intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo 0968/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

96
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0968/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc ngừng cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng Bộ quần áo nữ (Cat.29) sang thị trường EU năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0968/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 0968/T M­X N K  n g µ y 11 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò  viÖc  6  n g õ n g  c Ê p  giÊy p h Ð p  x u Êt k h È u  tù ® é n g  ® èi    víi m Æ t  h µ n g   é   u Ç n   B q ¸o n ÷  (Cat.29)  san g  thÞ tr g  E U  n¨ m  2002 ên Thùc hiÖn Th«ng   ªntÞch  Th¬ng    Bé    t li   Bé  m¹i –  KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t ­  Bé C«ng nghiÖp  25/2001/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  09/11/2001  sè  vµ  02/2002/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   ngµy  28/02/2002,Bé    Th¬ng    m¹ith«ng b¸o: KÓ     tõ ngµy  6­ 24­ 2002, c¸c phßng      qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu  thuéc  Bé  Th¬ng    m¹i ngõng  cÊp giÊy phÐp  xuÊt khÈu      tù ®éng  ®èi    Æt   víim hµng  Bé  quÇn    (cat.29)xuÊt khÈu  ¸o n÷      sang  tr thÞ  êng    EU n¨m  2002.   Trêng        hîp c¸cl« hµng  xuÊt khÈu  ícngµy  6­ ®∙    tr   24­ 2002  (ngµy  chøng    ký  tõ vËn    t¶i)nhng  cha  lµm        thñ tôc xingiÊy phÐp  xuÊt khÈu    îccÊp    sÏ®   giÊy phÐp  xuÊt khÈu    cho    tíi hÕt  ngµy  6­ 28­ 2002. §Ó   c¬  giao  l h¹n  cã  së  sè îng  ng¹ch cßn    l¹ cho    i c¸c doanh nghiÖp  thùc  hiÖn, ®Ò     nghÞ    c¸c doanh nghiÖp  ký  ®ång  ®∙  hîp  xuÊt khÈu  Æt     m hµng  nªu  trªnsang  tr   thÞ  êng    EU n¨m  2002  c¸o (b»ng    b¸o    v¨n b¶n)vÒ  Th¬ng      Bé  m¹i(Vô  xuÊt nhËp    khÈu)  Ng«  21  QuyÒn,    Hµ Néi hoÆc     th c¸c Së  ¬ng    m¹i thµnh phè  Hµ  Néi,thµnh    phè  ChÝ   Hå  Minh, H¶i Phßng  §µ      vµ  N½ng   (®èivíic¸c doanh        nghiÖp    trùcthuéc c¸c thµnh      phè trªn)chËm     nhÊt lµngµy  6­     25­ 2002  theo    néi dung  sau: Cat Sè îng ®∙  l   xuÊt   Sè îng ®∙  hîp ®ång  kÕ  l   ký    vµ  ho¹ch giao hµng      Ghi chó   khÈu sang      EU tõ tõngµy  6­   24­ 2002 ®Õn  31­ 2002   12­ ngµy  1­ 1­ 2001  ®Õn  hÕt ngµy  23­ 2002 6­ Tõ  Tõ  §∙s¶n    xuÊt   §∙mua    nguyªn phô    Cha  mua  nguyªn  01/01/0 01/01/0 chê giao hµng   l   iÖu,cha s¶n  xuÊt phô  iÖu l 1  2   ­ ­31/12/0 23/6/02 1 Sè ­ Ngµy  §¬n  Sè ­ l l Ngµy  §¬n  Sè ­ l Ngµy  §¬n  H§   CN îng giao gi¸     îng giao gi¸     îng giao  gi¸ H§      b¸n hµng theo   hµng theo   hµng theo   FOB   hîp  hîp  hîp hay    H§  ®ån ®ån ®ång giac«ng   g g TS (Gi¸hîp ®ång              ghirâ gi¸giac«ng  hay      gi¸b¸n FOB). B¸o        c¸o trªngöikÌm theo  ®ång  phô    chØ  m∙  hîp  vµ  lôc (cã  râ  hµng, thêi     gian giao hµng  nícnhËp      vµ    khÈu). Bé  Th¬ng    m¹ith«ng        b¸o ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2