Thông báo 125/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
6
download

Thông báo 125/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo 125/tb-vpcp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 125/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2002 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 125/TB-VPCP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2002 V K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N CÔNG T N T I H I NGHN SƠ K T CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA XOÁ ÓI GI M NGHÈO VÀ VI C LÀM NĂM 2001, TRI N KHAI K HO CH NĂM 2002-2005 Trong hai ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2002, t i Hà N i, Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng và Phó Th tư ng Nguy n Công T n ã ch trì H i ngh sơ k t Chương trình 135 và Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo và vi c làm năm 2001, tri n khai k ho ch năm 2002 - 2005. Sau khi nghe B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi Hoàng c Nghi thay m t Ban ch o Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) và B trư ng B Lao ng, Thương binh và Xã h i Nguy n Th H ng thay m t Ban Ch nhi m Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo và vi c làm, trình bày Báo cáo sơ k t th c hi n chương trình năm 2001 và tri n khai k ho ch năm 2002, ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng và ý ki n c a lãnh o các B , ngành, a phương, Phó Th tư ng Nguy n Công T n ã có ý ki n k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2001 1. V k t qu th c hi n Chương trình 135 - Năm 2001 ã h p nh t m t s Chương trình, d án có cùng m c tiêu, i tư ng, a bàn như: Chương trình trung tâm c m xã, nh canh nh cư, h tr dân t c c bi t khó khăn vào Chương trình 135. Nhìn chung, Chương trình ã em l i hi u qu thi t th c, phát huy s c m nh t ng h p c a c nư c có thêm ngu n l c u tư cho Chương trình: ngoài s v n Ngân sách Nhà nư c tr c ti p u tư cho các d án thu c Chương trình 135 là 1.425 t ng, các B ngành, oàn th Trung ương, các t nh, thành ph có i u ki n, các T ng công ty 91, Qu vì ngư i nghèo... ã tích c c ng h , giúp , h tr , k t h p v i vi c l ng ghép các chương trình, d án khác trên a bàn và huy ng ngu n l c t i ch ã ưa m c u tư bình quân cho 1 xã năm qua lên 800 tri u ng. M t s t nh như Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, ng Nai, Khánh Hoà, Cà Mau ã u tư t ngân sách a phương v i m c cao hơn ưa chương trình t m c tiêu s m hơn quy nh.
  2. - a s các t nh ã u tư t p trung cho nh ng xã khó khăn hơn, chuy n i cơ c u u tư theo hư ng phát tri n s n xu t, g n Chương trình 135 v i u tư chung trên a bàn; ti n , ch t lư ng công trình t khá hơn nh ng năm trư c. - Công tác qu n lý ch o Chương trình ã i vào n n n p: nh ng nguyên t c qu n lý ch y u: dân ch công khai, xã có công trình, dân có vi c làm và tăng thêm thu nh p ti p t c ư c th c hi n v i hi u qu cao hơn. M t s a phương ã ch n m t s xã thí i m giao cho xã làm ch u tư. Qua th c ti n cho th y a phương nào ch o th c hi n y nh ng nguyên t c qu n lý trên ây thì ó Chương trình t hi u qu cao, h p lòng dân, ư c nhân dân ng h và tích c c tham gia, dân ư c th hư ng nhi u hơn. Các c p các ngành t p trung ch o Chương trình sâu sát hơn, cơ quan thư ng tr c Chương trình ã có nhi u c g ng n m sát tình hình, xu t v i Ban Ch o Chính ph k p th i b sung chính sách tháo g khó khăn cho cơ s , các B , ngành ã ph i h p ki m tra, hư ng d n ôn c cơ s nhi u hơn trư c, c p t nh, huy n ch o c th hơn, sát sao hơn ã góp ph n tích c c vào k t qu th c hi n chương trình. - K t qu c th : v xây d ng cơ s h t ng, năm 2001 ã xây d ng 601 công trình chuy n ti p, làm m i 3.300 công trình, ưa t ng s công trình xây d ng trong ba năm qua (1999 - 2001) lên 8.823 công trình; xây d ng 474 trung tâm c m xã, trong ó ã cơ b n hoàn thành 68 trung tâm; quy ho ch và b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t kho ng 50.000 h dân; vi c phát tri n s n xu t nông lâm nghi p g n v i ch bi n và tiêu th s n phNm th c hi n ch y u b ng l ng ghép các chương trình d án khác, ngân sách Trung ương ã giành 50 t ng h tr gi ng cây tr ng, v t nuôi trên a bàn các xã thu c chương trình; ã ào t o cho kho ng trên 300.000 lư t h c viên là cán b xã, b n, làng, phum, sóc, n i dung ào t o ư c c i ti n phù h p v i trình và c i m c a t ng dân t c. 2. V Chương trình M c tiêu qu c gia X GN và vi c làm - V ch o i u hành: s ch o ã c th , sâu sát t Trung ương n a phương; cơ ch , chính sách ư c b sung: h tr h nghèo v nhà , t và tư li u s n xu t; trích ngân sách a phương b sung qu h tr vi c làm; tích c c tăng cư ng cán b t nh, huy n và 500 trí th c tr v các xã nghèo; tăng 1.776 cán b làm xoá ói gi m nghèo xã, phư ng, 1.278 cán b khuy n nông - lâm - ngư thôn b n, phum, sóc; t p trung ngu n v n cho X GN t trên 9 nghìn t ng; các a phương ã huy ng ư c hàng ch c tri u ngày công; qu c t h tr kho ng trên 300 tri u USD th c hi n các d án theo n i dung xóa ói gi m nghèo; ngu n v n t o vi c làm t trên 2 nghìn t ng. ã t o ư c phong trào, nâng cao trách nhi m c a các c p, các ngành và c ng ng tham gia X GN. - Trong năm 2001, c nư c ã có 297.000 h thoát nghèo, cơ b n t ch tiêu k ho ch ra (300.000 h ). Song, do thiên tai n ng trên di n r ng, nên 97.000 h tái nghèo, s h nghèo th c gi m là 200.000 h (1,2%). T i cu i năm, t l ói nghèo c nư c còn kho ng 16%. ã t o vi c làm m i và vi c làm thêm cho 1,4 tri u ngư i (tăng 100.000 ngư i so v i năm 2000), t ch tiêu k ho ch ra; gi m t l th t nghi p thành th xu ng còn trên 6%, t l s d ng th i gian lao ng nông thôn lên g n 75%. Qua ây ã xu t hi n nhi u i n hình, nhi u mô hình t t c n rút kinh nghi m và nhân ra cho c nư c.
  3. 3. V nh ng v n t n t i, y u kém, khó khăn a. T n t i trong vi c th c hi n Chương trình 135 năm 2001: - M t s t nh còn l i, trông ch vào v n u tư t ngân sách Trung ương: trong s 11 t nh ư c Chính ph phân công u tư cơ s h t ng cho các xã c bi t khó khăn b ng ngân sách a phương, có 5 t nh u tư v i m c cao, có kh năng n năm 2003 t ư c m c tiêu Chương trình, nhưng còn 6 t nh l i u tư r t th p, cá bi t có t nh không b trí u tư cho chương trình. -M ts a phương chưa th c hi n nghiêm túc nguyên t c: dân ch công khai, dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra, xã có công trình, dân có vi c làm tăng thêm thu nh p; chưa phân c p m nh cho cơ s qu n lý ch o chương trình, d n n tiêu c c, th t thoát, nhưng không nhi u. - Ti n thi công v n còn r t ch m, m t s công trình ch t lư ng kém, vi c qu n lý khai thác s d ng m t s công trình còn kém hi u qu . -M ts a phương chưa th c hi n ng b các nhi m v c a chương trình, ch quan tâm u tư cơ s h t ng, chưa u tư nhi u cho phát tri n s n xu t và như v y, khi k t thúc chương trình, có th có nh ng xã y cơ s h t ng nhưng dân v n ói nghèo, kinh t - xã h i chưa phát tri n, m c tiêu Chương trình s khó t ư c. - Vi c ào t o cán b m i ch d ng t p hu n, hư ng d n v cơ ch qu n lý Chương trình 135, chưa chú tr ng ào t o toàn di n v qu n lý hành chính, kinh t , k thu t nh t là cán b v khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư áp ng yêu c u, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i t i a phương. b. T n t i, khó khăn trong vi c th c hi n Chương trình MTQG xoá ói gi m nghèo và vi c làm năm 2001: - Tình hình ói nghèo t i m t s vùng v n còn di n ra gãy g t, t l h ói nghèo cao như vùng Tây nguyên, Khu 4 cũ, vùng mi n núi phía B c, vùng ng b ng sông C u Long. Vi c X GN t i nh ng vùng này chưa v ng ch c, nh t là khi thiên tai x y ra. - Th t nghi p và thi u vi c làm còn nhi u, nh t là tu i thanh niên khu v c nông nghi p, nông thôn. Cơ c u lao ng d ch chuy n ch m, ch t lư ng lao ng th p. -M ts a phương chưa t p trung cao trong vi c ch o xoá ói gi m nghèo, lúng túng trong vi c tri n khai các d án v vi c làm; có nơi thi u xây d ng n i dung c th v X GN, n m không ch c s h nghèo. - H th ng thông tin theo dõi, ánh giá xoá ói gi m nghèo, th trư ng lao ng thi u và y u kém. T nh ng t n t i, y u kém c a hai chương trình, các B , ngành Trung ương c n ph i ki m i m rút kinh nghi m v nh ng t n t i trong vi c b sung, hoàn thi n cơ ch qu n lý chương trình cho phù h p yêu c u th c ti n, vi c giúp các t nh thu c ph m vi Chương trình 135 theo phân công c a Chính ph , vi c huy ng ngu n l c cho
  4. chương trình chưa nhi u, nh t là t các doanh nghi p ngoài qu c doanh, chưa t p trung u tư cao cho nh ng huy n, xã có nhi u khó khăn hơn. II. V PHƯƠNG HƯ NG K HO CH TH C HI N HAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM NAY VÀ NH NG NĂM T I T th c ti n nư c ta và kinh nghi m c a qu c t , mu n xoá ói gi m nghèo, phát tri n b n v ng ph i t p trung gi i quy t ng b ba v n ch y u là: u tư xây d ng k t c u h t ng; gi i quy t lương th c th c phNm cho dân, phát tri n s n xu t hàng hoá v i cơ c u phù h p nhu c u th trư ng; nâng cao dân trí. Nh ng nhi m v c a các chương trình nh m gi i quy t nh ng v n ó trên a bàn c a các xã nghèo, xã c bi t khó khăn. 1. i v i Chương trình 135 Phát huy nh ng k t qu ã t ư c ba năm qua, bám sát nhi m v , m c tiêu c a Chương trình th c hi n nh ng gi i pháp, chính sách phù h p Chương trình 135 t ư c hi u qu thi t th c. - Năm 2001, ã u tư h t s xã thu c i tư ng c a chương trình, t năm 2002 ch b sung nh ng xã ư c tách và thành l p xã m i t xã thu c Chương trình 135 ho c ư c công nh n là xã ATK. Năm 2003 U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Lao ng, Thương binh và Xã h i và các a phương rà soát l i các xã, i v i nh ng xã ã t ư c m c tiêu thì ưa ra kh i di n u tư c a chương trình. - u tư xây d ng cơ s h t ng ph i g n li n v i quá trình u tư phát tri n kinh t - xã h i a phương. Năm 2002 - 2005 chuy n m nh cơ c u u tư theo hư ng ưu tiên u tư ph c v s n xu t như: thu l i, khai hoang có t, có nư c cho dân s n xu t, gi i quy t v n lương th c t i ch và t ng bư c phát tri n s n xu t hàng hoá s m t ư c m c tiêu xóa ói gi m nghèo; kiên c hoá công trình trư ng h c, b nh xá (bao g m c nhà công v cho giáo viên, cán b y t và ký túc xá cho h c sinh); không u tư bình quân dàn tr i, t p trung u tư cho nh ng xã có khó khăn hơn. - T năm 2002, ch u tư xây d ng các trung tâm c m xã trên a bàn Chương trình 135, ưu tiên u tư cho trung tâm c m xã các xã biên gi i, vùng cao, các a phương ph i l ng ghép các chương trình, d án khác, huy ng thêm ngu n l c u tư cho trung tâm c m xã v i quy mô, k thu t phù h p, em l i hi u qu thi t th c. - Quy ho ch, b trí l i dân cư nh ng nơi c n thi t ph i g n li n v i quy ho ch t ai, phát tri n kinh t xã h i, xây d ng cơ s h t ng, i u ki n t nhiên, t p quán, khai thác l i th c a t ng a phương. Vi c s p x p l i dân cư ph i ư c ti n hành b ng nhi u bi n pháp như ã làm các a phương ba năm qua, ph i ch o quy t li t hơn: các d án nh canh nh cư, kinh t k t h p v i qu c phòng, quy ho ch b trí dân cư nơi c n thi t, c bi t là d án di dân và n nh dân cư t i các xã biên gi i Vi t Trung.
  5. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i có h th ng gi i pháp, chính sách mang tính c thù phát tri n nông lâm nghi p g n v i ch bi n tiêu th s n phNm cho nh ng xã c bi t khó khăn thu c Chương trình 135. Trư c h t, h tr ng bào v gi ng cây tr ng, v t nuôi, ti n b k thu t, khuy n nông, khuy n lâm, xây d ng mô hình s n xu t hàng hóa... cho phù h p v i i u ki n t nhiên và t p quán t ng a phương, b o m cho ng bào trên a bàn này s m h t ói, thoát nghèo nh m t ư c m c tiêu chương trình. - V ào t o cán b cơ s : ph i t ng k t công tác ào t o cán b cơ s , rút kinh nghi m v n i dung, i tư ng, hình th c ào t o sao cho phù h p, có hi u qu thi t th c. Th i kỳ 2002-2005 ph i t p trung h tr cho nhi m v ào t o cán b cơ s và phát tri n ngu n nhân l c trên a bàn chương trình theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n. Có như v y khi k t thúc chương trình, ng bào các dân t c vùng này m i có i u ki n hoà nh p vào quá trình phát tri n chung c a t nư c. Giao U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i Ban T ch c Cán b Chính ph và U ban nhân dân các t nh l p d án v ào t o b i dư ng cán b các xã thu c Chương trình 135, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vào quý IV năm 2002 tri n khai d án t k ho ch năm 2003. - Ch t ch U ban nhân dân các t nh ph i c bi t quan tâm ch o, k p th i kh c ph c tình tr ng ch m tr trong chuNn b u tư, thi công các công trình ph i m b o ti n , ch t lư ng công trình. âu x y ra tiêu c c, tham ô, làm th t thoát v n c a Chương trình, ch t lư ng công trình kém, trư c tiên Ch t ch các a phương ph i ch u trách nhi m. - Các quy t nh c a Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i các vùng Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long, các t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c ch y u thu c a bàn các xã thu c Chương trình 135, giao các B , ngành Trung ương có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh ph i ch o và th c hi n nghiêm túc nh m t ư c hi u qu kinh t - xã h i t ng h p, s m ưa vùng này thoát kh i nghèo nàn, l c h u. - Tăng cư ng năng l c ho t ng c a b ph n chuyên trách giúp vi c Ban Ch o Chương trình c p Trung ương, c p t nh, Ban qu n lý d án c p huy n, c p xã, s c i u hành Chương trình và th c hi n vi c hư ng d n, ki m tra, ôn c nh m tháo g khó khăn cho cơ s , m b o ti n chương trình theo k ho ch. - Giao B K ho ch và u tư t ng h p các d án do các nhà tài tr c a các t ch c qu c t u tư, ang th c hi n trên a bàn các xã thu c Chương trình 135 t k ho ch năm 2002, n u các h ng m c u tư c a các d án này trùng v i h ng m c u tư c a Chương trình 135 thì t k ho ch năm 2003 cân i, b trí ph n v n trong nư c phù h p, ph n v n trong nư c còn l i c a Chương trình 135 ư c s d ng b trí thêm cho các xã thu c Chương trình nhưng còn nhi u khó khăn, xã ư c thành l p m i t xã thu c Chương trình 135 n h t năm 2005 các xã u t ư c m c tiêu Chương trình ra.
  6. - Tăng cư ng huy ng ngu n l c cho Chương trình b ng s t nguy n giúp c a nhân dân c nư c, c a các c p, các ngành, các doanh nghi p, nh t là doanh nghi p tư nhân, các cá nhân, các t ch c trong nư c và qu c t . 2. i v i Chương trình m c tiêu qu c gia X GN và vi c làm Ngoài nh ng gi i pháp ư c ph i h p trên ây, c n chú tr ng m t s v n v t ch c th c hi n: Trung ương: - Các B , ngành theo ch c năng và nhi m v ư c giao c n hoàn thi n cơ ch l ng ghép có hi u qu ngu n l c c a các chương trình, d án cho xoá ói gi m nghèo; thư ng xuyên ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n theo lĩnh v c ư c phân công, n m b t nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n chương trình t i a phương, xu t nh ng bi n pháp kh c ph c k p th i. - KhNn trương hư ng d n th c hi n quy t nh c a Chính ph v khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ký k t h p ng tiêu th nông s n hàng hoá (bao g m nông s n, lâm s n, thu s n) và mu i v i ngư i s n xu t (h nông dân, i di n h nông dân, ch trang tr i, h p tác xã) nh m g n s n xu t v i ch bi n và tiêu th nông s n hàng hoá phát tri n s n xu t n nh và b n v ng, góp ph n xoá ói gi m nghèo, t o thêm nhi u vi c làm cho nhân dân. - Các oàn th nhân dân c n tăng cư ng ch o c p h i cơ s xây d ng n i dung ho t ng c th , thi t th c tham gia xoá ói gi m nghèo, như: hư ng d n ngư i nghèo cách làm ăn; h tr h nghèo, cho h nghèo vay v n nhưng ph i hư ng d n cách s d ng v n sao cho có hi u qu h n ch s r i ro v v n vay, ng th i giúp cho h t ng bư c n m ư c các k năng v t ch c và qu n lý s n xu t, ó chính là i u ki n c n thi t h nghèo vươn lên vư t qua ói nghèo và oàn th nhân dân tích c c tham gia giám sát th c hi n chương trình các c p. a phương: - T ng c p, t ng ngành, ph i căn c vào m c tiêu, n i dung c a chương trình xoá ói gi m nghèo xây d ng k ho ch 5 năm, hàng năm cho phù h p và có bi n pháp c th tri n khai th c hi n; ng th i ph i giao trách nhi m cho m i c p, m i ngành và oàn th ph trách, theo dõi t ng a bàn, t ng lĩnh v c c a Chương trình. Lãnh o a phương ph i n m ch c i tư ng h nghèo có bi n pháp h tr , giúp phù h p t ng i tư ng. - Th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s trung th c hi n chính sách, gi i pháp v xoá ói gi m nghèo và vi c làm. - Phát tri n m mang ngành ngh , phát tri n doanh nghi p tư nhân thu hút lao ng, gi i quy t vi c làm, ưu tiên cho vay v n t o vi c làm, khuy n khích s d ng t hoang hoá, t tr ng, i núi tr c phát tri n s n xu t: m r ng d y ngh i trà và d y ngh nâng cao, c n ưu tiên con em thu c di n chính sách, con em ng bào dân t c thi u s tham gia h c ngh ; Ny m nh xu t khNu lao ng.
  7. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng các t ng l p nhân dân tham gia tích c c vào chương trình xoá ói gi m nghèo, c bi t là Ngày vì ngư i nghèo và ng h Qu vì ngư i nghèo. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n. Nguy n Công S ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản