Thiết Kế Web Với Joomla part 17

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
199
lượt xem
151
download

Thiết Kế Web Với Joomla part 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo mật cho trang quản trị Joomla! bằng cookie Ý tưởng của giải pháp này là: Sử dụng chứng thực bằng cookie ngăn chặn mọi truy cập trực tiếp tới vùng quản trị Joomla! bằng đường dẫn /administrator (VD: http://yoursite.com/joomla/administrator).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết Kế Web Với Joomla part 17

  1. Part 18 Bảo mật cho trang quản trị Joomla! bằng cookie Ý tưởng của giải pháp này là: Sử dụng chứng thực bằng cookie ngăn chặn mọi truy cập trực tiếp tới vùng quản trị Joomla! bằng đường dẫn /administrator (VD: http://yoursite.com/joomla/administrator). Thay vào đó phải truy cập gián tiếp thông qua một đường dẫn chỉ mình bạn biết (chẳng hạn http://yoursite.com/joomla/secret/yoursite.php). Bước 1: Tạo một thư mục bí mật chẳng hạn [Joomla]/secret Thư mục này nằm cùng mức với thư mục /administrator Collection by traibingo 112
  2. Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một thư mục có sẵn (chẳng hạn thư mục /language) Bước 2: Tạo một file "yoursite.php" trong thư mục bí mật trên với nội dung sau: < ?php $admin_cookie_code="abcdef123456"; setcookie("YoursiteAdminSession",$admin_cookie_code,0,"/"); header("Location: /administrator/index.php"); ?> Bạn nên đổi cặp giá trị cookie "YoursiteAdminSession" & "abcdef123456" bằng những chuỗi ký tự bất kỳ (gồm ký tự chữ cái và ký tự số) để tránh hacker sử dụng công cụ chèn trực tiếp cookie trên vào trình duyệt. Bạn cũng có thể sử dụng một cái tên khác chứ không nhất thiết phải là "yoursite.php" :) Bước 3: Thêm nội dung sau tới file ".htaccess" của thư mục /administrator RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/administrator RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !YoursiteAdminSession=abcdef123456 RewriteRule .* - [L,F] Trong trường hợp HOSTING của bạn không hỗ trợ file .htaccess hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ. Khi cần truy cập vào trang quản trị hãy gõ đường dẫn: http://yoursite/secret/yoursite.php  VD: http://yoursite.com/secret/yoursite.php Reference: http://forum.joomla.org/ Collection by traibingo 113
  3. Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory) Để đảm bảo an toàn cho các file và thư mục trong Joomla!, tránh sự nhóm ngó của các hacker thì một trong các yêu cầu quan trọng và phải luôn lưu ý đó là CHMOD cho đúng. Thông thường chúng ta cần thiết lập CHMOD 755 cho các thư mục và CHMOD 644 cho các file. CHMOD là gì? CHMOD= 755 là gì? CHMOD = 644 là gì? CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau:  "Read" (Đọc): viết tắt là "r", và được biểu diễn bằng số 4  "Write" (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là "w", và được biểu diễn bằng số 2  "Execute" (Thực thi): viết tắt là "x", và được biểu diễn bằng số 1 CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:  "Owner" - chủ sở hữu của file/thư mục,  "Group" - Nhóm mà Owner là thành viên,  "Public / Others/ Everybody": những người còn lại. Collection by traibingo 114
  4. CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục Lưu ý: Khái niệm CHMOD không tồn tại trên hệ thống Windows, mà chỉ có trên các hệ thống Unix/Linux CHMOD = 755 cho các thư mục có nghĩa là:  7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);  5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)  5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute) Collection by traibingo 115
  5. CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục CHMOD = 644 cho các tệp (file) có nghĩa là:  6 = 4 + 2 + 0 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc tệp (read); chỉnh sửa tệp (write)  4 = 4 + 0 + 0 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc tệp (read)  4 = 4 + 0 + 0 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc tệp (read) Collection by traibingo 116
  6. CHMOD 644 (rw- r-- r--) cho file CMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng một file PHP Tạo một file "chmod.php" nằm trong thư mục mà bạn cần CHMOD cho toàn bộ các file, thư mục bên trong nó với nội dung như sau: Sau đó thực thi các dòng lệnh trên bằng cách mở link tới file này. VD: http://yoursite.com/joomla/chmod.php CHMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng dòng lệnh Collection by traibingo 117
  7. Nếu bạn là người quản trị server hoặc có thể thực thi dòng lệnh thông qua SSH thì trước tiên bạn cần chuyển đến thư mục Joomla bằng lệnh "cd" (change directory), sau đó bạn có thể dùng các lệnh sau: find . -type d -exec chmod 755 {} \; // dùng để CHMOD cho các thư mục find . -type f -exec chmod 644 {} \; // dùng để CHMOD cho các file hoặc find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775 // dùng để CHMOD cho các thư mục find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664 // dùng để CHMOD cho các file hoặc chmod -R 755 ./* // dùng để CHMOD tất cả các thư mục và file find . -type f -exec chmod 644 {} \; // dùng để CHMOD cho các file CHMOD bằng các trình quản lý file như "File Manager", "FileZilla"... Đối với FileZilla:  Chọn"Recurse into subdirectories" để áp dụng thao tác CHMOD cho cả các thư mục con  Chọn "Apply to all files and directories" để áp dụng thao tác CHMOD cho tất cả các file và thư mục  Chọn "Apply to files only" để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các file  Chọn "Apply to directories only" để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các thư mục Collection by traibingo 118
  8. CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng FileZilla Collection by traibingo 119
  9. CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng "File Manager" Collection by traibingo 120
Đồng bộ tài khoản