Thông báo 2121/TB-DPMT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Thông báo 2121/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 2121/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 2121/TB-DPMT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2121/TB-DPMT Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) n 17h00 ngày 27/10/2009 như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo s 71 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 17/10/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 414.945 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 4.999 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (186), Chi Lê (136), Argentina (585), Brazil (1.368), Peru (162), Colombia (118). T i khu v c Châu Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 430 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 27); Hàn Qu c (t vong: 20); Thái Lan (t vong: 176). M t s nư c ã ng ng thông báo các trư ng h p t vong do cúm A(H1N1) như: Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 77); Indonesia (t vong: 10). 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, tính n 17h00 ngày 27/10/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 10.512 trư ng h p dương tính, 35 trư ng h p t vong. Trư ng h p t vong th 33 B nh nhân nam, 41 tu i, a ch : phư ng Thanh Bình, qu n H i Châu, thành ph à N ng. Trư c khi nh p vi n 4 ngày b nh nhân có bi u hi n: s t, viêm long ư ng hô h p, nhà t mua thu c i u tr nhưng không , ngày 18-19/10/2009 b nh nhân v n i công tác t i Kon Tum, ngày 21/10/2009 c m th y b nh n ng hơn nên n B nh vi n à N ng khám. T i ây b nh nhân ư c chNn oán: Viêm ph i nghi do vi rút cúm A(H1N1) nên ư c i u tr ngay Tamiflu, h i s c tích c c, l y m u b nh phNm làm xét nghi m nhưng b nh ti n tri n nhanh d n t i suy hô h p n ng và t vong vào lúc 5h30 ngày 24/10/2009.
  2. Ngày 26/10/2009 Vi n Pasteur Nha Trang tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1) Trung tâm Y t d phòng thành ph à N ng ã ti n hành i u tra d ch t , x lý t thi theo úng qui nh b nh truy n nhi m nguy hi m. Trư ng h p t vong th 34 Theo i u tra h i c u c a S Y t t nh k L k, b nh nhân nam, 27 tu i, a ch : Buôn Tiêu, xã Ea Tiêu, huy n Cư Kuin, t nh k L k. B nh nhân có ti n s b b nh b ch c u c p, suy tu . Ngày 09/10/2009 b nh nhân n khám và nh p b nh vi n a khoa Cư Kuin, ư c chNn oán: Theo dõi suy tu và ư c chuy n n b nh vi n a khoa t nh k L k ngay trong ngày. T i b nh vi n a khoa t nh k L k b nh nhân ư c khám, chNn oán sơ b : S t rét lâm sàng/ti n s b b nh b ch c u c p và ư c i u tr h i s c tích c c, Artesunate, Chloramphenicol, Tamiflu và l y m u b nh phNm làm xét nghi m. Ngày 13/10/2009 b nh nhân s t cao, ho nhi u, khó th ư c h i chNn và chNn oán: Viêm ph i vi rút, nghi cúm A(H1N1), ch nh ti p t c i u tr Tamiflu, kháng sinh... n 18h30 ngày 13/10/2009 b nh nhân tr n vi n và t vong lúc 03h00 ngày 15/10/2009 t i Buôn Kpung, xã Hoà Hi p, huy n Cư Kuin, t nh k L k. Ngày 13/10/2009 Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1). S Y t , Trung tâm Y t d phòng t nh k L k ã ti n hành i u tra d ch t , l p danh sách qu n lý nh ng ngư i ti p xúc và x lý t thi theo úng qui nh. Trư ng h p t vong th 35 B nh nhi n , 10 tháng tu i (sinh ngày: 05/01/2009), a ch : xã Cư Bông, Ea Kar, k L k. Trư c khi nh p vi n 4 ngày b nh có bi u hi n s t, ho nhi u m, nhà t không nên n khám t i khoa Nhi b nh vi n a khoa k L k trong tình tr ng s t cao, khó th ư c chNn oán: Suy hô h p/Viêm ph i n ng nghi do nhi m cúm A(H1N1), ư c i u tr h i s c tích c c, kháng sinh, Tamiflu và l y m u b nh phNm làm xét nghi m. B nh ti n tri n nhanh nên ngày 21/10/2009 b nh nhân ư c chuy n n b nh vi n Nhi ng 1 trong tình tr ng m t m i, khó th nhi u, ư c x trí h i s c tích c c, h tr hô h p, kháng sinh và ti p t c dùng Tamiflu. Ngày 21/10/2009 Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên tr l i k t qu xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1). Trong quá trình i u tr b nh ti n tri n n ng, kém áp ng v i i u tr và t vong lúc 7h00 ngày 26/10/2009 v i chNn oán t vong: Viêm ph i do cúm A H1N1. S b nh nhân ã kh i ra vi n là 10.124, các trư ng h p còn l i hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t :
  3. Hi n nay tình hình d ch cúm A(H1N1) ti p t c di n bi n ph c t p, h n ch d ch lây lan trong c ng ng, B Y t khuy n cáo: 1.H c sinh, sinh viên, giáo viên, cán b , nhân viên công tác t i các trư ng h c ch ng theo dõi s c kho hàng ngày phát hi n tri u ch ng cúm. N u có bi u hi n b nh (s t, ho, au h ng…) thì không n trư ng, ng th i gia ình thông báo cho Ban giám hi u, y t a phương ư c tư v n; n u phát hi n tri u ch ng cúm khi ang trư ng thì ch ng cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hi u, cơ quan y t t i trư ng h c x lý k p th i, tránh lây lan. 2.Nh ng ngư i ang công tác t i các công s , c bi t ngư i dân sinh s ng và làm vi c t i các khu v c t p trung ông ngư i như nhà máy, xí nghi p, khu công nghi p, khu chung cư, ký túc xá... n u có bi u hi n cúm hay nghi ng b nh cúm thì c n ch ng cách ly và thông báo cho ơn v và y t cơ quan bi t ư c tư v n và h tr k p th i. 3.Ph n có thai c bi t là ph n có thai giai o n cu i là i tư ng nguy cơ cao, tr nh dư i 2 tu i là i tư ng d x y ra bi n ch ng n ng khi b nhi m cúm A(H1N1) do v y khi có bi u hi n nghi ng cúm c n n các cơ s y t ư c tư v n và ch a tr k p th i, h n ch bi n ch ng n ng và t vong. 4.Nh ng ngư i m c b nh m n tính (b nh tim m ch, hen, lao ph i, ti u ư ng, béo phì, suy dinh dư ng, b nh nhân AIDS, b nh h th ng...), ngư i già, tr em c n ư c c bi t quan tâm t i tình tr ng s c kh e c a mình, tránh ti p xúc v i ngư i nghi ng m c b nh, khi có bi u hi n b nh c n n cơ s y t ư c khám, ch a k p th i. 5.Hi n nay, d ch cúm A(H1N1) ti p t c lây lan m nh trong c ng ng k c các khu v c nông thôn, vùng xa trung tâm thành ph , trong ó ã có trư ng h p t vong. B Y t khuy n cáo t t c m i ngư i dân, k các nh ng khu v c xa trung tâm, t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa n u có bi u hi n cúm c n nghĩ ngay t i cúm A(H1N1) và n ngay cơ s y t ư c khám, ch a tr k p th i. 6.M i ngư i dân b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như: thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. c bi t, tránh các bi n ch ng do s d ng thu c không úng cách, ngư i dân không nên t ý mua và s d ng thu c kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có ch nh c a cán b y t . 7.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan, các nư c và các t ch c qu c t theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam
  4. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản