Thông báo 2069/TB-DPMT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
3
download

Thông báo 2069/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 2069/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 2069/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2069/TB-DPMT Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 22/10/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 70 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 11/10/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 399.232 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 4.735 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (186), Chi Lê (134), Argentina (580), Brazil (1.368), Peru (162), Colombia (111). T i khu v c ông Á và ông Nam Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 420 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 27); Hàn Qu c (t vong: 20); Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 77); Indonesia (t vong: 10). Thái Lan (t vong: 170). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, tính n 17h00 ngày 22/10/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 10.349 trư ng h p dương tính, 27 trư ng h p t vong. Trư ng h p t vong th 25 B nh nhân n , 60 tu i, a ch : khu 3, th tr n An Châu, huy n Sơn ng, t nh B c Giang. Trư c khi nh p vi n 06 ngày b nh nhân xu t hi n s t, m t m i nhà t i u tr nhưng không . Ngày 30/9/2009 b nh nhân n khám t i b nh vi n huy n Sơn ng và ư c chNn oán viêm ph i/ ái tháo ư ng và tăng huy t áp. Ngày 01/10/2009 b nh nhân ư c chuy n n Khoa h i s c b nh vi n a khoa t nh B c Giang ư c chNn oán viêm ph i/ ái tháo ư ng, suy th n. Ngày 04/10/2009 ư c chuy n n khoa i u tr tích c c b nh vi n B ch Mai trong tình tr ng suy hô h p. Tình tr ng b nh ngày càng n ng nên gia ình xin v nhà, n ngày 09/10/2009 b nh nhân t vong. B nh nhân ư c l y m u b nh phNm làm xét nghi m vào ngày 07/10/2009 n ngày 12/10/2009, Vi n V sinh d ch t Trung ương tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A(H1N1)
  2. Trư ng h p t vong th 26 B nh nhi n , 20 tháng tu i, a ch : S nhà 42 Nguy n Du, phư ng Th ch Thang, qu n H i Châu, thành ph à N ng. Ti n s d ch t : Trong vòng 7 ngày trư c khi kh i phát b nh, b nh nhân có ti p xúc g n v i anh ru t (9 tu i) b s t cao, viêm long ư ng hô h p trên ã kh i b nh. B nh kh i phát ngày 12/10/09 v i tri u ch ng: s t, ho. Ngày 14/10/09 b nh nhân ư c gia ình ưa t i khám t i khoa H i s c nhi b nh vi n à N ng và ư c chNn oán nhi m trùng huy t. Ngày 15/10/09 có bi u hi n suy hô h p ư c chNn oán viêm ph i nghi do vi rút cúm A(H1N1) và ti n hành i u tr Tamiflu. Trong quá trình i u tr b nh ti n tri n n ng và b nh nhi t vong lúc 11h00 ngày 20/10/09 do bi n ch ng suy a ph t ng. B nh nhân ư c l y m u b nh phNm làm xét nghi m k t qu ngày 18/10/2009 Vi n V sinh d ch t Trung ương tr l i dương tính v i cúm A(H1N1). Trung tâm Y t d phòng à N ng ã ti n hành i u tra d ch t , x lý t thi theo úng qui nh. Trư ng h p t vong th 27 B nh nhi n , 27 tháng tu i, a ch : p An Nhơn 1, xã Phư c Hi p, huy n M Cày Nam, t nh B n Tre. Ti n s m c b nh Down Ngày 30/09/2009 b nh nhân ư c ưa t i khám t i b nh vi n a khoa khu v c Cù Lao Minh trong tình tr ng: S t, ho, khó th . B nh nhân ư c x trí c p c u kho ng 15 phút sau ó ư c chuy n n b nh vi n Nguy n ình Chi u lúc 13h00 cùng ngày. Tình tr ng khò khè, khó th . B nh nhân ư c chNn oán: Viêm ph i n ng/H i ch ng Down nên ư c x trí kháng sinh, h tr hô h p; l y m u ngoáy h ng làm xét nghi m và chuy n xu ng khoa Nhi ti p t c i u tr . Ngày 05/10/2009 vi n Pasteur Tp. H Chí Minh thông báo k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1). B nh nhân ư c cách ly và i u tr Tamiflu ngày 06/10/2009 v i chNn oán Suy hô h p – Viêm ph i n ng do cúm A(H1N1)/ H i ch ng Down. Hư ng x trí ti p theo: Tamiflu, kháng sinh, h tr hô h p tích c c, tình tr ng b nh v n n ng. n ngày 13/10/2009 b nh nhân ã dùng li u Tamiflu nhưng b nh v n ti n tri n n ng n 7h00 ngày 16/10/2009 b nh nhân t vong. ChNn oán t vong: Viêm ph i n ng – Suy hô h p do Cúm A(H1N1)/ H i ch ng Down. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 9.941, các trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t : Hi n nay tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo: 1.H c sinh, sinh viên, giáo viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c ch ng theo dõi s c kho hàng ngày phát hi n tri u ch ng cúm. N u có bi u hi n
  3. b nh (s t, ho, au h ng…) thì không n trư ng, ng th i gia ình thông báo cho Ban giám hi u, y t a phương ư c tư v n; n u phát hi n tri u ch ng cúm khi ang trư ng thì ch ng cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c x lý k p th i, tránh lây lan. 2.Nh ng ngư i ang công tác t i các công s , c bi t ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, khu chung cư, ký túc xá... n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 3.Ph n có thai là i tư ng nguy cơ cao, n u có bi u hi n nghi ng cúm c n n các cơ s y t ư c tư v n và ch a tr k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 4.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS, b nh h th ng...), ngư i già, tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n cơ s y t ư c khám, ch a k p th i. 5.Hi n nay, d ch cúm A(H1N1) ã ghi nh n t i các khu v c nông thôn, vùng xa trung tâm thành ph , trong ó ã có trư ng h p t vong. B Y t khuy n cáo t t c m i ngư i dân, k các nh ng khu v c xa trung tâm, t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa n u có bi u hi n cúm c n nghĩ ngay t i cúm A(H1N1) và n cơ s y t ư c khám, ch a tr k p th i. 6.M i ngư i dân b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. c bi t, tránh các bi n ch ng do s d ng thu c không úng cách, ngư i dân không nên t ý mua và s d ng thu c kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có ch nh c a cán b y t . 7.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT
  4. Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản