Thôg báo số 02/BC-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
49
lượt xem
1
download

Thôg báo số 02/BC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thôg báo số 02/BC-TLĐ về báo tổng kết công tác công đoàn năm 2005, nhiệm vụ năm 2006 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thôg báo số 02/BC-TLĐ

 1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/BC-TL Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO T NG K T CÔNG TÁC CÔNG OÀN NĂM 2005, NHI M V NĂM 2006 Ph n th nh t TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CH C LAO NG VÀ K T QU HO T NG CÔNG OÀN NĂM 2005. I- TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CH C, LAO NG Năm 2005, m c dù có nhi u khó khăn do nh ng bi n ng b t l i c a tình hình kinh t th gi i; thiên tai x y ra liên ti p; d ch cúm gia c m tái phát và di n bi n ph c t p… nhưng dư i s lãnh o c a ng, s ch o i u hành nh y bén và kiên quy t c a Chính ph , s năng ng c a các c p, các ngành các a phương và cơ s , v i tinh th n vư t khó, lao ng sáng t o c a nhân dân, t nư c ta ã t ư c nh ng thành t u quan tr ng v phát tri n KTXH. T c tăng trư ng kinh t t x p x 8,5%, cao nh t trong 5 năm qua. Lĩnh v c xã h i có ti n b ; an ninh chính tr và tr t t xã h i ti p t c ư c gi v ng, qu c phòng ư c c ng c . Ho t ng i ngo i không ng ng ư c m r ng, vai trò và v th c a nư c ta trong khu v c và qu c t ư c nâng cao… Nh ng k t qu ó góp ph n quan tr ng vào vi c th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2001-2005, t o ti n v ng ch c cho vi c xây d ng và th c hi n k ho ch ti p theo. Bên c nh nh ng thành t u ã t ư c, tình hình KTXH nư c ta còn b c l m t s m t y u kém như: m c tăng trư ng khá nhưng chưa tương x ng v i ti m l c và chưa v ng ch c; năng su t lao ng xã h i chưa cao, hi u qu u tư th p; chuy n d ch cơ c u kinh t còn ch m; tình tr ng lãng phí, th t thoát, tham nhũng chưa ư c Ny lùi. Nh ng v n nh c nh i trong xã h i như tai n n giao thông, tai n n lao ng, t n n xã h i và ho t ng c a các lo i t i ph m còn di n bi n ph c t p; tình tr ng ô nhi m môi trư ng còn r t nghiêm tr ng. Nh ng thành t u và y u kém trên có s óng góp quan tr ng cũng như trách nhi m c a i ngũ cán b , CNVCL và các c p C c nư c. Tình hình lao ng và vi c làm. Theo s li u c a Ban ch o i u tra lao ng- vi c làm TW, t i th i i m 01/7/2005, c nư c có 44,385 tri u ngư i trong tu i lao ng, tăng 1,143 tri u so v i năm 2004. Trong ó có 4,413 tri u ngư i làm vi c khu v c nhà nư c (chi m 10,2%, tăng thêm 72.600 ngư i so v i cùng kỳ 2004), 38,355 tri u ngư i làm vi c khu v c ngoài nhà nư c (chi m 88,2%, tăng thêm 1.022.000 ngư i), hơn 687.000 ngư i làm vi c khu v c có v n TNN (chi m 1,6%, tăng thêm
 2. 45.900 ngư i). Có hơn 11.106.000 ngư i làm công ăn lương (chi m 25,6%, tăng thêm 287.700 ngư i). S lư ng DN NQD và DN có v n TNN m i thành l p tăng nhanh, v i 35.000 DN ăng ký ho t ng theo Lu t DN ã gi i quy t vi c làm cho hàng tri u ngư i. Tuy nhiên, ch t lư ng lao ng chưa áp ng ư c nhu c u c a th trư ng lao ng, t l lao ng qua ào t o ch chi m 24,8% t ng l c lư ng lao ng; các vùng kinh t tr ng i m, các khu công nghi p t p trung thi u lao ng có trình cao; s lao ng dôi dư do s p x p l i 754 DNNN lên t i hàng trăm ngàn ngư i, chi m bình quân 20% t ng s lao ng trư c khi s p x p chuy n i. V n áng quan tâm là các DN s n xu t, gia công thu c ngành d t - may, da - giày th i gian và cư ng lao ng tăng r t cao so v i quy nh c a pháp lu t lao ng, nh hư ng l n n s c kho c a ngư i lao ng, nh t là lao ng n ; lao ng VN làm vi c nư c ngoài chưa ư c quan tâm úng m c. Ti n lương và thu nh p c a cán b , CNVCL : Các ngành, a phương ã t p trung ch o th c hi n và cơ b n hoàn thành vi c chuy n, x p lương m i cho cán b , CNVCL theo qui nh c a ng và Nhà nư c. Tuy nhiên, do ch s giá tiêu dùng tăng cao (8,4%), nên ti n lương th c t chưa m b o cu c s ng cho ngư i lao ng; ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng khu v c SXKD có s khác bi t gi a các vùng và lo i hình DN, gi a DN trung ương và DN a phương; không ít DNNN do SXKD khó khăn, m c lương bình quân hàng tháng c a ngư i lao ng r t th p; h u h t DN xây d ng cơ b n b n ng v n r t l n, nhi u nơi m y tháng li n công nhân không có lương; r t ít DNNQD xây d ng thang b ng lương theo qui nh; ti n lương t i thi u c a ngư i lao ng các DN có v n TNN v n chưa ư c i u ch nh cho phù h p v i th c t . Nhà cho CNL ngo i t nh làm vi c các thành ph , khu công nghi p t p trung, giáo viên vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o v n là v n r t b c xúc. M t s DN có ch trương làm nhà cho ngư i lao ng, nhưng do chưa có cơ ch chính sách ưu ãi c th nên g p khó khăn trong quá trình th c hi n. a s công nhân ph i t thuê ch , s ng và sinh ho t trong nh ng khu nhà tr t m b , không m b o các i u ki n t i thi u, là nh ng y u t d phát sinh t n n xã h i, gây m t tr t t an ninh, an toàn xã h i. Vi c th c hi n chính sách BHXH cho ngư i lao ng v n còn nhi u h n ch và thi u sót. Tình tr ng DN n ng, óng thi u ho c không óng BHXH, chi m d ng ti n óng BHXH c a ngư i lao ng v n tái di n và ngày càng nghiêm tr ng. Hi n c nư c có hơn 10 tri u ngư i có quan h lao ng, nhưng ch có 5,8 tri u ngư i tham gia BHXH, ch y u là lao ng khu v c nhà nư c; ch có kho ng 20% s lao ng các cơ s SXKD NQD và có v n TNN thu c di n b t bu c tham gia BHXH có óng BHXH, nhưng ph n l n ch óng b ng 1/3 m c lương th c t . Nhi u DN n BHXH hàng t ng, t p trung các DN gia công hàng d t - may, da - giày, DN xây d ng cơ b n, DN làm ăn thua l kéo dài. Nguyên nhân ch y u c a tình hình trên là do: ngư i s d ng lao ng c tình tìm m i cách lNn tránh nghĩa v óng BHXH b t bu c cho ngư i lao ng ho c chi m d ng u tư vào SXKD; DN thua l , không kh năng óng BHXH; công tác ki m tra, thanh tra chưa thư ng xuyên, ch tài x ph t chưa m nh và thi u k p th i nên chưa có tác d ng răn e; h th ng văn b n pháp lu t v BHXH còn ch ng chéo, thi u ch t ch .
 3. Theo th ng kê chưa y , tính n 31/12, c nư c x y ra 147 cu c ình công. Trong ó DNNN x y ra 08 cu c (chi m 5,5%); DN NQD 39 cu c (chi m 26,5%), DN có v n TNN 100 cu c (chi m 68%), ch y u là c a ài Loan và Hàn Qu c (chi m 79%). T p trung ch y u TP H Chí Minh (52 cu c), ng Nai (36 cu c), Bình Dương (07 cu c). Các cu c ình công di n ra vào m i th i i m trong năm; tính ch t ph c t p, nhi u cu c ã ư c chuNn b trư c như in, r i truy n ơn kêu g i ph i h p, kích ng t o ph n ng dây chuy n. c bi t m t s CNL có hành ng quá khích, p phá tài s n c a doanh nghi p, gây m t tr t t xã h i trên a bàn; có cu c ình công quy mô l n v i hàng v n ngư i tham gia, th i gian kéo dài t i 12 ngày. Nguyên nhân d n n ình công, ch y u b t ngu n t nh ng vi ph m pháp lu t c a ngư i s d ng lao ng, ngư i qu n lý có hành ng xúc ph m nhân phNm ngư i lao ng; b c xúc vì m c lương t i thi u các DN có v n TNN quá th p nhưng l i t n t i quá lâu và không phù h p v i m c trư t ch s giá sinh ho t. Nh n th c v pháp lu t c a ngư i lao ng trong các DN ngoài qu c doanh còn th p; vai trò c a công oàn cơ s còn m nh t; m t s CNL do nh n th c th p nên b các ph n t quá khích lôi kéo. Khi x y ra ình công, C c p trên ã ch ng ph i h p v i cơ quan ch c năng tham gia gi i quy t. TL ch ng ph i h p v i B L TBXH ki n ngh Chính ph i u ch nh m c lương t i thi u DN có v n TNN, b o m l i ích h p pháp c a ngư i lao ng, k p th i ngăn ch n các cu c ình công có th x y ra. Tư tư ng, tâm tr ng c a i ngũ cán b , CNVCL nhìn chung không có l ch l c v chính tr và tư tư ng; ph n l n CNVCL có ý th c ph n u, kh c ph c khó khăn, t tìm ki m vi c làm lo cho cu c s ng c a b n thân, gia ình và óng góp cho xã h i. i u ó kh ng nh b n lĩnh chính tr v ng vàng và lòng tin c a giai c p công nhân vào s lãnh o c a ng trong công cu c i m i. Tuy nhiên, m t b ph n CNVCL DNTN và DN có v n TNN không có i u ki n sinh ho t, h c t p do cư ng làm vi c cao, ít ư c thông tin, tuyên truy n v các v n th i s , chính tr , xã h i, khi n nh n th c chính tr còn nhi u h n ch . ông o ngư i lao ng lo l ng v tình hình giá c các m t hàng thi t y u ngày càng tăng cao và ph i óng góp quá nhi u cho các cu c v n ng quyên góp; CNVCL các DNNN ph i s p x p l i lo l ng v vi c làm, thu nh p duy trì cu c s ng. CNVCL b t bình trư c tình tr ng vi ph m pháp lu t c a m t s ngư i s d ng lao ng cũng như các hành vi trái pháp lu t, tham nhũng, tiêu c c c a m t b ph n cán b , công ch c nhà nư c thoái hoá, bi n ch t. II- K T QU HO T NG CÔNG OÀN 1- Phong trào thi ua yêu nư c trong CNVCL chào m ng các ngày l l n c a t nư c, i h i ng các c p ti n t i i h i l n th X c a ng và i h i Thi ua toàn qu c l n th VII ư c tri n khai r ng kh p, góp ph n tích c c th c hi n th ng l i m c tiêu phát tri n KTXH t nư c năm 2005. Hư ng ng t thi ua c bi t do Th tư ng Chính ph phát ng và th c hi n Ch th c a oàn Ch t ch TL , trong năm qua, các c p C ã có nh ng i m i v n i dung, hình th c t ch c thi ua và công tác khen thư ng phù h p v i c i m, i u ki n c a t ng ngành, a phương, lo i hình cơ s . 100% L L các t nh, thành ph , công oàn ngành TW ã phát ng thi ua n t n C CS và ngư i lao ng. Các phong trào thi ua “Lao ng gi i, Lao ng sáng t o …” do C phát ng ã phát huy trí tu , tinh th n ch ng, sáng t o trong lao ng s n xu t, công tác c a ông
 4. o CNVCL . Ngoài ra, các c p C còn ph i h p v i chuyên môn ng c p t ch c các h i thi theo chuyên và ngành ngh như: “Tìm hi u chương trình t ng th c i cách hành chính” (C Viên ch c VN), “Giao d ch viên duyên dáng” (ngành Bưu i n), “Lái xe ô tô, mô tô an toàn” (ngành GTVT), “Bàn tay vàng” (ngành Cao su), “Ki m ngân gi i” (ngành Ngân hàng)… Bên c nh vi c ch o, th c hi n các phong trào thi ua có tính toàn qu c do i h i IX C VN ra, nhi u C ngành, a phương, cơ s ã t ch c nh ng phong trào thi ua liên k t, các h i thi theo chuyên , ngành ngh như các phong trào “Thi ua ph c v s nghi p CNH, H H nông nghi p và phát tri n nông thôn”, Chương trình liên k t “4 nhà” (nhà nông, nhà khoa h c, nhà qu n lý, nhà DN), thi ua “4 nh t” trên công trình xây d ng ư ng H Chí Minh, “Thi ua liên k t xây d ng nhà máy thu i n Sơn La”, xây d ng Trung tâm h i ngh qu c gia ... ư c C ph i h p v i cơ quan liên quan ch o th c hi n t k t qu t t. Nh t ch c t t thi ua, nhi u ơn v , DN ã hoàn thành m c tiêu SXKD trư c th i h n. Qua các phong trào thi ua, ã có hàng ch c v n công trình, s n phNm, sáng ki n ư c ưa vào ng d ng, làm l i hàng trăm t ng, nhi u công trình ư c g n bi n chào m ng các ngày l l n c a t nư c. TL ã t ch c h i ngh t ng k t 5 năm phong trào thi ua “ Gi i vi c nư c, m vi c nhà” trong n CNVCL ; i h i thi ua yêu nư c trong CNVCL và i h i thi ua yêu nư c l n th VII, kh ng nh nh ng óng góp to l n c a phong trào thi ua i v i s phát tri n kinh t - xã h i t nư c; bi u dương, tôn vinh các t p th , cá nhân i n hình tiên ti n, ti p t c khơi d y truy n th ng cách m ng c a giai c p công nhân và t ch c C VN. Năm 2005, TL ã xét t ng 591 c thư ng các lo i, 5160 b ng khen c a BCH TL , 571 B ng Lao ng sáng t o. oàn Ch t ch TL ngh Th tư ng Chính ph t ng 19 c thi ua, 90 Huân chương các lo i, 273 b ng khen cho các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, phong trào thi ua v n còn nh ng h n ch , nh t là nh n th c và cách th c t ch c phong trào chưa theo k p s chuy n i nhanh chóng c a tình hình KTXH t nư c. Vi c t ch c thi ua không ít ơn v còn chung chung, thi u ch tiêu và gi i pháp c th ; vi c ki m tra, ôn c, sơ k t, t ng k t, nhân r ng i n hình tiên ti n chưa thư ng xuyên. Công tác t ch c, ch o phong trào thi ua các DNNQD và có v n TNN còn g p nhi u khó khăn, lúng túng. 2- Công tác tuyên truy n, giáo d c CNVCL ư c y m nh, nh t là trong d p i h i ng các c p ti n t i i h i l n th X c a ng và k ni m các ngày l l n, góp ph n xây d ng giai c p công nhân v ng m nh, áp ng yêu c u phát tri n c a t nư c. Năm 2005, là năm t nư c có nhi u s ki n chính tr tr ng i. Công tác tuyên truy n, giáo d c c a C ư c Ny m nh t cơ s n ngành, a phương và toàn qu c v i nhi u n i dung, hình th c a d ng, phong phú. Công tác tuyên truy n, giáo d c trong n CNVCL , nh t là tuyên truy n giáo d c pháp lu t, t p hu n v ch chính sách i v i lao ng n và tr em, ki n th c v gi i và gia ình ư c quan tâm hơn. H th ng các trung tâm, văn phòng và t tư v n pháp lu t c a C ã góp ph n tư v n, nâng cao hi u bi t v pháp lu t cho ngư i lao ng. TL ã thành l p Trung tâm Tư v n pháp lu t nh m áp ng yêu c u c a ngư i lao ng và oàn viên C trong tình hình m i.
 5. Các ho t ng văn hoá, th thao ư c t ch c r ng kh p trong c nư c, thu hút ông o ngư i lao ng tham gia, t o không khí sôi n i, vui tươi, lành m nh trong CNVCL . TL ã ph i h p v i m t s cơ quan t ch c nhi u ho t ng VHTT v i ch , n i dung có ý nghĩa chính tr , xã h i to l n, ư c dư lu n ánh giá cao. c bi t, các c p công oàn các t nh, thành ph phía nam ã tích c c tham gia và là nòng c t trong các ho t ng chào m ng ngày gi i phóng a phương và k ni m 30 năm ngày gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c. Các chương trình v lao ng và C phát trên sóng phát thanh, truy n hình c a TW và a phương có n i dung phong phú, ph n ánh sinh ng phong trào CNVCL và ho t ng C . Các báo, t p chí, b n tin, nhà xu t b n c a t ch c C ã t p trung tuyên truy n v nh ng s ki n l ch s c a t nư c, a phương, ph bi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c; bi u dương nh ng DN làm ăn gi i, xu t nh ng sáng ki n, ki n ngh trong qu n lý; i u tra, ph n ánh nh ng v vi c tiêu c c, u tranh v i t quan liêu, tham nhũng, lãng phí, b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng, ư c dư lu n xã h i ánh giá cao. Công tác tuyên truy n phát tri n oàn viên, C CS khu v c NQD và DN có v n TNN ư c các c p C t p trung ch o th c hi n và t k t qu bư c u. M t s C ngành, a phương, cơ s ã ph i h p v i các cơ quan liên quan và DN m các l p d y ngh , b túc văn hoá cho công nhân, v n ng ngư i s d ng lao ng t ch c và t o i u ki n m i ngư i tham gia h c t p. TL cùng B Giáo d c và ào t o ký NQ Liên t ch v vi c ph i h p ho t ng nâng cao trình h c v n, k năng ngh nghi p trong CNVCL giai o n 2005- 2010 nh m nhanh chóng ph c p trình THCS trong CNVCL . Trư c tình hình t n n xã h i ngày càng di n bi n ph c t p, các c p công oàn ã có nhi u hình th c tuyên truy n, giáo d c n CNVCL , góp ph n nâng cao nh n th c v phòng ch ng lây nhi m HIV/AIDS và phòng ch ng ma tuý cho ngư i lao ng. Công tác tham gia xây d ng ng và h th ng chính tr luôn ư c các c p C và ông o CNVCL tham gia, nh t là óng góp ý ki n xây d ng văn ki n i h i ng b các c p và i h i ng toàn qu c l n th X. Trong năm, ã có hàng v n oàn viên C ưu tú ư c k t n p vào ng. Công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c ã t p trung nghiên c u v t ch c và n i dung, phương pháp ho t ng C trong cơ ch th trư ng nh hư ng XHCN; t ch c và ho t ng C khu v c kinh t NQD, DN có v n TNN; các ch chính sách liên quan n quy n l i, nghĩa v c a CNVCL ; v môi trư ng, ATVSL … Tuy nhiên, vi c tri n khai công tác tuyên truy n, giáo d c, nâng cao trình h c v n, tay ngh cho CNL khu v c DNTN và DN có v n TNN g p r t nhi u khó khăn vì th i gi làm vi c căng th ng, h u h t các DN không b trí th i gian và thi u cơ s v t ch t cho công nhân h c t p. M t khác, hình th c, n i dung tuyên truy n cho ngư i lao ng khu v c này ch m ư c i m i. Chưa coi tr ng công tác tuyên truy n cho ngư i s d ng lao ng. Nhi u CNL ch chú tr ng n vi c làm và thu nh p mà ít quan tâm n vi c nâng cao trình h c v n, k năng ngh nghi p. V n còn hàng nghìn cán b , CNVCL s d ng ma tuý, vi ph m chính sách v DS- KHHG .
 6. 3- Ch ng nghiên c u, tham gia xây d ng, ki m tra giám sát và hư ng d n th c hi n pháp lu t, chính sách, chăm lo i s ng, b o v l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL . y m nh các ho t ng xã h i. Trong năm 2005, TL và các c p C ã t ch c nghiên c u, l y ý ki n óng góp xây d ng 24 d án lu t, pháp l nh, ngh nh và nhi u chính sách, ch liên quan tr c ti p n CNVCL và t ch c C . M t s d án lu t và chính sách l n như: B Lu t Dân s , Lu t phòng ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, Lu t BHXH, Lu t doanh nghi p m i, Lu t u tư m i, Pháp l nh v ình công và gi i quy t ình công, các văn b n hư ng d n thi hành chính sách ti n lương m i … ã ư c TL t p trung nghiên c u và t ch c l y ý ki n óng góp c a C các c p. Nhi u ý ki n tham gia c a C ư c cơ quan so n th o ti p thu. c bi t, ki n ngh c a oàn Ch t ch TL L VN không ban hành Pháp l nh v ình công và gi i quy t ình công mà s a i, b sung chương XIV c a B Lu t Lao ng v ình công ã ư c ch p thu n. Các c p C ã ch ng tham gia xây d ng và th c hi n phương án s p x p l i 754 DNNN và gi i quy t úng ch chính sách, m b o các quy n l i cho g n 121.000 lao ng dôi dư. Năm 2005, ã có trên 93% DNNN m i h i CNVC, trên 95% cơ quan m H i ngh cán b , công ch c; t l DN có TƯL TT DNNN là 96%, DNTN 25%, DN có v n TNN 40%. T l ngư i lao ng có H L DNNN là 96%, DNTN 45%, DN có v n TNN 65%. Các ơn v chưa t ch c ư c i h i CNVC là do SXKD g p khó khăn ho c ang s p x p l i. Nhi u DNNN ã chuy n thành công ty c ph n v n duy trì t t vi c xây d ng và ban hành quy ch th c hi n dân ch cơ s , có s a i m t s i m cho phù h p v i mô hình qu n lý m i. M t s C CS DN NQD và DN có v n TNN ho t ng t t do ch doanh nghi p hi u và quan tâm, t o i u ki n nên vi c v n d ng t ch c h i ngh CNL , xây d ng, th c hi n quy ch dân ch có thu n l i hơn. Tuy nhiên, v n áng quan tâm là: Vai trò i di n c a C DNNN ã CPH, DNTN và DN có v n TNN còn m nh t; ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân còn hình th c, kém hi u qu ; vi c b phi u tín nhi m m t s ch c danh cán b qu n lý, công khai tài chính g p nhi u vư ng m c; nhi u a phương còn lúng túng trong vi c ch o C CS xã, phư ng, th tr n t ch c h i ngh CBCC, không bi t th c hi n theo Ngh nh 71/1998 (v th c hi n quy ch dân ch các cơ quan hành chính nhà nư c) hay theo Ngh nh 79/2003 (v th c hi n quy ch dân ch xã, phư ng, th tr n). Công tác ki m tra giám sát vi c th c hi n lu t C , lu t Lao ng và chính sách, ch ư c th c hi n thư ng xuyên. TL ã ph i h p v i B L TBXH ti n hành ki m tra t i 05 T ng công ty và 30 ơn v thành viên. Qua ki m tra cho th y vi ph m c a DN ch y u là chưa xây d ng qui ch dân ch và qui ch ph i h p gi a C v i giám c, trích n p kinh phí C chưa úng qui nh, n i dung H L chưa rõ quy n và nghĩa v c a các bên, a s TƯL TT có n i dung sao chép theo qui nh c a lu t lao ng; vi c th c hi n chính sách, ch i v i lao ng n g p nhi u khó khăn, vư ng m c. H u h t các C ngành, L L a phương ã t ch c t ng k t 10 năm (1995- 2005) th c hi n NQ 01 c a oàn Ch t ch TL v công tác BHL và óng góp xây d ng NQ c a Ban Ch p hành TL v “ Ny m nh công tác BHL trong tình hình m i”; duy trì và Ny m nh phong trào “Xanh- S ch- p, b o m ATVSL ”; c ng c b máy làm công tác BHL và m ng lư i an toàn v sinh viên. Các c p C ã ch ng,
 7. tích c c tham gia các ho t ng Tu n l qu c gia v ATVSL và PCCN l n th 7 và hư ng ng ngày “Môi trư ng th gi i” v i nhi u hình th c, n i dung phong phú… ng th i tăng cư ng công tác ki m tra ATVSL ; tuyên truy n, hu n luy n cho hàng ngàn cán b C , CNL và hư ng d n DN v công tác BHL … Các ho t ng trên c a C ã góp ph n nâng cao nh n th c c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng v ATVSL cơ s . M c dù ã có nhi u bi n pháp ngăn ch n và h n ch TNL nhưng nhìn chung s v TNL năm 2005 v n tăng, tính ch t ngày càng nghiêm tr ng. Tính n 25/11/2005, theo báo cáo chưa y , c nư c ã x y ra 362 v TNL ch t ngư i, làm ch t 396 ngư i, trong ó, DNNN chi m 45,56%, DNNQD chi m 40,95%, Công ty c ph n và công ty nhà nư c 10,86%, các ơn v khác 2,54%. S v TNL còn nhi u hơn nhưng không th ng kê ư c vì ch s d ng lao ng không khai báo theo qui nh. Các oàn i u tra TNL c a các a phương ã ngh kh i t trách nhi m hình s 8 v . Nguyên nhân chính x y ra TNL , m t m t do ch s d ng lao ng thi u quan tâm c i thi n i u ki n làm vi c; m t khác, không ít ngư i lao ng khi vào làm vi c không ư c t p hu n v công tác an toàn, do ý th c ch p hành n i qui, qui ch làm vi c c a ngư i lao ng chưa cao; công tác qu n lý v ATL l ng l o, n ng v th t c hành chính; m ng lư i ATVS viên nhi u cơ s ho t ng kém hi u qu ; lao ng t do, h p ng th i v , ng n h n không ư c hu n luy n v ATL ; công tác thanh tra, ki m tra không ư c ti n hành thư ng xuyên; tình tr ng vi ph m, nguy cơ d n n TNL không ư c phát hi n và ngăn ch n k p th i; vi c i u tra, xác minh, x lý vi ph m ch m, chưa có tác d ng giáo d c và ngăn ng a. Trong năm qua, CNVCL luôn là l c lư ng nòng c t, óng góp ch y u trong vi c th c hi n các cu c v n ng xã h i, nhân o, t thi n do MTTQ và C phát ng v i giá tr hàng ngàn t ng, h tr cho các i tư ng gia ình chính sách, gia ình CNL nghèo, có hoàn c nh c bi t khó khăn, ng h n n nhân ch t c da cam, ng bào các a phương b bão, lũ; mua công trái giáo d c, trái phi u Chính ph . Riêng “Quĩ T m lòng vàng Lao ng” ã v n ng và óng góp ư c hàng t ng, qu “vì n CNL nghèo” c a các c p C ã lên t i 251 t ng, gi i quy t cho 5,5 v n lư t n lao ng vay. T u năm n 15/11/2005, quĩ h tr gi i quy t vi c làm TL ã cho vay t ngu n v n m i và v n n h n thu h i 241 lư t d án v i t ng s ti n là 17.624 tri u ng, h tr gi i quy t vi c làm cho 6.726 lư t lao ng. Ngoài ra, nhi u L L t nh, thành ph còn th c hi n vi c b o lãnh, tín ch p cho ngư i lao ng vay v n qua nhi u hình th c khác nhau v i s ti n hàng trăm t ng. Các lo i quĩ trên ã h tr gi i quy t vi c làm và tăng thu nh p, c i thi n cu c s ng cho hàng v n gia ình CNVCL . 4- Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên ư c các c p C t p trung ch o th c hi n và t k t qu t t. Năm 2005, vi c th c hi n “Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên” theo tinh th n NQ i h i IX C VN ư c tri n khai ng b . Các c p C ã bám sát n i dung chương trình, ra gi i pháp thích h p, gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c; Ny m nh tuyên truy n v C trong m i i tư ng lao ng và ch DN; tăng cư ng cán b và ngu n tài chính ph c v chương trình…so v i 31/12/2003, các c p C ã k t n p 662.712 oàn viên, thành l p m i 10.548 C CS, tr i s lư ng gi m, ã tăng thêm 576.090 oàn viên và 9.708 C CS. Trong ó khu v c HCSN tăng 220.362 oàn
 8. viên và 8.657 C CS; khu v c DNNN gi m 28.895 oàn viên và 1.469 C CS; khu v c có v n TNN tăng 205.303 oàn viên và 2.168 C CS; khu v c ơn v s nghi p công l p gi m 2.079 oàn viên và 29 C CS. n 6/2005, t ng s c nư c có 5.245.592 oàn viên và 76.678 C CS. Các a phương ã hoàn thành cơ b n vi c thành l p C CS xã, phư ng, th tr n. TL ã t ch c t ng k t 5 năm th c hi n Ngh quy t 3b c a BCH TL (khoá VIII) v công tác phát tri n oàn viên, xây d ng C CS v ng m nh nh m ánh giá úng k t qu công tác này, th y ư c nh ng thu n l i, khó khăn, rút ra bài h c kinh nghi m, phương hư ng trong th i gian t i. M t s L L t nh, thành ph , C ngành TW có t c phát tri n oàn viên và C CS nhanh như: L L TP H Chí Minh, Hà N i, ng Nai, Bình Dương, H i Dương, Qu ng Ninh, Th a Thiên Hu , C ngành Công nghi p VN… Tuy nhiên, có m t s t n t i c n kh c ph c, ó là: Công tác tuyên truy n, i u tra, kh o sát n m ch c s DNNQD có i u ki n thành l p C có k ho ch phát tri n oàn viên và C CS chưa t t; nhi u nơi m i t p trung phát tri n C CS khu v c xã, phư ng, trư ng m m non ngoài công l p; các c p C chưa xác nh rõ ngu n l c tài chính và xây d ng qui ch s d ng ngân sách c a chương trình; chưa tranh th ư c s lãnh o c a các c p u ng và ngân sách c a chính quy n; cán b làm công tác này nhi u nơi còn thi u v s lư ng, y u v năng l c chuyên môn, nh t là c p huy n; chưa n m rõ i tư ng k t n p vào C xã, phư ng, th tr n, th m chí có nơi k t n p c cán b thôn, xóm không hư ng lương vào C ; không ít nơi sau khi thành l p còn lúng túng trong t ch c ho t ng; công tác th ng kê, theo dõi còn b t c p nên không n m ch c s oàn viên bi n ng và gi m sút do s p x p, chuy n i, gi i th DNNN; vi c ch m ban hành Ngh nh hư ng d n i u 153 B lu t Lao ng v BCH công oàn lâm th i cũng nh hư ng n công tác phát tri n oàn viên và C CS. 5- Công tác ào t o, b i dư ng cán b và xây d ng t ch c C . Th c hi n NQ 03/ NQ- TL c a oàn Ch t ch TL , công tác ào t o, b i dư ng cán b ư c các c p C quan tâm ch o th c hi n và có s chuy n bi n rõ r t. Trong năm, theo th ng kê chưa y , các c p C ã ào t o 583 gi ng viên kiêm ch c, m 267 l p v i 146.562 lư t cán b C ư c t p hu n nâng cao trình nghi p v công tác C và 3.410 lư t cán b C ư c h c ngo i ng , tin h c. TL ã t ch c 02 l p t p hu n v công tác t ch c cán b cho hơn 200 cán b c a các ngành, a phương; biên so n và phát hành b tài li u t p hu n cho cán b C CS. Các c p C ã m hàng trăm l p nâng cao nh n th c v gi i, v nghi p v công tác n công, v ki n th c pháp lu t…thu hút hàng ngàn cán b n và n CNVCL tham gia. TL ã ph i h p v i B N i v xây d ng n i dung ào t o, b i dư ng nh m chuNn hoá i ngũ cán b C các c p. Trư ng i h c C và các trư ng C c a m t s ngành, a phương ã m nhi u l p ào t o cho 3.549 cán b h i h c chính qui t p trung, h i h c t i ch c, lý lu n và nghi p v công tác C . oàn Ch t ch TL ã quy t nh thành l p Trư ng C khu v c Mi n trung- Tây nguyên ào t o, b i dư ng cán b khu v c, góp ph n xây d ng i ngũ cán b áp ng yêu c u, nhi m v trong th i kỳ m i. Tuy nhiên công tác qui ho ch, ào t o, tuy n d ng cán b còn nhi u lúng túng, vi c ào t o, b i dư mg v ki n th c pháp lu t cho cán b C chưa ư c nhi u, m t s cán b chưa phát huy ư c ki n th c ã ư c ào t o t i các trư ng C vào th c ti n ho t ng. Chương trình, n i dung ào t o chưa theo k p òi h i c a tình hình, còn n ng v lý thuy t, thi u ph bi n kinh nghi m th c ti n cán b C CS v n d ng.
 9. oàn Ch t ch TL ã ban hành Ch th s 02/ CT- TL v vi c tuy n c cán b C i công tác cơ s , song n nay ch trương này v n chưa tri n khai th c hi n ư c. TL ã t p trung nghiên c u, xây d ng hư ng d n và t ch c t p hu n v ch lương m i trong h th ng C . Các c p C ã t p trung tri n khai th c hi n vi c chuy n x p lương m i cho cán b , CNVC trong h th ng C , m b o úng các qui nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a TL . Trong d p i h i ng c p trên cơ s và c p t nh, TP; ng oàn, oàn Ch t ch TL , ban thư ng v L L các t nh, TP, C ngành TW ã ph i h p v i Ban Thư ng v t nh u , thành u , Ban cán s ng và ng u cùng c p ch ng chuNn b , gi i thi u nhân s cán b ch ch t c a C tham gia c p u cùng c p. Nhi u cán b C ã trúng c vào BCH ng b các c p. TL ã ph i h p v i m t s b , ngành liên quan t p trung nghiên c u, kh o sát th c t , xây d ng n i dung, t ch c các cu c h i th o và ã trình Chính ph d th o Ngh nh hư ng d n thi hành i u 153 B lu t Lao ng v Ban Ch p hành C lâm th i t i DN; t ch c h i th o v t ch c và ho t ng C KCX, KCN và DNNQD; ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p VN m 2 l p t p hu n cho g n 100 ch DN làm cho h hi u và ng h , t o i u ki n cho thành l p t ch c C DN. oàn Ch t ch TL ã ban hành quy nh v vi c ph i h p ho t ng gi a công oàn ngành TW và C T ng Công ty tr c thu c TL trong cùng m t B , ng th i ch o m t s C ngành TW, C T ng công ty, L L t nh, TP ti n hành kh o sát, l p án, t ch c h i th o nghiên c u mô hình ho t ng C trong các DNNN ã c ph n hoá, chuy n i thành t p oàn kinh t , công ty m -con… C c p trên cơ s ã t p trung ch o i h i C c p cơ s , nhìn chung t k t qu t t. Tuy nhiên, t l C CS t ch c i h i m t s C ngành TW t th p là do cơ s ph i t p trung th c hi n nhi m v SXKD trong nh ng tháng cu i năm ho c DN trong di n ph i s p x p l i. Nhi u ngành, a phương, sau i h i C CS, s cán b m i tham gia BCH chi m t l khá cao, t 25- 40%. M t s mô hình t ch c C c p trên ư c thành l p không có trong qui nh c a i u l như C kh i, C Liên hi p HTX. Vi c chuy n giao và ti p nh n C CS theo qui nh m t s ngành, a phương th c hi n ch m, chưa úng ch o c a TL , n nay v n còn 360 C CS chưa ư c chuy n giao theo qui nh c a i u l C VN. M t s C c p trên cơ s hư ng d n chưa úng qui nh c a i u l như: cho phép C CS kéo dài nhi m kỳ t 2,5 năm thành 5 năm; hư ng d n v m u con d u c a C không phù h p v i C CS dư i 10 oàn viên ch có ch t ch, không có BCH. Các c p công oàn ã ki m tra, ánh giá, phân lo i ho t ng C CS năm 2005. Tính bình quân, t l C CS t tiêu chuNn v ng m nh tr lên g n 78%, ch y u t p trung DNNN và cơ quan nhà nư c; khu v c NQD và nghi p oàn t l t th p, kho ng 30- 40%; tuy nhiên, vi c ch m i m, ánh giá phân lo i nhi u nơi chưa ph n ánh úng th c ch t ho t ng C cơ s . TL c n s m nghiên c u s a i n i dung Thông tri 02 v xây d ng C CS v ng m nh cho phù h p v i t ng lo i hình cơ s . i u áng quan tâm là t ch c và ho t ng c a C CS DNNN ã CPH ho c chuy n i hình th c s h u và DN có v n TNN ngày càng khó khăn hơn; vai trò c a C ang d n m nh t và nhi u nơi mang n ng tính hình th c.
 10. 6- Ho t ng i ngo i: Trong năm 2005, TL ã c nhi u oàn v i hàng trăm lư t cán b C các c p i công tác nư c ngoài và ón các oàn i bi u C các nư c cùng nhi u cán b , chuyên gia vào thăm và làm vi c v i C VN. Các quan h qu c t song phương và a phương ư c m r ng và tăng cư ng theo ư ng l i i ngo i c l p t ch , r ng m , a phương hoá, a d ng hoá, ch ng h i nh p qu c t . Thông qua các ho t ng i ngo i ã tranh th trao i kinh nghi m ho t ng v i C các nư c và nh n ư c s ng tình, ng h , s h p tác, h tr v k thu t, tài chính c a C các nư c, c a t ch c lao ng qu c t (ILO), c a các t ch c phi chính ph (NGO). V i s h p tác và h tr c a các t ch c C các nư c, hàng trăm lư t cán b tham gia các khoá t p hu n, h i th o v i nhi u ch v lao ng, C , cơ ch ba bên... Ho t ng i ngo i c a các c p C ã góp ph n tăng cư ng s hi u bi t l n nhau, nâng cao v th c a C VN. 7- Công tác tài chính và ho t ng kinh t C . Trong năm 2005, các c p C ã có nhi u c g ng trong vi c ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p tri n khai th c hi n thông tư liên t ch s 119 c a TL và B Tài chính v thu kinh phí C , ư c tính thu t 96% k ho ch và chi t 90% k ho ch, góp ph n ph c v t t công tác C và phong trào CNVCL . Th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, oàn Ch t ch TL ã có Ch th s 01/ CT-TL v vi c tăng cư ng qu n lý ngân sách, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong h th ng C . TL ã tham gia xây d ng d th o N c a Chính ph v phân c p qu n lý công s n nh m m b o quy n C trong qu n lý tài s n; ban hành quy nh ch thư ng thu n p ngân sách C , thư ng, ph t thu n p kinh phí C ; quy nh v ch công tác phí, ch chi tiêu h i ngh trong h th ng C . Công tác u tư xây d ng cơ b n ư c TL th c hi n có tr ng tâm, tr ng i m, t p trung b trí v n gi i quy t thanh toán d t i m các công trình ã hoàn thành nh ng năm trư c ây và ch duy t và b trí v n cho các công trình tr ng i m n m trong k ho ch nhà nư c, không duy t các công trình m i. Tuy nhiên, nhi u a phương, tình tr ng th t thu kinh phí C khu v c NQD còn khá ph bi n, ch t 20- 25%. Nguyên nhân ch y u là do trách nhi m c a ban thư ng v , ban ch p hành m t s ngành, a phương, cơ s chưa cao, b máy cán b làm công tác tài chính còn nhi u h n ch . Vi c qu n lý tài chính, tài s n C m t s nơi còn b buông l ng, chi tiêu chưa úng qui nh c a nhà nư c và c a TL . Các L L t nh, TP, C ngành TW ti p t c th c hi n vi c s p x p l i các ơn v s n xu t kinh doanh, ã có 35 ơn v chuy n thành Công ty TNHH 1 thành viên, 07 ơn v chuy n sang công ty c ph n và mô hình khác; gi i quy t ch cho 55 lao ng dôi dư. Ho t ng kinh t C nhìn chung còn g p nhi u khó khăn, m t s ơn v còn lúng túng khi chuy n sang lo i hình t ch c m i và SXKD kém hi u qu . 8- Ho t ng c a UBKT: (UBKT có báo cáo riêng). 9- Công tác ch o, t ch c th c hi n t ng bư c ư c i m i, sâu sát hơn v i cơ s , áp ng òi h i c a phong trào. T ng Liên oàn và các c p C ã xây d ng và th c hi n tương i t t, chương trình, k ho ch công tác năm v i nh ng n i dung, bi n pháp c th . oàn Ch t ch TL và L L t nh, TP, C ngành TW ã t ch c nhi u cu c i u tra, kh o sát, h i th o, làm
 11. rõ cơ s lý lu n và th c ti n ánh giá khách quan tình hình và tìm gi i pháp cho nhi u v n c a phong trào CNVCL và ho t ng C . Vi c xây d ng, b sung, hoàn thi n các quy ch ho t ng, nh t là quy ch ph i h p gi a C v i các c p chính quy n ư c chú tr ng hơn. n nay, 100% c p t nh, TP, C ngành TW và kho ng 80% công oàn cơ s , c p trên cơ s có quy ch ph i h p v i chính quy n ng c p. Vi c ki m tra th c hi n k ho ch công tác c a C c p dư i ư c coi tr ng hơn. T p th oàn Ch t ch TL ã làm vi c v i m t s L L t nh, TP, ngành tr ng i m n m ch c tình hình CNVCL và ho t ng C . Cơ quan TL và m t s L L a phương, C ngành TW ã duy trì t t ch giao ban công tác hàng tháng, xây d ng l ch sinh ho t hàng tu n, góp ph n nâng cao hi u qu ch o các m t ho t ng. Ch thông tin, báo cáo, công tác văn thư, lưu tr trong h th ng C ngày m t i vào n n p. TL ã t ch c t ng k t 5 năm th c hi n Ngh quy t c a oàn Ch t ch v công tác thông tin báo cáo và nghiên c u, ban hành các qui nh m i v công tác thông tin báo cáo, văn thư, lưu tr áp d ng th ng nh t trong t ch c Công oàn. Vi c ng d ng tin h c ã góp ph n ph c v t t hơn cho công tác ch o i u hành cơ quan C các c p. oàn Ch t ch TL ã làm vi c v i Th tư ng Chính ph v tình hình CNVCL và ho t ng C , ki n ngh m t s v n l n liên quan tr c ti p n CNVCL như chính sách nhà cho ngư i lao ng; kéo dài th i gian th c hi n chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i DNNN; ban hành N v Thanh tra lao ng theo qui nh c a B lu t Lao ng; i u ch nh m c lương t i thi u khu v c DN có v n TNN; ti p t c h tr kinh phí ho t ng C ; gi i quy t tình tr ng n ng v n xây d ng cơ b n; s a i, b sung chương XIV c a B Lu t Lao ng…Th tư ng ánh giá cao k t qu phong trào CNVCL và t ch c C ã t ư c và giao cho các b , ngành ch c năng nghiên c u, ph i h p v i TL ưa ra bi n pháp gi i quy t c th các ki n ngh c a TL trình Th tư ng xem xét, quy t nh. Nhi u L L t nh, TP ã t ch c h i ngh liên t ch ánh giá k t qu ph i h p ho t ng gi a C v i chính quy n và các ngành, oàn th cùng c p trong vi c t ch c th c hi n các NQ Liên t ch và Chương trình ph i h p . Vi c th c hi n m t s NQ Liên t ch, Chương trình ph i h p ã góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng C . Song, do nhi u a phương, ngành, cơ s ký quá nhi u NQ Liên t ch và Chương trình ph i h p nên không có i u ki n th c hi n y theo s ch o c a C c p trên. M t s vi c tri n khai ch m, hi u qu th p, th m chí không tri n khai ch o th c hi n. Công tác ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các NQ, chương trình công tác hàng năm c a C chưa ư c coi tr ng úng m c. Tóm l i, m c dù còn m t s h n ch , song nhìn chung ho t ng C trong năm 2005 ã có nh ng i m i v t ch c, n i dung và phương th c ho t ng, hư ng m nh v cơ s , ngày càng có hi u qu và b t nh p ư c v i cơ ch th trư ng, nhi u phong trào thi ua do TL phát ng ã mang l i hi u qu thi t th c, góp ph n tích c c vào phát tri n KTXH c a t nư c. Công tác tuyên truy n giáo d c và các ho t ng xã h i di n ra sôi n i, r ng kh p v i nhi u n i dung, hình th c a d ng, phong phú. Các c p C ã tích c c tham gia xây d ng và ki m tra vi c th c hi n lu t pháp, chính sách, ch cơ s ; tích c c tham gia gi i quy t vi c làm, chăm lo b o v quy n và l i ích c a ngư i lao ng, có vai trò quan tr ng trong vi c gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công, góp ph n n nh quan h lao ng và SXKD cơ s . Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên ư c t p trung ch o th c hi n và t nhi u k t qu t t t t
 12. c các ngành, a phương. Cán b C c p trên ã thư ng xuyên i sâu, i sát nghiên c u th c ti n, n m tình hình, k p th i gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c cơ s . Tuy nhiên, t ch c và phương th c ho t ng C chưa theo k p v i tình hình m i, rõ nh t là: N i dung ch o, ho t ng còn b dàn tr i, m t s C ngành, a phương chưa t p trung th c hi n nh ng nhi m v tr ng tâm; chưa làm tròn vai trò i di n b o v quy n, l i ích cho CNL , vi c ki n ngh x lý vi ph m quy n l i ngư i lao ng còn y u. Hi u qu c a công tác tuyên truy n i v i ngư i lao ng khu v c ngoài qu c doanh còn h n ch . Vi c tri n khai nghiên c u, xây d ng mô hình t ch c và phương th c ho t ng C trong các DN c ph n hoá và các thành ph n kinh t còn ch m. Ho t ng xã h i còn ít quan tâm n oàn viên g p khó khăn. Công tác t ng k t, h i thi, ho t ng văn hoá, th thao quá nhi u, gây khó khăn cho cơ s . K lu t thông tin báo cáo, tài chính chưa nghiêm, kinh phí th t thu nhi u khu v c DNNQD. Vi c ng d ng công ngh thông tin trong h th ng t ch c Công oàn còn y u. Vi c sơ k t ki m i m th c hi n các ngh quy t c a TL ã ban hành còn chưa ư c chú tr ng. Ph n th hai NHI M V CH Y U VÀ GI I PHÁP TH C HI N C A CÁC C P CÔNG OÀN NĂM 2006 Năm 2006, năm u tiên th c hi n NQ i h i l n th X c a ng và k ho ch phát tri n KTXH 5 năm 2006- 2010, t nư c ng trư c th i cơ và v n h i, ng th i cũng ng trư c nh ng khó khăn thách th c m i, trong b i c nh qu c t ti p t c di n bi n ph c t p và hàng năm ph i i phó v i thiên tai, d ch b nh. Ti n trình h i nh p kinh t khu v c, th gi i và gia nh p t ch c thương m i th gi i (WTO), t o nên bư c phát tri n m i trong quan h qu c t , cơ h i và thách th c an xen nhau và u l n hơn trư c. c bi t, nhi u ngành kinh t phát tri n, t o thêm vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng; ti n trình c ph n hoá, s p x p, nâng cao hi u qu ho t ng c a DNNN, s làm cho m t b ph n lao ng gi n ơn, trình th p m t vi c làm và khó ki m ư c vi c làm. S chuy n d ch lao ng gi a các ngành, ngh , a phương, cơ s thu c các thành ph n kinh t t o ra s c nh tranh v lao ng. Các qui nh v i u ki n lao ng các ngành ngh , quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng d b xâm ph m hơn trong khi trình hi u bi t c a ngư i lao ng v chính tr , xã h i, pháp lu t còn h n ch , tác phong và k lu t lao ng chưa cao; tranh ch p lao ng và ình công còn di n bi n ph c t p; s phát tri n nhanh c a các DNNQD, s hình thành các t p oàn kinh t , công ty m - con, ngu n kinh phí cho ho t ng C … là nh ng khó khăn, thách th c c a t ch c C trong năm u tri n khai th c hi n NQ i h i X c a ng, năm th ba th c hi n NQ i h i IX C VN, t ra yêu c u c p thi t ph i i m i t ch c và phương th c ho t ng c a t ch c C cho phù h p v i tình hình m i. Xu t phát t tình hình và yêu c u m i, năm 2006, các c p C c n t p trung ch o, t ch c th c hi n t t m t s nhi m v ch y u sau:
 13. 1- y m nh phong trào thi ua yêu nư c trong CNVCL l p thành tích xu t s c chào m ng i h i l n th X c a ng, góp ph n th c hi n th ng l i m c tiêu phát tri n KTXH t nư c năm 2006. - Phát ng phong trào thi ua sâu r ng trong CNVCL và các c p C c nư c t p trung vào phong trào thi ua lao ng sáng t o, l p thành tích xu t s c trong lao ng, s n xu t, công tác chào m ng i h i l n th X c a ng v i n i dung ch y u là nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , ti t ki m nguyên, nhiên v t li u, h giá thành s n phNm, m b o c nh tranh th ng l i th trư ng trong nư c và qu c t . - Ti p t c duy trì và phát tri n các phong trào thi ua c th do i h i IX C VN ra g n li n v i các cu c v n ng chính tr do ng, nhà nư c và MTTQ phát ng. C th hoá n i dung, hình th c, bi n pháp t ch c ch o các phong trào thi ua phù h p v i t ng ngành ngh , lo i hình DN, nh t là khu v c kinh t NQD và DN có v n TNN. ăng ký và th c hi n nhi u công trình, s n phNm, sáng ki n, ti t ki m chào m ng i h i l n th X c a ng. 2- y m nh công tác tuyên truy n v ng và C , tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng trong CNVCL , góp ph n xây d ng giai c p công nhân v ng m nh, áp ng yêu c u phát tri n m i c a t nư c. -M t sinh ho t chính tr r ng l n trong cán b , CNVCL và các c p C trong c nư c h c t p, quán tri t NQ i h i X c a ng. Xây d ng “Chương trình hành ng c a C th c hi n NQ i h i l n th X c a ng”. V n ng cán b , CNVCL tích c c tham gia xây d ng ng; Ny m nh công tác tuyên truy n, phát tri n ng trong CNVCL . - Tuyên truy n sâu r ng trong CNVCL nh m nâng cao nh n th c v pháp lu t và có k ho ch tri n khai th c hi n Lu t Th c hành ti t ki m, Lu t Phòng ch ng tham nhũng, Lu t DN, Lu t Nhà và các văn b n pháp lu t khác Qu c h i m i thông qua có liên quan tr c ti p n CNVCL và t ch c C . Coi tr ng công tác tuyên truy n giáo d c v pháp lu t lao ng và t ch c C VN cho ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, nh t là trong các khu công nghi p t p trung, khu v c kinh t NQD và DN có v n TNN. - T ch c các ho t ng tuyên truy n, giáo d c, VHTT phù h p v i t ng lo i hình cơ s , t o không khí ph n kh i, tin tư ng trong CNVCL góp ph n nâng cao i s ng văn hoá trong DN và cơ quan, ơn v . - T p trung tuyên truy n trong CNVCL v nh ng khó khăn, thách th c c a t nư c, c a DN khi h i nh p kinh t qu c t . N m ch c tình hình tư tư ng, tâm tr ng, nguy n v ng c a ngư i lao ng, k p th i ph n ánh, thương lư ng v i ngư i s d ng lao ng và ki n ngh v i ng, nhà nư c gi i quy t nh ng v n b c xúc liên quan tr c ti p t i CNVCL và C , ch ng tham gia gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công, ngăn ng a nh ng hành ng quá khích c a ngư i lao ng khi tham gia ình công. - Tri n khai Ngh quy t Liên t ch gi a TL L VN và B Giáo d c và ào t o v “Ph i h p ho t ng nâng cao trình h c v n, k năng ngh nghi p trong CNVCL giai o n 2005 - 2010”. Phát ng phong trào h c t p nâng cao trình chính tr , h c
 14. v n, ngh nghi p, xây d ng tác phong công nghi p trong CNVCL , nh t là lao ng tr . - Ti p t c ch o th c hi n NQ Liên t ch s 01 gi a TL v i U ban An toàn giao thông qu c gia v tuyên truy n, v n ng CNVCL m b o TTATGT. Ny m nh công tác truy n thông v DS - KHHG , phòng ch ng ma tuý, phòng ch ng HIV/AIDS trong CNVCL . - Coi tr ng công tác b i dư ng i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n giáo d c và báo cáo viên c a các c p C . Nâng cao ch t lư ng tuyên truy n c a các cơ quan báo chí C . Phát tri n các c m văn hoá - th thao cơ s . C ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng các nhà Văn hoá Lao ng, câu l c b theo tinh th n NQ c a oàn Ch t ch TL . 3- Công tác nghiên c u, tham gia xây d ng ki m tra và hư ng d n th c hi n pháp lu t, chính sách có liên quan n CNVCL và C . Chăm lo i s ng, b o v quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng và y m nh các ho t ng xã h i c a C . - Ch ng nghiên c u, tham gia xây d ng lu t pháp, chính sách ch có liên quan n CNVCL và t ch c C theo Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2006 c a Qu c h i, c bi t là t p trung tham gia xây d ng Lu t s a i b sung m t s i u c a B lu t Lao ng liên quan n gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công, Lu t BHXH, Lu t BHYT, Lu t D y ngh , Lu t ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài, Lu t Khi u n i, t cáo, Pháp l nh Dân ch cơ s … Tham gia chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001-2010. Kh o sát ánh giá và xu t nh ng bi n pháp Ny m nh ho t ng c a H i ng hoà gi i lao ng cơ s và H i ng tr ng tài lao ng. - Hư ng d n, ki m tra vi c ký k t H L và TƯL TT, v t ch c và ho t ng i h i CNVC trong công ty nhà nư c theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 01 ngày 16/5/2005 c a T ng Liên oàn L VN và B L TB và Xã h i. Nâng cao hi u qu ho t ng C tham gia xây d ng và th c hi n qui ch dân ch cơ s trong cơ quan, ơn v , doanh nghi p. Xây d ng và hư ng d n t ch c th c hi n N c a Chính ph v “Qui ch dân ch cơ s các lo i hình DN là Cty TNHH, công ty c ph n” và “Tài li u hư ng d n m u v các Qui ch dân ch trong DNNN”. Nghiên c u, hư ng d n vi c m h i ngh CBCC C CS xã, phư ng, th tr n. - Ti p t c tham gia hoàn thi n chính sách ti n lương, hư ng d n th c hi n Lu t DN. - Ph i h p v i cơ quan ch c năng cùng c p tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, x lý vi c th c hi n pháp lu t v lao ng và C , nh t là các DN NQD và DN có v n TNN v xây d ng và ký TƯL TT, ti n lương làm thêm gi và tăng ca. - Ti p t c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Ban Ch p hành TL (khoá IX) v “ Ny m nh công tác BHL trong tình hình m i”. Ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c “Tu n l qu c gia ATVSL và PCCN” l n th VIII. - Ch ng hư ng d n các cu c ình công h p pháp, ng th i t ch c g p m t, i tho i gi a t p th ngư i lao ng v i th trư ng cơ quan, ơn v , ngư i s d ng lao
 15. ng và nhà u tư, xây d ng m i quan h lao ng hài hoà, n nh. Nghiên c u thành l p “Quĩ h tr cán b C CS” . - Tri n khai ho t ng c a Trung tâm Tư v n pháp lu t TL và Ny m nh n i dung ho t ng các văn phòng tư v n pháp lu t c a ngành, a phương theo hư ng d n c a TL . - Ny m nh các ho t ng t o vi c làm và gi i thi u vi c làm cho CNL , có các gi i pháp tích c c cùng các ngành ch c năng gi i quy t v n nhà cho ngư i lao ng các KCN t p trung và CNVCL có thu nh p th p. V n ng CNVCL hư ng ng các ho t ng xã h i; phát ng phong trào xây d ng qu “Mái m C ” trong CNVCL và các c p C nh t là C CS, nh m h tr , gi i quy t khó khăn v nhà cho CNVCL nghèo, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao hi u qu ho t ng vay v n t Quĩ qu c gia gi i quy t vi c làm và các lo i quĩ xã h i c a C , nhân r ng mô hình ho t ng c a quĩ tr v n cho ngư i lao ng nghèo (CEP), góp ph n gi i quy t vi c làm, xoá ói, gi m nghèo trong CNVCL và trong xã h i. 4- y m nh th c hi n chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên và thành l p C CS. - Chú tr ng tuyên truy n, v n ng phát tri n oàn viên, thành l p C CS DN NQD, DN có v n TNN. Nghiên c u và th c hi n án qu n lý oàn viên. N m ch c s oàn viên, C CS phát tri n m i và s oàn viên b gi m sút do s p x p, chuy n i hình th c qu n lý, phá s n DN. - Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p VN t p hu n v C cho ch DN. 5- i m i n i dung, phương th c ho t ng c a các c p C cho phù h p v i t ng lo i hình cơ s . Coi tr ng công tác ào t o, b i dư ng cán b C . C ng c t ch c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a C CS. - T p trung vào công tác o t o cán b C , nh t là cán b C CS và c p trên cơ s nh m nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b C áp ng yêu c u ch o phong trào ngay t i cơ s . T ch c h i th o rút kinh nghi m ho t ng C NQD và kinh nghi m gi i quy t ình công ch o phong trào chung. - Nghiên c u, xây d ng mô hình t ch c và phương th c ho t ng c a C trong công ty c ph n, công ty m - con, t p oàn kinh t và cơ quan i di n C VN m t s nư c có ông CNL là ngư i Vi t Nam ang làm vi c. Xác nh rõ hơn m i quan h C ngành- a phương phù h p tình hình m i. - Nghiên c u s a i, b sung Thông tri 02 v xây d ng C CS v ng m nh. Hư ng d n th c hi n N c a Chính ph v t ch c và quy n h n c a Ban Ch p hành C lâm th i theo i u 153 c a B lu t Lao ng. - Tăng cư ng công tác ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t và ch trương công tác c a C c p trên i v i công oàn c p dư i. Tri n khai th c hi n Ch th s 02/ CT- TL ngày 24/3/2005 c a oàn Ch t ch TL v tuy n c cán b C i công tác cơ s và công tác quy ho ch, ào t o, b trí, ánh giá cán b .
 16. - Nghiên c u ch ph c p ti n lương i v i cán b C , nh t là cán b C CS không chuyên trách DN thu c các thành ph n kinh t và xã, phư ng, th tr n. Nghiên c u s a i qui nh và s d ng có hi u qu ti n lương cán b C NQD t ngu n h tr c a Chính ph . - Ny m nh công tác ào t o, b i dư ng ki n th c, k năng ho t ng c a cán b C các c p, nh t là c p cơ s và cán b m i tham gia công tác C , ph n u 100% cán b C CS ư c t p hu n v C . Nghiên c u và ch o th c hi n vi c c ng c h th ng ào t o, b i dư ng cán b C trong c nư c theo ch trương c a oàn Ch t ch TL . Xây d ng án “ ào t o d b i h c cho CN ưu tú”. - Ch ng b trí cán b C sau i h i ng b các t nh, TP và chuNn b cho i h i X C VN, ng th i chuNn b nhân s gi i thi u cán b C tham gia Qu c h i khoá XII. 6- Công tác i ngo i. - Trên cơ s ư ng l i i ngo i c a ng; nghiên c u xây d ng chi n lư c i ngo i c a C phù h p v i n n kinh t th trư ng và h i nh p qu c t . - Ny m nh ho t ng i ngo i nh m tranh th h tr v chuyên môn, k thu t và tài chính trong vi c trao i kinh nghi m ho t ng; ào t o nâng cao trình cán b , nh t là v phương th c ho t ng, kinh nghi m gi i quy t các m i quan h lao ng trong n n kinh t th trư ng. - Góp ph n tham gia t ch c thành công h i ngh APEC năm 2006 t i VN. - Tri n khai tuyên truỳên i h i XV Liên hi p Công oàn Th gi i. 7- Công tác tài chính, kinh t . - Kh o sát th c t và xây d ng án v kinh phí C phù h p v i tình hình m i. - Có bi n pháp qu n lý tài chính, tài s n C . Ch o kiên quy t công tác thu kinh phí và oàn phí C , nh t là khu v c NQD, ch ng th t thu và th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c và TL v trích n p, phân ph i, chi tiêu tài chính công oàn. Hư ng d n C các c p th c hi n cơ ch tài chính m i theo quy nh c a Chính ph . - Ti t ki m chi qu n lý hành chính, ch ng lãng phí trong mua s m tài s n. Qu n lý ch t ch công tác u tư xây d ng cơ b n. Tăng cư ng công tác ki m tra qu n lý tài chính i v i các c p C . Tri n khai th c hi n vi c khoán chi hành chính cơ quan TL và cơ quan C các c p. - Ti p t c c ng c , s p x p l i các cơ s kinh t c a C theo úng quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a TL . M r ng quan h h p tác v i các ơn v kinh t trong và ngoài nư c. Hoàn thành vi c chuy n i, s p x p l i và x p h ng, x p lương cán b qu n lý c a các doanh nghi p C . Nghiên c u, xây d ng phương hư ng ho t ng kinh t C n năm 2015. 8- Công tác t ng k t và ch o th c hi n.
 17. - Nghiên c u hư ng d n ánh giá 15 năm th c hi n Lu t C . - Kh o sát, ánh giá k t qu 10 năm th c hi n Ngh nh s 23/CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph v nh ng qui nh riêng i v i lao ng n . T ng k t NQ 4c c a BCH T ng Liên oàn v công tác n . - T ch c t ng k t 10 năm (1996- 2006) phong trào “ Xanh- S ch- p, B o m ATVSL ”. - T ng k t mô hình t ch c và ho t ng c a C c p huy n. - T ng k t 10 năm phong trào lao ng sáng t o. - Sơ k t n a nhi m kỳ th c hi n NQ i h i IX C VN. nh hư ng n i dung nghiên c u nh ng v n ch y u trình i h i X C VN. Xây d ng k ho ch i h i C các c p ti n t i i h i l n th X C VN. - Ny m nh th c hi n vi c ng d ng công ngh thông tin vào t ch c và ho t ng C , nh t là thông tin v vi c làm trên trang WEB c a TL . Trên ây là nh ng nhi m v ch y u trong năm 2006. T ng c p C c n c th hoá thành chương trình công tác cho phù h p v i c i m, tình hình, yêu c u th c ti n c a a phương, ngành, cơ s , có ch tiêu, n i dung, bi n pháp và nh th i gian ph n u th c hi n. i m i hơn n a phương th c ho t ng, i sâu i sát cơ s , ch ng b nh hành chính trong ch o phong trào, ưa phong trào CNVCL và ho t ng C nư c ta phát tri n m nh m , góp ph n th c hi n th ng l i các m c tiêu KTXH c a t nư c trong năm 2006. TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C ng Ng c Tùng
Đồng bộ tài khoản