intTypePromotion=3

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 5

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
434
lượt xem
183
download

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp kết cấu cầu thang: Dựa vào hồ sơ kiến trúc và giải pháp kết cấu cầu thang là cầu thang có cốn để thiết kế mặt bằng kết cấu cầu thang. Bản thang có chiều dài (3,6m) so với chiều rộng (1,65m) nên sử dụng giải pháp cầu thang có cốn sẽ hợp lý về mặt chịu lực và tiết kiệm vật liệu. 1. Lập mặt bằng kết cấu: 8 c+7800 +5850 +3900 dcn b mặt cắt cầu thang b mặt bằng kc cầu thang 2. Lựa chọn kích thước tiết diện: - Chọn bản thang dày 8 cm. - Cốn thang có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 5

  1. Chương 5: TÝnh to¸n cÇu thang bé A. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu cÇu thang: Dùa vµo hå s¬ kiÕn tróc vµ gi¶i ph¸p kÕt cÊu cÇu thang lµ cÇu thang cã cèn ®Ó thiÕt kÕ mÆt b»ng kÕt cÊu cÇu thang. B¶n thang cã chiÒu dµi (3,6m) so víi chiÒu réng (1,65m) nªn sö dông gi¶i ph¸p cÇu thang cã cèn sÏ hîp lý vÒ mÆt chÞu lùc vµ tiÕt kiÖm vËt liÖu. 1. LËp mÆt b»ng kÕt cÊu: 8 9 c c +7800 +5850 +3900 dcn ct ct dct b b mÆt c¾t cÇu thang mÆt b»ng kc cÇu thang 2. Lùa chän kÝch th-íc tiÕt diÖn: - Chän b¶n thang dµy 8 cm.
  2. - Cèn thang cã b x h = 10 x30 cm. - DÇm chiÕu nghØ DCT, DCN2, DCT : 1 1  1 1  hd     L    .3,6  (0,3  0,45)m  8 12   8 12  Chän h = 300, b = 220.  b x h = 220 x 300. B. TÝnh to¸n cÇu thang. 3. TÝnh to¸n b¶n thang BT: - ChiÒu dµi b¶n thang: l2  1, 652  3, 6 2  3,96m. - ChiÒu réng b¶n thang: l1 = 1,55 + 0,05= 1,6 m - XÐt tû sè l2/ l1 = 3,96/ 1,6 = 2,475 > 2,  tÝnh b¶n lo¹i dÇm. C¾t 1 d¶i b¶n réng 1 m theo ph-¬ng c¹nh ng¾n vµ tÝnh to¸n nh- 1 dÇm ®¬n gi¶n gèi lªn cèn thang vµ t-êng. q q' q' m= q'l 2 8 H×nh. S¬ ®å tÝnh b¶n thang BT a. X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn b¶n thang: - TÜnh t¶i: gtt= 484KG/m2. - Ho¹t t¶i: Theo TCVN 2737-1995: pTC = 300 KG/ m2, n = 1,2  pTT = 300 . 1,2 = 360 KG/ m2.
  3. - Tæng t¶i träng t¸c dông lªn b¶n thang: q = g + p = 484 + 360 = 844 KG/ m2 b. TÝnh to¸n néi lùc: q , .l 2 3, 6 M  ; l = 1,6 m.; q ,  q. cos  ; cos    0,91 8 3,96  q, = 844 . 0, 91 = 768 KG/ m2. q , .l 2 768.1, 6 2 M   246 KGm. 8 8 c. TÝnh to¸n cèt thÐp trong b¶n BT: Chän a = 1,5 cm cho mäi tiÕt diÖn  h0 = 8 – 1,5 = 6,5 cm. M 24600 A 2   0,065 Rn .b.ho 90.100.6,52       0,5 1  1  2. A  0,5 1  1  2.0,065  0,966 M 24600 Fa    1,96cm 2 . Ra . .h0 2000.0,966.6,5 Dù kiÕn dïng 6 cã fa = 0,283 cm2. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: b1. f a 100.0, 283 a   14, 45cm . Chän 6 a120 cã Fa = 2,36 Fa 1, 96 cm2. KiÓm tra hµm l-îng thÐp: Fa 2,36  .100%  .100%  0,36%   min  0,1% b.h0 100.6,5 C¹nh dµi ®Æt thÐp theo cÊu t¹o 6 a200 4. TÝnh to¸n cèn thang.
  4. Xem cèn thang lµ dÇm ®¬n gi¶n 2 ®Çu gèi lªn dÇm chiÕu nghØ vµ dÇm chiÕu tíi. q q' 2 m= q'l x 8 H×nh. S¬ ®å tÝnh cèn thang. a. X¸c ®Þnh t¶i träng: - T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn cèn thang gåm: + Träng l-îng b¶n th©n cèn thang: 0,1 . 0,3 . 2500 . 1,1 = 82,5 KG/ m + Do b¶n B1 truyÒn vµo: qb . l1 / 2 = 844.1,6 / 2 = 675,2 KG/ m + Träng l-îng lan can, tay vÞn: LÊy = 30 KG/ m 30 . 1,1 = 33 KG/ m Tæng t¶i träng t¸c dông lªn cèn thang: q = 82,5 + 675,2 + 33 = 790,7 KG/ m q ,  q. cos  = 790,7. 0,91 = 719,54 KG/ m b. TÝnh to¸n néi lùc: q , .lx 2 719,54.3,96 2 M   1410, 44 KGm. 8 8 q , .lx 719,54.3,96 Qmax    1424,7 KG 2 2 c. TÝnh to¸n cèt thÐp cèn thang:
  5. Chän a = 4 cm  h0 = 30 – 4 = 26 cm. M 141044 A 2   0, 232 Rn .b.ho 90.10.262      0,5 1  1  2. A  0,5 1  1  2.0, 232  0,866  M 141044 Fa    2, 41cm 2 . Chän 18 cã Fa = 2,545 Ra . .h0 2600.0,866.26 cm2. KiÓm tra hµm l-îng thÐp: Fa 2,545  .100%  .100%  0,98%  min  0,1% b.h0 10.26 *. TÝnh to¸n cèt ®ai cèn thang: - KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: Q  k0 . Rn . b . h0 1427,7 KG < 0,35 . 90 . 10 . 26 = 8190 KG  §¶m b¶o ®iÒu kiÖn h¹n chÕ. - KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh cèt ®ai: Q  k1 . Rk . b . h0 1427,7 KG > 0,6 . 7,5 . 10 . 26 = 1170 KG Q2 1427, 7 2 CÇn ph¶i tÝnh cèt ®ai: qd    5, 025 KG / m 8.Rk .b.h0 2 8.7,5.10.262 Chän ®ai 6, 1 nh¸nh cã fa = 0,283 cm2, n = 1, thÐp C-I cã Ra® = 1600 KG/ cm2. Rad .n. f a 1600.1.0, 283 + Kho¶ng c¸ch ®ai tÝnh to¸n: U tt    90cm qd 5, 025 + Kho¶ng c¸ch ®ai lín nhÊt: 1,5.Rk .b.h02 1,5.7,5.10.262 U max    53, 27cm Q 1427, 7
  6. + Kho¶ng c¸ch ®ai cÊu t¹o: Víi dÇm cã hd < 450 lÊy Uct =150 Uchän   Utt ; Umax; Uct   Chän U = 150 bè trÝ toµn dÇm. d. Bè trÝ thÐp trong cèn: 100 16 8 6 9 300 a150 80 18 7 H×nh . Bè trÝ thÐp cèn thang
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản