Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
11
download

Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với thiết kế như trên, phần mềm Hệ Thống hoạt động tốt và ổn định, hoàn toàn tương thích với phần cứng. Qua thực nghiệm, Hệ Thống hoạt động tốt, các tính năng đã đề ra đều đạt yêu cầu. Hệ Thống có cách sử dụng đơn giản. Tuy nhiên Hệ Thống cũng có một số hạn chế: Hệ Thống đòi hỏi phải được cấp điện liên tục để hoạt động đếm thời gian và báo hiệu chính xác. Do đó, Hệ Thống phải dùng đến accu dự phòng, người sử dụng phải tốn chi phí cho accu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 10

  1. Chương 10: KEÁT QUAÛ THÖÏC NGHIEÄM Vôùi thieát keá nhö treân, phaàn meàm Heä Thoáng hoaït ñoäng toát vaø oån ñònh, hoaøn toaøn töông thích vôùi phaàn cöùng. Qua thöïc nghieäm, Heä Thoáng hoaït ñoäng toát, caùc tính naêng ñaõ ñeà ra ñeàu ñaït yeâu caàu. Heä Thoáng coù caùch söû duïng ñôn giaûn. Tuy nhieân Heä Thoáng cuõng coù moät soá haïn cheá: Heä Thoáng ñoøi hoûi phaûi ñöôïc caáp ñieän lieân tuïc ñeå hoaït ñoäng ñeám thôøi gian vaø baùo hieäu chính xaùc. Do ñoù, Heä Thoáng phaûi duøng ñeán accu döï phoøng, ngöôøi söû duïng phaûi toán chi phí cho accu. Heä Thoáng seõ khoâng baùo hieäu trong khi ngöôøi söû duïng ñang thöïc hieän caùc chöùc naêng veà Hottime vaø Skiptime. II- MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG VAØ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG:
  2. Baûng ñieàu khieån Heä Thoáng ñöôïc veõ nhö sau: 1 2 SET HOT SKIP SELECT ACCEPT INSERT DEL OK 3 Chuù thích : 1 Hieån thò ( thöù, giôø, phuùt, giaây ). 2 Ba ñeøn chæ thò chöùc naêng SETTIME , HOTTIME vaø SKIPTIME 3 Baøn phím. Khi Heä Thoáng vöøa ñöôïc khôûi ñoäng xong, ñeøn hieån thò coù daïng 2 00 00 00 ñoàng thôøi ñeøn Settime saùng leân yeâu caàu ngöôøi söû duïng caàn phaûi ñieàu chænh thôøi gian thöïc. Ñeå löïa choïn caùc chöùc naêng: SETTIME, HOTTIME hay SKIPTIME ngöôøi söû duïng aán phím “select” cho ñeán khi ñeøn chæ thò chöùc naêng mong muoán saùng leân. Khi khoâng muoán löïa choïn chöùc naêng nöõa hay sau khi thöïc hieän xong chöùc naêng naøo ñoù, ngöôøi söû duïng phaûi aán phím “sellect” cho ñeán khi caû ba ñeøn chæ thò ñeàu taét ñeå Heä Thoáng trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng.
  3. Sau khi ñaõ löïa choïn xong chöùc naêng mong muoán, ngöôøi söû duïng aán phím “accept” ñeå baét ñaàu thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa chöùc naêng ñoù. Löu yù: Chöùc naêng HOTTIME hay SKIPTIME coù ba phuïc vuï : xem, xoùa vaø ñaët môùi. 2.1- Chöùc naêng ñieàu chænh thôøi gian thöïc (SETTIME ). Söû duïng caùc phím treân baøn phím ñeå ñieàu chænh thôøi gian thöïc theo qui ñònh nhö sau:  Phím “+ “ taêng phuùt.  Phím “-“ giaûm phuùt.  Phím “Ins _+” taêng giôø.  Phím “Ins_-“ giaûm giôø.  Phím “Del/Date_ +” taêng thöù.  Phím “Del/Date_-“ giaûm thöù. Phím “OK” chaáp nhaän giôø phuùt ñaõ ñieàu chænh vaø thoaùt khoûi chöùc naêng SETTIME . Khi aán caùc phím “+” hay “-“ coù theå aán vaø giöõ ñeå thöù, giô,ø phuùt taêng lieân tuïc. Ghi chuù : Phím “Ins_+”, “Ins_-“ hay “Del/Date_+”, “Del/Date_-“ ñöôïc taïo ra do aán phím “+” hay ”-“ trong khi aán vaø giöõ phím “Ins”, “Del/Date”. 2.2- Chöùc naêng veà Hottime. Chöùc naêng HOTTIME goàm coù: Xem, xoùa vaø ñaët Hottime môùi. Caùch söû duïng baøn phím nhö sau:  Phím “+” Xem HOTTIME keá sau.  Phím “-“ Xem HOTTIME keá tröôùc.
  4.  Phím “Del” Xoùa HOTTIME hieän haønh.  Phím “OK” thoaùt khoûi chöùc naêng HOTTIME. Phím “Ins” ñaët moät HOTTIME môùi. Sau ñoù söû duïng caùc phím treân baøn phím gioáng nhö “ñieàu chænh thôøi gian thöïc “ ñeå choïn giôø, phuùt cho HOTTIME môùi. Sau ñoù aán phím “OK” ñeå trôû veà chöùc naêng xem. Moãi laàn aán phím “Ins” chæ ñaët ñöôïc moät HOTTIME. Löu yù: Khi khoâng coù moät HOTTIME naøo trong boä nhôù ñeøn hieån thò giôø, phuùt seõ taét. Caùc tröôøng hôïp xuaát hieän thoâng baùo loãi.  Xoùa HOTTIME trong khi khoâng coù moät HOTTIME naøo trong boä nhôù.  Ñaët HOTTIME thöù 11. Thoâng baùo loãi laø chöõ ERROR chôùp taét treân ñeøn hieån thò. Khi gaëp thoâng baùo loãi aán phím”OK” ñeå boû loãi. 2.3- Chöùc naêng veà Skiptime. Chöùc naêng Skiptime goàm coù: Xem (Review), Xoùa (Del), Ñaët Skipptime (Ins). Söû duïng baøn phím nhö sau:  Phím “+” : Xem SKIPTIME keá tieáp  Phím “-“ : Xem SKIPTIME keá tröôùc  Phím “Del”: Xoùa SKIPTIME hieän haønh (Ñang ñöôïc hieån thò)  Phím “OK”: Thoaùt khoûi chöùc naêng SKIPTIME Phím “Ins” : ñaët 1 SKIPTIME môùi. Khi ñoù, söû duïng caùc phím treân baøn phím gioáng nhö “Ñieàu chænh thôøi gian thöïc” ñeå choïn Giôø Phuùt cho SKIPTIME môùi. Sau khi duøng caùc phím: “Ins_+”, “Ins_-“, “+”, “-“ ñeå choïn Giôø, Phuùt SKIPTIME, aán phím “OK” ñeå trôû veà chöùc naêng xem.
  5. Moãi laàn aán “Ins” chæ ñaët ñöôïc moät SKIPTIME. Löu yù: Khi khoâng coù Skiptime trong boä nhôù, ñeøn hieån thò giôø, phuùt seõ taét. Caùc tröôøng hôïp xuaát hieän thoâng baùo loãi:  Xoùa Skiptime trong khi khoâng coù Skiptime naøo trong boä nhôù.  Ñaët Skiptime thöù 11 Thoâng baùo loãi laø chöõ ERROR chôùp taét treân ñeøn hieån thò. Khi gaëp thoâng baùo loãi aán phím “OK” ñeå boû loãi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản