intTypePromotion=1

Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng b¸o  c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  S è  1366/L§T B X H­Q L L § N N   g µ y  21 th¸ng 5 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c  n V m é t s è   o a n h  n g hi Ö p   h« n g  ® îc ti Õ p t ô c h o ¹t ® é n g   d k ® a n g êi lao ® é n g  v µ  ch uyªn  gia Vi Ö t N a m   ® i lµ m  vi Ö c c ã  th êi ¹ n ë  n íc n g o µ i  h Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi th«ng  v X∙    b¸o  doanh  07  nghiÖp    sau ®©y  kh«ng  îc tiÕp  ôc ho¹t®éng  Êt khÈu    ng  giÊy  Ðp  ¹t ®  t    xu   lao ®é do  ph ho   ®éng  chuyªn doanh  a  êi lao ®éng  µ    ® ng     v chuyªn gia ViÖt Nam   i  µm  Öc       ® l vi cã  êih¹n ë  ícngoµi®∙  Õt  êih¹n: th     n     h th   1. C«ng  ty Cung  øng  lao ®éng  vµ  ph¸t iÓn kinh tÕ  §µ  N ½ ng    tr (LASEDCO)  éc Uû   thu   ban  ©n  ©n  µnh  è  µ  ½ ng,  Êy  Ðp  è  nh d th ph § N Gi ph s 10/ L§TBXH­GPH§   Êp  µy  c ng 15/02/1996,h Õt  ¹n ngµy    h  15/02/1999; 2. C«ng    ty s¶n  Êt  xu XNK  tæng  îp  µ   éi  h H N (HAPROSIMEX)  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,giÊy phÐp  è  nh d th ph H N     s 41/L§TBXH­GPH§   Êp  µy  c ng 22/05/1997,h Õt  ¹n ngµy    h  22/05/2000; 3. C«ng    Ën    Ón  µ    ty V t¶ibi v XNK   Qu¶ng Ninh (QUNICOSHIP)  éc  û   thu U ban nh©n  d©n  tØnh Qu¶ng  Ninh, Êy phÐp  sè  44/L§TBXH­GPH§  cÊp   gi ngµy14/08/1997,h Õt  ¹n ngµy    h  14/08/2000; 4. C«ng    Êt  Ëp  Èu  lÞch  µ  u    Hå   ¬ m   ty xu nh kh du  v ®Ç t G (INSERIMEX)  thuéc Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,giÊp  Ðp  è  nh d th ph H N   ph s 49/L§TBXH­GPH§   cÊp  µy  ng 10/12/1997,h Õt  ¹n  µy    h ng 10/12/2000; 5. C«ng      tyC¶ng  Gianh Qu¶ng  ×nh  B (GIANHPORT)  éc Uû   thu   ban  ©n  nh d©n  tØnh  Qu¶ng  B×nh, giÊp phÐp  sè  52/L§TBXH­GPH§  cÊp  ngµy  17/01/1998,h Õt  ¹n 17/01/2001;   h  6. C«ng      ty May  (GARCO   10  10)  éc  é   thu B C«ng  nghiÖp, giÊy  Ðp  è    ph s 53/L§TBXH­GPH§   Êp  µy  c ng 21/01/1998,h Õt  ¹n ngµy    h  21/01/2001; 7. C«ng    ©y  ùng  µ    ty X d v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n Thanh Ho¸  éc  û     thu U ban nh©n  d©n  tØnh Thanh Ho¸, Êy phÐp  sè  57/L§TBXH­GPH§  cÊp ngµy   gi 10/04/1998,h Õt  ¹n ngµy    h  10/04/2001. Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héith«ng  ®Ó       X∙    b¸o  c¸cdoanh  nghiÖp  ã  c tªntrªn,   ¬      c quan  ã  ªnquan  µ  êilao®éng  Õt. c¸c c li   v ng     bi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2