Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
4
download

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 230/TB-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam Ngày 05 tháng 11 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Sau khi nghe Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận: 1. Đồng ý thời điểm xách định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngày 31 tháng 12 năm 2007. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện việc cổ phần hoá và bán cổ phần lần đầu ra công chúng trong quý II năm 2008. 2. Giao Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam khẩn trương chuẩn bị các điều kiện hoạt động của Tập đoàn như: Điều lệ, quy chế tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự... để hình thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Việt Nam đồng thời cùng với việc cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; - Ban Chỉ đạo đổi mơi & PTDN; (Đã ký) - VPCP: BTCN; các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy; Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH; Phạm Viết Muôn - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3). XH 23
Đồng bộ tài khoản