Thông báo 196/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo 196/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 196/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 196/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 196/TB-VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2004 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 196/TB-VPCP NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 2004 V Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG, V CÁC D ÁN TH Y I N Ã KH I CÔNG NĂM 2003-2004 Ngày 28 tháng 9 năm 2004, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n các D án th y i n ã kh i công năm 2003-2004 và bàn gi i pháp Ny nhanh ti n th c hi n trong th i gian t i. Tham d cu c h p có lãnh o các B ngành liên quan, ch u tư, tư v n và các nhà th u tham gia xây d ng các d án th y i n liên quan. Sau khi nghe T ng công ty i n l c Vi t Nam, T ng công ty pháp tri n u tư ô th và Khu công nghi p và i di n B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thay m t ch u tư báo cáo v tình hình tri n khai các D án th y i n - th y l i kh i công năm 2003-2004; ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph thay m t t công tác báo cáo k t qu ki m tra các D án th y i n; ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: 1. T năm 2003 n nay, Th tư ng Chính ph ã quy t nh m t s cơ ch gi i pháp u tư xây d ng các D án th y i n kh i công năm 2003-2004 nh m m c tiêu áp ng ngu n i n phát tri n kinh t - xã h i và dân sinh; ng th i phát huy kh năng, kinh nghi m c a ch u tư, cơ quan tư v n, các doanh nghi p trong nư c ư c ch nh làm t ng th u ho c t h p nhà th u và các doanh nghi p gia công ch t o cơ khí. Nhìn chung các ch u tư, Ban qu n lý d án, cơ quan tư v n, T ng th u (ho c T h p nhà th u) ã có nhi u n l c, c g ng kh c ph c khó khăn, tr ng i, tri n khai th c hi n các d án, bám sát ti n ã ra. Riêng D án th y i n Pleikrông, D án h ch a nư c C a t do khó khăn liên quan n thi t k , gi i phóng m t b ng, di dân tái nh cư, cung c p thi t b v t tư, ơn giá, thanh toán... so v i ti n ã b ch m, ch u tư c n ch ng làm vi c v i các B , ngành, chính quy n a phương liên quan có bi n pháp gi i quy t s m các vư ng m c nh m Ny nhanh ti n . Bên c nh vi c khNn trương tri n khai th c hi n các d án theo úng ti n , c n ch o và ki m tra ch t ch vi c thi công theo úng quy nh hi n hành, m b o hi u qu kinh t và ch t lư ng công trình. 2. B trư ng B Công nghi p, B trư ng B Xây d ng, Th trư ng các B ngành, Ch t ch U ban nhân dân các a phương, H i ng qu n tr và T ng giám c các T ng công ty ti p t c th c hi n các nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i
  2. các Công văn s 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003 và s 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004; B Công nghi p ph i h p v i B Xây d ng, B K ho ch và u tư hư ng d n ti n hành t ng k t và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph vào 6 tháng u năm 2005. 3. V m t s ki n ngh c th : a. Cho phép ch u tư tri n khai, thi t k , thi công ư ng giao thông n tuy n công trình u m i và tuy n năng lư ng i v i các D án th y i n ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, các D án th y i n ang trong quá trình l p Báo cáo nghiên c u kh thi ã xác nh rõ v a i m xây d ng tuy n công trình. b. Cho phép ch u tư ch o cơ quan tư v n khi thi t k k thu t giai o n 1, ti n hành ng th i vi c l p h sơ m i th u cung c p thi t b công ngh ; l p b n v thi t k thi công các h móng công trình chính, s m ti n hành các th t c mua s m thi t b công ngh và rút ng n th i gian chuNn b kh i công d án. c. Yêu c u ch u tư có trách nhi m xây d ng k p th i b ơn giá công trình B Công nghi p xem xét phê duy t. Ch u tư khNn trương l p T ng d toán, trình duy t không ch m hơn 6 tháng so v i thi t k k thu t (giai o n 2) ư c c p có thNm quy n phê duy t. d. B Xây d ng căn c vào c i m, tình hình c th c a các D án th y i n có văn b n hư ng d n ch u tư và nhà th u ký h p ng kinh t k p th i. e. Cho phép ch u tư ư c ng v n ban u n 10% giá tr k ho ch xây l p c a năm k ho ch ti p theo cho nhà th u; ng th i ch u tư có trách nhi m thanh toán k p th i kh i lư ng hoàn thành hàng tháng ư c nghi m thu trên cơ s h sơ hoàn công theo quy nh c a ch u tư. f. Cho phép U ban nhân dân các t nh có d án di dân, tái nh cư ư c phép t m c p quy n s d ng t thu c m t b ng thi công; thành l p t công tác c bi t x lý g thu h i (k c r ng s n xu t, r ng c d ng và r ng phòng h ) liên quan n khu v c nh hư ng c a D án. Sau ó ph i h p v i ch u tư c a D án hoàn thành các th t c trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. g. ng ý D án h ch a nư c C a t ư c áp d ng cơ ch ban hành t i các Công văn s 797/CP-CN ngày 16 tháng 7 năm 2003, s 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph . B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i h p v i chính quy n a phương ch o Ban qu n lý d án, cơ quan tư v n, Công ty c ph n và nhà th u thi công gi i quy t ngay các vư ng m c v thi t k , gi i phóng m t b ng khNn trương kh c ph c s ch m ch v ti n và báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . h. ng ý T ng công ty i c l c Vi t Nam t ch c u th u qu c t r ng rãi mua thi t b cơ i n cho d án th y i n Pleikrông b ng ngu n v n c a T ng công ty.
  3. i. V ngh c a U ban nhân dân hai t nh: Tuyên Quang và Hà Giang liên quan n gi i phóng m t b ng, di dân, tái nh cư, Th tư ng Chính ph có văn b n gi i quy t riêng. 4. i v i D án nhi t i n Uông Bí m r ng: T ng công ty i n l c Vi t Nam và T ng công ty l p máy Vi t Nam ph i h p gi i quy t khNn trương các vư ng m c công trình m b o ti n theo yêu c u ra. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương, các ơn v liên quan bi t, th c hi n. Nguy n Công S ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản