Thoả thuận 33/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
41
lượt xem
2
download

Thoả thuận 33/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thoả thuận số 33/LPQT về Dự án đào tạo tiền du học Ôxtrâylia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận 33/LPQT

 1. I U Ư C QU C T C A B NGO I GIAO S 33/LPQT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2003 V THO THU N GI A VI T NAM VÀ ÔXTRÂYLIA Tho thu n b sung gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Ôxtrâylia v D án ào t o ti n du h c Ôxtrâylia có hi u l c t ngày 14 tháng 7 năm 2003. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LU T PHAP VÀ I U Ư C QU C T Tr n Duy Thi THO THU N B SUNG GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH ÔXTRÂYLIA V D ÁN ÀO T O TI N DU H C ÔXTRÂYLIA 1. i u kho n chung B n tho thu n b sung này th hi n nh ng hi u bi t và ý nh c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (CPVN) và Chính ph Ôxtrâylia (CPÔ) v trách nhi m tương ng và nh ng óng góp c a hai bên i v i D án ào t o ti n du h c Ôxtrâylia (sau ây g i t t là "ADS PREP") Vi t Nam. Phù h p v i m c ích và ưu tiên c a CPVN và Chương trình Vi n tr Ôxtrâylia, m c ích bao trùm c a D án này nh m tr giúp CPVN thông qua vi c góp ph n phát tri n ngu n nhân l c trong các lĩnh v c tr ng i m ã ư c hai Chính ph nh t trí trong chương trình h p tác phát tri n Vi t Nam - Ôxtrâylia. C th , D án s chuNn b cho các h c viên ư c trao h c b ng ADS vào h c t i Ôxtrâylia thông qua vi c cung c p ào t o chuyên sâu trong nư c và s p x p h vào các khoá h c thích h p v i s tr giúp thư ng xuyên. D án này s ư c mô t và chi ti t hoá hơn t i Ph l c 1 c a B n Tho thu n này. B n tho thu n b sung này ư c ký k t nh m th c hi n và là i tư ng i u ch nh c a các i u kho n ghi trong B n Ghi nh v H p tác phát tri n gi a CPVN và CPÔ ký t i Canberra ngày 27 tháng 5 năm 1993 (B n Ghi nh ). 2. Cơ quan th c hi n Các cơ quan th c hi n D án này bao g m:
 2. V phía CPVN: Cơ quan i u hành: B Giáo d c và ào t o (MOET) Cơ quan th c hi n: Trư ng i h c Ngo i ng Hà N i V phía CPÔ: Cơ quan i u hành: Cơ quan phát tri n qu c t Ôxtrâylia thu c B Ngo i giao và Thương m i (AusAID) Cơ quan th c hi n: Nhà th u Qu n lý Ôxtrâylia do AusAID tuy n ch n k t h p ý ki n tư v n c a CPVN. 3. nh nghĩa Các nh nghĩa sau ây ư c dùng trong B n Tho thu n b sung này: (a) "Nhân viên D án Ôxtrâylia" là công dân Ôxtrâylia ho c nh ng ngư i thư ng trú t i Ôxtrâylia, ho c nh ng ngư i khác không ph i là công dân Vi t Nam ho c không thư ng trú t i Vi t Nam, ang làm vi c t i Vi t Nam cho các ho t ng n m trong khuôn kh c a B n Th o thu n b sung này mà lương b ng ho c các chi phí khác c a h ư c trích t ph n óng góp c a CPÔ cho các ho t ng c a D án; (b) "Trang thi t b c a Ôxtrâylia cho D án" là thi t b , v t tư và các hàng hoá khác ph c v cho vi c th c hi n D án. Chi phí cho các trang thi t b này n m trong ph n óng góp c a CPÔ cho D án; (c) "Nhà th u Ôxtrâylia" là nhà th u ã ký h p ng v i AusAID - ngư i i di n cho CPÔ - th c hi n d án; (d) T t c các s li u v ti n ghi trong văn b n này ư c tính b ng ôla Ôxtrâylia (AUD), tr phi ư c ghi khác i. 4. Qu n lý và i u ph i Khuôn kh qu n lý và i u ph i c a D án ư c chi ti t Ph l c 2 c a Tho thu n b sung này. 5. óng góp óng góp c a CPVN và CPÔ ư c ghi chi ti t Ph l c 3 và Ph l c 4 c a B n Tho thu n b sung này. Ư c tính óng góp t i a c a CPÔ là 7,6 tri u ôla Ôxtrâylia trong th i gian 03 (ba) năm trong ó bao g m c chi phí giám sát và ánh giá D án. óng góp c a CPVN dư i d ng hi n v t. Vi c gi i ngân kho n óng góp này c a CPÔ s d a trên cơ s phê duy t c a Ngh vi n Ôxtrâylia v các kho n chi tiêu công qu thư ng niên. 6. Xem xét các óng góp
 3. Ph n óng góp c th c a hai Chính ph cho D án ADS - PREP có th ư c s a i trong su t th i gian th c hi n d án, sau khi có xu t t hai cơ quan th c hi n d án Vi t Nam và Ôxtrâylia, và ư c AusAID và B Giáo d c ào t o phê duy t. 7. Giám sát, ánh giá và xác nh hi u qu Vi c ánh giá ti n c a D án ADS - PREP s ư c ti n hành vào nh ng th i i m do các bên thu x p và thu n ti n i v i AusAID, B Giáo d c và ào t o trư ng i h c Ngo i ng Hà N i và các cơ quan h u quan c a CPVN như ư c xác nh trong quá trình th c hi n D án. Công vi c ánh giá này s ư c th c hi n b i m t nhóm ánh giá h n h p do hai Chính ph ch nh và c l p v i các nhân viên tham gia th c hi n D án. 8. Trang thi t b c a Ôxtrâylia cho D án Ngoài kho n 13 c a B n Ghi nh phác th o chi ti t các trang thi t b , v t tư k thu t và chuyên môn cho D án, các i u kho n nêu dư i ây cũng s ư c áp d ng i v i ph n trang thi t b c a Ôxtrâylia cho D án: Th c hi n Thông tư s 142/1999/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n v thu giá tr gia tăng i v i các D án vi n tr phát tri n chính th c (ODA), và Thông tư s 49/2000/TT-BTC, D án này s ư c mi n thu giá tr gia tăng (GTGT) i v i các trang thi t b cho D án ho c các d ch v cho D án. CPVN ch u trách nhi m giúp các th t c m b o các hàng hóa và d ch v cho D án ư c mi n thu giá tr gia tăng và thu nh p khNu. Khi ph i tr thu GTGT theo các yêu c u trong nư c, mà sau ó ti n thu này s ư c cơ quan thu hoàn l i, thì CPVN s m b o cho quá trình hoàn tr này ư c ti n hành k p th i và hi u qu . V i vi c th c hi n kho n 9 và 10 dư i ây, t t c các trang thi t b c a Ôxtrâylia cho D án s thu c s h u c a CPVN khi chúng không còn ư c s d ng cho các m c ích c a D án. 9. B o hành i v i b t c thi t b nào ư c cung c p th c hi n B n Tho thu n b sung này CPVN s ch u t t c các r i ro liên quan n vi c l p t và b o dư ng thi t b , tuỳ thu c vào s m b o rõ ràng c a CPÔ i v i nhà cung c p thi t b . áp l i s cam k t này, CPÔ thay m t CPVN s th c hi n các quy n có th có i v i các nhà cung c p thi t b nói trên n u phát hi n ra b t c khuy t t t nào c a thi t b . 10. S h u trí tu (a) M c dù ã ư c quy nh t i kho n 8, CPÔ s gi quy n s h u trí tu iv i trang thi t b c a Ôxtrâylia cho D án. (b) M c dù ã ư c quy nh t i kho n 8, CPÔ s c p cho CPVN gi y phép không ph i tr phí b n quy n i v i các quy n s h u trí tu i v i trang thi t b c a Ôxtrâylia cho D án do CPÔ s h u. Gi y phép này s ti p t c có giá tr cho n khi
 4. các bên có tho thu n khác và s g m c quy n s d ng s h u trí tu cho các m c tiêu c a D án như ghi Ph l c 1 m t khi CPVN cho là thích h p. 11. Nhân viên th c hi n D án ào t o ti n du h c Ôxtrâylia, CPVN s t o i u ki n thu n l i cho vi c i u ng các nhân viên Ôxtrâylia làm vi c cho D án b ng cách: (a) Xúc ti n vi c c p các văn b n c n thi t các nhân viên Ôxtrâylia làm vi c cho D án vào Vi t Nam và th c hi n công vi c c a mình. Các nhân viên ngư i Ôxtrâylia làm vi c dài h n cho D án s ư c c p th th c có giá tr nhi u l n trong th i h n m t năm; và (b) Mi n thu thu nh p ho c các lo i thu khác i v i ti n lương và tr c p c a các nhân viên Ôxtrâylia làm vi c cho D án. 12. Khi u n i CPVN s n bù cho CPÔ theo nh ng khi u n i do nhà th u c a CPÔ ưa ra i v i CPÔ v nh ng thi t h i phát sinh do vi c CPVN không th c hi n ư c nh ng cam k t c a mình trong vi c th c hi n B n Tho thu n b sung này, tr trư ng h p b t kh kháng. CPVN và CPÔ s qu n lý các y u t r i ro m t cách hi u qu nh t. 13. S a i B n Tho thu n b sung này có th ư c s a i vào b t c th i i m nào theo phương th c thư trao i gi a hai Chính ph . 14. Ch m d t Nh ng i u kho n quy nh trong B n tho thu n b sung này có th ư c ch m d t b i m t trong hai Chính ph b ng cách thông báo cho bên kia trư c 6 tháng b ng văn b n v ý nh ch m d t c a mình. 15. Hi u l c và th i h n B n Tho thu n b sung này có hi u l c k t ngày ký và D án ư c coi là b t u t ngày ó. Ph n óng góp c a Ôxtrâylia cho D án và m i cam k t khác ư c nêu t i văn b n này s ch m d t sau 36 tháng k t ngày ký B n Tho thu n b sung này ho c có th vào m t th i i m khác do hai Chính ph thu x p. D án s kéo dài ba năm k t tháng 7 năm 2003, ti p sau m t giai o n th c hi n D án b t u t tháng 5 năm 2003. Vào cu i năm th hai c a D án, ti p sau vi c ánh giá v ti n ho t ng và hi u qu c a ho t ng D án, và ư c AusAID cũng như CPVN phê duy t, D án ADS - PREP có th ư c gia h n thêm hai năm. Văn b n ti ng Anh và ti ng Vi t c a b n Tho thu n b sung này u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p n y sinh b t ng, b n ti ng Anh s ư c dùng gi i quy t
 5. b t ng. Các Ph l c kèm theo là m t ph n không tách r i c a B n Tho thu n b sung này. Ph l c 1 Mô t D án Ph l c 2 Ph i h p và qu n lý D án Ph l c 3 óng góp c a Chính ph Ôxtrâylia (CPÔ) Ph l c 4 óng góp c a Chính ph Vi t Nam (CPVN) Ký t i Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2003, thành hai b n, ti ng Anh và ti ng Vi t. PH L C 1 MÔ T D ÁN 1. B i c nh D án M c tiêu c a chương trình H p tác Phát tri n Vi t Nam Ôxtrâylia là nh m thúc Ny l i ích qu c gia c a Ôxtrâylia thông qua vi c giúp Vi t Nam gi m nghèo và t ư c tăng trư ng b n v ng. Chương trình qu c gia m i (2002 - 2006) d ki n s t p trung vào phát tri n nông thôn, cung c p nư c s ch và v sinh, các lĩnh v c i u hành qu n lý qu c gia, t p trung cho vùng ng b ng sông C u Long và vùng duy n h i mi n Trung. N l c l n v tăng cư ng nhân l c s làm n n t ng cho toàn b chương trình. H c b ng Phát tri n Ôxtrâylia (ADS) s v n là m t b ph n quan tr ng c a chi n lư c qu c gia m i. 1.1. Công vi c hành chính liên quan n h c b ng Trách nhi m chính trong công tác tuy n ch n h c b ng ADS và các công vi c hành chính chuNn b du h c có liên quan t trư c cho t i nay do văn phòng AusAID Hà N i m nhi m. Các ng c viên ư c H i ng tuy n ch n bao g m i di n B Giáo d c và ào t o, T ng c c D y ngh , và Văn phòng AusAID Hà N i l a ch n d a trên k t qu h c t p và năng l c chuyên môn. AusAID ã quy t nh giao ph n công vi c qu n lý và hành chính cho m t cơ quan bên ngoài th c hi n, nhưng v n gi l i ph n trách nhi m xây d ng các chi n lư c nh hư ng h c b ng hàng năm, qu n lý vi c xét ơn, cũng như nh ng công vi c có liên quan n quá trình tuy n ch n h c b ng. 1.2. Chương trình ào t o ti n du h c (PDTP) Chương trình ào t o ti n du h c (PDTP) là m t chương trình ào t o mang tính ch t chuNn b dành cho các h c viên ư c trao h c b ng ADS v i tr ng tâm là phát tri n các k năng h c t p và ti ng Anh dùng cho h c thu t mà các h c viên Vi t Nam c n h c t t t i các trư ng i h c Ôxtrâylia. Hi n th i, t t c các h c viên ADS ph i h c t i thi u là m t h c kỳ c a Chương trình ào t o ti n du h c t i Vi t Nam, ho t ng ào t o này ư c coi là m t ph n c a D án Vi t Nam Ôxtrâylia v ào t o ti ng Anh, các khoá h c chuyên ngành và ngu n ti ng Anh g i t t là D án VAT. D
 6. án VAT s k t thúc vào gi a năm 2003, tuy nhiên Chương trình ào t o ti n du h c s v n ti p t c D án m i g i là D án ào t o ti n du h c Ôxtrâylia vi t t t là (ADS - PREP). 1.3. D án ào t o ti n du h c Ôxtrâylia D án ADS - PREP ư c thi t k nh m áp ng các m c tiêu c a chương trình ADS Vi t Nam. M c ích c a Tài li u Thi t k D án (PDD) là gi i quy t nhu c u ph c v cho giai o n m i c a chương trình ào t o ti n h c và nhu c u c n giao cho cơ quan bên ngoài các nhi m v hành chính ADS và x p trư ng. 2. M c tiêu và m c ích c a D án M c ích c a D án là " óng góp cho s phát tri n ngu n nhân l c trong các lĩnh v c tr ng tâm ư c tho thu n trong Chương trình H p tác Phát tri n Vi t Nam - Ôxtrâylia". M c tiêu c a D án là "ChuNn b cho các h c viên ư c trao h c b ng ADS vào h c t i Ôxtrâylia thông qua vi c cung c p ào t o chuyên sâu trong nư c và s p x p h vào các khoá h c thích h p v i s tr giúp thư ng xuyên". Thi t k D án s d ng m t mô hình d ch v tr c ti p, theo ó nhà th u qu n lý Ôxtrâylia (AMC) thu ư c các s n phNm u ra v qu n lý và ào t o t tiêu chuNn tho thu n trong ph m vi th i h n c nh. D án không có các c i m thi t k ho c m c ích xây d ng năng l c ư c nêu m t cách rõ ràng. 3. M c tiêu c th c a D án D án g m ba h p ph n, v i các m c tiêu chính sau: H p ph n 1 ào t o ADS M c tiêu 1 Cung c p m t l ch trình ào t o ADS có ch t lư ng cao, hi u qu v chi phí cho phép các h c viên ư c trao h c b ng t ư c trình k năng ti ng Anh thích h p ư c ánh giá thông qua kỳ thi ti ng Anh IELTS và các k năng hi u qu cho vi c sinh ho t và h c t p t i Ôxtrâylia; H p ph n 2 H tr ADS M c tiêu 2 Cung c p m t cách hi u qu và hi u su t tr giúp hành chính t i nh ng giai o n ch ch t c a ADS Vi t Nam, bao g m vi c qu ng cáo, x p trư ng, huy ng ngu n nhân l c, qu n lý nh ng thay i trong các khoá h c và giám sát ti n b và k t qu ; và H p ph n 3 Qu n lý D án M c tiêu 3 T o thu n l i cho hi u qu c a D án thông qua các d ch v qu n lý D án m t cách có hi u qu . 4. Th i h n và các giai o n c a D án
 7. D án s b t u vào tháng 5 năm 2003 v i m t tháng dành cho vi c bàn giao gi a nhà th u cũ c a D án VAT v i các nhà th u m i chuNn b vào c a D án ADS - PREP. D án s th c hi n trong ba sáu (36) tháng và có th kéo dài tuỳ thu c vào ánh giá ho t ng, ti n D án và nh ng thay i c a tình hình a phương. PH L C 2 PH I H P VÀ QU N LÝ D ÁN 1. B trí v qu n lý: Cơ c u qu n lý c a D án ư c thi t l p nh m xây d ng m i quan h i tác ch t ch gi a các cơ quan i tác và cơ quan th c hi n D án, CPVN và các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia. 2. Vai trò và trách nhi m qu n lý: CPÔ thông qua AusAID s m b o r ng D án ư c cung c p y ngu n l c, D án ư c giám sát như m t b ph n không th tách r i c a công vi c qu n lý các nhà th u Ôxtrâylia. 2.1. Cơ quan th c hi n D án phía Vi t Nam Trư ng i h c Ngo i ng Hà N i ư c B Giáo d c và ào t o ch nh là cơ quan th c hi n D án. Nhân viên trư ng i h c Ngo i ng Hà N i s ư c c là u viên thư ng tr c c a ban i u ph i D án (B PDA) tham gia D án ch ng h n như các phiên h p c a Ban i u ph i D án, cũng như các bu i h p khác có liên quan n D án, thu x p th t c visa cho nhân viên d án, và phê duy t các tài li u, báo cáo c a D án. Trư ng i h c Ngo i ng Hà N i cũng s m b o các ngu n l c s n có và óng góp như nêu trong Ph l c 3 và 4. 2.2. Cơ quan qu n lý D án phía Vi t Nam B Giáo d c và ào t o s v n ti p t c duy trì trách nhi m v i tư cách là cơ quan i tác ph i h p cùng v i AusAID l a ch n các ng c viên cho h c b ng ADS, qu n lý ngh xin thay i h c b ng, thay m t Chính ph Vi t Nam phê duy t b h sơ xin h c b ng, cung c p tư v n v m t chính sách các v n liên quan n vi c l a ch n h c b ng. 3. Cơ quan th c hi n D án phía Ôxtrâylia (AMC - các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia) Các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia, thay m t cho CPÔ và dư i s ch o c a AusAID ch u trách nhi m th c hi n h p ng cùng v i CPÔ nh m t ư c t t c các m c tiêu c a D án, h qu và cung c p các thông tin giám sát ti n D án. Nhi m v c th c a t ng nhà th u qu n lý Ôxtrâylia ã ư c nêu chi ti t trong tài li u thi t k D án. Tuy nhiên, các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia cũng nên xin ý ki n phê duy t c a Văn phòng AusAID Hà N i v các v n như kho n tr c p trong nư c
 8. cho các ng c viên h c b ng ADS và các v n m i phát sinh ngoài ph m vi nêu trong văn ki n thi t k D án. m b o t hi u qu trong vi c cung ng các d ch v th hi n qua các h qu và m c tiêu c th t ư c, các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia c n ph i th c hi n các nhi m v dư i ây: Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia ( ào t o ADS) c n ph i: i) Xây d ng và chuy n giao cho các h c viên ADS Vi t Nam Chương trình ào t o ti ng Anh ti n du h c theo tiêu chuNn t t nh t trong lĩnh v c này; cung c p các cán b chuyên môn, hành chính và tài chính trình và úng lúc. ii) Thi t l p các h th ng và quy trình qu n lý tài chính và hành chính hi u qu , tuân th các quy nh c a AusAID v k toán và ki m toán. iii) m b o ph i h p hi u qu trong vi c th c hi n d án thông qua trao i ý ki n thư ng xuyên v i Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia (H tr ADS) và các bên i tác chính. iv) Xây d ng và th c hi n m t chi n lư c m b o ch t lư ng và qu n lý r i ro và báo cáo k t qu th c hi n. v) Tham gia vào Ban i u ph i D án. vi) Tham gia v i tư cách quan sát viên trong các cu c h p c a U ban ng tuy n ch n ADS. vii) m b o vi c so n th o và n p k ho ch năm và các báo cáo khác úng th i h n. Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia (H tr ADS) c n ph i: i) Cung c p d ch v h tr ADS phù h p v i Hư ng d n ho t ng ADS c a AusAID v i trách nhi m c th trong vi c qu ng cáo và tuyên truy n, qu n lý thi IELTS, b trí khoá h c cho h c viên t i các trư ng i h c Ôxtrâylia, huy ng h c viên, qu n lý yêu c u thay i khoá h c, ki m soát k t qu và quá trình h c t p, và h tr cho các h c viên khi tr v Vi t Nam. ii) Cung c p các cán b chuyên môn, hành chính và tài chính c n thi t có trình th c hi n m c tiêu nêu t i i m (i) trên. iii) Thi t l p các quy trình và h th ng qu n lý hành chính và tài chính có hi u qu , tuân th các yêu c u c a AusAID v k toán và ki m toán. iv) Xây d ng và th c hi n chi n lư c m b o ch t lư ng và qu n lý r i ro và báo cáo k t qu th c hi n. v) m b o ph i h p hi u qu trong khâu th c hi n d án thông qua trao i thư ng xuyên v i các i tác ch ch t bao g m AusAID, nhà th u qu n lý Ôxtrâylia ( ào t o ADS) và các i di n AusAID t i các trư ng i h c Ôxtrâylia.
 9. vi) Tham gia vào Ban i u ph i D án và óng vai trò thư ký ch ng h n như chuNn b chương trình ngh s cho cu c h p Ban i u ph i D án so n th o biên b n cu c h p + biên d ch các tài li u d án c n thi t sang ti ng Vi t + phiên d ch sang ti ng Vi t t i các bu i h p Ban i u ph i D án. vii) Th c hi n các nhi m v khác n u c n liên quan n h tr ADS trong ph m vi k trên dư i s ch o c th c a AusAID trong giai o n th c hi n d án. viii) Tham gia v i tư cách quan sát viên trong các cu c h p c a U ban ng tuy n ch n ADS. ix) m b o vi c so n th o và n p k p th i các báo cáo d án k c các báo cáo c bi t khi c n. 4. AusAID Hà N i AusAID Hà N i s ch u trách nhi m thay m t AusAID qu n lý D án, giám sát ho t ng c a các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia, qu n lý h p ng và x lý hoá ơn. Các nhà th u qu n lý Ôxtrâylia s báo cáo tr c ti p cho AusAID Hà N i và n p báo cáo và hoá ơn theo quy nh h p ng ký v i AusAID. AusAID Hà N i v n gi vai trò xây d ng k ho ch và chi n lư c tuy n ch n h c b ng ADS hàng năm (bao g m tr l i th c m c, l c h sơ, xác minh b ng i m, lên danh sách vòng sơ tuy n, tuy n ch n vòng cu i và tham gia các bu i ph bi n thông tin trư c khi i du h c). AusAID cũng s tham gia Ban i u ph i D án và phê duy t biên b n cu c h p Ban i u ph i D án. 5. Cơ ch i u ph i d án M t cơ ch ph i h p d án hi u qu c n ư c hai nhà th u qu n lý Ôxtrâylia ng ph i h p xây d ng cùng v i AusAID, i h c ngo i ng Hà N i và B Giáo d c và ào t o ngay sau khi b t u d án. Cơ ch ph i h p d án s bao g m vi c thi t l p m t Ban i u ph i d án và Chi n lư c thông tin D án gi a các bên. Cơ ch ph i h p d án ph i ư c ưa vào Báo cáo ban u c a D án. 5.1. Chi n lư c ph i h p d án Chi n lư c Ph i h p D án s mô t phương th c thông tin hi u qu gi a hai nhà th u, cơ quan i tác ( i h c ngo i ng Hà N i) và AusAID và gi i quy t b t ng có liên quan. Chi n lư c này s làm rõ phương th c báo cáo và thông tin gi m thi u tr c tr c hi u l m gi a các i tác. 5.2. Ban i u ph i d án Ban i u ph i D án s ti n hành h p m i năm hai l n có chương trình ngh s , ghi chép và phát hành biên b n. Có th xem xét tăng thêm s l n h p áp ng các nhu c u c th . C hai Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia s tham d các phiên h p c a Ban i u ph i D án. Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia (H tr ADS) s óng vai trò thư ký trong Ban i u ph i D án. Ngoài ra, AusAID cũng s g p g thư ng xuyên v i hai Nhà th u qu n lý Ôxtrâylia cùng m t lúc, ho c riêng t ng nhà th u.
 10. Ban i u ph i D án ch u trách nhi m: Chính sách ph i h p cho toàn d án Xem xét ti n th c hi n d án, k ho ch công vi c và ánh giá h qu th c hi n Gi i quy t các v n chính phát sinh trong d án Cùng nhau quy t nh b t c m t thay i nào i v i thi t k d án. Xem xét các văn ki n chính c a d án ch ng h n như k ho ch thư ng niên và các b n báo cáo chính khác do các nhà th u Ôxtrâylia so n th o; và Xem xét ánh giá các chi n lư c giám sát và ánh giá k c các v n giám sát và h tr sau khi k t thúc h c b ng. Vai trò c a Ban i u ph i D án Giai o n ban u s bao g m vi c phê duy t các tài li u c a D án như Chi n lư c b o m ch t lư ng, chi n lư c v gi i, chi n lư c ph i h p và chi n lư c qu n lý r i ro. Thành viên Ban i u ph i D án s g m, nhưng không ch gi i h n : i) Ông V Trư ng V Quan H Qu c T B Giáo d c và ào t o - Giám c D án phía Vi t Nam. ii) Ông Hi u Trư ng trư ng i H c Ngo i ng Hà N i - Phó Giám c D án phía Vi t Nam. iii) i di n c a AusAID Vi t Nam iv) Các i di n khác c a B Giáo d c và ào t o và trư ng i H c Ngo i ng Hà N i như tho thu n. v) Trư ng oàn Chuyên gia/Giám c D án phía Ôxtrâylia (nhà th u ào t o ADS và h tr ADS) 6. Nhóm Tư V n K thu t AusAID s b nhi m m t nhóm tư v n k thu t (TAG) cung c p tư v n c l p cho AusAID v quá trình ho t ng, ti n b và hi u qu c a D án, TAG s giúp vi c giám sát và ánh giá toàn b D án. TAG d ki n s t i thăm D án hàng năm, tr năm th hai vì có theo k ho ch s có cu c ánh giá gi a kỳ. Cu c ánh giá gi a kỳ giám sát c th các v n v ti n ho t ng và hi u qu c a nhà th u Ôxtrâylia trong vi c áp ng các trách nhi m b o m ch t lư ng. 7. Các công vi c liên quan n báo cáo và giám sát Công vi c giám sát D án s thu c trách nhi m c a nhà th u Ôxtrâylia. Các trư ng oàn chuyên gia s tham gia các công vi c giám sát thư ng xuyên c a D án m b o t ư c các h qu c a D án m t cách hi u qu và k p th i. Báo cáo D án
 11. hàng năm, báo cáo ban u và các báo cáo ti n khác c a D án s bao g m các chi ti t v h qu c n t ư c so v i ch tiêu ánh giá hi u qu . Chi n lư c giám sát và ánh giá s ư c nêu trong báo cáo ban u c a d án, chi n lư c này s d a trên cơ s khung giám sát và ánh giá c a D án VAT, và s c g ng xem xét nh ng i m phù h p, tính hi u qu v chi phí c a nh ng xu t và ho t ng s th c hi n trong D án. D án bao g m m t s các chi n lư c giám sát và ánh giá hi u qu c a d án như sau: * Ma tr n khung logic và các ch s xác nh * ánh giá hi u qu và ánh giá c a nhóm tư v n k thu t * Khung giám sát và ánh giá. PH L C 3 ÓNG GÓP C A CHÍNH PH ÔXTRÂYLIA D án ADS - PREP s ho t ng trong th i gian u là 3 năm và s ư c ánh giá vào cu i năm th hai. Tuỳ thu c vào hi u qu ho t ng c a c hai nhà th u Ôxtrâylia, ti n D án và nh ng thay i trong b i c nh a phương, vi c tài tr cho D án có th ư c kéo dài thêm hai năm. CPÔ, thông qua AusAID s cung c p ngân qu t i a là 7,6 tri u ôla Ôxtrâylia cho D án này. D ki n ph n óng góp c a CPÔ theo các năm tài chính như sau: Giai o n ban u tháng 5/tháng 6 năm 2003: 454.000 ôla Ôxtrâylia 2003 - 04 2.134.000 ôla Ôxtrâylia 2004 - 05 2.172.000 ôla Ôxtrâylia 2005 - 05 2.135.000 ôla Ôxtrâylia T ng s 6.895.000 ôla Ôxtrâylia (Ba ph n trăm l m phát và các kho n chi phí khác chưa ư c tính n trong t ng s này)
 12. CPÔ s cung c p ngân qu giám sát và ánh giá D án bao g m vi c tài tr cho nhóm tư v n k thu t và các t ánh giá D án. T ng chi phí d ki n cho các ho t ng giám sát và ánh giá này là 350.000 ôla Ôxtrâylia Ph n óng góp c a CPÔ cho D án bao g m: 1. H p ng v i hai nhà th u qu n lý Ôxtrâylia cho D án, trong ó bao g m c các chuyên gia tư v n và các chuyên gia Vi t Nam; 2. i u ph i D án trong su t quá trình th c hi n; 3. H tr k thu t dài h n cho các k năng bao g m ào t o ADS * Cán b qu n lý D án, h tr và m b o ch t lư ng * Giáo viên (bao g m 40 60% giáo viên Vi t Nam) (huy ng t i ch hàng năm) * Giám c thư vi n/Trung tâm tư li u (chuyên trách trong 3 năm) * Nhân viên thư vi n (giáo viên/th thư Vi t Nam; và 2 th thư khác) * Chi phí gi ng d y * Ph c p cho h c viên * Chi phí i n nư c * B o dư ng c thi t b hi n có (do D án VAT bàn giao) * B o dư ng thi t b máy tính hi n có (ph n c ng, ph n m m, cơ s d li u) do d án VAT bàn giao * B o dư ng tr s D án (theo m c tài chính ã ư c AusAID nh t trí) * B o dư ng trung tâm tư li u * Văn phòng phNm và dùng, báo cáo, tài li u, m u mã và n phNm * Xe c c a D án (1) - chuy n giao, thuê ho c mua * Chi phí thông tin liên l c * Chi phí báo cáo * Ki m toán cl p * Nhóm tư v n k thu t
 13. H tr ADS * Cán b qu n lý D án, h tr và m b o ch t lư ng * Các h i th o ph bi n thông tin hàng năm * Chi phí thi IELTS * Chi phí qu ng cáo khuy ch trương ADS * Ki m tra s c kh e cho h c viên * Thi t k /in n/phân ph i các xu t b n phNm, m u ơn, tài li u, báo cáo ph c v cho ADS * Ti n thuê văn phòng/chi phí i n nư c Xe c c a D án (1) chuy n giao, thuê ho c mua * c và thi t b văn phòng (máy phôtôcopy, máy fax) * Thi t b /ph n m m/b o dư ng máy tính và qu n lý cơ s d li u * Văn phòng phNm và dùng * Chi phí thông tin liên l c và báo cáo * Ki m toán cl p * Nhóm tư v n k thu t * Các kho n óng góp khác sau khi ư c AusAID phê duy t * Chi phí biên d ch và phiên d ch ph c v cho các cu c h p Ban i u ph i D án Ph n óng góp c th hàng năm c a CPÔ cho m i năm tài chính s ư c xác nh thông qua cu c h p Ban i u ph i D án và quy trình l p k ho ch hàng năm b t kỳ thay i nào trong ngân sách hay ph n óng góp chi phí n y sinh trong su t quá trình th c hi n d án u ph i ư c Ban i u ph i D án phê duy t, tuỳ thu c vào cơ h i và r i ro phát sinh, sau khi các khuy n ngh ư c các cơ quan qu n lý D án phía Ôxtrâylia và Vi t Nam phê duy t. PH L C 4 ÓNG GÓP C A CHÍNH PH VI T NAM óng góp c a CPVN cho D án ADS - PREP dư i d ng hi n v t bao g m các kho n dư i ây: * Cung c p toà nhà D6 i h c Ngo i ng (không ph i tr ti n thuê nhà).
 14. * C h c viên i ào t o. * Duy trì ti n lương cho các h c viên và v trí công tác t i các cơ quan nhà nư c trong th i gian h c t i D án. * C cán b cao c p tham gia các phiên h p c a Ban i u ph i D án cũng như các bu i h p/bu i l c a D án và các ngu n l c h tr cho s tham gia c a h . * H tr các th t c hành chính cho D án k c vi c thu x p visa (D án s thanh toán l phí và hoàn thu tr giá gia tăng). * C m t Giám c và m t Phó giám c ngư i Vi t Nam làm vi c v i các Trư ng nhóm D án ngư i Ôxtrâylia và cung c p các nhân viên c n thi t khác tham gia các công vi c c a D án m b o vi c th c hi n và qu n lý D án m t cách trôi ch y. * Cùng quán xuy n và ánh giá ho t ng toàn b D án thông qua vi c giám sát, ánh giá, xem xét sao cho phù h p v i khung ánh giá D án. * H tr th t c h i quan, v n chuy n và b o hi m i v i các thi t b và v t tư t c ng giao hàng n a i m c a D án. Ze Thwaites Tr n Văn Nhung ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản