Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
55
lượt xem
9
download

Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề tài nhằm mục đích nghiên cứu cách thức giao tiếp của thiết bị ngoại vi với vi xử lý, cũng như cách thức nạp dữ liệu cho một IC nhớ. Cho nên, đề tài không đi rộng tất cả các loại IC nhớ có trên thị trường. Hơn nữa, dù cố gắng rất nhiều nhưng kinh nghiệm thực tế và kiến thức còn hạn chế, nên đề tài chỉ dừng lại ở mức độ giản đơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 8

 1. Chương 8: CHÖÔNG TRÌNH PHAÀN MEÀM III.1 Chöông Trình Chính ;chuong trinh chinh card ghi doc eprom; org 7900h mvi a,3eh ; led1 hien chu d; sta 83f8h mvi a,5ch ; led2 hien chu o; sta 83f9h mvi a,58h ; led3 hien chu c; sta 83fah mvi a,3fh ; led4 hien chu O; sta 83fbh mvi a,31h ; led5 hien chu r; sta 83fch mvi a,6fh ; led6 hien chu g; sta 83fdh mvi a,74h ; led7 hien chu h; sta 83feh mvi a,30h ; led8 hien chu i; sta 83ffh aa: call 0216h ; goi ct tastd; sta 8325h lda 8325h cpi 11h ; phim chuc nang G(Ghi); jz ghi cpi 13h ; phim chuc nang D(Doc); jz doc cpi 12h ; phim chuc nang R(Roi); jz dung jmp aa ghi: mvi a,07h ; led1 hien chu T; sta 83f8h mvi a,3eh ; led2 hien chu U; sta 83f9h mvi a,7dh ; led3 hien chu G;
 2. sta 83fah mvi a,76h ; led4 hien chu H; sta 83fbh mvi a,30h ; led5 hien chu i; sta 83fch mvi a,6eh ; led6 hien chu y; sta 83fdh mvi a,30h ; led7 hien dau /; sta 83feh mvi a,37h ; led8 hien chu n; sta 83ffh call 0216h ; goi ct tastd; sta 8325h lda 8325h cpi 17h ; phim chuc nang F(Fai); jz nhap call 7000h ; nhay toi chuong trinh nhap dcd ram; call 7080h ; nhay toi chuong trinh nhap dcc ram; call 7100h ; nhay toi chuong trinh nhap dcd eprom; call 7400h ; nhay toi chuong trinh ktra sach eprom; call 7500h ; nhay toi chuong trinh ghi dl len eprom; call 7600h ; nhay toi chuong trinh ktra dl da ghi; jmp dung nhap: call 7000h ; nhay toi chuong trinh nhap dcd ram; call 7100h ; nhay toi chuong trinh nhap dcd eprom; call 7300h ; nhay toi chuong trinh nhap dl len ram;
 3. call 7400h ; nhay toi chuong trinh ktra sach eprom; call 7500h ; nhay toi chuong trinh ghi dl len eprom; call 7600h ; nhay toi chuong trinh ktra dl da ghi; jmp dung doc: call 7100h ; nhay toi chuong trinh nhap dcd eprom; call 7200h ; nhay toi chuong trinh nhap dcc eprom; call 7700h ; nhay toi chuong trinh doc dl tu eprom; dung: hlt end III.2 Chöông Trình doïc döõ lieäu töø EPROM ;chuong trinh doc du lieu tu eprom org 7700h lhld 8330h ; nap dcd eprom vao BC; mov c,l mov b,h xchg ; nap dcd eprom vao DE; lhld 8332h ; nap dcc eprom vao HL; mvi a,80h out 13 mvi a,06h ; cho phep 74373; out 12h ; xuat portc; nap: mov a,e sta 8321h out 10h ; xuat porta; mvi a,05h ; chot 74373; out 12h ; xuat portc; mvi a,90h ; porta nhap, portb,c xuat; out 13h mov a,d
 4. out 11h ; xuat portb; sta 8320h mvi a,15h ;tu dieu khien de doc; in 10 sta 8323h call 7800h mov a,e cmp c jz xx dd: mov a,e cmp l jz yy cc: call 0216h cpi 15h jz aa cpi 12h jz bb jmp cc xx: mov a,d cmp b jz tang jmp dd yy: mov a,d cmp h jz giam jmp cc tang: call 0216h cpi 15h jz aa jmp tang giam: call 0216h cpi 12h jz bb hlt aa: inx de
 5. jmp nap bb: dcx de jmp nap end III.3 Chöông Trình ghi döõ lieäu leân EPROM ;chuong trinh ghi du lieu len eprom org 7500h lhld 8330h xchg ; nhap dia chi dau eprom vao DE; lhld 8336h mov b,h mov c,l ; nhap dia chi cuoi ram vao BC; lhld 8334h ; nhap dia chi dau ram vao HL; mvi a,80h out 13h ; xuat thanh ghi dk; aa: mvi a,06h ; cho phep 47373; out 12h ; xuat portc; mov a,e out 10h ; xuat porta; mvi a,05h ; chot 74374; out 12h ; xuat portc; mov a,d out 11h ; xuat portb; mov a,m out 10h ; xuat porta; mvi a,29h ; xuat tu dieu khien cho phep ghi; out 12h ; xuat portc; call 02efh call 02efh ; delay 27x2=54ms de ghi; mov a,l cmp c jz xx
 6. tang: inx hl inx de jmp aa xx: mov a,h cmp b jz dung jmp tang dung: ret end III.4 Chöông Trình hieån thò 1 ;chuong trinh hien thi1 org 7800h push h push b push d lxi de,8320h lxi bc,83f8h lxi hl,8300h nap: ldax de ani 0F0h rrc rrc rrc rrc mov l,a mov a,m stax bc inx bc ldax de ani 0Fh mov l,a mov a,m stax bc inx bc inx de
 7. mvi a,24h cmp e jnz nap mvi a,00h ; du lieu lam cho led tai o nho chua no khong sang; sta 83fch sta 83fdh pop d pop b pop h ret end III.5 Chöông Trình hieån thò 2 ;chuong trinh hien thi2; org 7850h push h push b push d lxi h,8300h lxi d,8322h lxi b,83fch tang: ldax d ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov l,a mov a,m stax b inx b ldax d ani 0fh mov l,a mov a,m
 8. stax b inx b inx d mvi a,24h cmp e jnz tang pop d pop b pop h ret end III.6 Chöông Trình kieåm tra döõ lieäu ;chuong trinh kiem tra du lieu da nap tren eprom va du lieu can nap; org 7600h lhld 8334h ; nap dcd ram vao DE; xchg lhld 8336h ; nap dcc ram vao BC; mov c,l mov b,h lhld 8330h ; nap dcd eprom vao HL; mvi a,80h ; porta nhap, portb,c xuat; out 13h mvi a,06h ; 74373 cho phep; out 12h ; xuat portc; aa: mov a,l sta 8321h out 10h ; xuat porta; mvi a,05h ; 74373 chot; out 12h ; xuat portc; mvi a,90h ; cac port a,b,c deu xuat; out 13h mov a,h sta 8320h out 11h ; xuat portb;
 9. mvi a,21h ; xuat tu dieu khien cho phep eprom doc ; out 12h ; xuat portc; in 10h sta 8323h ; du lieu duoc xuat len led7,8; push bc mov b,a ldax de cmp b jnz sai call 7800h ; hthi1; pop bc mov a,e cmp c jz ssanh tang: inx de inx hl jmp aa sai: mvi a,00h ; led1 tat; sta 83f8h mvi a,79h ; led2 hien chu E; sta 83f9h mvi a,50h ; led3 hien chu r; sta 83fah mvi a,50h ; led4 hien chu r; sta 83fbh mvi a,5ch ; led5 hien chu o; sta 83fch mvi a,50h ; led6 hien chu r; sta 83fdh mvi a,00h ; led7 tat; sta 83feh mvi a,00h ; led8 tat; sta 83ffh
 10. mov a,e cmp c jz ssanh call 0216h cpi 15h jz tang dung: hlt ssanh: mov a,d cmp b jz dung jmp tang end III.7 Chöông Trình kieåm tra saïch EPROM ;chuong trinh kiem tra sach eprom org 7400h lhld 8334h ; dcd ram nap vao DE; xchg lhld 8336h ; dcd ram nap vao BC mov b,h mov c,l lhld 8330h ; dcd eprom nap vao HL; mvi a,80h ; porta nhap, portb, c xuat; out 13h mvi a,12h out 12h ; xuat portc; aa: mov a,l sta 8321h out 10h ; xuat porta; mvi a,10h ; chot 74373; out 12h ; xuat portc; mvi a,90h ; porta,b,c deu xuat; out 13 mov a,h sta 8320h out 11h ; xuat portb;
 11. mvi a,21h ; cho phep ghi; out 12h ; xuat portc; in 10h sta 8323h call 7800h ; hthi1 lda 8323h cpi 0ffh jz tang call 0216h ; ct nhan dang phim; sta 8324h lda 8324h cpi 15h jz tang hlt tang: mov a,e cmp c jz xx bb: inx de inx hl jmp aa xx: mov a,d cmp b jz nhay jmp bb nhay: ret end III.8 Chöông Trình ñòa chæ ñaàu RAM ;chuong trinh nhap dia chi dau ram org 7000h mvi a,5eh sta 83f8h mvi a,39h sta 83f9h mvi a,5eh sta 83fah
 12. mvi a,77h sta 83fbh mvi a,00h sta 8322h sta 8323h hthi: call 7850h nhap: call 0216h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a lda 8322h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora c sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc
 13. rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8334h lda 8323h sta 9335h hlt end III.9 Chöông Trình nhaäp ñòa chæ cuoái RAM ;chuong trinh nhap dia chi cuoi ram org 7080h mvi a,0dh sta 83f8h mvi a,0ch sta 83f9h mvi a,0ch sta 83fah mvi a,0ah sta 83fbh mvi a,00h sta 83fch sta 83fdh sta 83feh sta 83ffh hthi: call 7850h nhap: call 0223h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h
 14. jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8337h lda 8323h sta 8336h ret end ora b sta 8337h ret ssanh: mov a,c cpi 0Fh jz xx inx bc jmp yy end III.10 Chöông Trình nhaäp ñòa chæ ñaàu EPROM ;chuong trinh nhap dia chi dau eprom
 15. org 7100h mvi a,5eh sta 83f8h mvi a,39h sta 83f9h mvi a,5eh sta 83fah mvi a,77h sta 83fbh mvi a,00h sta 8322h sta 8323h hthi: call 7850h nhap: call 0216h sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a lda 8322h ani 0fh rlc rlc rlc rlc
 16. ora c sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8331h lda 8323h sta 8330h hlt end III.11 Chöông Trình nhaäp ñòa chæ cuoái EPROM ;chuong trinh nhap dia chi cuoi eprom org 7200h mvi a,0dh sta 83f8h mvi a,0ch sta 83f9h mvi a,0ch sta 83fah mvi a,0ah sta 83fbh mvi a,00h sta 83fch sta 83fdh sta 83feh sta 83ffh hthi: call 7850h nhap: call 0223h
 17. sta 8325h lda 8325h cpi 12h jz luu mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0f0h rrc rrc rrc rrc mov c,a sta 8322h lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b sta 8323h jmp hthi luu: lda 8322h sta 8333h lda 8323h sta 8332h ret end III.12 Chöông Trình nhaäp döõ lieäu leân RAM ;chuong trinh nhap du lieu len ram org 7300h lhld 8334h
 18. xchg mvi a,00h xx: sta 8323h mov a,d sta 8320h mov a,e sta 8321h call 7800h ; goi hien thi1; push d nhap: call 0216h ; goi ct tastd; pop d sta 8325h lda 8325h cpi 15h ; phim chuc nang S(tang); jz tang cpi 13h ; phim chuc nang D(giam); jz giam cpi 12h ; phim chuc nang R(Roi); jz kthuc mov b,a ani 0f0h cpi 00h jnz nhap lda 8323h ani 0fh rlc rlc rlc rlc ora b jmp xx tang: lda 8323h stax de inx de ldax de
 19. jmp xx giam: lda 8323h stax de dcx de ldax de jmp xx kthuc:lda 8323h stax de mov a,e sta 8336h mov a,d sta 8337h ret end lxi bc,8300h yy: cmp c jnz sai sta 8318h lda 8317h sta 8316h lda 8318h sta 8317h jmp xx tang: lda 8323h stax de call tastm cpi 11h ; phim chuc nang G ; jz luu inx de jmp aa giam: lda 8323h stax de call tastm cpi 11h
 20. jz luu dcx de jmp aa sai: mov a,c cpi 0fh jz xx inx bc jmp yy luu: mov h,d mov l,e shld 8336 ret end III.13 Chöông Trình vuø ng döõ lieäu ;vung ma 16 so hex org. 8300h 8300h 3fh ; so 0 ; 8301h 06h ; so 1 ; 8302h 5bh ; so 2 ; 8303h 4fh ; so 3 ; 8304h 66h ; so 4 ; 8505h 6d ; so 5 ; 8306h 7dh ; so 6 ; 8307h 07h ; so 7 ; 8308h 7fh ; so 8 ; 9309h 6fh ; so 9 ; 830ah 77h ; chu a ; 830bh 7ch ; chu b ; 830ch 39h ; chu c ; 830dh 5eh ; chu d ; 830eh 79h ; chu e ; 830fh 71h ; chu f ; end

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản