intTypePromotion=1

Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa: Phần 2

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

0
48
lượt xem
1
download

Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI, một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa: Phần 2

Chuvng III<br /> <br /> ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA<br /> TRONG THẬP KỶ DẦU THẺ KỶ XXI<br /> m<br /> <br /> I. TÌNH HÌNH VĂN HÓA ĐẤT<br /> <br /> Nước<br /> <br /> VÀ sự LÃNH ĐẠO<br /> <br /> CỦA ĐẢNG TRÊN LĨNH v ự c VÀN HÓA<br /> TRONG THẬP KỶ ĐẦU THỂ KỶ XXI<br /> Bước vào thê kỷ XXI, những cơn chấn động dữ dội về<br /> chính trị, kinh tế và sự phát triển như vũ bão của cuộc<br /> cách mạng khoa học và công nghệ đã làm biến đổi sâu<br /> sắc diện mạo thê giói, đã và đang tác động mạnh mẽ đến<br /> vận mệnh của từng quốc gia, dân tộc, buộc tất cả các<br /> nước phải điều chỉnh chiến lược cho phù hỢp vối tình<br /> hình mói.<br /> ở trong nước, công cuộc đổi mói do Đảng khởi xướng<br /> đã giành dược những thắng lợi quan trọng. Đất nước đã<br /> ra khỏi khủng hoảng kinh tê - xã hội, kinh tê tăng<br /> trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiêu khởi sắc. Tuy<br /> nhiên, nền kinh tê vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn<br /> định, sức cạnh tranh của nên kinh tê thấp. Tác động của<br /> quá trình toàn cầu hóa và mặt trái của cơ chế thị trưòng<br /> 165<br /> <br /> đang làm mai một các giá trị truyền thông và bản sắc<br /> ván hóa dân tộc.<br /> Trưóc tình hình đó, Đại hội đại biểu tx3àn quôc lần thứ IX<br /> của Đảng chủ trương; Phát huy sức mạnh toàn dán tộc,<br /> xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội<br /> công bằng, dân chủ, văn minh. Trên lĩnh vực văn hóa,<br /> Nghị quyết Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định năm<br /> quan điểm đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm<br /> Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Nghị quyết chỉ rõ,<br /> trong xây dựng và phát triển văn hóa phải chú trọng cả<br /> hai nhiệm vụ "xây" và "chống", v ề trách nhiệm của văn<br /> nghệ sĩ, Đại hội IX khẳng định: "Văn nghệ sĩ nêu cao<br /> trách nhiệm trưốc nhân dân, trước Tổ quốc và chủ nghĩa<br /> xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưỏng và<br /> nghệ thuật cao, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân vãn,<br /> dân chủ, có tác dụng giáo dục, xây dựng con ngưòi"\ Để<br /> văn nghệ sĩ hoàn thành sứ mệnh cao đẹp đó, Đảng chủ<br /> trương bảo đảm tự do dân chủ cho mọi sáng tạo, tạo điều<br /> kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho các nghệ sĩ, trong<br /> đó chú trọng đến các văn nghệ sĩ đã có nhũng công hiến<br /> cho đất nước, các tài năng và thế hệ trẻ.<br /> Đối vối lĩnh vực truyền thông đại chúng, Nghị quyết<br /> Đại hội IX nêu rõ nhiệm vụ bao trùm là: "Coi trọng nâng<br /> cao tính chân thật, tính giáo dục và tính chiến đấu của<br /> <br /> 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn<br /> quác lần thứ IX , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 115.<br /> 166<br /> <br /> thông<br /> <br /> dồng thời. "Khắc phục khuynh hướng "thương<br /> <br /> mại hóa" trong hoạt động báo chí, xuâ't bản"l<br /> Nghị quyết Đại hội IX của Dảng tiếp tục khẳng định<br /> và phát triển các quan điểm cơ bản của Hội nghị lần thứ<br /> năm Ban Chấp hành Trung ưdng khóa VIII: Xây dựng nền<br /> văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là<br /> động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế • xã<br /> hội; xây dựng và phát triển vản hóa là sự nghiệp của toàn<br /> dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngủ trí thức đóng vai<br /> trò quf.n trọng; ván hóa là một mặt trận, xây dựng và<br /> phát trển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi<br /> phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.<br /> N hỉng định hướng, quan điểm phát triển văn hóa do<br /> Đại hội IX của Đảng đề ra tạo tiền đề thúc dẩy sự nghiệp<br /> văn hóa trong thập kỷ đầu thê kỷ XXI. Tuy nhiên, quá<br /> trình t)àn cầu hóa một mặt tạo ra động lực để xây dựng<br /> và phá: triển ván hóa, góp phần nâng cao năng lực nội<br /> sinh cía văn hóa dân tộc, mặt khác cũng là những thách<br /> thức tc lớn đối với bản sắc và những giá Irị truyền Ihống<br /> của dâT tộc. Trước tình hình đó, ngày 28-1-2003, Thủ<br /> tướng Chính phủ ra Quyết dịnh số 19/QĐ-TTg phê duyệt<br /> ChươriỊ trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2005.<br /> Mục tim của Chương trình là: Bảo tồn và phát huy những<br /> giá trị vàn hóa tiêu biểu của dân tộc; xây dựng và phát<br /> triển díi sống ván hóa cớ sỏ; hiện đại hóa công nghệ sản<br /> <br /> 1, 2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn<br /> quôc ĩẠr thứ IX, Sđd, tr. 116.<br /> <br /> 167<br /> <br /> xuất, lưu trữ và phổ biến phim. Nội dung cơ bản của<br /> Chương trình mục tiêu quốc gia vê' văn hóa đến năm 2005<br /> là: ChôVig xuông cấp và tôn tạo các di tích lịch sử cách<br /> mạng và kháng chiến; sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa<br /> phi vật thể và xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa phi<br /> vật thể; sưu tầm toàn diện di sản văn hóa phi vật thể tiêu<br /> biểu của một số địa phương và các dân tộc thiểu số; điểu<br /> tra, bảo tồn một sô’ bản, buôn, phum, sóc; xây dựng các<br /> thiết chế văn hóa thông tin cơ sỏ; xây dựng một sô" mô<br /> hình hoạt động văn hóa, thông tin ở làng xã, ưu tiên vùng<br /> sâu, vùng xa; đào tạo cán bộ làm văn hóa thông tin ở cơ sỏ;<br /> hiện đại hóa khâu sản xuất phim...<br /> Nhằm kiểm điểm quá trình 5 năm thực hiện Nghị<br /> quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa, Hội<br /> nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa<br /> IX (7-2004) khẳng định; Nghị quyết Trung ương 5 khóa<br /> VIII đã đáp ứng yêu cầu phát triển của đâ't nước và phù<br /> hợp với nguyện vọng của nhân dân nên đã nhanh chóng đi<br /> vào cuộc sống, được xã hội nhiệt tình hưởng ứng; gắn kết<br /> chặt chẽ hơn văn hóa vối các lĩnh vực của đòi sống xã hội,<br /> góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị<br /> và tạo nên những thành tựu về kinh tê - xã hội, an ninh,<br /> quốc phòng, đốì ngoại của đất nưỏc.<br /> Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ rõ, những thành tựu và<br /> tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương<br /> xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu<br /> quả đối vối các lĩnh vực của đời sông xã hội, dặc biệt là<br /> lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lôì sống. Sự phát triển của<br /> 1 6 8<br /> <br /> văn hóa chưa đồng bộ và chưa tương xứng với sự tăng<br /> trưởng kinh tế, thiếu gắn bó vối nhiệm vụ xây dựng và<br /> chỉnh đốn Đàng,<br /> Trên cơ sở phân tích sâu sắc thực trạng ván hóa đất<br /> nước sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần<br /> thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Hội nghị<br /> Trung ương 10 khóa IX đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm<br /> về văn hóa trong những nám tiếp theo:<br /> Một là, tiếp tục xây dựng tư tưởng, đạo đức, lốì sống<br /> và đời sông văn hóa lành mạnh trong xả hội, trước hết là<br /> trong các tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các<br /> đoàn thể nhân dân và trong từng cá nhân, gia đình, thôn<br /> ✓<br /> <br /> xóm, đơn vị, tổ chức cơ sở.<br /> Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây<br /> dựng con người Việt Nam; quy tụ mọi hoạt động vàn hóa,<br /> phát huy thế mạnh của từng loại hình văn hóa - thông tin<br /> phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất tốt<br /> đẹp của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện<br /> đại hóa đất nưóc.<br /> Ba ỉà, chú trọng xây dựng đòi sống văn hóa cơ sở,<br /> nhất là cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa<br /> lành mạnh, tốt đẹp và phong phú; thường xuyên nâng<br /> cao trình độ phổ cập văn hóa của nhân dân đi đôi vối<br /> nhiệm vụ bồi dưỡiig các tài năng văn hóa, khuyến khích<br /> văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiều công trình văn hóa,<br /> nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ<br /> thuật, tưđng xứng vói sự nghiệp văn hóa của dân tộc và<br /> công cuộc đổi mới.<br /> 169<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2