Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
147
lượt xem
80
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CE: chip enable, chân chọn IC. Chỉ ở trạng thái chờ và cấm nạp trình thì chân này mới ở mức logic cao, các trạng thái còn lại thì nó phải ở mức logic thấp. Khi CE được đưa lên mức logic cao thì các ngõ ra của ẺPOM sẽ ở trạng thái tổng trở cao, bất chấp trạng thái logic ở các ngõ vào còn lại. OEVPP/: chân này có hai chức năng là cho phép xuất dữ liệu và điều khiển nạp trình. Khi ẺPOM đang đọc dữ liệu thì chân này phải ở mức logic thấp, còn khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 7

  1. Chương 7: KHAÛO SAÙT VAØI EPROM THOÂNG DUÏNG 1. EPROM 2732: EPROM 2732 laø moät IC nhôù coù dung löôïng 4 Kbyte, goàm 12 ñöôøng ñòa chæ, 24 chaân. Caùc chaân ñöôïc saép xeáp nhö sau:
  2. 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 VCC A8 A9 A11 A10 CE D7 D6 D5 D4 D3 OE/VPP 2732 1 2 3 5 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 2732 EPROM 2732 coù baûng traïng thaùi hoaït ñoäng nhö sau: CE OE/VPP VCC Outputs Pins (18) (20) (24) (9 ~11, 13 MODE ~17) Read VIL VIL +5V Dout Standby VIH Don’t Care +5V High Z Program VIL VPP +5V Din Program VIL VIL +5V Dout Verify Program VIH VPP +5V High Z Inhibit Chöùc naêng caùc chaân: VCC, GND: laø hai chaân caáp nguoàn cho EPROM, VCC noái vôùi +5V, GND noái mass (0V). Nguoàn nuoâi cho EPROM caàn coù
  3. ñoä oån ñònh cao. Khi caáp nguoàn thì phaûi luoân luoân ñuùng cöïc tính, khoâng ñöôïc pheùp sai. CE: chip enable, chaân choïn IC. Chæ ôû traïng thaùi chôø vaø caám naïp trình thì chaân naøy môùi ôû möùc logic cao, caùc traïng thaùi coøn laïi thì noù phaûi ôû möùc logic thaáp. Khi CE ñöôïc ñöa leân möùc logic cao thì caùc ngoõ ra cuûa EPROM seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao, baát chaáp traïng thaùi logic ôû caùc ngoõ vaøo coøn laïi. OE/VPP: chaân naøy coù hai chöùc naêng laø cho pheùp xuaát döõ lieäu vaø ñieàu khieån naïp trình. Khi EPROM ñang ñoïc döõ lieäu thì chaân naøy phaûi ôû möùc logic thaáp, coøn khi naïp chöông trình thì chaân naøy phaûi ôû möùc logic cao (VPP, giaù trò VPP naøy ñöôïc nhaø saûn xuaát quy ñònh). A0 ~ A11: caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM, khi naïp chöông trình hoaëc truy xuaát döõ lieäu thì ñeàu caàn caùc ñöôøng ñòa chæ naøy. Khi aùp ñòa chæ oâ nhôù caàn truy xuaát hoaëc caàn naïp chöông trình vaøo thì caùc boä giaûi maõ haøng vaø giaûi maõ coät beân trong EPROM seõ choïn laáy teá baøo nhôù ôû ñuùng ñòa chæ caàn truy xuaát hoaëc naïp trình ñeå töø ñoù döõ lieäu ñöôïc laáy ra (luùc truy xuaát) hoaëc naïp vaøo (khi naïp trình). D0 ~ D7: caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa EPROM. Khi EPROM ñang naïp trình thì noù coù nhieäm vuï ñöa döõ lieäu vaøo beân trong EPROM, coøn khi ñang ñoïc thì noù laïi laáy döõ lieäu töø beân trong EPROM ñöa ra ngoaøi. Do khi ôû traïng thaùi chôø thì caùc ñöôøng döõ lieäu naøy seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao neân ta coù theå maéc song song caùc ngoõ ra cuûa nhieàu EPROM laïi vôùi nhau ñöôïc, ñieàu naøy raát thieát thöïc vôùi nhöõng öùng duïng caàn nhieàu boä nhôù. 2. EPROM 2764: EPROM 2764 coù dung löôïng nhôù lôùn gaáp ñoâi EPROM 2732 (8 Kbyte), noù coù taát caû laø 28 chaân. Trong ñoù coù 13 chaân
  4. ñöôïc duøng laøm ñöôøng ñòa chæ, 8 chaân laøm ñöôøng döõ lieäu, caùc chaân coøn laïi duøng caáp nguoàn vaø ñieàu khieån. EPROM 2764 coù sô ñoà chaân nhö sau: 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 VCC PGM\ NC A8 A9 A11 OE A10 CE D7 D6 D5 D4 D3 1 2764 2 3 5 VPP A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 2764 EPROM 2764 coù baûng traïng thaùi nhö sau: Mode CE OE PG VPP VCC Outputs Pins (20 (22 M (11) (28) (11~13, ) ) (27) 15~19) Read VIL VIL VIH VCC VCC Dout Standby VIH X X VCC VCC High Z Program VIL X VIL VPP VCC Din Program VIL VIL VIH VPP VCC Dout Verify VIH X X VPP VCC High Z Program Inhibit Chöùc naêng caùc chaân cuûa EPROM:
  5. VCC, GND: caáp nguoàn cho EPROM, +5V cho VCC, GND noái mass. CE: chaân choïn IC. Cuõng gioáng nhö EPROM 2732, chaân naøy chæ ôû möùc logic cao khi ôû traïng thaùi chôø hoaëc caám naïp trình. Khi EPROM ôû caùc traïng thaùi coøn laïi thì chaân naøy ôû möùc logic thaáp. OE: chaân cho pheùp xuaát döõ lieäu ra ngoaøi. Khi ôû traïng thaùi ñoïc hoaëc kieåm chöông trình (ôû caû hai traïng thaùi naøy EPROM ñeàu xuaát döõ lieäu) thì chaân OE phaûi ôû möùc logic thaáp. ÔÛ caùc traïng thaùi coøn laïi cuûa EPROM thì möùc logic cuûa chaân naøy khoâng quan troïng (möùc logic thaáp hay cao ñeàu khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình laøm vieäc cuûa EPROM). PGM: chaân ñieàu khieån vieäc naïp trình cuûa EPROM. Khi EPROM ñang ñoïc döõ lieäu thì PGM ôû möùc logic cao (VCC). Khi ñang naïp chöông trình thì PGM ñöôïc haï xuoáng möùc thaáp trong khoaûng thôøi gian 50 ms. Moãi laàn coù xung naøy thì döõ lieäu ñöôïc ñöa vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ töông öùng vôùi ñòa chæ ñang ñaët vaøo EPROM. VPP: ôû traïng thaùi ñoïc (Read) hoaëc chôø (Standby) thì VPP = VCC, khi ôû traïng thaùi naïp chöông trình (Program), kieåm chöông trình (Program Verify) hoaëc caám naïp chöông trình (Program Inhibit) thì VPP = VPP, giaù trò VPP naøy tuøy thuoäc töøng loaïi EPROM vaø ñöôïc nhaø saûn xuaát cung caáp. A0 ~ A12: caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM. Luùc naïp trình cuõng nhö truy xuaát döõ lieäu ñeàu caàn ñòa chæ cho EPROM. Chính nhôø caùc ñöôøng ñòa chæ naøy maø döõ lieäu beân trong EPROM ñöôïc toå chöùc moät caùch coù traät töï, giuùp cho vieäc truy xuaát döõ lieäu naøy ñöôïc thöïc hieän moät caùch deã daøng.
  6. D0 ~ D7: caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa EPROM, nhaän döõ lieäu ñöa vaøo EPROM khi naïp chöông trình vaø ñöa döõ lieäu ra khi EPROM ôû traïng thaùi ñoïc. NC: No internal Conection, chaân naøy ñöôïc ñeå troáng (khoâng noái vôùi baát kyø chaân naøo khaùc). 3. EPROM 27128: EPROM 27128 coù dung löôïng nhôù laø 16 Kbyte, soá löôïng chaân cuõng nhö caùch boá trí caùc chaân gioáng heät nhö EPROM 2764, chæ coù chaân NC cuûa EPROM 2764 ñöôïc thay baèng chaân A13 (ñöôøng ñòa chæ cuoái cuøng) cuûa EPROM 27128. EPROM 27128 coù sô ñoà chaân nhö sau: 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 VCC PGM\ A13 A8 A9 A11 OE\ A10 CE\ D7 D6 D5 D4 D3 27128 1 2 3 5 VPP A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SÔ ÑOÀ CHAÂN EPROM 27128 Baûng traïng thaùi, chöùc naêng caùc chaân, caùch truy xuaát döõ lieäu cuõng nhö naïp trình cuûa EPROM 27128 ñeàu gioáng vôùi EPROM 2764.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản