Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
214
lượt xem
112
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IC 74138 là loại IC dùng giải mágiãi đa hợp (Đecoểmultiplể/) 14 m việc được với tần số cao, nó đặc là biệt thích hợp khi dùng làm bộ giải mã địa chỉ tác động vào chân chọn IC (Chip Select) của các IC nhớ lưỡng cực. IC 74138 có sơ đồ chân như sau... VCC, GND: dùng cấp nguồn cho IC hoạt động. VCC được nối đến cực dương của nguồn (+5V do là IC họ TTL), GND được nối đến cực âm của nguồn (0V). A0, A1, A2: các ngõ vào chọn trạng thái ngõ ra (có thể coi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 4

  1. Chương 4: IC 74138 * Giôùi thieäu IC 74138: IC 74138 laø loaïi IC duøng giaûi maõ/giaûi ña hôïp (Decoder/Demultiplexer) 14 m vieäc ñöôïc vôùi taàn soá cao, noù ñaëc laø bieät thích hôïp khi duøng laøm boä giaûi maõ ñòa chæ taùc ñoäng vaøo chaân choïn IC (Chip Select) cuûa caùc IC nhôù löôõng cöïc. IC 74138 coù sô ñoà chaân nhö sau: 16 15 13 12 11 10 9 VCC O0\ O1\ O2\ O3\ O4\ O5\ O6\ 74138 A0 A1 A2 E1\ E2\ E3 O7\ GND 1 2 3 4 5 6 7 8 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC 74138 Chöùc naêng caùc chaân cuûa IC 74138: VCC, GND: duøng caáp nguoàn cho IC hoaït ñoäng. VCC ñöôïc noái ñeán cöïc döông cuûa nguoàn (+5V do laø IC hoï TTL), GND ñöôïc noái ñeán cöïc aâm cuûa nguoàn (0V). A0, A1, A2: caùc ngoõ vaøo choïn traïng thaùi ngoõ ra (coù theå coi nhö ñaây laø caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa IC 74138). Toå hôïp traïng thaùi logic cuûa 3 ngoõ vaøo naøy ta seõ ñöôïc 8 traïng thaùi logic khaùc nhau ôû 8 ngoõ ra cuûa IC (23 = 8). E1, E2, E3: 3 ngoõ vaøo ñieàu khieån IC. IC chæ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng bình thöôøng khi caû 3 chaân naøy ñeàu ôû möùc logic cho pheùp IC hoaït ñoäng (cuï theå laø E1, E2 ôû möùc logic thaáp, E3 ôû möùc logic cao). Chæ caàn 1 trong 3 chaân naøy ôû möùc logic khoâng phuø hôïp thì IC seõ bò caám ngay laäp töùc (taát caû caùc ngoõ ra ñeàu ôû möùc logic cao) baát chaáp traïng thaùi ôû caùc ngoõ vaøo coøn laïi.
  2. O0 – O7: caùc ngoõ ra cuûa IC. Tuøy thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa caùc ñöôøng ñòa chæ maø ta coù traïng thaùi ôû ngoõ ra töông öùng. Khi IC ñang hoaït ñoäng bình thöôøng (caû 3 chaân ñieàu khieån ñeàu ôû möùc logic cho pheùp) thì taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh chæ coù moät ngoõ ra duy nhaát ñöôïc ôû möùc logic thaáp, taát caû caùc ngoõ coøn laïi ñeàu phaûi ôû möùc logic cao. IC 74138 coù sô ñoà moâ taû hoaït ñoäng beân trong nhö sau: A2 A1 A0 E1\ E2\ E3 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 Baûng traïng thaùi cuûa IC 74138: INPUTS OUTPUTS
  3. E E E A 0 A 1 A 2 O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 1\ 2\ 3 \ \ \ \ \ \ \ \ H x X x x x H H H H H H H H X H x x x x H H H H H H H H X x L x x x H H H H H H H H L L H L L L L H H H H H H H L L H H L L H L H H H H H H L L H L H L H H L H H H H H L L H H H L H H H L H H H H L L H L L H H H H H L H H H L L H H L H H H H H H L H H L L H L H H H H H H H H L H L L H H H H H H H H H H H L H: HIGH Voltage Level. L: LOW Voltage Level. x: Don’t care. * Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa IC 74138: Döïa vaøo baûng traïng thaùi ta thaáy: chæ caàn 1 trong 3 chaân cho pheùp (E1, E2, E3) ôû traïng thaùi caám (khoâng cho pheùp IC hoaït ñoäng) thì taát caû caùc ngoõ ra cuûa IC 74138 ñeàu ôû möùc logic cao baát chaáp traïng thaùi logic cuûa caùc chaân ñòa chæ (A0, A1, A2). Chaúng haïn nhö khi chaân E1 ôû möùc logic cao thì taát caû caùc ngoõ ra cuûa IC ñeàu ôû möùc logic cao, baát chaáp traïng thaùi cuûa caùc chaân coøn laïi nhö: E2, E3, A0, A1, A2. Ta nhaän thaáy khi caû 3 ñöôøng ñòa chæ ñeàu ôû möùc logic thaáp 00h (vôùi ñieàu kieän laø caùc ngoõ vaøo ñieàu khieån ñeàu phaûi ôû möùc
  4. logic thích hôïp ñeå IC hoaït ñoäng) thì chæ coù duy nhaát moät ngoõ ra ñaàu tieân laø ôû möùc logic thaáp, taát caû caùc ngoõ ra coøn laïi ñeàu ôû möùc logic cao. Khi ñòa chæ ñöa vaøo IC taêng leân moät (01h) thì möùc logic thaáp naøy ñöôïc chuyeån ñeán ngoõ ra thöù hai vaø cuõng chæ coù duy nhaát ngoõ ra naøy ôû möùc logic thaáp. Khi ñòa chæ ñöa vaøo IC laø 08h thì möùc logic thaáp seõ ôû ngoõ ra cuoái cuøng (O7). Nhö vaäy, möùc logic thaáp ôû ngoõ ra seõ di chuyeån töông öùng vôùi ñòa chæ ñöa vaøo IC. V. IC 74373: * Giôùi thieäu IC 74373: IC 74373 goàm 8 maïch choát laø caùc Flip-Flop cuøng vôùi 8 boä ñeäm ngoõ ra 3 traïng thaùi. IC naøy coù hai chaân ñieàu khieån: moät chaân cho pheùp nhaäp döõ lieäu vaøo IC, chaân coøn laïi quyeát ñònh vieäc xuaát döõ lieäu cuûa IC, caû hai chaân naøy laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. Traïng thaùi logic ôû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa IC khoâng ñaûo nhau. IC 74373 coù sô ñoà chaân nhö sau: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 VCC O8 D8 D7 O7 O6 D6 D5 O5 LE 74373 OE\ O1 D1 D2 O2 O3 D3 D4 O4 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC 74373 Chöùc naêng caùc chaân cuûa IC nhö sau:
  5. VCC, GND: töông töï nhö caùc IC treân, hai chaân naøy cuõng duøng ñeå caáp nguoàn nuoâi cho IC, VCC cuõng noái vôùi +5V, GND ñöôïc noái mass. LE: latch enable, chaân cho pheùp choát döõ lieäu. Khi chaân naøy ôû möùc logic cao thì döõ lieäu môùi ñöôïc pheùp nhaäp vaøo IC, khi noù ôû möùc logic thaáp thì döõ lieäu môùi khoâng ñöôïc pheùp nhaäp vaøo vaø döõ lieäu cuõ (ñaõ ñöôïc ñöa vaøo tröôùc ñoù) vaãn coøn ôû ngoõ ra cuûa noù. OE: output enable, chaân cho pheùp xuaát döõ lieäu. Khi chaân naøy ôû möùc logic thaáp thì döõ lieäu ôû ngoõ ra cuûa Flip-Flop (beân trong IC) ñöôïc ñöa ra ngoaøi. Ngöôïc laïi, khi chaân naøy ôû möùc logic cao thì döõ lieäu khoâng ñöôïc pheùp ñöa ra ngoaøi vaø taát caû caù ngoõ ra ñeàu ôû traïng thaùi toång trôû cao. D1 – D8: data inputs, caùc ngoõ vaøo cuûa IC. Döõ lieäu ñöôïc ñöa vaøo IC thoâng qua caùc ngoõ naøy. O1 – O8: outputs, caùc ngoõ ra töông öùng vôùi caùc ngoõ vaøo treân. Cuï theå laø ngoõ ra O1 töông öùng vôùi ngoõ vaøo D1, O2 töông öùng vôùi D2,… O8 töông öùng vôùi D8. IC 74373 coù sô ñoà noäi boä nhö sau: D1 D2 D8 D D D LATCH O O O ENABLE G G G LE OUTPUT ENABLE OE O1 O2 O8 SÔ ÑOÀ MOÂ TAÛ HOAÏT ÑOÄNG BEÂN TRONG CUÛA IC 74373
  6. Baûng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa IC 74373: OUTPUT LATC ENABLE H Dn On (OE) ENAB LE (LE) L H H H L H L L L L X Q0 H X X Z H: HIGH Voltage Level. L: LOW Voltage Level. Z: High Impedence (toång trôû cao). X: Immaterial (khoâng quan troïng). Dn: ngoõ vaøo thöù n cuûa IC. On: ngoõ ra thöù n (töông öùng ngoõ vaøo thöù n) . * Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa IC 74373: Döïa vaøo baûng traïng thaùi ta nhaän thaáy döõ lieäu môùi chæ ñöôïc pheùp truyeàn qua IC khi caû hai chaân ñieàu khieån (LE vaø OE) ôû möùc logic thích hôïp: LE ôû möùc logic cao, OE ôû möùc logic thaáp. Khi caû hai chaân ñieàu khieån ôû traïng thaùi naøy thì döõ lieäu ôû ngoõ vaøo seõ ñöôïc ñöa vaøo beân trong IC (truyeàn qua caùc Flip-Flop) vaø ñöa thaúng ra ngoaøi thoâng qua caùc coång ñeäm ngoõ ra 3 traïng thaùi. Khi chaân OE ôû möùc logic thaáp (cho pheùp) maø chaân LE cuõng ôû möùc logic thaáp (caám) thì döõ lieäu ôû ngoõ ra cuûa IC laø döõ
  7. lieäu cuõ (vöøa môùi ñöôïc truyeàn qua IC). Luùc naøy döõ lieäu môùi ôû ngoõ vaøo seõ khoâng ñöôïc pheùp nhaäp vaøo IC. Ngöôïc laïi, khi chaân OE ôû möùc logic cao thì ngoõ ra cuûa IC seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao, baát chaáp traïng thaùi logic cuûa caùc ngoõ vaøo coøn laïi. Maëc duø ngoõ ra ôû traïng thaùi toång trôû cao nhöng döõ lieäu ôû ngoõ vaøo (neáu coù) vaãn ñöôïc pheùp ñöa vaøo IC (ñöa ñeán ngoõ ra cuûa caùc Flip-Flop ôû beân trong IC). Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc pheùp truyeàn ñeán ngoõ ra khi chaân OE veà laïi möùc logic thaáp. Khi caû hai chaân ñieàu khieån ñeàu ôû traïng thaùi caám (chaân OE ôû möùc logic cao, chaân LE ôû möùc logic thaáp) thì ngoõ ra seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao vaø ngoõ vaøo seõ khoâng ñöôïc pheùp nhaäp döõ lieäu môùi vaøo. Nhö vaäy, ôû traïng thaùi naøy thì IC hoaøn toaøn khoâng giao tieáp vôùi baát kyø linh kieän naøo khaùc ôû caû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản