Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
15
download

Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

iệc chọn vi xử lý 8085 làm kit có những ưu việt của nó. II1.. ĐẶC TÍNH ĐIỆN: Nguồn cung cấp: 5v ±10%, Imã = 170 mA. Tần số xung đồng hồ: 5MHz. Mạch tích xung đồng hồ được tích hợp có thể sử dụng thạch anh, mạch RC, LC bên ngoài. Đơn vị điều khiển được tích hợp. Có 4 vectỏ ngắt, trong đó có một dành cho nhu cầu ngắt không ngăn được (Non – Makablé). Và một tương thích với 8080A. Cổng váorà nối tiếp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 3

  1. Chương 3: GIÔÙI THIEÄU VI XÖÛ LYÙ 8085 Vi xöû lyù 8085 do haõng Intel saûn xuaát. Ñoù laø vi xöû lyù 8 bit, caùc vi xöû lyù 8 bit laø söï caûi tieán cuûa caùc vi pöû lyù 4 bit ra ñôøi vaøo ñaàu thaäp nieân 70. Coù nhieàu haõng saûn xuaát vi xöû lyù 8 bit nhö: Intel, Motorola, Zilog… Vieäc choïn vi xöû lyù 8085 laøm kit coù nhöõng öu vieät cuûa noù. II.1. ÑAËC TÍNH ÑIEÄN: Nguoàn cung caáp: 5v ±10%, Imax = 170 mA. Taàn soá xung ñoàng hoà: 5MHz. Maïch tích xung ñoàng hoà ñöôïc tích hôïp coù theå söû duïng thaïch anh, maïch RC, LC beân ngoaøi. Ñôn vò ñieàu khieån ñöôïc tích hôïp. Coù 4 vector ngaét, trong ñoù coù moät daønh cho nhu caàu ngaét khoâng ngaên ñöôïc (Non – Maskable). Vaø moät töông thích vôùi 8080A. Coång vaøo/ra noái tieáp. Tính nhò phaân, thaäp phaân vaø thaäp luïc phaân (tính 16 bit). Khaû naêng ñònh ñòa chæ tröïc tieáp 64 Kbyte. Phaàn meàm töông thích 100% vôùi Z80. II.2. CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG 8085: Sô ñoà chaân cuûa vi xöû lyù 8085 vaø sô ñoà logic ôû hình 8. Trong ñoù chöùc naêng cuûa caùc chaân ñöôïc trình baøy döôùi ñaây: Chaâ Kyù hieäu In/Ou YÙ nghóa n t3 state 1,2 X 1, X 2 I X1, X2 laø 2 ngoõ vaøo cuûa maïch dao
  2. ñoäng. Taàn soá ngoõ vaøo ñöôïc chia bôói 2 maïch chia beân trong. Taàn soá laøm vieäc phuï thuoäc vaøo loaïi vi xöû lyù . Ñoái vôùi 8085A laø 6 MHz. Ñoái vôùi 8085A1 laø 12MHz. Ñoái vôùi 8085A2 laø 10MHz. 3 Reset O Cho bieát CPU ñang reset. Tín hieäu out naøy coù theå duøng ñeå reset caùc thaønh phaàn khaùc trong maïch. 4 SOD O Serial output. Ngoõ ra döõ kieäu noái tieáp ñöôïc xaùc ñònh bôûi leänh Sim. 5 SID I Serial input ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp. Noù ñöôïc naïp vaøo bit thöù 7 cuûa thanh ghi A khi thöïc hieän leänh RIM. 6 TRAP I Trap: tín hieäu ngaét khoâng ngaên ñöôïc. Ngoõ vaøo Trap ñöôïc kích bôûi caïnh leân. 7,8, RST 7,5; I Restart Interrupt Request: laø caùc tín 9 6,5; 5,5 hieäu ngaét coù theå ngaên ñöôïc. 10 INTR I Interrupt: laø tín hieäu ngaét thoâng duïng coù theå che ñöôïc. Leänh ñöôïc kích baèng möùc. 11 INTA\ O Interrupt Acknowledge: tín hieäu duøng ñeå baùo cho thieát bò yeâu caàu ngaét bôûi tín hieäu INTR bieát raèng vi xöû lyù ñaõ chaáp nhaän yeâu caàu ngaét. 19- AD7 I/O-3 Address/databus: ñöôøng ñòa chæ vaø döõ 12 ÷AD0 lieäu ñöôïc tích hôïp chung. ÔÛ traïng thaùi T1 cuûa chu kyø maùy caùc ngoõ naøy ñoùng
  3. vai troø laø ngoõ ra ñòa chæ. Caùc traïng thaùi coøn laïi cuûa chu kyø maùy ñoùng vai troø ñöôøng döõ lieäu. 20 Vss O-3 Ground 28- A15 ÷ O-3 Addess bus: caùc ngoõ naøy duøng ñeå xuaát 21 A18 8 bit ñòa chæ cao. 30 ALE O Addess Latch Enable: ngoõ naøy taïo ra 1 xung ôû traïng thaùi T1 cuûa chu kyø maùy ñeå xaùc ñònh A15 ÷ A8 vaø AD7 ÷ AD0 laø caùc ñöôøng ñòa chæ. 31 WR\ O-3 Write: duøng ñeå xaùc ñònh Microprocessor ñang thöïc hieän ghi döõ lieäu leân boä nhôù hay I/O. 32 RD\ O-3 Read duøng ñeå xaùc ñònh Microprocessor ñang thöïc hieän ghi döõ lieäu leân boä nhôù hay I/O. 29, S0, S1 O Machine Cycle Status: 3 bit naøy cho 33,3 IO/M\ O-3 bieát traïng thaùi chu kyø maùy. 4
  4. Hình sô ñoà chaân cuûa vi xöû lyù 8085 vaø sô ñoà logic II.3. CAÁU TRUÙC BEÂN TRONG VI XÖÛ LYÙ 8085: Sô ñoà caáu truùc Microprocessor 8085A ñöôïc trình baøy ôû hình veõ. Trong sô ñoà caáu truùc cuûa 8085A coù taát caû caùc khoái cuûa moät Microprocessor toång quaùt, chæ coù vaøi ñieåm khaùc bieät: Moät trong hai thanh ghi Temp ñöôïc thay theá bôûi thanh ghi Accumulator do ñoù caùc döõ lieäu cho khoái ALU thöïc hieän phaûi coù moät döõ lieäu chöùa trong thanh ghi A. Caùc thanh ghi thoâng duïng B, C, D, E, H, L thanh ghi Accumulator, thanh ghi traïng thaùi ñeàu coù chieàu daøi laø 8 bit. Program Counter vaø Stack pointer laø caùc thanh ghi 16 bit do ñoù dung löôïng boä nhôù 8085A coù theå truy xuaát laø 64K byte. Bus döõ lieäu 8 bit D7 – D0 ñöôïc ña hôïp vôùi 8 bit ñòa thaáp A7 – A0 taïo thaønh 8 bit AD7 – AD0 do ñoù khi söû duïng Microprocessor 8085A phaûi giaûi maõ ña hôïp caùc ñöôøng naøy ñeå
  5. taùch rôøi thaønh caùc ñöôøng ñòa chæ vaø caùc ñöôøng döõ lieäu moät caùch chính xaùc. Caùc thanh ghi thoâng duïng B, C, D, E, H, L thanh ghi Accumulator, thanh ghi traïng thaùi F ñeàu coù chieàu daøi laø 8 bit. Caùc thanh ghi naøy coù theå keát hôïp laïi taïo thaønh töøng caëp thanh ghi nhö BC, DE, HL, PSW ( chính laø caëp thanh ghi AF). Thanh ghi traïng thaùi Microprocessor 8085A coù caáu truùc nhö 7 6 5 4 3 2 1 0 S Z X AC X P X C sau: Chöùc naêng cuûa caùc bit nhö sau: Bit S (signal): bit daáu S=1 khi keát quaû laø soá aâm S=0 khi keát quaû laø soá döông Bit Z(zero) bit zero Z=1 khi keát quaû baèng 0 Z=0 khi keát quaû khaùc 0 Bit AC (Auxiliary) bit traøn phuïAC=1 khi pheùp tính bò traøn leân bit thöù 3 AC=0 khi pheùp tính khoâng bò traøn leân bit thöù 3 Bit P (Parity) bit chaün leû P=1 khi keát quaû laø soá chaün. P=0 khi keát quaû laø soá leû. Bit C (Carry) bit nhôù C=1 khi keát quaû coù soá nhôù. C= 0 Khi keát quaû khoâng coù soá nhôù. Bit x: laø caùc bit khoâng coù yù nghóa.
  6. Microprocessor 8085A coù ngoõ vaøo Reset In duøng ñeå Reset Microprocessor ñeå thoaùt khoûi 1 chöông trình, khi taùc ñoäng ñeán ngoõ vaøo Reset, Microprocessor seõ ñaët laïi giaù trò trong thanh ghi PC = 0000H vaø caùc chöông trình seõ baét ñaàu thöïc hieän ôû oâ nhôù coù ñòa chæ 0000H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản