thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
193
lượt xem
83
download

thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cảm biến nhận biết lượng khí nạp, tốc độ động cơ, tải của động cơ, nhiệt độ nước làm mát và không khí nạp, sự tăng/giảm tốc và gửi các tín hiệu này đến ECU. ECU sau đó sẽ xác định khoảng thời gian phun chính xác và gửi một tín hiệu đến các kim phun. Các kim phun sẽ phun nhiên liệu vào đường ống nạp nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào tín hiệu này. Phần này chúng ta sẽ học các chi tiết và tín hiệu sau, còn bộ chấp hành đã học ở phần hệ thống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu, chương 5

  1. CHƯƠNG V: KIỂM ĐỊNH VÀ CHUẨN ĐOÁN HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ I. KHAÙI NIEÄM 1. Giôùi thieäu Heä thoáng ñieàu khieån phun xaêng ñieän töû EFI (Electronic Fuel Injection) bao goàm caùc caûm bieán lieân tuïc ño ñaïc caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô ñoát trong, moät boä ñieàu khieån ñieän töû (Electronic Control Unit) ñaùnh giaù caùc tín hieäu vaøo caùc caûm bieán baèng caùch so saùnh vôùi caùc giaù trò toái öu trong boä nhôù, sau ñoù tính toaùn vaø hình thaønh caùc xung ñieàu khieån ñöa ñeán caùc thieát bò thöïc hieän (Actuators). Muïc ñích cuûa vieäc öùng duïng kyõ thuaät ñieän töû ñeå ñieàu khieån ñoäng cô ñoát trong laø cung caáp söï chính xaùc vaø thích nghi caàn thieát ñeå giaûm löôïng khí thaûi ñoäc haïi vaø löôïng tieâu hao nhieân lieäu, cung caáp khaû naêng vaän haønh toái öu cho caùc cheá ñoä hoaït ñoäng khaùc nhau vaø cung caáp caùc khaû naêng töï chuaån ñoaùn khi caùc hö hoûng xaûy ra.
  2. 2. Phaân loaïi Chuùng ta coù theå phaân loaïi heä thoáng phun xaêng theo nhieàu kieåu khaùc nhau: 1. Phun lieân tuïc (Continuous Injection System): Ñaây laø kieåu phun K vaø KE ñöôïc öùng duïng treân caùc xe chaâu AÂu giai ñoaïn naêm 78 – 87. Phaàn naøy chuùng ta khoâng hoïc. 2. Phun theo löôïng gioù (Air Flow Controled System): Ñaây laø heä thoáng phun xaêng ñieàu khieån baèng maùy tính. Coù theå phaân loaïi nhö sau: - Neáu phaân bieät theo caùch boá trí kim coù 2 loaïi: * Phun ñôn ñieåm (Throttle Body Injection – TBI) hoaëc (Central Injection – CI): Goàm 1 hoaëc 2 kim phun cho taát caû caùc xilanh.
  3. * Phun ña ñieåm: (Multiport hoaëc multipoint injection – MPI). Moãi xylanh coù moät kim phun boá trí gaàn xuùpap huùt. - Neáu phaân bieät theo kieåu caûm bieán ño gioù ta coù: * Loaïi L – Jectronic (Xuaát phaùt töø tieáng Ñöùc Luft coù nghóa laø khoâng khí, jectronic coù nghóa laø phun): Loaïi naøy bao goàm caùc heä thoáng phun xaêng söû duïng caûm bieán ño tröïc tieáp theå tích khoâng khí hoaëc khoái löôïng khoâng khí nhö caûm bieán ño gioù caùnh tröôït caûm bieán ño gioù kieåu daây nhieät (LH hay Air mass sensor), caûm bieán ño gioù kieåu sieâu aâm ( LU hay coøn goïi laø Karman) * Loaïi D – jectronic (Xuaát phaùt töø tieáng Ñöùc Druck coù nghóa laø aùp suaát). Loaïi naøy khoâng ño khoâng khí maø ño aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp vaø söû duïng MAP (Manifold Absolute Pressure sensor) - Neáu phaân bieät theo kieåu ñieàu khieån ta coù 2 loaïi: * Loaïi töông töï (Analog): Ñaây laø caùc kieåu phun xaêng ña ñieåm theá heä ñaàu tieân giai ñoaïn naêm 80 – 87. Trong boä ñieàu khieån phun xaêng.
  4. * Loaïi kyõ thuaät soá (Digital): Söû duïng kyõ thuaät soá vaø ñieàu khieån baèng boä vi xöû lyù (CPU). Nhöõng kieåu ñaàu tieân cuûa loaïi naøy chæ ñieàu khieån phun xaêng neân coù teân laø EFI (Electronic Fuel Injection). Nhöõng heä thoáng sau naøy (sau 1989) ñieàu khieån caû phun xaêng vaø ñaùnh löûa vaø coù nhieàu teân goïi khaùc nhau nhö: Motronic (BOSCH), TCCS (Toyota computer control system), ECCS (Electronic Concentrated control system) ñoái vôùi NISSAN… II. KEÁT CAÁU CÔ BAÛN CUÛA EFI 1. Khaùi quaùt EFI coù theå chia thaønh ba heä thoáng: + Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû. + Heä thoáng nhieân lieäu. + Vaø heä thoáng naïp khí.
  5. Ngoaøi ra EFI cuõng coù theå ñöôïc chia thaønh ñieàu khieån phun nhieân lieäu cô baûn vaø ñieàu khieån hieäu chænh Hình 8.1 Các hệ thống trong động cơ EFI 2. CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA EFI 1. Heä thoáng nhieân lieäu (cung caáp xaêng) Caùc boä phaän ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån xaêng töø thuøng chöùa ñeán ñoäng cô bao goàm:
  6. o Thuøng xaêng o Bôm xaêng o OÁng phaân phoái o Boä oån ñònh aùp suaát o Boä giaûm rung o Caùc kim phun vaø kim phun khôûi ñoäng laïnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản