intTypePromotion=1

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 11

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
275
lượt xem
114
download

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công trình xây dựng là “ Trường phổ thông trung học Phúc Yên – Vĩnh Phúc ”. Công trình được thiết kế 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng. - Công trình có tổng chiều dài 54m, chiều rộng 9m. Chiều cao 23,4m. Mặt bằng công trình nằm thuộc thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, giao thông đi lại dễ dàng và thuận lợi cho việc thi công công trình Diện tích khu đất xây dựng vuông vắn, bằng phẳng. Vị trí đặt công trình không quá gần các công trình có sẵn vì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 11

  1. Chương 11: ®¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh - C«ng tr×nh x©y dùng lµ “ Tr-êng phæ th«ng trung häc Phóc Yªn – VÜnh Phóc ”. C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ 5 tÇng, cã cÇu thang bé lªn xuèng gi÷a c¸c tÇng. - C«ng tr×nh cã tæng chiÒu dµi 54m, chiÒu réng 9m. ChiÒu cao 23,4m. MÆt b»ng c«ng tr×nh n»m thuéc thÞ x· Phóc Yªn – tØnh VÜnh Phóc, giao th«ng ®i l¹i dÔ dµng vµ thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng vu«ng v¾n, b»ng ph¼ng. VÞ trÝ ®Æt c«ng tr×nh kh«ng qu¸ gÇn c¸c c«ng tr×nh cã s½n v× vËy kh«ng g©y ¶nh h-ëng ®Õn viÖc thi c«ng mãng vµ c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh. - C«ng tr×nh cã kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc, sµn s-ên bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi, vµ t-êng g¹ch x©y chÌn. - Cèt sµn tÇng 1 cao h¬n cèt tù nhiªn hiÖn t¹i lµ 450mm. - Theo b¶ng 16 TCXD 45-78 (b¶ng 3-5 s¸ch “H-íng dÉn ®å ¸n nÒn vµ mãng”) ®èi víi nhµ khung BTCT cã t-êng chÌn th×: - §é lón tuyÖt ®èi lín nhÊt giíi h¹n Sgh = 0,08 m. - §é lón lÖch t-¬ng ®èi giíi h¹n Sgh= 0,001 II. ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: 1. §Þa tÇng: - Líp ®Êt 1: §Êt trång trät - ®é s©u líp ®Êt tõ 0  0,5 m. - Líp ®Êt 2: C¸t pha - ®é s©u líp ®Êt tõ 0,5  1,3 m.
  2. - Líp ®Êt 3: C¸t trung - ®é s©u líp ®Êt tõ 1,3  6,9 m. - Líp ®Êt 4: C¸t bôi - ®é s©u líp ®Êt tõ 6,9  16 m - Mùc n-íc ngÇm gÆp ë ®é s©u -5,2m so víi mÆt ®Êt tù nhiªn.
  3. - 0,450 cèt tù nhiªn - 0,950 1 §Êt trång trät  (KN/m3) 16,9 ®Êt c¸t pha 2  (KN/m3),IL= 0,33 19,2  8°, CII= 25 KPa 1 -1,75 = 14000 KPa ®Êt c¸t trung  (KN/m3) 19,5  CII= 1 KPa 35°, 3 =31000 KPa -5,650 mùC N¦íC NGÇM -6,450 ®Êt c¸t bôi 4  (KN/m3), 19 30° = 10000 KPa -13,450
  4. 2. B¶ng chØ tiªu c¬ lý: Sè w s hiÖu W WL WP CII E Líp ®Êt 3 (kN/m (kN/  0 II líp % % % (kPa) (kPa) 3 ) m) ®Êt 1 §Êt trång trät 16,9 - - - - - - - 1400 2 C¸t pha (11) 19,2 26,5 20 24 18 25 18 0 C¸t trung 3100 3 19,2 26,5 18 - - 1 35 (13) 0 1000 4 C¸t bôi (15) 19 26,5 26 - - - 30 0 3. §¸nh gi¸ tÝnh chÊt x©y dùng cña líp ®Êt nÒn: - Líp 1: Lµ líp ®Êt trång trät cã W  16,9 KN / m3 , dµy 0,5(m). ta thÊy líp ®Êt nµy rÊt máng, W nhá nªn kh«ng ®Æt mãng trong líp ®Êt nµy. - Líp 2: Lµ líp ®Êt c¸t pha, chiÒu dµy: 0,8(m); E0=14000(Kpa); W  W p 20 18 I    0,33 L W  W p 24 18 L  s (1  0,01w) 26,5(1  0,01.20) e  =1,656  19,2
  5. KL: Líp ®Êt thø 2 cã: 0,25  IL = 0,33  0,5  §Êt ë tr¹ng th¸i dÎo Líp ®Êt thuéc lo¹i t-¬ng ®èi tèt cã thÓ ®Æt mãng. W  19, 2KN / m3 - Líp 3: Lµ líp ®Êt c¸t trung, dµy 4,7(m) E0=31000(Kpa); CII=1  s (1  0,01w) 26,5(1  0,01.18) e  =1,63  19,2 Líp ®Êt thuéc lo¹i t-¬ng ®èi tèt cã thÓ ®Æt mãng. MÆt kh¸c trong líp ®Êt nµy cã mùc n-íc ngÇm ë cèt -5,2(m) so víi cèt tù nhiªn ta cã: (  1)   n  s   n    w    dn 1 e  s  (1  0,01W ) Khi ®ã líp ®Êt thø 3 (c¸t trung) cã :    s   n    w   26,5 10  19, 2  10,13( KN / m3 ) dn  s  (1  0,01W ) 26,5  (1  0,0118) - Líp 4 lµ líp ®Êt c¸t bôi, dµy 7(m) vµ cã thÓ dµy h¬n n÷a. Líp ®Êt nµy cã E0 =10000 nhá; CII = 0. Kh«ng ®Æt mãng trong líp ®Êt nµy v× líp ®Êt nµy ë qu¸ s©u khã thi c«ng vµ kh«ng kinh tÕ. Líp 4 n»m d-íi mùc n-íc ngÇm cã    s   n    w   26,5 10  19  9,39( KN / m3 ) dn  s  (1  0,01W ) 26,5  (1  0,01 26) * VËy: Ta sÏ ®Æt mãng t¹i líp ®Êt thø 3 vµ ®Æt trªn mùc n-íc ngÇm.
  6. III. Lùa chän gi¶i ph¸p nÒn mãng: Dùa theo nh÷ng chØ tiªu c¬ lý vµ ®¸nh gi¸ s¬ bé tÝnh chÊt x©y dùng cña nÒn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ta so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n ®Ó ®-a ra ph-¬ng ¸n tèi -u nh»m tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc, tiÕt kiÖm, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ph-¬ng tiÖn m¸y mãc, kü thuËt, vËt liÖu cña thÞ tr-êng vµ ®¬n vÞ thi c«ng. 1. Lo¹i nÒn mãng: ViÖc lùa chän gi¶i ph¸p mãng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, phô thuéc vµo tÝnh chÊt c¬ lý cña nÒn ®Êt, phô thuéc vµo néi lùc tÝnh to¸n ch©n cét, phô thuéc vµo mÆt b»ng c«ng tr-êng vµ t-¬ng quan gi÷a c«ng tr×nh sÏ x©y dùng víi c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng xung quanh. Ngoµi ra, cßn phô thuéc vµo c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã. C«ng tr×nh nµy lµ nhµ ë vµ lµm viÖc víi quy m« trung b×nh víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña c¶ khu vùc. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt nh- tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch ë trªn lµ t-¬ng ®èi tèt, mùc n-íc ngÇm ë ®é s©u -5,2m so víi cèt tù nhiªn. Tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, so s¸nh ®èi chiÕu víi ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh t-¬ng ®èi tèt. V× vËy gi¶i ph¸p mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn lµ thÝch hîp nhÊt. Dùa theo nh÷ng chØ tiªu c¬ lý vµ ®¸nh gi¸ s¬ bé tÝnh chÊt x©y dùng cña nÒn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ta so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n ®Ó ®-a ra ph-¬ng ¸n tèi -u nh»m tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: ®ñ kh¶ n¨ng chÞu
  7. lùc, tiÕt kiÖm, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ph-¬ng tiÖn m¸y mãc, kü thuËt, vËt liÖu cña thÞ tr-êng vµ ®¬n vÞ thi c«ng. 2.Gi¶i ph¸p mÆt b»ng mãng. C¸c mãng ®-îc liªn kÕt bëi c¸c gi»ng mãng. C¸c gi»ng mãng chÞu t¶i träng do lón lÖch gi÷a c¸c mãng, t¨ng ®é cøng, chÞu mét phÇn m«men tõ cét truyÒn xuèng vµ sö dông ®Ó ®ì t-êng. C¸c t¶i träng nµy ®-îc truyÒn vµo mãng råi truyÒn xuèng nÒn. Chän kÝch th-íc dÇm gi»ng:bxh =22x40 cm, cèt ®Ønh dÇm gi»ng -0,45m. Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc A vµ trôc B lµ 2,1m, kho¶ng c¸ch nµy nhá, nªn chän mãng hîp khèi. V× chiÒu dµi c«ng tr×nh (54m) vµ nÒn ®Êt cã tÝnh n¨ng x©y dùng Ýt thay ®æi trong mÆt b»ng x©y dùng nªn ta kh«ng cÇn ph¶i lµm khe lón. C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ vµ mÆt b»ng tÇng 1 ta chän gi¶i ph¸p mÆt b»ng mãng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2