Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
170
lượt xem
82
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đếm dữ liệu rất thường được sử dụng trong các mạch điện tử, chẳng hạn như bộ đệm dữ liệu ở ngõ ra của EPORM. Tác dụng của bộ đệm là để cách li các mạch điện ở ngõ vào và ngõ ra của nó, ngoài ra bộ đệm cũng có thể làm tăng dòng điện ở ngõ ra. Có nhiều loại IC đệm chuyên dùng thuộc cả hai họ TTL và CMÓ như: 7406, 7407, 7416, 7417,… (họ TTL), 4049, 4050,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 13

  1. CHÖÔNG 13 : BOÄ ĐẾM DÖÕ LIEÄU Boä ñeäm döõ lieäu raát thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc maïch ñieän töû, chaúng haïn nhö boä ñeäm döõ lieäu ôû ngoõ ra cuûa EPROM. Taùc duïng cuûa boä ñeäm laø ñeå caùch li caùc maïch ñieän ôû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa noù, ngoaøi ra boä ñeäm cuõng coù theå laøm taêng doøng ñieän ôû ngoõ ra. Coù nhieàu loaïi IC ñeäm chuyeân duøng thuoäc caû hai hoï TTL vaø CMOS nhö: 7406, 7407, 7416, 7417,… (hoï TTL), 4049, 4050,… (hoï CMOS). Ngoaøi ra caùc IC coång cuõng coù theå duøng laøm boä ñeäm ñöôïc. Trong ñeà taøi naøy, boä ñeäm coät ñi lieàn ngay sau boä choát döõ lieäu laø IC 74573 thuoäc hoï TTL do ñoù neáu söû duïng caùc IC ñeäm thuoäc hoï CMOS (4049, 4050) thì phaûi tính ñeán vieäc giao tieáp giöõa TTL-CMOS. Vì möùc logic [1] ôû ngoõ ra hoï TTL thaáp hôn möùc logic [1] ôû ngoõ vaøo hoï CMOS neân ñeå IC hoï CMOS laøm vieäc oån ñònh thì phaûi maéc theâm caùc ñieän trôû hoài tieáp nhö sau: VCC RF Do baûng ñeøn coù ñeán 60 coät (30 coät LED xanh, 30 coät LED ñoû) neân neáu duøng IC hoï CMOS laøm boä ñeäm coät thì phaûi raùp
  2. theâm 60 ñieän trôû hoài tieáp RF ôû moãi coät. Ñaây laø moät vieäc laøm toán nhieàu thôøi gian, coâng söùc vaø khoâng caàn thieát vì trong thöïc teá cuõng coù nhieàu IC ñeäm chuyeân duøng thuoäc hoï TTL (nhö ñaõ giôùi thieäu ôû treân). Caùc IC ñeäm chuyeân duøng thuoäc hoï TTL nhö: 7406, 7407, 7416, 7417 ñeàu coù ngoõ ra cöïc thu ñeå hôû (Open Collector). Ngoõ ra cöïc thu ñeå hôû coù daïng nhö sau (hình 1): VCC Rkeùo leân Output Output hình 1 hình 2 Ñeå IC cöïc thu ñeå hôû hoaït ñoäng ñöôïc bình thöôøng thì thöôøng phaûi maéc theâm ñieän trôû keùo leân nhö hình 2. Ñieän trôû keùo leân naøy coù taùc duïng ñònh ñieän aùp ôû ngoõ ra, taïo ñöôøng daãn cho Transistor beân trong IC. Do ñoù, tuøy töøng loaïi IC maø ta coù giaù trò ñieän trôû keùo leân khaùc nhau. Giaù trò ñieän trôû keùo leân naøy ñöôïc choïn tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: coâng suaát cuûa IC, soá taàng maéc song song caùc IC, heä soá fan-out. Giaù trò ñieän trôû keùo leân naøy cuõng phaûi ñuû lôùn ñeå khoâng laøm quaù doøng qua Transistor beân trong IC (doøng chaûy vaøo IC khi ngoõ ra ôû möùc logic thaáp: IOL) vaø cuõng phaûi ñuû beù ñeå khoâng laøm chaäm ñi toác ñoä laøm vieäc cuûa IC.
  3. Neáu söû duïng IC loaïi cöïc thu ñeå hôû ñeå thuùc taûi tröïc tieáp thì coù theå maéc maïch ñieän nhö sau: VCC taûi hình 3 Do taûi ôû maïch naøy laø baûng ñeøn (ma traän LED 5x7: moät ma traän LED thì goàm coù 5 coät vaø 7 haøng) neân neáu duøng IC ñeäm ñeå keùo taûi tröïc tieáp nhö ôû hình 3 thì taïi moãi ngoõ ra cuûa moät coång ñeäm seõ phaûi noái song song vôùi 7 LED, thoâng thöôøng thì moät IC coù 6 coång ñeäm, nhö vaäy toång taát caû caùc LED maéc song song vaøo IC laø 7x6 = 42 LED. Maïch quang baùo naøy söû duïng phöông phaùp queùt ñeå hieån thò neân doøng ñieän töùc thôøi qua moãi LED coù theå leân ñeán haøng traêm mA (trong moät soá tröôøng hôïp coù theå leân ñeán ñôn vò Ampe). Nhö theá taïi moät thôøi ñieåm töùc thôøi neáu coù 7 LED cuøng saùng thì doøng ñieän qua IC ñaõ leân ñeán vaøi Ampe. Neáu gaëp tröôøng hôïp caû 8 coät LED ñeàu saùng (tröôøng hôïp naøy xaûy ra khi baûng ñeøn hieån thò hình aûnh) thì doøng ñieän coù giaù trò lôùn (vaøi Ampe) seõ chaûy qua IC trong moät khoaûng thôøi gian daøi vaø seõ daãn ñeán vieäc cheát IC. Neáu duøng caùch maéc theâm ñieän trôû keùo leân nhö hình 2 thì phaûi raùp theâm 60 ñieän trôû keùo leân, vieäc laøm naøy cuõng phöùc taïp töông töï nhö khi duøng IC ñeäm hoï CMOS. Chuùng ta coøn moät tröôøng hôïp khaû thi nöõa laø duøng IC coång ñeå laøm boä ñeäm. Do sau boä ñeäm coøn coù theâm moät phaàn thuùc coâng suaát nöõa neân khoâng caàn thieát doøng ra phaûi lôùn. Boä ñeäm naøy chæ coù nhieäm vuï caùch li giöõa boä choát döõ lieäu vaø phaàn thuùc coâng suaát.
  4. Nhö vaäy vieäc duøng IC coång trong tröôøng hôïp naøy laø phuø hôïp nhaát. IC 7404 ñöôïc choïn vì: trong moät IC coù ñeán 6 coång NOT (soá löôïng coång nhieàu nhaát so vôùi caùc loaïi IC coång khaùc), ngoõ ra khoâng phaûi laø loaïi cöïc thu ñeå hôû, thuoäc hoï TTL neân khoâng phaûi quan taâm ñeán vieäc giao tieáp giöõa TTL-CMOS. Sau ñaây laø vaøi sô ñoà ñieån hình cho vieäc söû duïng boä ñeäm duøng IC 7404. 2764 7404 10 11 9 A0 O0 12 8 A1 O1 13 7 A2 O2 15 A3 O3 6 A4 O4 16 7404 5 17 4 A5 O5 18 3 A6 O6 19 25 A7 O7 24 A8 21 A9 23 A10 2 A11 A12 20 22 CE 27 OE 1 PGM VPP 7404 DUØNG ÑEÄM NGOÕ RA EPROM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản