thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
143
lượt xem
70
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính các ổ đỡ với các phản lực ổ đỡ như sau: Ổ đỡ trên vừa chịu lực hướng kính được tính theo công thức... Vừa chịu lực chiều trục được tính theo công thức... Trong đó a – khoảng cách giữa hai ổ đỡ, m dti – đường kính trục tại chỗ mắc hộp đệm, m Để đảm bảo một loại ổ kích thước cho sẵn có thể chịu được lực nói chung thì cần phải chọn khoảng cách a hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 5

  1. Chương 5: Tính caùc oå ñôõ truïc khuaáy Tính caùc oå ñôõ vôùi caùc phaûn löïc oå ñôõ nhö sau: OÅ ñôõ treân vöøa chòu löïc höôùng kính ñöôïc tính theo coâng thöùc  l  M uB  1  l M x 2 FrA  Fr     N   ar   a a  c F Vöøa chòu löïc chieàu truïc ñöôïc tính theo coâng thöùc: pd ti 2 Fa   Fa1 4 OÅ döôùi chæ chòu löïc höôùng kính: M uB  a FrB  1   a  l Trong ñoù a – khoaûng caùch giöõa hai oå ñôõ, m dti – ñöôøng kính truïc taïi choã maéc hoäp ñeäm, m Ñeå ñaûm baûo moät loaïi oå kích thöôùc cho saün coù theå chòu ñöôïc löïc noùi chung thì caàn phaûi choïn khoaûng caùch a hôïp lyù. Thöôøng tæ leä a  5  10 laø hôïp lyù. d ti 3.1 TÍNH BEÀN CÔ CAÁU KHUAÁY 3.2.1 Tính beàn cô caáu khuaáy caùnh thaúng Sô ñoà chòu löïc: muoán tính toaùn chính xaùc cô caáu khuaáy caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc sô ñoà löïc taùc duïng leân cô caáu khuaáy, ñöôïc quyeát ñònh bôûi caáu truùc chong choùng. Do quan heä doøng chaûy ôû trong thieát bò khuaáy vôùi caùc caùnh khuaáy vaø thuøng khuaáy khaùc nhau neân hieän nay môùi chæ bieåu dieãn ñöôïc caùc coâng thöùc gaàn ñuùng. Ñoù laø do aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá: loaïi vaø daïng caùnh
  2. khuaáy, loaïi thuøng khuaáy, chuaån soá Reynolds, chuaån soá Frul, söï taïo xoaùy … Maët khaùc, vieäc xaùc ñònh löïc taùc duïng leân caùnh khuaáy coøn do yeáu toá ñoäng löïc hoïc (dao ñoäng ñoä cöùng). Vì theá, chæ coù theå ñöa ra caùc phöông phap tính gaàn ñuùng söùc beàn cuûa caùc caùnh cuûa cô caáu khuaáy. Khi caùnh cô caáu khuaáy chuyeån ñoäng thì chòu taùc duïng cuûa aùp suaát caûn cuûa moâi tröôøng theo ñònh luaät Newton p  C 'p v 2  (3-13) Trong ñoù: p – aùp suaát, N/m2 v – vaän toác töông ñoái cuûa caùnh khuaáy trong moâi tröôøng, m/s  – khoái löôïng rieâng cuûa moâi tröôøng, kg/m3 C’p – heä soá trôû löïc cuûa moâi tröôøng, C’p= f (Re,Fr ) Ñeå tính toaùn tieän lôïi caàn chuyeån löïc phaân boá dieän tích (aùp suaát) thaønh löïc phaân boá ñoä daøi q(r) (N/m) q(r )  pb  C p v 2 b ' trong ñoù b – chieàu cao caùnh khuaáy, m Löïc phaân boá q(r) phaân boá chieàu daøi cuûa caùnh cô caáu khuaáy theo quy luaät muõ. Trong thöïc teá ta chæ caàn tính beàn ôû tieát dieän nguy hieåm nhaát, vì theá hoaøn toaøn cho pheùp chuyeån sô ñoà töông ñöông vôùi FC chính laø hôïp löïc taùc duïng leân caùnh (goïi taéc laø löïc caùnh) ñaët taïi ñieåm ñaët löïc naèm treân ñöôøng truïc cuûa caùnh vaø coù khoaûng caùnh tôùi truïc quay laø rk. Tæ soá rF/ rk phuï thuoäc vaøo cheá ñoä khuaáy vaø thuøng khuaáy. 3.2.1.1 Tính chieàu daøy caùnh cuûa cô caáu khuaáy Giaù trò lôùn nhaát cuûa momen uoán xuaát hieän taïi chaân cuûa caùnh ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
  3. M u max  rF  rb FC (3-14) trong ñoù Mumax – momen uoán lôùn nhaát, Nm rF – khoaûng caùch giöõa ñieåm ñaët löïc vaø truïc cô caáu khuaáy, m rb – baùn kính baïc cuûa cô caáu khuaáy, m FC – löïc caùnh, N Neáu caùnh nghieâng thì xaùc ñònh theo coâng thöùc: Mx FC  rF N c cos  (3-15) Thay giaù trò cuûa FC vaøo coâng thöùc treân ta coù:  rb   rk  M M u max  1   x  rF  N C cos   rk    Chieàu daøy caùnh S xaùc ñònh theo coâng thöùc: 6 M u max nT S b T (3-16) trong ñoù S – chieàu daøy caùnh, m Mumax – momen uoán lôùn nhaát, Nm b – chieàu cao cuûa caùnh, m T – giôùi haïn chaûy cuûa vaät lieäu laøm caùnh, N/m2 nT – heä soá an toaøn chaûy, nT=23 3.2.1.2 Xaùc ñònh khoaûng caùnh töø ñieåm ñaët löïc tôùi truïc quay  Ñoái vôùi thuøng khuaáy coù taám chaén khi chaûy roái vaän toác tieáp tuyeán cuûa chaát loûng coi nhö baèng khoâng. Nhö vaäy, vaän toác töông
  4. ñoái cuûa caùnh khuaáy chính baèng vaän toác voøng cuûa caùnh khuaáy, nghóa laø: v=r (3-17) Nhö vaäy: q(r )  C p  2 r 2 b ' Löïc caùnh taùc duïng leân moät phaân toá dieän tích dA=bdr cuûa caùnh khuaáy laø: 1 ' dFC  q (r )dr  C p  2 r 2 bdr 2 (3-18) Trong ñoù C’p – heä soá trôû löïc Löïc toång taùc duïng leân moät toång cuûa cô caáu khuaáy laø: rk C p  2 b 3 ' 1 ' FC   dF c   C p  r bdr  2 2 2 6 rk  rb3   rb Momen löïc taùc duïng leân moät caùnh cuûa cô caáu khuaáy: rf M M xc  x Nc  rdF cos rb Khoaûng caùch rF giöõa ñieåm ñaët löïc FC vaø truïc quay cuûa cô caáu khuaáy xaùc ñònh theo coâng thöùc:   rb  4  1  Mx 3rk   rk     rF   N C FC cos  4   rb  3  1  r     k  Khi ñöôøng kính baïc cô caáu khuaáy rb =(00.5)rk thì rF =(0750.805)rk  Ñoái vôùi thuøng khuaáy khoâng taám chaén coù cô caáu khuaáy laøm vieäc ôû cheá ñoä khuaáy roái (Rek>104) seõ khoâng toàn taïi vaän töông ñoái giöõa caùnh cô caáu khuaáy vaø moâi tröôøng khi r
  5. löïc phaân boá daøi ôû r>r0, vì ôû phaànoâc1 töông ñoái giöõa caùnh khuaáy vaø moâi tröôøng khuaáy: 0.75 r  v  r  r0  0  r (3-19) Löïc phaân boá daøi coù giaù trò: 2 C p  2 b  '  r0   0.75 q(r )  r  r0    2   r   Löïc caûn taùc duïng leân moät phaân toá dieän tích dA = b.dr cuûa caùnh khuaáy laø: 2 C 'p  2 b   r0   0.75 dFc  q(r )dr  r  r0    dr 2   r   Sau khi laáy tích phaân ta coù: 2 rk rk C 'p  2 b   r0   0.75 dFc   q(r )dr   2 r  r0    dr  r  r0 r0   Momen löïc taùc duïng leân moät phaân toá dieän tích caùnh dA=bdr laø: dM x rk C p  2 b cos  '   r0   0.75 dM xc    r cos dFc   r  r0    rdr Nc r0 2   r   Sau khi laáy tích phaân ta coù: M x C p  b cos   32  r0  ' 2 1.75 3.5 4  r  49  r   1     8 0    0   Nc 8  9  rk    r  k   9  rk       Khoaûng caùch rF giöõa ñieåm ñaët löïc vaø truïc quay cuõng xaùc ñònh töø coâng thöùc sau baèng caùch thay Fc vaø Mx/ Nc töø caùc bieåu thöùc treân ta coù:
  6.  32  r  1.75 r  3.5   4 49  r 1   0   8 0    0   3rk  9  rk    r  k    9  rk    rF   1.75 3 3.5  4 1  24  r0    49  r0  r     6 0        5  rk    5  rk  r    k  Qua thöïc nghieäm cho ta thaáy r0/rk = 0.350.75 vì vaäy ñieåm ñaët löïc seõ laø rF = (0.830.94) rk. Khoâng theå tính löïc taùc duïng theo coâng thöùc Fr= Fc=Mx/ rFNr neáu nhö ôû ñaùy pheåu tieáp xuùc vôùi cô caáu khuaáy, luùc naøy do maát tính ñoái xöùng seõ daãn tôùi xuaát hieän caùc löïc phuï raát ñaùng keå.
  7. 4 Trong heä thoáng thuûy löïc, bôm taïo ra doøng chaûy cuûa löu chaát. Bôm khoâng taïo ra aùp suaát nhöng phaûi thaéng löïc caûn ñeå chaûy beân trong maïch. Coù hai nhoùm bôm cô baûn: bôm coù löu löôïng rieâng (khoâng döông) aâm (bôm ly taâm) vaø bôm coùlöu löôïng rieâng döông (bôm theå tích).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản