Thông báo 1898/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Thông báo 1898/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1898/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1898/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1898/TB-DPMT Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 05/10/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 68 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 27/9/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 343.298 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 4.108 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (180), Chi Lê (132), Argentina (538), Brazil (899), Peru (143). T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 315 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 18); Hàn Qu c (t vong: 11); Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 77); Indonesia (t vong: 10). Thái Lan (t vong: 165). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 05/10/2009, Vi t Nam ã ghi nh n thêm 46 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1); 02 trư ng h p t vong. Theo báo cáo c a S Y t thành ph H Chí Minh: b nh nhân nam, 29 tu i, a ch thư ng trú: 1/8/67/9 khu ph 4, phư ng Tân Th i Nhì, qu n 12, thành ph H Chí Minh. B nh nhân có ti n s ph u thu t t o hình van tim. Trư c khi nh p vi n 1 tu n b nh nhân xu t hi n s t, ch y nư c mũi, m t m i, nhà có i u tr nhưng không . Ngày 26/9/2009 b nh nhân n nh p vi n tim thành ph H Chí Minh trong tình tr ng s t, ho nhi u, m t m i, khó th . T i ây b nh nhân ư c h i s c tích c c, i u tr suy tim và Tamiflu. Trong qúa trình i u tr b nh ti n tri n n ng và t vong lúc 14h10 ngày 02/10/2009 v i chNn oán Suy tim IV không h i ph c, suy a ph t ng/h p h van ng m ch ch n ng, h p h van hai lá tái phát, tăng áp ng m ch ph i n ng. B nh nhân ư c l y m u b nh phNm làm xét nghi m, k t qu dương tính v i cúm A(H1N1). Trung tâm Y t d phòng, cùng vi n tim ã ti n hành x lý t thi theo úng quy nh. Theo i u tra h i c u c a Trung tâm Y t d phòng t nh Thanh Hoá: B nh nhân nam 45 tu i, a ch 75 Phú Vinh 2, phư ng Phú Sơn, thành ph Thanh Hoá. Trư c khi
  2. nh p vi n 11 ngày b nh nhân xu t hi n tri u ch ng s t nh , nhà t i u tr b ng thu c ông y nhưng không . Ngày 20/9/2009 b nh nhân n nh p khoa H i s c c p c u b nh vi n a khoa t nh Thanh Hoá trong tình tr ng khó th nhi u, ho, kh c m l n máu, da xanh niêm m c nh t và ư c chNn oán: Shock nhi m trùng ư ng hô h p/Viêm ph i n ng không lo i tr lao ph i. Do b nh di n bi n n ng nên gia ình b nh nhân xin v nhà và t vong vào h i 10h30 ngày 21/9/2009. B nh nhân ã ư c l y m u b nh phNm làm xét nghi m, k t qu dương tính v i cúm A(H1N1). Như v y, tính n 17h00 ngày 05/10/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 9.608 trư ng h p dương tính, 20 trư ng h p t vong. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 8.481, các trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. Ngày 05/10/2009, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 3722/Q -BYT công nh n phòng xét nghi m ư c phép chNn oán xác nh vi rút cúm A(H1N1), c th như sau: Khu v c phía B c: - Phòng xét nghi m Vi n V sinh d ch t Trung ương; - Phòng xét nghi m Vi n các b nh truy n nhi m và nhi t i Qu c gia; - Phòng xét nghi m B nh vi n Nhi Trung ương; - Phòng xét nghi m Trung tâm Y t d phòng t nh Thái Bình; - Phòng xét nghi m Trung tâm Y t d phòng t nh Thanh Hoá; - Phòng xét nghi m i h c Y Thái Bình; - Phòng xét nghi m B nh vi n 198 B Công an. Khu v c mi n Trung và Tây Nguyên: - Phòng xét nghi m Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên; - Phòng xét nghi m Vi n Pasteur Nha Trang; - Phòng xét nghi m b nh vi n a khoa Trung ương Hu . Khu v c mi n Nam: - Phòng xét nghi m Vi n Pasteur Thành ph H Chí Minh; - Phòng xét nghi m B nh vi n Nhi t i Thành ph H Chí Minh; - Phòng xét nghi m B nh vi n Nhi ng 1;
  3. - Phòng xét nghi m B nh vi n Nhi ng 2. Các phòng xét nghi m khác có h th ng PCR ang hoàn thi n ư c phép chNn oán xác nh vi rút cúm A(H1N1). 3.Khuy n cáo c a B Y t : Hi n nay tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo: 1.H c sinh, sinh viên, giáo viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c ch ng theo dõi s c kho hàng ngày phát hi n tri u ch ng cúm. N u có bi u hi n b nh (s t, ho, au h ng…) thì không n trư ng, ng th i gia ình thông báo cho Ban giám hi u, y t a phương ư c tư v n; n u phát hi n tri u ch ng cúm khi ang trư ng thì ch ng cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c x lý k p th i, tránh lây lan. 2.Nh ng ngư i ang công tác t i các công s , c bi t ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, khu chung cư, ký túc xá... n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 3.Hi n nay, lũ l t ang x y ra t i các t nh mi n Trung – Tây Nguyên, nh hư ng n cu c s ng và s c kh e c a ngư i dân. Trong th i i m d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p như hi n nay; B Y t khuy n cáo ngư i dân ( c bi t t i các khu v c có t p trung dân cư sơ tán) th c hi n t t công tác v sinh môi trư ng, nâng cao th tr ng tăng s c kháng v i d ch b nh. 4.Ph n có thai là i tư ng nguy cơ cao, n u có bi u hi n nghi ng cúm c n n các cơ s y t ư c tư v n và ch a tr k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 5.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS, b nh h th ng...), ngư i già, tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n cơ s y t ư c khám, ch a k p th i. 6.Hi n nay, d ch cúm A(H1N1) ã ghi nh n t i các khu v c nông thôn, vùng xa trung tâm thành ph , trong ó ã có trư ng h p t vong. B Y t khuy n cáo t t c m i ngư i dân, k các nh ng khu v c xa trung tâm, t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa n u có bi u hi n cúm c n nghĩ ngay t i cúm A(H1N1) và n cơ s y t ư c khám, ch a tr k p th i. 7.M i ngư i dân b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. c bi t, tránh các bi n ch ng do s d ng thu c không úng cách, ngư i dân không nên t ý mua và s d ng thu c kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có ch nh c a cán b y t .
  4. 8.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản