng có b r ng t i thi u B = 500mm (Tra b ng 1[1]). 2.2 Xác ñ nh v n t c c a băng t i V n t c băng t i c n gi i h n tùy thu c dung lư ng c a băng, ñ r ng c a băng và ñ c tính c a v t li u c n v n chuy n. S d ng băng h p chuy n ñ ng v i v n t c cao là kinh t nh t; nhưng v n hành băng t i có ñ r ng l n l i d dàng hơn so v i băng t i h p. Theo b ng 3[1] ta có v n t c l n nh t c a băng t i là Vmax=180m/ph V n t c băng t i thư ng ñư c tính toán nh m ñ t ñư c lưu lư ng v n chuy n theo yêu c u cho trư c. Lưu lư ng v n chuy n c a m t băng t i có th ñư c xác ñ nh qua công th c: (1) Q t =60.A.V.γ.s (t n/gi ) Trong ñó: Qt: Lưu lư ng v n chuy n t n/ gi ; (m2) A: Di n tích m t c t ngang dòng v n chuy n V: V n t c băng t i (m/ph) (t n/ m3) γ: Kh i lư ng riêng tính toán c a kh i v t li u s: H s nh hư ng c a góc nghiêng (ñ d c) c a băng t i Như v y v n t c c a băng t i ñư c tính theo công th c 13 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 14. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i Qt (2) V= (m/ph) 60.A.γ .s 2.2.1 Di n tích m t c t ngang dòng ch y Di n tích m t c t ngang dòng ch y có th ñư c xác ñ nh như sau: A=K ( 0,9B-0,05 ) (m2) 2 (3) A: Di n tích m t c t ngang dòng v n chuy n (m2) Trong ñó: B: ð r ng băng t i (m) K: H s tính toán Theo b ng 4[1] ta có: K=0,1538 () A=0,1538 ( 0,9.0,5-0,05 ) =0,0246 m 2 2 2.2.2 Góc mái Góc mái c a m t ñ ng v t ph m là góc hình thành gi a ñư ng n m ngang và mái d c c a ñ ng v t ph m (hình 2.1). Theo b ng 5[1] ta có góc mái ϕ = 300 21° Hình 2.1 Góc mái 2.2.3 Kh i lư ng riêng tính toán Kh i lư ng riêng tính toán c a các kh i v t ph m có tính ñ n kho ng cách gi a các h t hay các ñ i tư ng khi v n chuy n. Theo b ng 6[1] ta có kh i lư ng riêng tính toán γ = 0,83 – 0,96 (t n/m3) Ch n γ = 0,9 (t n/m3) 2.2.4 H s nh hư ng c a ñ d c băng t i Băng t i càng d c thì lưu lư ng v n chuy n v t li u ñư c càng th p. Theo b ng 7[1] ta có h s nh hư ng c a ñ d c băng t i s = 1 Thay vào (2) ta có, v n t c c a băng t i là: 14 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 15. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i 120 =90,334 ( m/ph ) = 1,506 ( m / s ) V= 60.0,0246.0,9.1 ð m b o không vư t quá tr s v n t c b ng 3 [1] v y b r ng băng t i B=500 là h p lý. 2.3 Tính toán công su t truy n d n băng t i Công su t làm quay tr c con lăn kéo băng t i ñư c tính theo công th c sau: (4) P=P1 +P2 +P3 +Pt (kW) Trong ñó: P1: Công su t c n thi t kéo băng t i không t i theo phương ngang P2: Công su t c n thi t kéo băng t i có t i theo phương ngang P3: Công su t c n thi t kéo băng t i có t i theo phương ñ ng Pt: Công su t c n thi t d n ñ ng cơ c u g t v t ph m Các thành ph n công su t ñư c tính toán như sau: f ( l+l0 ) W.V (5) P1 = 6120 f ( l+l0 ) Q t f ( l+l0 ) Wm .V (6) P2 = = 367 6120 H.Q t H.Wm .V (7) P3 = = 367 6120 Trong ñó: f: h s ma sát c a các lăn ñ con lăn W: kh i lư ng các b ph n chuy n ñ ng c a băng t i, không tính kh i lư ng v t ph m ñư c v n chuy n (kg) Wm: Kh i lư ng v t ph m phân b trên m t ñơn v dài c a băng t i (kg/m); V : V n t c băng t i (m/ph) H : Chi u cao nâng (m) l : Chi u dài băng t i theo phương ngang (m) lo : Chi u dài băng t i theo phương ngang ñư c ñi u ch nh (m) Theo b ng 8[1] ta có: f = 0,03; l0 = 49m 15 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 16. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i Theo b ng 9[1] ta có: Pt = 1,25kW Theo b ng 10[1] ta có: W = 30kg/m Thay các giá tr vào (4),(5),(6),(7) ta có: 0,03 (100+49 ) 30.90,334 = 2,68 ( kW ) P1 = 6120 0,03 (100+49 )120 =2,04 ( kW ) P2 = 367 1.120 =0,33( kW ) P3 = 367 P=2,68+2,04+0,33+1,25=6,3 ( kW ) 2.4 L c căng dây băng t i Trong quá trình làm vi c băng t i ch u tác d ng m t s l c như l c vòng, l c kéo, l c căng trên 2 nhánh băng t i..nh ng l c này ñư c bi u di n sơ ñ (hình 2.2). Fc Fp F1 F3 F4 Fr F2 h F4 F3 Fr F2 l Hình 2.2: Sơ ñ l c căng dây băng t i 2.4.1 L c vòng 6120.P 6120.6,3 =426,82 ( kg ) =4268,2 ( N ) FP = = V 90,334 2.4.2 L c căng trên 2 nhánh băng t i eµθ (8) F1 =FP µθ e -1 16 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 17. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i 1 (9) F2 =FP µθ e -1 Trong ñó: F1,F2: l n lư t là l c căng trên nhánh có t i và nhánh không t i. M i quan h gi a F1,F2 tương t như m i quan h trong b truy n ñai F1 =F2 .eµθ và F1 -F2 =FP e: Cơ s logarit t nhiên e = 2,718 : H s ma sát gi a puly và dây ñai θ: Góc ôm gi a dây ñai và puly Theo b ng 16[1] ta có: =0,3 Theo b ng 15[1] ta có: θ=1800=3,14rad Thay vào (8),(9) ta có: 2,7180,3.3,14 = 6995,74 ( N ) F1 = 4268,2. 2,7180,3.3,14 -1 1 = 2727,54 ( N ) F2 = 4268,2 2,7180,3.3,14 -1 2.4.3 L c căng t i thi u L c căng t i thi u ñư c xác ñ nh nh m gi cho dây băng t i không b trư t quá 2% kho ng cách gi a các con lăn. F4C =6,25.lC ( Wm +W1 ) (10) (11) F4r =6,25.lr .W1 Trong ñó: F4C: l c căng t i thi u trên nhánh căng F4r: l c căng t i thi u trên nhánh trùng Wm: kh i lư ng v t ph m phân b trên m t ñơn v dài c a băng t i Qt 120 =22,14 ( kg/m ) Wm = = 0,06.V 0,06.90,334 W1: Kh i lư ng phân b c a băng t i lC: bư c các con lăn ñ nhánh có t i 17 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 18. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i lr: bư c các con lăn ñ nhánh ch y không Theo b ng 13[1] ta có: W1 = 7,5(kg/m) Theo b ng 12[1] ta có: lC = 1,2m; lr = 3m Thay vào (10),(11) ta có: F4C =6,25.1,2 ( 22,14+7,5 ) =222,3 ( kg ) =2223 ( N ) F4r =6,25.3.7,5=104,625 ( kg ) =1046,25 ( N ) 2.4.4 L c kéo l n nh t L c kéo l n nh t ñư c dùng ñ tính ch n dây băng t i theo ñ b n. Theo b ng 14[1] ta có Fmax =FP +F4r =2223+1046,25=3269,25 ( N ) 2.5 Tính ti t di n ngang dòng v t li u Di n tích m t c t ngang dòng ch y có th ñư c xác ñ nh như sau: A=K ( 0,9B-0,05 ) (12) 2 ( m2 ) A: Di n tích m t c t ngang dòng v n chuy n (m2) Trong ñó: B: ð r ng băng t i (m) K: H s tính toán Theo b ng 4[1] ta có: K=0,1538 2.6 Tính ch n dây băng V i lo i v t li u c n v n chuy n là than ñá, ñây là lo i v t li u không có ph n ng hóa h c v i dây băng nên ta ch n lo i dây băng t i d t nhi u l p Thông s ñánh giá s c b n c a dây băng t i ñư c tính theo giá tr l c kéo l n nh t tác d ng lên dây Fmax theo công th c sau: Fmax .SFz (13) F.TS= Be Trong ñó: Fmax: l c kéo l n nh t (kg) SFz: h s an toàn Be: là chi u r ng dây băng t i (cm) Theo b ng 19[1] ta có: SFz = 8 18 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 19. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i 3269,25 = 65,4 Thay vào (13) ta có: ST-No= 50 Theo b ng 18[1] ta ch n lo i ñai có kí hi u: NF 160/2 2.7 C u trúc h th ng băng t i 2.7.1 Tang d n ñ ng Trong quá trình v n chuy n băng thư ng b di chuy n ngang gây l ch tâm nên s gây ra hi n tư ng v t li u d b b n tóe và rơi vãi. Do v y ñ ñ nh tâm gi a băng và tang d n ñ ng ñư c t t thì m t tang c n ch t o m t tr hơi l i. Tang ñư c ch t o b ng gang ñúc có c u t o hình 2.3. Theo tài li u [5] ñư ng kính c a tang ñư c tính theo công th c sau: D=(120÷150)Z (14) Trong ñó: D là s l p c t c a băng Z=2 ⇒ D=(120÷150).2=(240÷300) Ta ch n ñư ng kính c a tang theo tiêu chu n: V y D=250 (mm) Chi u dài tang ñư c xác ñ nh theo công th c: Lt=B+2C (mm) (15) Trong ñó B là chi u r ng băng B=500 (mm) Lt C D B Hình 2.3 C u t o tang d n ñ ng C=60÷70 (mm) Ch n C=65 (mm) V y Lt=500+2.65=630 (mm) 19 GVHD: Th.S Nguy n ðình Ng c Sinh viên: Lâm Ng c Ti n
 20. ð án k thu t Thi t k tr n d n ñ ng băng t i 2.7.2 Con lăn ñ băng Công d ng c a con lăn ñ là ñ m b o v trí c a t m băng theo chi u dài v n chuy n và hình d ng c a t m băng trên nhánh có t i. V i băng v n chuy n v t li u r i và chi u r ng băng là 500(mm) nên ta ch n trên nhánh có t i l p ñ t 3 con lăn. Trên nhánh không có t i l p ñ t m t con lăn. Ta ch n góc nghiêng c a hai con lăn hàng trên có nhánh có t i ñ t nghiêng trong m t m t ph ng th ng ñ ng m t góc β=200 ðư ng kính con lăn dcl ñư c ch n theo dãy tiêu chu n, theo [6] ta ch n ñư c ñư ng kính con lăn như sau: Khi B=500 (mm) Thì dcl= 102 (mm) Kho ng cách gi a hai hàng con lăn trên nhánh có t i xác ñ nh theo công th c sau: (16) L’cl=A –0,625 .B Trong ñó: B: là chi u r ng băng t i: B=500 (mm) A: là h ng s ph thu c vào kh i lư ng riêng c a v t li u v n chuy n V i ρ=0,46÷0,63 t n/m3 =460÷630 kg/m3 V i ρ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2