Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
172
lượt xem
107
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có hai cách để có được một ma trận LED: ráp các LED rời lại với nhau hoặc mua các ma trận LED đã được tích hợp sẵn vào trong một vỏ. Khi ráp các LED rời lại thành ma trận thì giá thành tuy có rẻ nhưng lại không được thẩm mỹ cho lắm: độ sáng không đồng đều khi nhìn ở các góc nhìn khác nhau, độ sáng giữa các LED cũng không giống nhau; và không đạt được các tiêu chuẩn tối ưu về kỹ thuật: mạch điện phức tạp vì có quá nhiều chân đưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 15

  1. CHÖÔNG 15: BAÛNG ÑEØN I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ MA TRAÄN LED: Do ñeà taøi laø maïch quang baùo neân ta phaûi duøng baûng ñeøn ñeå hieån thò (baûng ñeøn söû duïng ôû ñaây laø ma traän LED). Coù hai caùch ñeå coù ñöôïc moät ma traän LED: raùp caùc LED rôøi laïi vôùi nhau hoaëc mua caùc ma traän LED ñaõ ñöôïc tích hôïp saün vaøo trong moät voû. Khi raùp caùc LED rôøi laïi thaønh ma traän thì giaù thaønh tuy coù reû nhöng laïi khoâng ñöôïc thaåm myõ cho laém: ñoä saùng khoâng ñoàng ñeàu khi nhìn ôû caùc goùc nhìn khaùc nhau, ñoä saùng giöõa caùc LED cuõng khoâng gioáng nhau; vaø khoâng ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån toái öu veà kyõ thuaät: maïch ñieän phöùc taïp vì coù quaù nhieàu chaân ñöa ra ngoaøi. Khi söû duïng ma traän LED ñöôïc tích hôïp saün thì ta seõ khaéc phuïc ñöôïc taát caû caùc khuyeát ñieåm veà thaåm myõ cuõng nhö kyõ thuaät cuûa ma traän duøng LED rôøi: ñoä saùng ñoàng ñeàu cho taát caû caùc LED (ñieàu naøy chæ coù tính chaát töông ñoái nhöng ta cuõng khoù coù theå phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau naøy baèng maét thöôøng), caùc LED saùng ñeàu nhö nhau ôû moïi goùc nhìn, ñaït caùc tieâu chuaån yeâu caàu veà kyõ thuaät: do ñöôïc tích hôïp vaøo trong cuøng moät voû neân caùc ñöôøng maïch beân trong LED ñöôïc veõ vôùi ñoä chính xaùc cao, soá löôïng chaân ñöa ra ngoaøi ít hôn nhieàu so vôùi ma traän duøng LED rôøi. Vaø moät ñieàu nöõa raát quan troïng laø khi caàn hieån thò hai maøu treân baûng ñeøn (nhö yeâu caàu cuûa ñeà taøi naøy) thì ta khoù coù theå thöïc hieän ñöôïc ñoái vôùi LED rôøi nhöng vôùi ma traän LED tích hôïp thì laïi coù saün treân thò tröôøng, giaù laïi khoâng cao hôn so vôùi ma traän LED moät maøu laø bao nhieâu, giaù taïi thôøi ñieåm hieän nay (thaùng 2/2000): ma traän LED côõ trung moät maøu ñoû: 22 000ñ, ma traän LED cuøng côõ nhöng coù hai maøu xanh-ñoû: 25 000ñ. Ngoaøi ra, ñeå hieån thò caùc baûng ñeøn lôùn thì ta coù theå duøng caùc boùng ñeøn tim nung raùp laïi thaønh ma traän. Tuy nhieân, do ñieàu
  2. kieän kinh teá vaø thôøi gian coù haïn neân ñeà taøi naøy chæ döøng laïi ôû möùc hieån thò caùc baûng ñeøn côõ nhoû. Vôùi nhöõng öu ñieåm vöôït troäi nhö treân thì ma traän LED tích hôïp ñöôïc duøng ñeå thay theá cho ma traän LED rôøi ôû ñeà taøi naøy laø ñieàu hieån nhieân. Ñeå vieäc söû duïng ma traän LED ñöôïc toái öu thì tröôùc tieân ta phaûi bieát ñöôïc keát caáu beân trong cuûa noù nhö theá naøo (caùch thöùc caùc LED noái laïi vôùi nhau), sô ñoà chaân cuûa noù ra sao. Phaàn sau ñaây seõ trình baøy roõ veà nhöõng ñieàu naøy. Do ñeà taøi söû duïng ma traän LED hai maøu neân ôû ñaây chæ giôùi thieäu veà loaïi ma traän LED naøy. Sau ñaây laø sô ñoà chaân vaø caùch keát noái beân trong cuûa noù. Kñ1 c a b d Kx3 Kx4 Kñ5 Kx5 SÔ ÑOÀ CHAÂN CUÛA MA TRAÄN LED HAI MAØU XANH-ÑOÛ Kx1 Kx2 Kñ2Kñ3f g Kñ4 e h
  3. Hình treân laø sô ñoà chaân cuûa ma traän LED 5x8 hai maøu xanh-ñoû vaø hai hình aûnh thöïc teá cuûa ma traän LED nhìn töø treân xuoáng. Trong thöïc teá thì ma traän LED coù hai loaïi nhö treân (coù thöù töï caùc chaân ñaûo nhau tuy nhìn caáu taïo beân ngoaøi gioáng heät nhau) neân tröôùc khi raùp vaøo maïch thì caàn duøng VOM kieåm tra a tröôùc. Caùc khôùp noái ôû boán caïnh cho pheùp gheùp noái nhieàu ma traän laïi vôùi nhau, vaø chæ coù nhöõng ma traän coù cuøng thöù töï chaân thì môùi hoaït ñoäng oån ñònh ñöôïc khi raùp chung vaøo maïch. b c d e f g h Kñ1 Kx1 Kñn: Cathode cuûa coät LED ñoû thöù n. Kxn: Cathode cuûa coät LED xanh thöù n.
  4. a, b,…,h: Anode cuûacaùc haøng LED töø haøng thöù nhaát ñeán haøng thöù taùm. Ñeà taøi naøy chæ hieån thò chöõ coù côõ laø 5x7 nhöng maïch in ñöôïc thieát keá vôùi ma traän LED 5x8 ñeå sau naøy khi caàn hieån thò côõ chöõ lôùn hôn thì khoâng caàn thieát phaûi söûa maïch laïi. II. BAÛNG KIEÅU KYÙ TÖÏ: Vieäc theå hieän kieåu kyù töï trong thöïc teá coù nhieàu caùch thöïc hieän, tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu, muïc ñích hieån thò. Khi caàn hieån thò tieáng Anh (chöõ khoâng coù daáu) thì coù theå duøng ma traän loaïi 5x7, 5x8. Khi caàn hieån thò tieáng Vieät (chöõ coù daáu) thì ta coù theå duøng caùc ma traän coù ñoä phaân giaûi cao nhö 8x12, 8x14 hoaëc cuõng coù theå duøng hai loaïi ma traän ôû treân cuõng ñöôïc. Ñeå chöõ hieån thò ñöôïc ñeïp hôn, ñeà taøi naøy söû duïng kieåu chöõ côõ 5x7, coù daáu vaø chæ hieån thò caùc chöõ thöôøng (khoâng hieån thò caâu vaên baûn toaøn caùc chöõ vieát hoa). Hình veõ sau giôùi thieäu kieåu chöõ cuõng nhö caùch maõ hoùa kyù töï khi vieát chöông trình naïp vaøo EPROM. Ñeå ñeà taøi ñöôïc ngaén goïn neân ôû ñaây chæ giôùi thieäu caùc chöõ ñöôïc hieån thò treân baûng ñeøn. 1E 21 21 21 12 3F 04 04 04 38 1C 20 22 21 3C 18 24 24 24 28 3C 04 3C 04 38 1C 21 22 20 3C 02 3C04 04 04 38 48 54 54 54 38
  5. 3C04 04 04 38 18 25 26 25 3C 3C 04 3C 04 38 3C 04 3C 04 38 18 24 24 26 19 04 3C 32 29 29 29 26 1E 21 21 21 1E 1E 21 21 21 1E 1E 21 21 21 1E 1E 21 21 21 12 1E 21 21 21 12 3C04 04 04 38 3F 04 04 04 38
  6. 01 01 3F 01 01 3F 04 04 04 38 00 3D 02 3C04 04 04 38 Treân ñaây chæ laø caùc maõ hoùa cuûa chöõ maøu xanh treân baûng ñeøn, ñeå coù caùc chöõ maøu ñoû treân baûng ñeøn thì ta phaûi maõ hoùa caùc chöõ laïi baèng caùch theâm caùc bit 1 ôû haøng thöù 8 cuûa ma traän (khoâng hieån thò ôû baûng ñeøn). Ví duï nhö khi muoán hieån thò soá 2000 maøu ñoû treân baûng ñeøn thì ta laøm nhö sau: B2A9A9A9A6 9E A1A1A19E 9E A1A1A19E 9E A1A1A19E Caùc oâ coù daáu chaám ñen bieåu thò cho bit 1 cuûa döõ lieäu töø EPROM gôûi ra, caùc oâ khoâng coù chaám bieåu thò cho bit 0.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản