thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
25
download

thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Transitor PNP về cấu tạo được xem như hình I2b. Nó sẽ dẫn khi được cung cấp điện thế các cực và lúc này điode BE được phân cực thuận, đidoe BC được phân cực nghịch. Lưu ý : Không nhất thiết hai đioe nối tiếp ngược nhau thì hiện được chức năng của Tránítỏ. Vì khi đó không có tác dụng tương hổ lỗ nhau của hai tiếp giáp P-N. Transitor loại NPN Ở chế độ khuếch đại thì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 2

  1. Chương 2: TRANSISTOR COÂNG SUAÁT 1. Caáu taïo. Transistor ñöôïc caáu taïo bôûi 3 lôùp baùn daãn nhö hình veõ : P N P N P N C E C E B B Hình I.5 Hình I.6 Caáu taïo cuûa transistor loaïi PNP. Caáu taïo cuûa transistor loaïi PNP. Cöïc phaùt E(emitter) Cöïc neàn B(base) C C Cöïc thu C (collector) B NPN B PNP Coù 2 loaïi transistor : NPN, PNP. E E Kyù hieäu : T, TRANSISTOR hay Q. 2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng. Transistor laøm vieäc khi ta ñaõ phaân cöïc, noù coù theå laøm vieäc ôû ba traïng thaùi : daãn, ngaét vaø baûo hoaø. a . Transistor NPN. Veà caáu taïo ñöôïc xem nhö hai diode gheùp ngöôïc (hình I.2a). Transistor seõ daãn ñieän khi noù ñöôïc cung caáp ñieän theá caùc cöïc, luùc ñoù diode BE ñöôïc phaân cöïc thuaän vaø diode BC ñöôïc phaân cöïc nghòch. DIODE DIODE DIODE DIODE P N P N P - - + - E - + + E + -C Phaân Phaân C Phaân cöïc B B Phaân cöïc nghòch cöïc cöïc thuaän thuaän nghòch Hình I.7 Caáu taïo cuûa transistorveõ baèng diode.
  2. Transistor PNP veà caáu taïo ñöôïc xem nhö hình I2b. Noù seõ daãn khi ñöôïc cung caáp ñieän theá caùc cöïc vaø luùc naøy diode BE ñöôïc phaân cöïc thuaän, diode BC ñöôïc phaân cöïc nghòch. Löu yù : Khoâng nhaát thieát hai diode noái tieáp ngöôïc nhau thì hieän ñöôïc chöùc naêng cuûa Transistor. Vì khi ñoù khoâng coù taùc duïng töông hoå loã nhau cuûa hai tieáp giaùp P-N. Transistor loaïi NPN ÔÛ cheá ñoä khueách ñaïi thì : Ic =  Ib Vce =Vcc –IcRc 3. Ñaëc tuyeán laøm vieäc cuûa Transistor. a. Ñaëc tuyeán tónh :Uce =f(Ic). Ñeå cho khi Transistor daãn, ñieän aùp suït beân trong coù giaù trò nhoû vaø phaûi cho noù laøm laøm vieäc ôû cheá ñoä baûo hoaø, töùc laø Ib phaûi ñuû lôùn ñeå Ic cho ñieän aùp suït Vce nhoû nhaát. Uce 400 Vuøng tuyeán tính 300 Vuøng gaàn baûo hoøa 200 1 Vuøng baûo hoøa 0 10 20 30 Ic Ic Hình I.8 Ñaët tuyeán tónh cuûa transistor. b. Ñaëc tuyeán ngoû vaøo : Ib/Ube. Ñaëc tuyeán Ib/Uce coù daïng gioáng nhö ñieän tuyeán cuûa diode, sau khi ñieän theá Ube taêng ñeán trò soá ñieän theá theàm U thì baét ñaàu coù doøng ñieän Ib vaø doøng ñieän Ib cuõng taêng leân theo haøm soá muõ nhö
  3. doðng ñieän Id cuûa diode. Cöù moãi ñieän theá Ube thì doøng ñieän Ib coù trò soá khaùc nhau. IB (A) 0 U Umax Ube Hình I.9 Ñaët tuyeán ngoû vaøo cuûa transistor. c. Ñaëc tuyeán ngoû ra : Ic/Uce. Khi ñieàu chænh nguoàn Vcc thì doøng ñieän Ic taêng nhanh vaø sau khi ñaët trò soá Ic =Ib thì gaàn nhö Ic khoâng thay ñoåi maëc duø Vce tieáp tuïc taêng cao. Muoán doøng ñieän Ic taêng cao hôn thì phaûi taêng phaân cöïc B ñeå coù Ib taêng cao hôn, khi ñoù doøng Ic seõ taêng theo Vce treân ñöôøng ñaëc tuyeán cao hôn. Ic(mA) IB5 IB4 IB3 IB2
  4. IB1 0 Uce Hình I.10 Ñaëc tuyeán ngoû ra cuûa transistor. 4. Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa Transistor. a . Ñoä khuyeát ñaïi doøng ñieän  : Ñoä khuyeát ñaïi doøng ñieän  cuûa Transistor thaät ra khoâng phaûi laø moät haèng soá max maø  coù trò soá thay ñoåi theo doøng ñieän Ic. Ic 0 Hình I.11 Ñaët tuyeán khueách ñaïi doøng. Khi doøng ñieän Ic nhoû thì  thaáp, doøng ñieän Ic taêng thì  taêng ñeán giaù trò cöïc ñaïi max neáu tieáp tuïc taêng Ic ñeán möùc baûo hoaø thì  laïi giaûm. a. Ñieän theá giôùi haïn : Ñieän theá ñaùnh thuûng BV (Breakdown Voltage) laø ñieän theá ngöôïc toái ña ñaët vaøo giöõa caùc caëp cöïc, neáu quaù ñieän theá naøy thì Transistor seõ bò hö. coù ba loaïi ñieän theá giôùi haïn : * BVCEO ñieän theá ñaùnh thuûng giöõa C vaø E khi cöïc B hôû. * BVCBO ñieän theá ñaùnh thuûng giöõa cöïc C vaø B khi cöïc E hôû. * BVEBO ñieän theá ñaùnh thuûng giöõa E vaø B khi cöïc C hôû.
  5. * UCEsat ñieän aùp UCE khi Transistor daãn doøng baûo hoaø. b. Doøng ñieän giôùi haïn : Doøng ñieän qua Transistor phaûi ñöôïc giôùi haïn ôû moät möùc cho pheùp, neáu quaù trò soá naøy thì Transistor seõ bò hö. Ta coù ICmax laø doøng ñieän toái ña ôû cöïc C vaø IBmax laø doøng ñieän toái ña ôû cöïc B. c. Coâng suaát giôùi haïn : Khi coù doøng ñieän qua Transistor seõ sinh ra moät coâng suaát nhieät laøm noùng Transistor, coâng suaát sinh ra ñöôïc tính theo coâng thöùc : PT = IC UCE Moãi transistor ñeàu coù moät coâng suaát giôùi haïn goïi laø coâng suaát tieâu taùn toái ña PDmax (Dissilution). Neáu coâng suaát sinh ra treân BJT lôùn hôn coâng suaát PDmax thì BJT seõ bò hö. d. Taàn soá caét : Taàn soá caét (f cut-off) laø taàn soá maø BJT heát khaû naêng khueách ñaïi, luùc ñoù ñieän theá ngoû ra baèng ñieän theá ngoû vaøo. 5. Toån hao BJT. Trong luùc chuyeån maïch, ñieän aùp treân caùc cöïc vaø doøng ñieän cuûa BJT lôùn, tích cuûa ñieän aùp vôùi doøng ñieän vaø thôøi gian chuyeån maïch taïo neân toån hao naêng löôïng trong moät laàn chuyeån maïch. Coâng suaát toån hao chính xaùc do chuyeån maïch laø haøm soá cuûa caùc thoâng soá cuûa maïch phuï taûi vaø daïng bieán thieân cuûa doøng ñieän goác. 6. ÖÙng duïng : * Duøng ñeå laøm nhieäm vuï khueách ñaïi trong caùc maïch khueách ñaïi. * Laøm nhieäm vuï ñoùng, ngaét trong caùc nguoàn xung. Toùm laïi BJT raát thoâng duïng vaø coù maët trong haàu heát caùc maïch ñieän.
Đồng bộ tài khoản