Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
65
lượt xem
4
download

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc đẩy mạnh chấn chỉnh và tăng cường công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng b¸o cña v¨n phßng chÝnh phñ sè 147/TB-VPCP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2001 vÒ ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Thñ tíng Ph¹m Gia Khiªm vÒ viÖc ®Èy m¹nh chÊn chØnh vµ t¨ng cêng c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia Nh»m chÊn chØnh vµ t¨ng cêng c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia, ®Ó thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i Héi nghÞ toµn quèc vÒ ChÊn chØnh vµ t¨ng cêng c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia (häp ngµy 09 vµ 10 th¸ng 9 n¨m 2001); Phã thñ tíng Ph¹m Gia Khiªm yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng khÈn tr¬ng triÓn khai c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1. VÒ nhËn thøc: C¸c Bé, ngµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ ngêi lao ®éng ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ chiÕn lîc xuÊt khÈu lao ®éng, thÊy râ ®©y lµ nhiÖm vô quan träng vµ l©u dµi, kh«ng chØ nh»m môc ®Ých kinh tÕ, mµ cßn phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i. 2. VÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch: a. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, cïng c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu, x©y dùng ®Ò ¸n söa ®æi, bæ sung c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu lao ®éng theo híng: lµm râ vµ t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chñ qu¶n ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng, tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia trªn ®Þa bµn; n©ng cao ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn cÊp phÐp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng (vÒ vèn, tæ chøc - c¸n bé, n¨ng lùc ®µo t¹o…); gi¶m chi phÝ cho ngêi lao ®éng; cã c¬ chÕ phï hîp vÒ xuÊt khÈu chuyªn gia; x¸c ®Þnh dÞch vô viÖc lµm lµ lÜnh vùc kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; cã chÕ tµi xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. Tr- íc m¾t cÇn tËp trung vµo viÖc hoµn chØnh ®Ò ¸n söa ®æi, bæ sung Bé luËt Lao ®éng tr×nh Quèc héi; söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§- CP ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 1999 vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, NghÞ ®Þnh sè 72/CP ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 1995 vÒ viÖc lµm, x©y dùng vµ ban hµnh Th«ng t híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 68/2001/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2001 vÒ mét sè biÖn ph¸p xö lý ®èi víi tu nghiÖp sinh ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n vµ Hµn Quèc tù ý bá hîp ®ång lao ®éng. b. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, cïng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu, x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp Quü Hç trî xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. c. Bé T ph¸p chñ tr×, cïng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi, Bé Ngo¹i giao, Bé C«ng an vµ c¸c c¬ quan liªn quan, phèi hîp víi ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao h íng dÉn viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn tranh chÊp vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. 3. VÒ ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu lao ®éng: a. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi x©y dùng ®Þnh híng thÞ trêng lao ®éng: ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn cñng cè vµ më réng c¸c thÞ tr êng
  2. 2 lao ®éng ®· cã, ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng míi; x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng lao ®éng ®Ó cung cÊp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. b. Bé Ngo¹i giao giao nhiÖm vô vµ chØ ®¹o c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ë n íc ngoµi thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng lao ®éng, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p më réng thÞ tr êng lao ®éng ®· cã, ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng míi. c. Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu, x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh cho c«ng t¸c më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr êng lao ®éng cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi. d. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ nghiªn cøu bè trÝ c¸n bé qu¶n lý lao ®éng t¹i c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë nh÷ng níc cã nhiÒu lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc. 4. VÒ viÖc phßng ngõa, xö lý tu nghiÖp sinh, ngêi lao ®éng ®ang lµm viÖc ë níc ngoµi vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng hoÆc tù ý bá hîp ®ång lao ®éng: a. Doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc quy tr×nh tuyÓn chän, ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng, ký hîp ®ång víi ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia tríc khi ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; b¸o c¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi danh s¸ch vµ t×nh h×nh cña ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia víi c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam t¹i níc së t¹i; chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®a vÒ níc nh÷ng tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång lao ®éng; xö lý c¸c vi ph¹m cña tu nghiÖp sinh theo hîp ®ång ®· ký vµ b¸o c¸o danh s¸ch nh÷ng tu nghiÖp sinh ®ã víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó th«ng b¸o cho chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý tu nghiÖp sinh tríc khi ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. b. ChÝnh quyÒn c¸c cÊp cÇn chñ ®éng phèi hîp vµ cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc tuyÓn chän ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi, chñ ®éng ph¸t hiÖn ®Ó xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi tuyÓn lao ®éng tr¸i ph¸p luËt trªn ®Þa bµn qu¶n lý. c. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi rµ so¸t ®Ó bæ sung híng dÉn c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng, híng dÉn c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p kÕt hîp gi÷a doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ chÝnh quyÒn c¬ së trong kh©u chuÈn bÞ, ®µo t¹o vµ tuyÓn chän lao ®éng. d. Bé T ph¸p chñ tr×, cïng Bé C«ng an, Bé Ngo¹i giao, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sím tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña NhËt B¶n, Hµn Quèc vÒ thñ tôc, tr×nh tù phèi hîp ®a vÒ níc nh÷ng tu nghiÖp sinh tù ý bá hîp ®ång lao ®éng, theo QuyÕt ®Þnh sè 68/2001/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 5. VÒ c«ng t¸c t¹o nguån lao ®éng: a. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi khÈn tr¬ng x©y dùng quy ho¹ch m¹ng líi ®µo t¹o nghÒ, ®Æc biÖt lµ quy ho¹ch c¸c c¬ së ®µo t¹o lao ®éng xuÊt khÈu, cã kÕ ho¹ch vµ giao chØ tiªu d¹y nghÒ phôc vô xuÊt khÈu lao ®éng cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ trong quy ho¹ch.
  3. 3 b. Doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ph¶i cã c¬ së ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng, cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph- ¬ng ®Ó t¹o nguån lao ®éng. c. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ tiªu chuÈn lao ®éng cña mçi thÞ trêng, vÒ kÕ ho¹ch häc nghÒ, häc ngo¹i ng÷ theo yªu cÇu cña thÞ trêng lao ®éng ®Ó ®Þnh h íng cho chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng vµ ngêi lao ®éng. d. Bé Y tÕ chÊn chØnh c«ng t¸c kiÓm tra søc khoÎ cho ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia tríc khi ®i lµm viÖc ë níc ngoµi, kh«ng ®Ó x¶y ra nh÷ng sai sãt nh trong thêi gian võa qua. 6. VÒ chÊn chØnh m¹ng líi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng: Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, cïng c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng khÈn tr¬ng rµ so¸t ®Ó chÊn chØnh vµ s¾p xÕp l¹i m¹ng líi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng; kiªn quyÕt ®×nh chØ, thu håi giÊy phÐp cña c¸c doanh nghiÖp vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n íc hoÆc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶; cÇn x©y dùng nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ ®èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng; b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ nh÷ng vÊn ®Ò vît qu¸ thÈm quyÒn 7. VÒ c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn phôc vô cho xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia: Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cÇn chñ ®éng phèi hîp víi Ban T tëng - V¨n ho¸ Trung ¬ng vµ c¸c c¬ quan liªn quan ®Þnh híng vµ chØ ®¹o c¸c c¬ quan b¸o chÝ trong viÖc th«ng tin, tuyªn truyÒn phôc vô chiÕn l îc xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia cña §¶ng vµ Nhµ níc; xö lý kÞp thêi vµ nghiªm minh nh÷ng tr- êng hîp ®a tin thiÕu kh¸ch quan, lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c Bé, ngµnh liªn quan, c¸c ®Þa ph¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản