intTypePromotion=1

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
136
lượt xem
4
download

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009 cho giáo dục đào tạo và y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 173/TB-VPCP --------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009 cho giáo dục đào tạo và y tế Ngày 1 tháng 6 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009 cho giáo dục và y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo và đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế báo cáo và ý kiến của và các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau : 1 . Về thực hiện giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008: mặc dù tiến độ thực hiện các đề án có tiến bộ nhưng so với cam kết vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng và giải ngân, yêu cầu: a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế có công văn gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) có tiến độ giải ngân chậm (tính đến thời điểm hiện nay chỉ mới giải ngân đạt dưới 45% kế hoạch thông báo) để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân; sẽ không bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các tỉnh có tiến độ giải ngân chậm, mà chuyển sang cho các tỉnh có tiến độ hoàn thành khối lượng và giải ngân nhanh. b) Các tỉnh có tiến độ khối lượng hoàn thành và giải ngân chậm cần đánh giá nguyên nhân, xác định trách nhiệm từng cơ quan chức năng; đồng thời báo cáo đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh để có chỉ đạo về triển khai các dự án, công trình giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo đúng kế hoạch đề ra. 2. Phương án phân bổ trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009: a) Tiêu chí phân bổ: căn cứ tiến độ hoàn thành khối lượng và giải ngân năm 2008, ưu tiên thứ tự phân bổ theo 03 mức sau: - Mức 1 : tiến độ giải ngân trên 90% kế hoạch thông báo. - Mức 2: tiến độ giải ngân từ 80 đến 90% kế hoạch thông báo. - Mức 3 : tiến độ giải ngân từ 45% đến 70% kể hoạch thông báo. b) Các tỉnh có tiến độ giải ngân dưới 45% không được bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009; đối với các tỉnh này, sau khi hoàn thành giải ngân kế hoạch năm 2008 và giải ngân từ 50% kế hoạch năm 2009 trở lên sẽ xem xét bổ sung vốn. 3. Về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho giáo dục giai đoạn 2009-2012: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình dự kiến kế hoạch cả giai đoạn để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20 tháng 6 năm 2009. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó TTg; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: KH&ĐT, TC, Y tế, GD&ĐT; (Đã ký)
  2. - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; Phạm Văn Phượng - VPCP:BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KGVX, ĐP,TH, TKBT, cổng TTĐT; - Lưu: VT,KTTH (5).88
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2