Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
117
lượt xem
7
download

Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc áp dụng hệ thống phân loại bằng H.S trong Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o  C ñ a  B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 13715/T M­X N K   g µy  15 th¸ng 11  m  1994 V Ò   n n¨ viÖc  ¸p d ô n g  h Ö  thèng p h © n  lo¹i µ n g  theo H.S   h trong Gi Êy  h Ð p   p kinh d o a n h  xu Êt, h Ë p  kh È u  n §Ó   hoµ nhËp  ph¬ng  ph¸p thèng    kª hµng   ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  cña      ta víi c¸c níctrªnthÕ    ®¸p        gií vµ  i øng    cÇu  c¸c yªu  trong c«ng      t¸cqu¶n    lýn¨m  1993  Tæng  côc Thèng    ban  kª ®∙  hµnh b¶ng  danh  môc  hµng    ho¸,nhËp  khÈu  ViÖt  Nam.  B¶ng danh môc  nµy  îcx©y  ®   dùng    së  trªnc¬  danh  môc hµng    ho¸ xuÊt,  nhËp  khÈu cña Héi  ®ång  t¸ch¶i quan  hîp      quèc    tÕ. Hµng  ho¸  îc ph©n  i ®   lo¹  trªnc¬  hÖ    së  thèng  ®iÒu  hoµ (Harmonized System) c¸cm∙  gäit¾tlµH.S.       sè          C¸c ngµnh   Tµi chÝnh, H¶i    quan, Thèng  ®∙  dông    kª  ¸p  viÖc ph©n  i lo¹  hµng    m∙  hµng    ho¸ vµ  sè  ho¸ cña doanh môc hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  ViÖt  Nam  (sau ®©y         gäit¾t lµdanh  môc H.S) trong viÖc        thu thuÕ lµm    tê khaih¶i     quan,thèng      kª ph©n  tÝch    ho¹t®éng  xuÊt,nhËp    khÈu. Nh»m   thùc hiÖn    ®ång  víic¸c ngµnh  bé      qu¶n   lý;ngµnh  ¬ng    th m¹i còng  cÇn thùc hiÖn  qu¶n    ph©n  i lý vµ  lo¹ hµng  ho¸ b»ng  sè  m∙  H.S. NghÞ     ®Þnh   33/CP cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh:  C¸c  doanh  nghiÖp  îc kinh  ®   doanh  xuÊt,   nhËp khÈu  theo  ph¹m     vi kinh  doanh  trong  quyÕt  ®Þnh   thµnh  lËp doanh  nghiÖp. §Ó     thÓ  hiÖn  ®óng  ngµnh  hµng, m Æt     hµng  xuÊt,nhËp    khÈu  trong  GiÊy phÐp  kinh  doanh  xuÊt,nhËp    khÈu,    t¹o thuËn  ilî cho    ho¹t ®éng    kinh  doanh  qu¶n    vµ  lýcña    c¸c doanh  nghiÖp  c¬  vµ  quan  qu¶n    lýNhµ    Th­ níc,Bé  ¬ng    m¹i quy  ®Þnh   viÖc    ghi ngµnh  hµng, m Æt     hµng  trong  GiÊy  phÐp  kinh  doanh xuÊt,nhËp    khÈu  theo m∙  cña    sè  b¶n  danh  môc  H.S  sau: nh  I. g u yªn t ¾ c g hi n g µ n h  h µ n g, m Æ t  h µ n g  trong   N giÊy p h Ð p  kinh d o a n h  x u Êt, h Ë p  k h È u  n 1.      §èi víic¸c doanh nghiÖp  ® îc cÊp  ®∙    GiÊy  phÐp  kinh doanh  xuÊt,   nhËp  khÈu      vµo    th× c¨n cø  c¸cngµnh  hµng,m Æt     hµng  ghitrong giÊy phÐp  ®∙        vµ thùc  kinh doanh  tÕ    hµng ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu trong hai n¨m      1993­ 1994  ®Ó     ®èi chiÕu    víidanh môc H.S  ghib»ng  sè  vµ    m∙  trong giÊy phÐp      míi. 1.1.NÕu     ph¹m   vixuÊt khÈu, nhËp      khÈu trong giÊy    phÐp  ghingµnh  cã    hµng  gåm  nhiÒu  Æt   m hµng  tÝnh  ¬ng  cã  th phÈm,  cÊu    t¹o gÇn    víinhau    th× giÊy phÐp        thø    míi sÏ ghi sè  tù cña tõng ch¬ng hoÆc   nhãm  hµng trong b¶n    danh môc  H.S. 1.2.NÕu     ph¹m    vi xuÊt khÈu, nhËp      khÈu trong giÊy phÐp  ghi m Æt   cò    hµng  thÓ  giÊy  cô  th×  phÐp      sè  míighim∙  cña  Æt   m hµng    ®ã trong b¶n    danh  môc H.S. 2. §èi víic¸c GiÊy          phÐp  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu    îc cÊp    (lo¹ ®   i míi) th×  cø  c¨n  vµo  ph¹m    vikinh doanh    nªu trong quyÕt    ®Þnh thµnh  lËp  ®¬n  vµ  vÞ GiÊy  phÐp  kinh doanh xuÊt,nhËp    khÈu  cña doanh  nghiÖp    ®Ó xÐt    ghi ngµnh  hµng  b»ng  sè  m∙  theo c¸ch trªn.    
  2. 2 II. Õ  h o¹ch thùc hi Ö n    K ViÖc  æi  ® giÊy phÐp  kinh doanh  xuÊt,nhËp    khÈu  îc thùc  ®   hiÖn  theo  thñ    tôc ®¬n gi¶n,kh«ng    g©y phiÒn    l¹ chê    hµ, ®i  i  ®îi,kh«ng lµm  ¶nh hëng  ®Õn     ho¹t®éng  kinh tÕ    cña   c¸c doanh nghiÖp.Trong      khicha ®æi  xong GiÊy  phÐp  kinh doanh  xuÊt,nhËp    khÈu    c¸c doanh  nghiÖp  îc kinh  ®   doanh  theo  GiÊy phÐp  kinh doanh    cò. 1. NhËn   îc th«ng  ®   b¸o nµy, ®Ò     nghÞ    c¸c Bé,    quan  c¸c c¬  trùc thuéc    ChÝnh  phñ, c¸c ®oµn      thÓ qu¶n      lýc¸c doanh nghiÖp kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu, Uû    ban  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  giao cho    c¸c c¬    quan  qu¶n      lýtrùcthuéc,c¸c Së      Kinh  doanh    ®èi ngo¹ihoÆc   Th¬ng    Së  m¹i(gäit¾tlµc¬          quan  qu¶n    lý)híng dÉn      c¸cdoanh nghiÖp   kª khaitheo    biÓu  mÉu  kÌm theo. 2. Sau        khikª khaic¸c doanh      nghiÖp nép    tê khaivµ    b¶n  sao  GiÊy phÐp  kinh doanh  xuÊt,nhËp    khÈu  i (lo¹ b×a cøng  ch÷    phô    7  sè) vµ  lôc kÌm theo  (nÕu    cã) cho  quan  c¬  qu¶n    lý.B¶n  sao giÊy phÐp  phô    vµ  lôc kÌm theo ph¶i  cã    x¸cnhËn  cña  quan  c¬  c«ng chøng  Nhµ níc. 3. C¬     quan  qu¶n    lý tËp hîp    tê khai x¸c nhËn      vµo    tê khai kÌm    b¶n sao  GiÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu    Bé  göivÒ  Th¬ng     m¹itõ ngµy  12­ 15­ 1994 ®Õn   ngµy  12­ 31­ 1994. 4. Bé    Th¬ng    trÝ c¸n bé  i ®Þa   m¹i bè      t¹  3  ®iÓm:  Néi (c¬  Hµ    quan  Th­ Bé  ¬ng m¹i), N½ng     §µ  (Phßng GiÊy phÐp  xuÊt,nhËp    khÈu),thµnh    phè  ChÝ   Hå  Minh (Phßng  giÊy phÐp  xuÊt,nhËp    khÈu)    ®Ó tiÕp nhËn    tê khaivµ      tr¶giÊy  phÐp  cho  quan  c¬  qu¶n      lý®Ó giao l¹cho       i c¸cdoanh nghiÖp. 5.    ngµy  KÓ tõ  ban hµnh th«ng b¸o c¸c GiÊy phÐp  kinh doanh xuÊt,   nhËp  khÈu  i (lo¹ cÊp    îc ghi ph¹m      míi)®     vi xuÊt,nhËp    khÈu  b»ng  sè  m∙  H.S  theo quy    ®Þnh trªn. §Ò  nghÞ      quan    c¸c Bé, c¬  trùcthuéc ChÝnh    phñ, c¸c ®oµn      thÓ, Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o    quan  c¸c c¬  qu¶n  lý vµ    c¸c  doanh nghiÖp  xuÊt,nhËp    khÈu  trùc thuéc    thùc  hiÖn    tètc¸c quy  ®Þnh  trong th«ng b¸o nµy    ®Ó viÖc  ®æi  giÊy phÐp  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu  îcnhanh  ®   gän,tr¸nhg©y      phiÒn  vµ  hµ  kh«ng  lµm ¶nh  hëng kinh doanh    cña    c¸cdoanh  nghiÖp.
Đồng bộ tài khoản