intTypePromotion=1

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
124
lượt xem
2
download

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------------ S : 24/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I H I NGH ðÁNH GIÁ TH C HI N NHI M V NGÂN HÀNG NĂM 2008 VÀ TRI N KHAI NHI M V NĂM 2009 Ngày 30 tháng 12 năm 2008, t i Hà N i, Th tư ng Nguy n T n Dũng ñã d H i ngh do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ch c ñ ñánh giá tình hình th c hi n nhi m v ngân hàng năm 2008 và tri n khai nhi m v năm 2009. Sau khi nghe lãnh ñ o Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam báo cáo v tình hình th c hi n nhi m v năm 2008, ñ nh hư ng nhi m v năm 2009 và ý ki n c a các ñ i bi u, Th tư ng ñã có ý ki n ch ñ o như sau: .vn 1. ðánh giá chung v vi c th c hi n nhi m v ngân hàng năm 2008 Năm 2008, bên c nh nh ng thu n l i c a thành t u hơn 20 năm ñ i m i ñem l i, n n kinh t nư c ta ph i ñ i m t v i nhi u khó khăn, thách th c. Tình hình kinh t th gi i có nh ng am di n bi n nhanh, ph c t p, khó d báo. Trong b i c nh ñó chúng ta ñã có nh ng ñánh giá, ñ ra tn nh ng quy t sách, gi i pháp phù h p ñ ng phó k p th i. ie V i k t qu tăng trư ng cao liên t c trong nhi u năm qua, chúng ta ti p t c ñ t ra m c tiêu duy trì ñà tăng trư ng cao trong năm 2008. Nhưng ngay t ñ u năm, khi bư c vào tri n khai uatV nhi m v ñã xu t hi n nh ng di n bi n b t thư ng c a kinh t , tài chính th gi i, tác ñ ng r t m nh m vào n n kinh t nư c ta. L m phát trong nư c tăng cao, ñe d a ñ n n ñ nh kinh t vĩ mô, tác ñ ng tiêu c c ñ n s n xu t, thu nh p và ñ i s ng nhân dân. Trư c tình hình ñó, ð ng và .L Nhà nư c ta ñã k p th i ki m ñi m ñánh giá tình hình, ch rõ nh ng nguyên nhân c a l m phát, t ñó xác ñ nh m c tiêu, gi i pháp. Chính ph ñã xác ñ nh chuy n t m c tiêu ưu tiên cho tăng ww trư ng cao sang m c tiêu ưu tiên ki m ch l m phát. G n ki m ch l m phát v i n ñ nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng m c h p lý (ki n ngh Qu c h i quy t ñ nh ñi u ch nh gi m m c tăng w trư ng xu ng còn kho ng 7%) và ñ m b o an sinh xã h i. ð th c hi n ñư c m c tiêu này, Chính ph ñưa ra tám nhóm gi i pháp ñ ng b , trong ñó gi i pháp quan tr ng là ñi u hành chính sách ti n t th t ch t nhưng linh ho t. ð n cu i năm, v i s n i l c ph n ñ u c a toàn ð ng, toàn dân, c a các ngành, các c p, trong ñó có ngành ngân hàng, các m c tiêu ñ t ra ñã ñ t ñư c k t qu tích c c, toàn di n trên t t c các lĩnh v c. L m phát ñã ñư c ki m ch . An sinh xã h i ñư c ñ m b o. Tăng trư ng kinh t m c dù chưa ñ t m c tiêu ñ ra nhưng ñã là n l c và thành công l n trong ñi u ki n suy gi m c a kinh t toàn c u. Trong nh ng thành t u chung c a n n kinh t và nh t là thành công trong vi c ki m ch l m phát, ngành ngân hàng ñã ñóng góp thi t th c và có ý nghĩa quy t ñ nh. V i vai trò nòng c t c a mình, ngành ngân hàng ñã tham mưu và t ch c th c hi n chính sách ti n t m t cách hi u qu , ñúng ñ n, phù h p v i ñi u ki n th c ti n c a Vi t Nam. ði u hành chính sách ti n t v a th t ch t, v a linh ho t, ñ m b o thanh kho n cho n n kinh t ; th c hi n m c tiêu ch ng l m phát. H th ng ngân hàng phát tri n trong th v ng m nh hơn, hi n ñ i hơn, l i nhu n c a các ngân hàng m c tương ñương năm 2007; công ngh ñư c nâng lên; ñ i ngũ cán b ngân hàng trư ng thành, phát tri n hơn. H th ng ngân hàng ñã ch p hành nghiêm túc k cương, k lu t ñi u hành và th hi n tinh th n trách nhi m vì l i ích chung c a ñ t nư c. Bên c nh ñó, ngành ngân hàng cũng còn m t s m t h n ch như ñã nêu trong báo cáo, c n ra s c kh n trương kh c ph c trong th i gian t i. 2. V phương hư ng, nhi m v năm 2009
  2. a) Nh ng thu n l i và khó khăn c a n n kinh t : Tình hình kinh t th gi i s ti p t c bi n ñ ng x u và có tác ñ ng tr c ti p ñ n Vi t Nam. Năm 2009 s là năm khó khăn hơn năm 2008 do tác ñ ng ch y u c a suy thoái kinh t trên ph m vi toàn c u. Theo d báo, năm 2009 tăng trư ng kinh t th gi i s ch ñ t kho ng 2,2%; nhi u nư c có th s tăng trư ng âm như: M , Nh t B n, các nư c khu v c EU. ði u này tác ñ ng tr c ti p ñ n n n kinh t nư c ta; t c ñ tăng c a các lĩnh v c xu t kh u, công nghi p, ñ u tư nư c ngoài, du l ch, ki u h i d ki n s th p hơn so v i năm 2008 và nh hư ng ñ n an sinh xã h i. Bên c nh nh ng khó khăn, nư c ta v n có nh ng thu n l i ñ phát tri n: (i) Chính tr , xã h i n ñ nh; (ii) T c ñ tăng trư ng khá cao trong nhi u năm liên t c, ti m năng cho tăng trư ng còn nhi u; (iii) Ngu n v n huy ñ ng, năng l c s n xu t, năng l c ch t o, thi công trong nư c còn l n; (iv) Giá c ñang gi m th p là th i cơ ñ tăng ñ u tư cho các lĩnh v c cơ b n. Trư c tình hình ñó, bên c nh vi c ch ñ o th c hi n ñ ng b các gi i pháp mà Qu c h i và Chính ph ñã ñ ra nh m ph n ñ u th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, Chính ph ñã ch ñ o t p trung m i n l c th c hi n năm nhóm gi i pháp nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng và b o ñ m an sinh xã h i: M t là duy trì, phát tri n s n xu t, ñ y m nh xu t kh u; Hai là kích c u ñ u tư, tiêu dùng h p lý, hi u qu ; Ba là ñ m b o an sinh, xã h i; B n là th c hi n chính sách tài chính ti n t h p lý và hi u qu ; Năm là công tác .vn ñi u hành ph i huy ñ ng s c m nh t ng h p t m i ngu n l c, ch ñ o ñi u hành nhanh, linh ho t, thích h p, nhưng ph i có tr ng tâm, tr ng ñi m, l a ch n ñúng khâu then ch t trong t ng th i gian, t ng lĩnh v c ñ t p trung ch ñ o ñ t cho ñư c nh ng m c tiêu ñ ra. am b) V nhi m v , vai trò c a ngành Ngân hàng ietn V cơ b n, nh t trí v i nh ng m c tiêu, ñ nh hư ng, nhi m v và các gi i pháp công tác ngân hàng năm 2009 nêu trong Báo cáo c a Ngân hàng Nhà nư c. Trong ñi u ki n n n kinh t hi n nay, nhi m v và vai trò c a ngành Ngân hàng có ý nghĩa h t s c quan tr ng trong vi c uatV th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. Căn c các m c tiêu, gi i pháp do Qu c h i và Chính ph ñ ra, Ngân hàng Nhà nư c c n kh n trương tri n khai ngay b ng các chương trình hành ñ ng c th , thi t th c, trong ñó t p trung ch ñ o th c hi n t t m t s n i dung sau: .L - Tham mưu và ñi u hành chính sách ti n t thích h p và hi u qu , góp ph n ngăn ng a ww suy gi m kinh t , kích c u ñ u tư, duy trì s n xu t, thúc ñ y xu t kh u. ði u này là r t quan tr ng trong b i c nh ngân hàng hi n v n là m t kênh d n v n ch y u c a n n kinh t . Ngân hàng Nhà w nư c ph i n m ch c tình hình c a ngành, c a ñ t nư c và tình hình th gi i, ch ñ ng phân tích, d báo ñ tham mưu, ñ xu t cho Chính ph nh ng chính sách, gi i pháp ñi u hành phù h p; ñ ng th i, huy ñ ng ñư c toàn b s c m nh c a h th ng ñ t ch c th c hi n, ñ m b o l i ích cho c ngân hàng, doanh nghi p, ngư i dân và n n kinh t . Chúng ta ñã có nh ng thành công v ki m ch l m phát, toàn ngành c n phát huy t t hơn trong năm 2009. - ði u hành lãi su t, t giá linh ho t, phù h p nh m vào m c tiêu kích c u tiêu dùng, khuy n khích s n xu t, xu t kh u, n ñ nh kinh t vĩ mô, ñ m b o an toàn h th ng. Qu c h i ñã cho phép ñi u hành lãi su t v a theo cơ ch lãi su t cơ b n, v a theo th a thu n, vì v y ngành Ngân hàng c n nghiên c u k , xác ñ nh các ñ i tư ng áp d ng cho phù h p. Ngân hàng Nhà nư c c n hư ng d n các t ch c tín d ng ch ñ ng có các bi n pháp thi t th c như tính toán, áp d ng lãi su t huy ñ ng và cho vay h p lý ñ hài hòa l i ích c a ngư i g i ti n, ngư i vay ti n và ngân hàng, ñi u ch nh gi m lãi su t các kho n vay, th c hi n cơ c u l i kỳ h n n m t cách thích h p nh m chia s khó khăn v i các doanh nghi p trong ñi u ki n suy gi m kinh t hi n nay; ñ ng th i, tuân th ñ y ñ các quy ñ nh ñ ñ m b o ch t lư ng tín d ng. - Phát huy k t qu ñã ñ t ñư c, n l c làm lành m nh hơn n a h th ng ngân hàng, ñ m b o an toàn h th ng. T p trung ñ i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng d ch v , năng l c qu n tr , quan tâm ñ n trích l p d phòng r i ro và x lý n x u. Chú tr ng vi c ñào t o cán b ñáp ng nhu c u trong th i kỳ h i nh p và c nh tranh quy t li t. Vi c thành l p ngân hàng m i c n ñư c th n tr ng xem xét trên cơ s tính hi u qu và phát tri n an toàn, b n v ng.
  3. - Ti p t c hoàn thi n th ch v ho t ñ ng ngân hàng ñ tăng cư ng ki m tra, thanh tra, giám sát ñ m b o an toàn h th ng. Vi c hoàn thi n khung pháp lý v a ph i ñ m b o hi u l c, hi u qu trong qu n lý nhà nư c, v a ph i t o ñi u ki n thu n l i ñ h th ng ngân hàng phát tri n năng ñ ng và linh ho t hơn trong ñi u ki n h i nh p kinh t qu c t . T p trung vào vi c s a ñ i b sung Lu t Ngân hàng Nhà nư c và Lu t Các t ch c tín d ng. - Ti p t c ñ y m nh hơn công tác c i cách hành chính, ch ng tiêu c c, hi n ñ i hóa ngân hàng, công tác ñào t o, b i dư ng cán b ; làm t t công tác thông tin tuyên truy n ñ ngư i dân, doanh nghi p hi u hơn v ho t ñ ng ngân hàng, ng h và ñ ng thu n các chính sách c a ngân hàng. - Ch ñ ng ph i h p t t v i các B , ngành liên quan tham mưu cho Chính ph ñi u hành kinh t vĩ mô có hi u qu , phù h p v i yêu c u và tình hình th c t . Văn phòng Chính ph xin thông báo ñ các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG, CH NHI M - Th tư ng, các Phó TTg; PHÓ CH NHI M - VPTW, VPQH, VPCTN; - Các B : TC, KH&ðT, TP, TT&TT; .vn - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Chính sách xã h i; am - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Ph m Văn Phư ng TW; tn - ðài Truy n hình Vi t Nam, ðài Ti ng nói Vi t ie Nam; - Các thành viên H i ñ ng tư v n CSTCTTQG; tV - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, TKBT, TTðT; ua - Lưu: VT, KTTH(4) . .L www
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2