thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 15

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
42
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ưu điểm của phương pháp bức xạ là cho phép đo mà không cần phải tiếp xúc với chất lưu. Ưu điểm này rất thích hợp khi đo mức chất lưu ở những điều kiện khắc nghiệt như ở nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc khi chất lưu có tính ăn mòn nhanh. 6.3.1 Phương pháp đo bằng hấp thụ tia Trong phương pháp này, bộ phận phát và thu đặt ở bên ngoài và về hai phía của bình chứa. Bộ phận phát là một nguồn bức xạ tia , thí dụ nguồn 60Co (có T=5,3 năm) hoặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 15

  1. Chương 15: PHÖÔNG PHAÙP DUØNG BÖÙC XAÏ Öu ñieåm cuûa phöông phaùp böùc xaï laø cho pheùp ño maø khoâng caàn phaûi tieáp xuùc vôùi chaát löu. Öu ñieåm naøy raát thích hôïp khi ño möùc chaát löu ôû nhöõng ñieàu kieän khaéc nghieät nhö ôû nhieät ñoä cao, aùp suaát cao hoaëc khi chaát löu coù tính aên moøn nhanh. 6.3.1 Phöông phaùp ño baèng haáp thuï tia  Trong phöông phaùp naøy, boä phaän phaùt vaø thu ñaët ôû beân ngoaøi vaø veà hai phía cuûa bình chöùa. Boä phaän phaùt laø moät nguoàn böùc xaï tia , thí duï nguoàn 60Co (coù T=5,3 naêm) hoaëc 137Cs (T=33 naêm). Boä thu laø moät buoàng ion hoaù. Khi xaùc ñònh möùc, nguoàn phaùt vaø boä thu ñaët ñoái dieän ôû möùc ngöôõng caàn phaùt hieän. Nguoàn phaùt seõ phaùt ra moät chuøm tia  maûnh vaø song song. Phuï thuoäc vaøo tình traïng möùc chaát löu cao hôn hoaëc thaáp hôn möùc ngöôõng, chuøm tia seõ bò suy giaûm hoaëc khoâng suy giaûm bôûi chaát löu. Tình traïng naøy seõ ñöôïc phaûn aùnh baèng tính hieäu nhò phaân ñeå neâu roõ möùc chaát löu cao hôn hoaëc thaáp hôn möùc ngöôõng caàn kieåm tra. Trong cheá ñoä ño lieân tuïc nguoàn phaùt ra chuøm tia vôùi moät goùc môû nhaát ñònh ñeå queùt toaøn boä chieàu cao cuûa möùc chaát löu vaø cuûa boä thu. Khi möùc chaát löu taêng thì cöôøng ñoä cuûa lieàu löôïng chieáu nhaän ñöôïc ôû boä thu giaûm ñi do hieäu öùng haáp thu tia gama trong chaát löu. Nhö vaäy tín hieäu ôû ñaàu ra seõ tæ leä vôùi möùc chaát löu trong bình chöùa. 6.3.2 Phöông ño baèng soùng sieâu aâm
  2. Trong cheá ñoä ño lieân tuïc phaûi söû duïng boä chuyeån ñoåi ñoùng vai troø vöøa laø boä phaùt vöøa laø boä thu soùng aâm. Boä chuyeån ñoåi ñaët treân ñænh cuûa bình chöùa. Soùng aâm daïng xung phaùt ra töø boä chuyeån ñoåi ñeán beà maët chaát löu seõ bò phaûn xaï trôû laïi vaø laïi ñöôïc boä chuyeån ñoåi thu nhaän ñeå bieán thaønh tín hieäu ñieän. Khoaûng thôøi gian t töø thôøi ñieåm phaùt sung ñeán thôøi ñieåm thu soùng phaûn xaï seõ tæ leä vôùi khoaûng caùch töø boä chuyeån ñoåi ñeán beà maët chaát löu. Nhö vaäy qua t coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc cuûa chaát löu trong bình chöùa . Boä chuyeån ñoåi tín hieäu coù theå goàm aùp ñieän hoaëc ñieän ñoäng. Boä chuyeån ñoåi duøng goàm aùp ñieän cho soùng sieâu aâm taàn soá ~ 40kHz. Boä chuyeån ñoåi ñieän ñoäng cho soùng aâm taàn soá ~10kHz. Soùng aâm ít bò suy giaûm neân thöôøng duøng ñeå ño ôû khoaûng caùch lôùn (10  30m ), ngöôïc laïi, soùng sieâu aâm bò suy giaûm maïnh hôn neân duøng ñeå ño ôû nhöõng khoaûng caùch nhoû hôn. Döïa treân nguyeân taéc naøy haõng Uehling Instrument ñaõ giôùi thieäu loaïi caûm bieán Ultrasonic Digital TANK-O-METER loaïi”U”
  3. Hình 6.5 Caûm bieán möùc sieâu aâm vôùi heä thoáng baùo ñoäng. Hình 6.6 Ñaàu ño soùng sieâu aâm. Hình 6.7 Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa ñaàu ño soùng sieâu aâm.
  4. 7 LYÙ THUYEÁT MÔØ TRONGÑIEÀU KHIEÅN Nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp kyû 90, moät ngaønh ñieàu khieån kyõ thuaät môùi ñöôïc phaùt trieån raát maïnh meõ vaø ñaõ ñem laïi nhieàu thaønh töïu baát ngôø trong lónh vöïc ñieàu khieån, ño laø ñieàu khieån môø. Öu ñieåm cuûa ñieàu khieån môø so vôùi caùc phöông phaùp ñieàu khieån kinh ñieån laø coù theå toång hôïp ñöôïc boä ñieàu khieån maø khoâng caàn bieát tröôùc ñaëc tính cuûa ñoái töôïng moät caùnh chính xaùc. Ngaønh kyõ thuaät môùi meõ naøy, nhö Zahde ñaõ ñònh höôùng cho noù vaøo naêm 1965, coù nhieäm vuï chuyeån giao nguyeân taéc xöû lyù thoâng tin, ñieàu khieån cuûa heä sinh hoïc sang heä kyõ thuaät. Khaùc haún vôùi kyõ thuaät ñieàu khieån kinh ñieån laø hoaøn toaøn döïa vaøo söï ñieàu khieån chính xaùc tuyeät ñoái cuûa thoâng tin maø trong nhieàu öùng duïng khoâng caàn thieát hoaëc khoâng theå coù ñöôïc, ñieàu khieån môø chæ caàn xöû lyù nhöõng thoâng tin “khoâng chính xaùc” hay khoâng ñaày ñuû, nhöõng thoâng tin maø söï chính xaùc cuûa noù chæ nhaän thaáy ñöôïc giöõa caùc quan heä cuûa chuùng vôùi nhau vaø cuõng chæ coù theå moâ taû ñöôïc baèng ngoân ngöõ, coù theå cho ra nhöõng quyeát ñònh chính xaùc. Chính khaû naêng naøy ñaõ laøm cho ñieàu khieån môø sao chuïp ñöôïc phöông thöùc xöû lyù thoâng tin vaø ñieàu khieån cuûa con ngöôøi vaø ñaõ giaûi quyeát thaønh coâng caùc baøi toaùn ñieàu khieån phöùc taïp maø tröôùc ñaây khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaø ñaõ ñöa noù leân vò trí xöùng ñaùng laø kyõ thuaät ñieàu khieån cuûa hoâm nay vaø töông lai. Ñieàu khieån môø hay
  5. coøn goïi laø ñieàu khieån “thoâng minh” laø nhöõng böôùc öùng duïng ban ñaàu cuûa trí tueä nhaân taïo vaøo kyõ thuaät ñieàu khieån. Phaàn naøy cuûa thuyeát minh seõ trình baøy nhöõng kieán thöùc neàn taûng cuûa lyù thuyeát ñieàu khieån môø, ñeå töø ñoù coù theå toång hôïp vaø phaân tích moät heä thoáng ñieàu khieån môø maø cuï theå laø höôùng ñeà taøi phaùt trieån veà lónh vöïc ñieàu khieån nhieät ñoä baèng logic môø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản