thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 18

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
117
lượt xem
38
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm biến mức 61F-GN hoạt động dựa trên sự tiếp xúc của 3 cực E1, E2, E3. Ta cấp nguồn nuôi cho cảm biến điện thế 220V, tuỳ theo yêu cầu người sử mà ta cấp nguồn cho các tiếp điểm để lấy tín hiệu ra theo yêu cầu. Trong loại cảm biến này thì chân E2 chung, E1 được nối với cọc dò ở mức cao, E3 được nối với cọc dò ở mức thấp. Khi mực nước dân cao qua cọc dò E1, tức là có sự tiếp xúc về điện giữa hai cọc dò E1 và E3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 18

  1. Chương 18: SÔ ÑOÀ KHOÁI MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN 8.1.1 Giôùi thieäu caûm bieán ño möùc 61F-GN Caûm bieán möùc 61F-GN hoaït ñoäng döïa treân söï tieáp xuùc cuûa 3 cöïc E1, E2, E3. Ta caáp nguoàn nuoâi cho caûm bieán ñieän theá 220V, tuyø theo yeâu caàu ngöôøi söû maø ta caáp nguoàn cho caùc tieáp ñieåm ñeå laáy tín hieäu ra theo yeâu caàu. Trong loaïi caûm bieán naøy thì chaân E2 chung, E1 ñöôïc noái vôùi coïc doø ôû möùc cao, E3 ñöôïc noái vôùi coïc doø ôû möùc thaáp. Khi möïc nöôùc daân cao qua coïc doø E1, töùc laø coù söï tieáp xuùc veà ñieän giöõa hai coïc doø E1 vaø E3 thì caûm bieán ôû trang thaùi hoaït ñoäng, töùc laø caùc coâng taéc NO, NC (ôû ñaây laø caùc chaân Ta, Tb,Tc) seõ chuyeån ñoåi traïng thaùi. Döïa vaøo nguyeân taéc naøy ta seõ truyeàn tín hieäu töø caùc coâng taéc veà vi ñieàu khieån 8951 ñeå xöû lyù tín hieäu. E2 E3 E1 Hình 8.1 Sô ñoà ño möùc chaát loûng baèng caûm bieán 61F-GN 8.1.2 Rô-le 24VDC Nguyeân lyù hoaït ñoäng Rô-le nhö sau: Rô-le coù hai ngoõ vaøo laø chaân 9, 12. Coù hai caëp tieáp ñieåm thöôøng ñoùng vaø thöôøng hôû:
  2.  Caëp tieáp ñieåm thöôøng ñoùng NC (9-1, 12-4) luoân ñoùng cho ñeán khi coù tín hieäu kích (24VDC) töø chaân 14 (döông), 13 (aâm) thì tieáp ñieåm seõ bò hôû.  Caëp tieáp ñieåm thöôøng hôû NO (9-5, 12-8) luoân hôû cho ñeán khi coù tín hieäu kích (24VDC) töø chaân 14 (döông), 13 (aâm) thì tieáp ñieåm seõ ñöôïc ñoùng laïi. Rô-le ñöôïc duøng nhö moät coâng taéc trung gian ñeå keát noái giöõa tín hieäu ñieàu khieån (5V) baèng vi xöû lyù vôùi cô caáu chaáp haønh laø Rô-le nhieät söû duïng ñieän 220V (Xem sô ñoà ñieàu khieån hình 8..). Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Rô-le 24VDC coù theå ñöôïc moâ taû nhö sô ñoà sau: 1 13 9 5 8 14 12 4 Hình 8.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Rô-le ñieän 8.1.3 Caûm bieán nhieät ñoä MF-904 Caûm bieán naøy hoaït ñoäng döïa treân nguyeân taéc cuûa caëp nhieät ñieän (xem chöông 5) goàm moät ñaàu ño nhieät ñoä laø caëp nhieät ñieän loaïi K vaø moät hoäp xöû lyù bao goàm moät heä thoáng maïch khueách ñaïi tín hieäu töø caûm bieán ñöa veà vaø moät baûn led ñeå hieån thò nhieät ñoä.
  3. 8.1.4 Caùc thoâng soá cuûa caùc thieát bò  Caûm bieán 61F-GN:  Nguoàn nuoâi 220V  2 boä tieáp ñieåm ñaàu ra  3 tieáp ñieåm ñöôïc noái vôùi caùc ñaàu ño (caùc ñaàu ño naøy laø caùc thanh kim loaïi hoaëc hôïp kim daãn ñieän)  Rô-le 24VDC:  1 caëp tieáp ñieåm moät ñaàu vaøo ñieän aùp toái ña 280V  2 caëp tieáp ñieåm ñaàu ra: thöôøng ñoùng vaø thöôøng hôû  1 caëp kích vôùi ñieän aùp kích laø 24VDC  Caûm bieán nhieät ñoä MF-904:  Nguoàn nuoâi 110V/220V  Moät caëp tieáp ñieåm cho ñaàu ño  Moät caëp coâng taéc NO/NC  Bôm töø (Magnet pump):  Löu löôïng 12l/ph  Chieàu cao lôùn nhaát maø bôm coù theå bôm leân ñöôïc laø 2.4m.  Nguoàn nuoâi 24VDC.  Doøng ñieän ñònh möùc 0.45A.  Coâng suaát tieâu thuï 5W  Ñoäng cô DC:  Nguoàn 24VDC.
  4.  Coâng suaát tieâu thuï W  Rô-le nhieät:  Ñieän aùp nguoàn 220V  Coâng suaát 1.2kW.  Contactor:  Doøng toái ña cho pheùp 18A  Ñieän aùp toái ña 280V vôùi dong 50Hz, 330V vôùi doøng 60Hz  Doøng ñieän kích 220V  Vi xöû lyù AT8951:  Ñieän aùp nguoàn 5VDC  Töông thích vôùi caùc thieát bò ñieän töû hoï TLL.  Sô ñoà khoái vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa moâ hình Khi nhaán nuùt khôûi ñoäng bôm A seõ huùt chaát loûng ôû bình chöùa A, möùc chaát loûng seõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi caûm bieán möùc 61F-GN. ÔÛ ñaây, heä thoáng ñöôïc thieát keá bao goàm hai caûm bieán 61F-GN, caûm bieán thöù nhaát seõ duøng ñeå xaùc ñònh möùc chaát loûng maø bôm A huùt vaøo bình chöùa, sau ñoù tín hieäu töø caûm bieán truyeàn veà vi xöû lyù ñeå ñieàu khieån heä thoáng ngaét bôm A vaø baét ñaàu cho bôm B hoaït ñoäng. Töông töï, caûm bieán möùc thöù hai duøng ñeå xaùc ñònh möùc chaát loûng maø bôm B bôm vaøo bình khuaáy. Keá tieáp hai chaát loûng A vaø B trong bình seõ ñöôïc khuaáy vaø caáp nhieät cuøng luùc, khi ñoù caûm bieán nhieät ñoäMF-904 seõ hoaït ñoäng vaø baùo cho ta bieát tình traïng nhieät ñoä cuûa hoãn hôïp trong bình khuaáy. Khi ñeán nhieät ñoä caàn thieát heä thoáng seõ töï ñoäng ngöng caáp nhieät vaø cho bôm C
  5. huùt hoãn hôïp trong bình troän ra ngoaøi. Sau ñoù coù theå baét ñaàu laïi töø ñaàu quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. ÔÛ ñaây, ta coù theå thöïc hieän quaù trình ñònh löôïng chaát loûng moät caùch gaàn ñuùng maëc duø caûm bieán möùc 61F-GN chæ laø loaïi caûm bieán ño theo ngöôõng vaø thöïc hieän ño baèng phaàn meàm. Ta ñaõ coù theå xaùc ñònh ñöôïc ngöôõng cuûa chaát loûng thoâng qua caûm bieán 61F-GN ñoàng thôøi cuõng ñaõ bieát tröôùc löu löôïng cuûa maùy bôm (12 l/ph), do ñoù ta chæ caàn cho chöông trình delay moät khoaûng thôøi gian thích hôïp sau khi caûm bieán 61F-GN truyeàn tín hieäu veà ñeå coù theå ñònh löôïng ñöôïc chaát loûng muoán ño. Tuy nhieân phöông phaùp naøy seõ coù sai soá vì gaëp moät vaøi khoù khaên trong phaàn cöùng chaúng haïn nhö quaùn tính cuûa maùy bôm khi ngöøng, sai soá veà löu löôïng cuûa maùy bôm, hoaëc nhö thôøi gian treå cuûa vi xöû lyù. Vì vaäy, moâ hình chæ coù theå ñöôïc öùng duïng trong nhöõng quaù trình ñoøi hoûi ñoä chính xaùc khoâng cao laém. Neáu muoán ñoä chính xaùc cao hôn ta phaûi thay ñoåi phaàn cöùng cho thích hôïp.
  6. Power Start Bôm A Caûm Off bieán möùc 1 On Bôm B Caûm Off bieán möùc 2 On Ñoäng cô Rô-le khuaáy nhieät Caûm Off bieán nhieät On Bôm Huùt Caûm Off bieán möùc 1+2 On Hình 8.3 Sô ñoà khoái nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa moâ hình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản