Thỏa thuận số 96/2004/LPQT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Thỏa thuận số 96/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận số 96/2004/LPQT về hợp tác và tài trợ về Dự án xe điện ở Hà Nội do Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận số 96/2004/LPQT

  1. B K HO CH VÀ U TƯ ****** S : 96/2004/LPQT Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2004 Th a thu n h p tác và tài tr v D án xe i n Hà N i có hi u l c t ngày 06 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh TH A THU N . H P TÁC VÀ TÀI TR V D ÁN XE I N HÀ N I Trong khuôn kh chuy n thăm c a T ng th ng C ng hòa Pháp, Ngài Jacques Chirac, t i Vi t Nam các ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2004, hai nư c Vi t Nam và Pháp mong mu n thông qua nh ng nh hư ng c th dành cho s h p tác ã ư c thi t l p cho vi c phát tri n m t h th ng giao thông ô th t ng th t i Hà N i, ư c t ch c xung quanh m t tuy n xe i n. Hai nư c Vi t Nam và Pháp vui m ng v ch t lư ng c a quan h h p tác c p Nhà nư c ư c thi t l p v i s h tr c a m i công c h p tác c a Pháp, chuNn b và th c hi n d án xe i n c a Hà N i ng th i cam k t ti p t c và tăng cư ng s h p tác này. Sáng ki n này d a trên ni m tin ư c chia s r ng ây là l i ích c a c Vi t Nam và Pháp t n d ng có hi u qu hi u bi t v kinh nghi m v công ngh trong lĩnh V c Xe i n ã ư c c ng nh n c a Các công ty Pháp. Các nghiên c u kh thi c a d án này ang trong quá trình th c hi n s cho phép kh ng nh l i ích c a vi c thi t l p m t tuy n xe i n, nh m t o i u ki n thu n l i cho vi c phát tri n ô th m t cách hài hòa và b o toàn b n v ng ch t lư ng và môi trư ng c a thành ph Hà N i. Hai phía th ng nh t r ng phía Pháp s c p m t kho n vi n tr dư i d ng m t kho n vay ưu ãi v i s ti n là 165 tri u EURO, dùng tài tr cho nh ng thi t b và d ch v có xu t x t Pháp c n thi t cho vi c th c hi n tuy n xe i n này.
  2. Văn ki n ký t i Hà N i ngày 06/10/2004 v i hai b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp cùng có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ PHÁP NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH B TRƯ NG Đ C TRÁCH NGO I NGHĨA THƯƠNG VI T NAM B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ FranSois Loos Võ H ng Phúc
Đồng bộ tài khoản