Thông báo 1033/TB/BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Thông báo 1033/TB/BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1033/TB/BNN-TCCB về phân công lãnh đạo Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1033/TB/BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1033/TB/BNN-TCCB Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2007 THÔNG BÁO V VI C PHÂN CÔNG LÃNH OB Th tư ng Chính ph có Quy t nh s 389/Q -TTg ngày 04/4/2007 v b nhi m ng chí ào Xuân H c gi ch c Th trư ng B Nông nghi p và PTNT; công tác ch o, i u hành c a B ư c liên t c, Lãnh o B ã th ng nh t phân công và i u ch nh nhi m v c a B trư ng và các Th trư ng như sau: 1/ B trư ng Cao c Phát: - Công tác t ch c cán b ; - Công tác qui ho ch, k ho ch, chi n lư c phát tri n ngành; - Công tác xây d ng ng, quan h v i Trung ương ng, Chính ph , Ban Cán s ng các ngành Trung ương, a phương; tr c ti p làm vi c v i Qu c h i khi có yêu c u liên quan n B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; - Trư ng Ban ch o Chương trình c i cách hành chính c a B ; - Ch t ch U ban sông Mê Kông Vi t Nam; - Ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; - Trư ng Ban ch o Trung ương v các v n c p bách trong b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy; - Trư ng Ban ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương; - Trư ng Ban Ch o Chương trình công ngh thông tin c a B ; - Trư ng Ban Ch o Chương trình công ngh sinh h c qu c gia; - Ch t ch H i ng thi ua khen thư ng B ; - Ch t ch Phân ban Vi t Nam trong U ban liên Chính ph : Vi t Nam - Iran, Vi t Nam - Myanmar.
  2. - Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph phân công. 2/ Th trư ng Bùi Bá B ng: - Ch o quy ho ch, k ho ch, cơ ch chính sách phát tri n t ng lo i cây tr ng, v t nuôi, k thu t s n xu t, qu n lý gi ng, v t tư nông nghi p và ch t lư ng các lo i nông s n; - Công tác Khuy n nông: Ch o th c hi n các chuong trình khuy n nông toàn ngành (Các ng chí Th trư ng ph trách kh i ch o xu t ch trương, yêu c u, n i dung i v i công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công, các nhi m v có liên quan t i lĩnh v c thu l i và phát tri n nông thôn thu c ph m vi ư c phân công ); - Công tác khoa h c công ngh : Ch o th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v khoa h c công ngh chung trong toàn ngành, (các Th trư ng ph trách kh i ch o xu t yêu c u v nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c ph trách); Ch t ch H i ng Khoa h c- công ngh B ; - Công tác h p tác qu c t : Ch o th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v h p tác qu c t chung trong toàn ngành, công tác i ngo i c a Ban Cán s ng (các ng chí Th trư ng ph trách kh i tr c ti p qu n lý nh ng chương trình , d án h p tác qu c t theo lĩnh v c phân công); - U viên U ban qu c gia v H p tác kinh t qu c t ; Ban ch o Qu c gia ch ng ch t c hoá h c c a M t i Vi t Nam (Ban 33); U viên H i ng qu n tr ngân hàng chính sách xã h i; T trư ng t công tác Vi t - Nga; Ch t ch Phân ban Vi t Nam trong y ban liên chính ph Vi t Nam - Mông C ; Ban ch o Qu c gia v v sinh an toàn th c phNm; - Ph i h p công tác v i các H i, Hi p h i trong ngành nông nghi p; - Ch t ch H i ng tuy n d ng công ch c, viên ch c B ; - Phó trư ng Ban ch o chương trình công ngh thông tin c a B ; - Trư ng Ban ch o chương trình gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p; - Phó Trư ng Ban Ch o chương trình công ngh sinh h c qu c gia; - Theo dõi các t nh vùng Duyên h i Nam trung b ; - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng phân công. 3/ Th trư ng Di p K nh T n: - Ch o v chuy n d ch cơ c u nông nghi p, xây d ng các vùng chuyên canh t p trung g n v i các cơ s ch bi n nông s n (lúa ch t lư ng cao, rau qu , mía, bông, thu c lá, s n, cây ăn qu , cây công nghi p lâu năm, chăn nuôi bò s a...);
  3. - Công tác ch bi n nông, lâm s n; cơ khí hoá nông nghi p; i n khí hoá nông thôn và ngh Mu i. Ch o th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v ch bi n nông lâm s n, phát tri n cơ- i n chung trong toàn ngành (các Th trư ng ph trách kh i ch o xu t và th c hi n các chuong trình, d án c th theo phân công); - Ph trách kh i doanh nghi p, ch o s p x p i m i Doanh nghi p nhà nư c và Nông - Lâm trư ng toàn ngành, giám sát ph n v n thu c s h u c a Nhà nư c các doanh nghi p thu c B ; - Phát tri n ngành ngh nông thôn, bao g m c d ch v trong nông thôn; - Công tác báo chí, thi ua, tuyên truy n c a B ; Phó Ch t ch H i ng Thi ua khen thư ng c a B ; - Công tác tài chính c a B và Văn phòng B ; ph trách công tác Văn phòng; - Chương trình nâng cao kh năng c nh tranh nông s n; - y viên Ban ch o i u ph i phát tri n vùng kinh t tr ng i m qu c gia; - y viên H i ng qu c gia v B o h lao ng; Ch t ch H i ng B o h lao ng c a B ; gia; - y viên H i ng Tư v n qu c gia Chương trình Thương hi u qu c - y viên BCH Liên minh HTX Vi t Nam; - y viên Ban ch o chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m; - Trư ng Ban ch o th c hi n Quy ch dân ch c a B ; - Trư ng Ban ch o th c hi n Chương trình rau, qu và hoa, cây c nh giai o n 1999 - 2010 c a B ; - Ph trách Chương trình xúc ti n thương m i c a B ; - U viên Ban ch o Tây Nam B c a Chính ph ; theo dõi các t nh vùng ông, Tây Nam B ; - Công tác xây d ng ng các ơn v tr c thu c B , tr c ti p Bí thư ng u cơ quan B nhi m kỳ 2006-2011; - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng phân công. 4 - Th trư ng H a c Nh :
  4. - Công tác phát tri n lâm nghi p: ch o xây d ng chi n lư c, chương trình, d án, chính sách, pháp lu t v phát tri n lâm nghi p; ch o t ch c th c hi n và ki m tra giám sát vi c th c hi n các chương trình, d án, chính sách, pháp lu t có liên quan; - Ho t ng c a l c lư ng ki m lâm, công tác b o v r ng và phòng ch ng cháy r ng; Ch o phòng ch ng sâu, d ch b nh h i r ng; ph i h p v i Th trư ng Bùi Bá B ng ch o công tác khuy n lâm, khoa h c công ngh thu c lĩnh v c lâm nghi p; - Tham gia cùng ng chí Di p K nh T n ch o s p x p, i m i và phát tri n các doanh nghi p Nhà nư c trong lĩnh v c lâm nghi p; công tác ch bi n lâm s n; - Công tác dân t c, mi n núi: ch o xu t chi n lư c, chương trình, d án chính sách có liên quan t i phát tri n nông nghi p - nông thôn các vùng mi n núi, nâng cao i s ng ng bào các dân t c ít ngư i; - Trư ng Ban i u hành D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; - Ch t ch H i ng k lu t c a B ; - Trư ng ban vì s ti n b ph n c a B ; - Ph trách công tác ph i h p v i các t ch c oàn th chính tr - xã h i Trung ương và ngoài ngành; - Phó Trư ng Ban Ch o Tây B c c a Chính ph ; - y viên H i ng phát tri n b n v ng Qu c gia; - Theo dõi các t nh vùng ông B c, Tây B c; - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng phân công. 5/ Th trư ng Nguy n Ng c Thu t: - Công tác xây d ng cơ b n, chuNn b k thu t và các d án ODA... Các ng chí Th trư ng ph trách kh i ch o xu t ch trương u tư, tham gia v nhi m v và n i dung i v i các d án nông, lâm nghi p, nông thôn; - Ch o các công trình u tư trái phi u Chính ph ; - Tham gia cùng Th trư ng Di p K nh T n ch o s p x p, i m i và phát tri n các doanh nghi p nhà nư c trong lĩnh v c thu l i, xây d ng; - Ph trách công tác thanh tra, ki m tra; phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; - Phó trư ng Ban ch o c i cách hành chính c a B ;
  5. - Theo dõi các t nh vùng ng b ng sông H ng ; - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng phân công. 6/ Th trư ng H Xuân Hùng: - Ph trách công tác phát tri n nông thôn; s p x p b trí l i dân cư, xây d ng nông thôn m i; - Công tác di dân tái nh cư c a công trình thu i n Sơn La; - Chương trình qu c gia v xoá ói gi m nghèo và vi c làm; - Chương trình 134, 135 và - Chuong trình 120; - Chương trình xóa b và thay th cây có ch t ma túy; - y viên y ban qu c gia v phòng ch ng HIV, ma túy, m i dâm và t n n xã h i; - i m i quan h s n xu t, bao g m: Kinh t h , trang tr i, h p tác xã; - U viên Ban ch o Tây Nguyên c a Chính Ph ; - Theo dõi các t nh v ng Tây Nguyên; - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng phân công. 7/ Th trư ng ào Xuân H c: - Công tác Qui ho ch Thu l i ; - Qu n lý khai thác công trình thu l i; - Lĩnh v c qu n lý ê i u và phòng, ch ng l t bão; - Ph trách công tác ào t o: Ch o th c hi n các nhi m v qu n lý Nhà nư c v ào t o chung trong toàn ngành (các Th trư ng ph trách kh i xu t yêu c u v ào t o thu c lĩnh v c ph trách); - Phó trư ng ban thư ng tr c Ban ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương; - Công tác phân gi i c m m c biên gi i; - Phó Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; - Phó Ch t ch U ban sông Mê Kông Vi t Nam; - Theo dõi các t nh vùng B c Trung b (t Thanh Hóa n Th a Thiên Hu );
  6. - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng phân công. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch ng liên h công tác. Thông báo này thay th các văn b n phân công trư c ây. Trong quá trình th c hi n có th có i u ch nh, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản