Thỏa thuận hợp tác số 29/2004/LPQT về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Thỏa thuận hợp tác số 29/2004/LPQT về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thỏa thuận hợp tác số 29/2004/lpqt về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa bộ ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ ngoại giao nước cộng hòa cu ba', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận hợp tác số 29/2004/LPQT về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba

  1. B NGO I GIAO ****** S : 29/2004/LPQT Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2004 Th a thu n h p tác v trao i thông tin và tư v n k thu t trong lĩnh v c tư li u và lưu tr l ch s gi a B Ngo i giao nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B Ngo i giao nư c C ng hòa Cu Ba có hi u l c ngày 29 tháng 10 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh TH A THU N H P TÁC V TRAO I THÔNG TIN VÀ TƯ V N K THU T TRONG LĨNH V C TƯ LI U VÀ LƯU TR L CH S GI A B NGO I GIAO NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ B NGO I GIAO NƯ C C NG HÒA CU BA B Ngo i giao nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua i s Vi t Nam t i Cu Ba và B Ngo i giao nư c C ng hòa Cu Ba thông qua V Lưu tr c a B Ngo i giao Cu Ba, sau ây g i là “Hai Bên”. Có nguy n v ng mu n trao i thông tin và tư v n k thu t trong lĩnh v c khoa h c thư vi n, lưu tr và nghiên c u l ch s ; Nh n th y m i quan h h u ngh ã có gi a hai nư c; r ng tài li u và h sơ ngo i giao là m t ph n c a b nh c a nhân dân và Chính ph trong khung c nh quan h qu c t c a hai nư c do chúng ch a ng b ng ch ng kinh nghi m c a nhân lo i và cho phép h i tư ng l i quá kh ; ã cùng tho thu n như sau: i u 1: M c tiêu c a Th a thu n này là nh m duy trì m i quan h h p tác gi a Hai bên trong lĩnh v c khoa h c thư vi n, lưu tr và nghiên c u l ch s . i u 2: Hai Bên s chu n b các chương trình công tác ho c d án h p tác hàng năm d a trên vi c trao i kinh nghi m và tư v n k thu t v nh ng v n quan tâm chung. Hai Bên ng h vi c ti n hành các khoá h c ào t o cho các cán b , nhân viên k thu t và chuyên gia v nh ng ch s th a thu n sau. i u 3: Hai Bên s trao i thông tin v các h i ngh , i h i và h i th o áng quan tâm ư c t ch c lãnh th m i nư c t o i u ki n cho chuyên gia c a hai nư c có th tham d . i u 4: Hai Bên s tuân th lu t pháp c a m i nư c khi trao i b n sao tài li u các d ng v t mang tin khác nhau. i u 5: Trong trư ng h p cung c p b n sao tài li u lu t pháp qu c gia c a Bên ư c yêu c u s ư c áp d ng. Tuy nhiên, lu t pháp qu c gia c a Bên yêu c u cũng có th ư c áp d ng theo yêu c u c a Bên ó, n u i u ó không trái v i nguyên t c cơ b n c a lu t pháp qu c gia và nghĩa v qu c t c a Bên ư c yêu c u. i u 6: Hai Bên s xem xét ánh giá vi c th c hi n các chương trình công tác ho c các d án h p tác ư c tri n khai căn c theo các i u kho n và i u ki n ã ư c tho thu n.
  2. i u 7: Tho thu n này s có hi u l c t ngày ký và có giá tr trong th i gian ba (3) năm, và ư c gia h n cho th i gian ti p theo tr khi Bên kia thông báo b ng văn b n và các kênh ngo i giao cho bên i tác bi t v ý nh bãi ư c, ít nh t chín mươi (90) ngày trư c khi Tho thu n k t h n. Th a thu n này s ư cs a i n u có s nh t trí c a c Hai Bên ư c ghi thành văn b n và thông qua các kênh ngo i giao. Làm t i La Habana, ngày 29 tháng 10 năm 2003, thành hai b n b ng ba th ti ng, ti ng Vi t, ti ng Tây Ban Nha và ti ng Anh, c ba văn b n có giá tr như nhau, Trong trư ng h p có s gi i thích khác nhau gi a các văn b n thì b n ti ng Anh ư c l y làm chu n./. THAY MĂT B NGO I GIAO THAY M T B NGO I GIAO NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C C NG HÒA CU BA NAM TH TRƯ NG TH TRƯ NG Jose’ A.Gue’rra Manchero Lê Công Ph ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản